پنجشنبه، ۲۶ اپریل ۲۰۱۸     

 

                       

با تراکم اوضاع ناگوار و پیچیده، بدبختی های افزایش یافته، و نارسائی های روزافزون، در عموم زنده گی، و عقب نشینی سردار محمد داؤد از اجرای پلانها و وعده های "خطاب به مردم"، و موضعگیری لجوجانه و خصمانه رژیم وی در برابر ح.د.خ.ا.، ترور یک رهبر برجسته ی آن زنده یاد میر اکبر خیبر و به زندان افکندن دیگران و روبرو شدن عده ای به اعدام و شدت یافتن زنده گی رنج آور عموم زحمت کشان و توقف اجرات دگرگون سازی جامعه، طرحها و اقدامات عجولانه افراطی برخی از نظامیان، غیر متناسب با ماهیت شرایط عینی و ذهنی موجود وقت و عدم پختگی امکانات، نیرو و تجارب کاری و ساختاری حزب در پیشبرد عرصه های مختلف جامعه- اقتصادی، سیاسی، اداری، نظامی و امنیتی، در میان چنین پدیده های نا همگون، قیام اپریل ۱۹۷۸، صورت گرفت.

= == ==

در این مورد و متکی بر اهداف مرامی، و قانونمندی جامعه افغانستان عقب مانده غیر متکامل از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی و مرز بندی طبقاتی میتوان توضیح کرد: در اوضاع و شرایط و احوالی که در آن ح.د.خ.ا. قرار داشت، بر اکثریت زنده گی حزب و روند فعالیت آن در یک جامعه بسا عقب مانده قبیله سالاری، نیمه فئودالی، و عدم پختگی لازم و کافی حزب و نیروی آن، قیام اپریل تحمیل شد. چنین اقدامی در مرام حزب و دیگر مدارک و اسناد حزبی ح.د.خ.ا.، در شرایط موجود وقت مطرح نبوده است.

چنانچه از اسناد و مدارک کنگرۀ مؤسس و دیگر کنفرانس ها و پلینوم های بعدی حزب به ملاحظه میرسد، بخش گسترده ای از ح.د.خ.ا. و اکثریت قاطع در پیشاپیش رفیق ببرک کارمل از لحاظ موضعگیری سیاسی و ایدئولوژیکی و نیروی دست داشته و آزموده گی آن و با نظر داشت شرایط عینی و ذهنی جامعه و با درک حقیقت اینکه انواع و اشکال مبارزه هیچ وقت مطلق نبوده و به ماهیت شرایط، اوضاع و احوال و تحولات جامعه وقت ارتباط میگیرد، طرفدار قیام مسلحانه و راه نظامی نبوده اند، راهی را که تشخیص و مدنظر گرفته بودند، راه مبارزه سیاسی و پارلمانی بوده است.

== == ==

در آغازین روزهای قیام، سلسله ای از اقدامات انحرافی- افراط گرائی و تخریبات درون حزبی پدید آمد. در سال های بعدی با وجود دشواری های گسترده ای افزایش یافته در نتیجه ی جنگ شعله ور سازی، جنگ تحمیلی امپریالیستی، مداخلات، تخریبات، ترور و اختناق و دهشت افکنی های آدم کشان حرفوی "جهادی" با آنهم رهبری اصولی شادروان ببرک کارمل با تصامیم و رهنمود های دگرگون سازی خود توانست روند قیام را در راه سازنده نگهداری و به پیش برد، و دستاورد های ثمر بخشی در زنده گی زحمت کشان رونما شد.

== == ==

با ادامه شرایط و اوضاع ناگوار، مداخلات، تجاوزات و دهشت افکنی های پی هم امپریالیستی و متحدان شان، دولت افغانستان با استفاده از کمک های محدود نظامی، سپاهیان شوروی و از وسایل نظامی، جنگی، امنیتی و استخباراتی، در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی وطن و زنده گی مردم آماده گی گرفت و به سرکوب مخالفین متهاجم اقدامات مناسبی را انجام داد.

