روز شنبه تاریخ ۲۲ اپریل ۲۰۱۷ اداره فصلنامه بانو مهماندار بيش از (۱۵۰) تن همکاران، علاقمندان و مشترکين اين مجله بود.

اين همايش مجلل كه به مناسبت هفدهمین بهار مجلهء بانو در شهر وسترفورت كشور هالند در سالون زیبای "بهار مکسيم" برگذار گردید. ساعت چهار عصر با حضور مهمانان عزيزی كه از داخل هالند و کشورهای اتريش، سويس، فرانسه، آلمان، سويدن، ناروی، بلجيم و انگلستان قدم رنجه فرموده بودند، ساعت پنج عصر آغاز و تا ساعت دوازده و سی دقيقه شب ادامه یافت.

هدف از برگذاری این محفل ارجگذاری از كاركرد های همكاران سابق و قدردانی از همكاران فعلی و همچنان ترغیب و تشویق فرهنگی، ادبی، نویسنده گی و در نهایت اندیشه ورزی افغانها در بيرون مرز بود، هدف دیگر این برنامه چنان ترسیم و گفته شد، لازم است "بیاموزیم که چگونه میتوانیم تحت یک چتر گسترده فرهنگی و رسانه یی دور هم جمع شده و آرمانهای حفظ فرهنگ ملی افغانها و رشد ادبیات ملی را فارغ از تمایلات گروهی، حزبی زبانی، جنسیتی، محلی و حتی ايديالوژيک در دستور، کار خویش قرار دهيم."

در آغاز خانم  فتانه مقتدر گوینده موفق که بخش نخست برنامه را پيش ميبرد، شعر بديهه واره يی را تحت عنوان "خوبان فرهنگی" که آقای نعمت مختار زاده به همايش اهداء نموده است، با زيبايی ويژه خواند، همزمان متن شعر در بالای ميز ها به وسيله گروپ کاری توزيع گرديد.

بعداً گوينده برنامه از سپانسر ها هر يک {آقای داوؤد حيدری معاون شرکت عطريات لوازم آرايشی HB، آقای غوث مير بنياد گذار مجله بانو، آقای احمد اکليل وفا، آقای امان فيروز آواز خوان، خانم شايسته جلالزی مشاور ارشد صنعت زيبای قالين در سمت شمال افغانستان، آقای زبير شيرزاد شخصيت سياسی-اجتماعی و فرهنگی، خانم نفيسه برلاس شخصيت خیرخواه و حاميان کودکان و همکار بنياد آشيانه، خانم نوريه منصف بارکزی رئيس بنياد ارتقای ظرفيت کاری زنان و کودکان، خانم طوبا توخی آرايشگر سبک مدرن سوزنی و ديزاينر لباس، آقای عبدالصبور ستانکزی، آقای نعمت جوشن مسوؤل شرکت پرزه، خانم ماری عزيزی ځدران آرايشگر مجرب، خانم شايسته تيموری مشترک دايمی مجله، خانم زرغونه ولی فعال امور اجتماعی و زنان، خانم ماری کريم زاده نوران، خانم سيده طلوع رئيس انجمن همبسته گی زنان شهر اندهوفن هالند، خانم څانگه صديقی شريفی فعال امور حقوقی و زنان، خانم خديجه بره کی عضو هئيت رهبری انجمن اوستر هوت و عضو انجمن Verenigen Vrouwen voor Elkaar و خانم زيبا يارزی دوستدار مجله} با قدردانی یادآور و از ايشان خواست تا در ميزی كه به آنها از سوی برنامه گذاران اختصاص يافته بود تشريف ببرند:

همچنان از همکاری های تخنيکی و تحفه های آقای عمر شفيق کاکړ نقاش رياليزم، خانم فرديانا طبيب زاده نقاش، آقای تواب صافی ديزاينر، جنرال صلاح الدين صلاح، ع. ق. فضلی مسوؤل سايت وزين «اصالت» و آقای کبير امير نيز با سپاس ياد شد.

