دبیراول حزب کمونیست بریتانیا :

 از دست آوردهای شوروی باید، سخن گفت

 

به دعوت حزب مترقی زحمتكشان قبرس"آكل" دبیراول حزب کمونیست بریتانیا در مراسم سالگرد انقلاب اكتبر که از سوی آکل برگزار شد، شرکت و سخنرانی کرد. این سالگرد در روز ۲۷ نوامبر برگزار شد و "روبرت گریفث" دبیراول ح ك بریتانیا در سخنرانی خود از جمله گفت:

در كمتر از ۷۰ سال، اقتصاد شوروی از یك اقتصاد روستایی و نیمه فئودالی به یك اقتصاد مدرن علمی و تكنولوژی مبدل گردید. درعرض چند دهه اتحاد شوروی بدون تجارت برده و سیستم بردگی به چنان پیشرفت اقتصادی دست یافت كه كشورهای پیشرفته سرمایه داری بعد از ۲۰۰ سال به این دستاوردها نایل گردیدند.

از نظر اجتماعی، در كمتر از ۷۰ سال شهروندان شوروی به پیشرفت های عظیم اجتماعی نظیر درمان و تحصیل رایگان دست یافتند. یعنی آنچه را كه شهروندان ایالات متحده از آن محرومند.

صنعتی شدن عظیم كشور از اواخر دهه ۲۰، پیروزی ارتش سرخ در جنگ دوم جهانی بر علیه فاشیسم را امكان پذیر ساخت. فیلم های هالیوود و تعدادی از كتابهای انتشار یافته در صدد هستند ما را متقاعد سارند که نقش عمده در پیروزی علیه فاشیسم را آمریكایی ها بر عهده داشتند. اما حقیقت آنست كه چهار پنجم نبرد، چهار پنجم تلفات در جبهه شرقی حاصل رویاروئی ارتش سرخ و فاشیسم بود. نزدیک به ۲۷ میلیون مردم شوروی جان خود را در مقابله با فاشیسم مهاجم از دست داده اند.

اشباهات، كمبودها و حتی جنایت نیز در دوران شوروی روی داد و ما كمونیست و ماركسیست نخواهیم بود اگر واقعیت های تلخ را مطرح و تحلیل نكنیم و درسهای لازم را از اشتباهات نگیریم، اما نگفتن واقعیات مربوط به جنگ و جهش صنعتی و خدمات اجتماعی نیز نباید فراموش شود.

اکنون نوعی از گانگستریسم مونوپولی كاپیتالیستی در روسیه بوجود آمده است، كه خطرناكتر و فاسدتر از مونوپولی كاپیتالیسم بریتانیا عمل می كند. تعدادی از گانگسترهای روسی هم اكنون در بریتانیا هستند و از سرمایه نامشروع خویش در جهت خریدن باشكاه های فوتبال انگلیس استفاده می كنند.