اول ماه مه فرياد انسانيت،آزادی، برابری

            

 اول ماه می فرياد كارگران عليه سرمايداري را هيچ وقت از يادها نخواهيم برد. اين روز نه تنها روز كارگران بلكه روز تمام انسانهاي ازادي خواه و برابري طلب است.

واقعا چه كسي از انسانيت، ازادي، برابري بدش مي ايد؟ آري اول ماه می يكي از درسهاي بزرگ تاريخ است تا كه لحظه اي از مبارزه با سرمايداري مرتجع غافل نشويم. اگر مبارزه گسترده و آگاهانه نباشد سرمايداري عقب نشيني نخواهد كرد. تاريخ نشان داده است كه مبارزه كارگران در قرنهاي ۱۸ و ۱۹ باعث عقب نشيني سرمايداري شد. كارگراني كه در شرايط سخت و غير انساني به بردگي گرفته شده بودند و روزانه بيش از ۱۵ ساعت به كار طاقت فرسا مشغول بودند و قانون ۸ ساعت كار حاصل مبارزه وسيع كارگران و جنيش كارگري بود و نشان دهنده شكست پذيري سرمايداري است.

سرمايداري كه تضاد هايش روز به روز نمايان تر ميشود و اتحاد روحانيت و سرمايه داري نيز روزي به طور كامل در هم شكسته خواهد شد.

در حال حاضر اتحاد سرمايه داري غربي و شرقي را نيزبه خوبي مشاهده ميكنيم .اتحادي كه با دادن امتيازهاي فراوان متقابل و صرف نظر كردن از مواضع اصلي به طور موقت مشخص است.اين اتحاد كه هدفش سركوب جنبش هاي مردمي، كارگري، برابري طلب و آزادي خواهي است با وحشي گري هايش در سراسر دنيا نمايان است ولي اين اتحاد نيز به ياري نيروهاي پُرتوان جنبش هاي كارگري، برابري طلب در هم شكسته خواهد شد و نقشه هايشان بر باد خواهد رفت .

در مبارزه وسيع عليه سرمايه داري بايد جنبش هاي كارگري، برابري طلب و آزادي خواه با احزاب سوسياليستي، كمونيستي و ماركسيستي اتحاد وسيعي را در دنيا سازماندهي كنند .جنبش هاي كارگري بدون همبستگي با اين احزاب پيروز نخواهند شد. همانگونه كه اين احزاب بدون همبستگي با جنبش هاي كارگري به موفقيت نخواهند رسيد.به طور كامل بايد پيوند عمل با نظر يه صورت قاطعي بگيرد.

اما مهمتر از اين همبستگي، رشد خود اگاهی توده مردم است. بدون جنبش خود اگاهانه و سازمان يافته اين اتحاد شكست خواهد خورد.

ما بايد از طريق آموزش مفاهيم ماركسيستي و سوسياليستي بر بستر مبارزه روزمره و با هدف خود اموزي و خود سازماندهي به پيش برويم و مهم تر آن كه از ورود افكار رفرميستي، خرده بورژوازي به درون جنبش هاي كارگري و احزاب سوسياليستي ،كمونيستي و ماركسيستي ممانعت كنيم .اين افكار باعث ضعف جنبشها و حزب هايمان خواهد شد و ما را به طرف سازش با سرمايه داري خواهد برد. سازش با سرمايه داري نيز به معناي مرگ انسانيت، آزادي و برابري خواهد بود. اينان كه در ظاهر خود را سوسياليست و كمونيست مي دانند ولي فكر و هدف شان تضعيف جنبش هاي كارگري، احزاب سوسياليستي و كمونيستي است عوامل سرمايه هستند كه به درون اين جنبش ها نفوذ كرده اند . بايد اينان را با اگاهي و درايت شناسايي و طرد كرد وماهيت دروغين شان را برملا ساخت. در اين صورت جبهه مستحكم و متشكل از جنبشهاي كارگري، سوسياليستي، كمونيستي و ماركسيستي بر عليه سرمايه داري تشكيل خواهد شد و نتيجتا آزادي، برابري و انسانيت در اثر نابودي سرمايه داري به وجود خواهد امد.

 حسن  

منبع: سلام دموکرات

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

پنجشنبه،  ۱  می   ۲۰۰۸

www.esalat.org