== == ==

اما دوباره زنده گی حزبی و دولتی- ملکی و نظامی- با شیوه کودتایی به حالت دردناکی دیگر درآمد.

و با تغییرات و تعدیلات متواتر و پی هم در قانون اساسی، اساسنامه و برنامه عمل ح.د.خ.ا. و تبدیل نام حزب به "حزب وطن"، حزب و دولت به سمت عقب گرائی- لیبرال بورژوازی- کشانده شد.

به تاریخ ۱۴ اپریل ۱۹۸۸، بعد از مذاکرات ریاکارانه در نتیجۀ نقش سازمان ملل متحد، ایالات متحده امریکا، پاکستان و بازیگران متزلزل باند گورباچف و دنباله روان افغانی در ژنیو پنج سند سازشی در زمینه گویا گشودن سیاسی گره اوضاع افغانستان به امضاء رسیدند و به تاریخ ۱۵ می ۱۹۸۸ نافذ شدند. با بازگشت سپاهیان شوروی، آمریکا و پاکستان تعهدات خویش را زیر پا کردند و به مداخلات، تسلیح و تجهیز مخالفین و ایجاد دهشت افکنی ها افزایش و ارتقا بخشیدند و در نتیجه ی بازی های پی در پی به خلع سلاح کلی افغانستان انجامید و همه چیز به آدم کشان حرفوی تروریستان "مجاهد" سال ۱۹۹۲ تسلیم داده شد.

== == ==

با وجود آنکه رهبری اصولی ح.د.خ.ا. زنده یاد رفیق ببرک کارمل در تزسهای ده گانه ای خود تاکید کرده بود که بازگشت قطعات نظامی محدود شوروی موکول به توقف تسلیحات و تجهیزات نظامی و مداخلات ارتباط میگیرد، اما در سازشات ژنیو شیوه های ریا کاری و صحنه های فریبکارانه تسلط یافت و کدام تضمینی و تعهدی در زمینه وجود نداشت. دیری نگذشت که افغانستان زیر تسلط تروریستان "طالبی" و "القاعده" افتاد و دریچه ای برای اشغال نظامی امپریالیستی گشوده شد که تا به امروز و سال های دوامدار بعدی ادامه می یابد.

== == ==

با وجود اینکه ح.د.خ.ا. از لحاظ تشکیلاتی فرو پاشید، اما ماهیتاً بنیاد های اندیشه وی، سیاسی، و ایدئولوژیکی خود را پایدار نگه داشته و زنده باقی مانده است. دور نخواهد بود آن روزی که حزب بر پیکار نیرومند، توانا و با قاطعیت مبارزه خلق های افغانستان و نوسازی ساختار جامعه، دستیابی به تحقق منافع و نیازمندی های مردم را بار دیگر به دوش گیرد. و درفش مبارزه رهائی بخش ملی و دموکراتیک را پیروزمندانه بر فراز افغانستان متحد و یکپارچه، دارای استقلال و تمامیت ارضی برافراشته به پیش رود و توده های رنجدیده را از اسارت اشغالگران نظامی خارجی و حکومت دست نشانده ای شان رها کند.

== == ==

این مناسبت تاریخی را به تمام زحمتکشان افغانستان، به اعضای متعهد و فداکار حزب، دانشمندان و کلیه وطن دوستان و ترقی خواهان و هواداران جنبش ملی و دموکراتیک و مبارزان راه آزادی و ساختار جامعه نوین افغانستان و قلم بدستان سایت وزین «اصالت» ارگان نشراتی ح.د.خ.ا. و رهبری مبتکر و با خلاقیت آن تبریک گفته، به پیروزی قطعی و نهائی میهن با نیروی شرافتمندانه مردم خود خواهیم رسید.

محمد طاهر نسیم

۱۵ اپریل ۲۰۱۸

 

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org