جريان معرفی مسوؤلان مجلهء بانو:

بعداً طور فشرده مسوؤلان پيشين و کنونی فصلنامهء بانو چون: آقای غوث الدين مير، خانم ندا افشار، خانم نجيبه هوتكی، خانم صالحه واصل، خانم ناهيد علومی، آقای صديق وفا و انجنير مصطفی تيموری توسط گرداننده برنامه معرفی شدند.

متعاقباً از آقای غوث مير صاحب امتياز مجله بانو خواسته شد تا سخنرانی نمايند.

وی بعد از خير مقدم و تبریكی ۱۷ ساله گی مجله، از هفده سال كار پر مشقت اما پر ثمر در مجله بانو و مشكلاتی كه سد راهشان بود ياد نمود. همچنان از خانم ندا افشار به حیث اولین مدير مسوؤل مجله بانو كه گام به گام ایشان را در اولین سالهای إیجاد بانو یاری رسانیده بود، هم چنان از خانم نجیبه هوتكی به عنوان دومین مدیر مسؤول مجله و خانم صالحه واصل به حیث سومین مدیر مسؤول تشكر كرده و از خانم ناهید علومی به حیث چهارمین مدیر مسؤول كه با ابتکار های شان اين مجله را وارد مرحله تازه کمی و کيفی نمود و تا فعلاً این وظیفه بدوش ایشان است با سپاس فراوان یاد و تقدير نامه بهترين مدير مسوول را برايش اهداء نمود، همچنان از ویراستار مجله آقای صدیق وفا و زحمات شان مانند يک دوست فرهيخته و دانشمند ياد نمود، از انجنیر مصطفی تیموری گرافیست مجله نیز قدردانی كرده و از کار مشترک اتحادیهء انجمن های افغانها در هالند در سال ۲۰۱۱ نيز یاد نمود.

بعداً خانم ناهيد علومی مدیر مسؤول مجله از تشریف آوری مهمانان تشكر كرده و كرونولوژی مجله را از شماره نخست تا شماره چهل و يکم به ترتیب و با استفاده از بيمر و تصويری به شکل جالب بيان داشت، كه مورد توجه ويژه حضار قرار گرفت. وی افزود: "از سال ۲۰۱۳ بدین سو این مسئولیت بدوش من است و این مسوولیت را بنابر تقاضای آقای میر به عهده گرفتم و اسم مجله را از "بانو" به "بانو ناشر اندیشه های زنان افغان در اروپا" تغییر دادم و به گشایش صفحه های مختلف پرداختم. در اوايل این مجله گاهشمار شمار بود. اما اکنون سال چهار بار به شکل منظم، با قطع و صحافت عالی به نشر میرسد كه نه تنها در اروپا، بلکه در کشور ها و قاره های مختلف صد ها مشترک و هزاران خواننده دارد.

وی افزود: "مجلهء بانو با حفظ خط فکری سياسی و مستقل خود که از منافع ملی افغانها و دفاع از حقوق و بازتاب صدای زن افغانستان منشاء مي گيرد، به هیچ حلقه يا گروه حزبی و تنظيمی وابسته نبوده و اتکای مادی و معنوی آن به كمک حق العضویت های مشتركین و همکاری قلمی همکاران که در آن بهترين خانمها و گلهای سر سبد جامعه بيرون مرزی افغانها بسيج شده به پیش برده ميشود"

او گفت: "من با بانو هستم و خواهم بود".

در اين قسمت لوحه های تقدير را آقاي مير به خانم علومی و آقای وفا نسبت خدمات با ارزش شان در اين راستا تقديم كرد كه با تشکر پذيرفته شد.

بعداً حضار متوجه آقای وفا شدند كه با دعوت بانو فتانه مقتدر رشته سخن به ايشان تفويض شده بود.

آقاي وفا سخنان اش را با دكلمه شعر زيبايی در وصف بانوان آغاز كرد و معلومات مختصری در مورد رسانه های چاپی و تاريخچه آن داد و افزود:

" ميتوانيم بانو را ادامه دهندهء آرمانها و خط فکری ارشادالنسوان كه به مديريت اسما طرزي و حمایت و سرپرستی ملكه ثريا برای نخستين بار برای زن افغان نشرات داشت دانست" او از پاسداری روش املای زبان دری در مجلهء بانو و از همکاران خود با سپاس ياد نمود.

توزيع عطريات شرکت اچ بی در يک وقفه:

شرکت عطر و لوازم آرايشی اچ بی، نماينده مشهور ترين برند های امريکا و اروپا در افغانستان مي باشد.

بعد در وقفه يی از خانم سهيلا رزمی، خانم اناهيتا فروغ، خانم نسرين شاليزی، خانم فخريه يوسفزی، خانم ريتا رحيمی، خانم نفيسه اسحق زی، داکتر آريانا ارسلا خواهش بعمل آمد تا روی ستيژ آمده و تحفه يی را که از طرف شرکت {اچ - بی} برای شان در نظر گرفته شده، توسط محترم داوود حيدری معاون شرکت متذکره به آنها اهداء گردد.

پيام های واصله:

 به ادامه: خانم علومی و خانم مقتدر از شماری پيام های تبريكی وارده یادآوری نمودند: از جمله پيام و تحسين نامه خانم شفيقه حبيبی رئيس انجمن زنان ژورناليست افغانستان، پيام و تحسين نامه خانم زهره يوسف داوؤد مشاور مطبوعاتی خانم رولا غنی بانوی اول کشور، لوح تقدير داکتر کمال سادات معين امور جوانان وزارت اطلاعات و کلتور.

همچنان از پیامهای واصله خانمها و آقايان چون: کانديد اکادميسن اعظم سيستانی از سويدن، حميدالله عبيدی مدير مسوؤل سايت آسمايی، داکتر اقتصاد محمد کاظم از شهر تاشکند، صديق رهپو، راضيه هوتکی از ماسکو، پوهندوی شيما غفوری، داکتر مسعوده قاضی، هئيت رهبری شورای زنان افغان در هالند، نسرين کلالی، نذيره کوهستانی، فريد سلجوقی، کليم الله بهمن، ستوری احمدی، شفيقه صدر، هئيت رهبری راديو افغان – پيوستون در دنمارک، داکتر شفيقه يارقين، خاتول ابوی، فاطمه نيک رسول از جوزجان، نهاد همياری زنان، شکيلا ځدران حميدی، ماری ځدران عزيزی، شکلا گيلانی از آستراليا، فوزيه رزمی از دنمارک، آريا واعظی از کابل، حجت ظهير از کابل، طوبا حسينی از دنمارک، حميده همزاد از هالند، ننگيالی علم مل از آلمان، انجنير حبيب فتاح از لندن، هيئت رهبری سايت مرواريد سبز، هوسی اتمر، رونا اتمر، برشنا ايثار از فنلاند، ولی صافی از آلمان و ديگران.

بخش اول پيامهای نهاد های مهمان و همکار:

 قبل از صرف غذای شب آقاي بشير دژم رئيس اتحاديه هنرمندان موسيقی افغان در آلمان با همراهی خانم صوفيا ولي زاده پيام تبريكی خود را به همكاران مجلهء ارايه و تحفه هاي را به خانم علومی، و آقايان مير، وفا و تيموری اهداء نمودند.

- آقاي زلمی رزمی شعری را تحت عنوان {در بحر طویل} عنوانی كاركنان مجله به خوانش گرفت،

 - آقای ولی محمد شاهپور رئیس اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند نیز ضمن قدردانی از كاركرد های همكاران مجله افزود: "نباید از سعی و تلاش همه جانبه آقای وفا چشم پوشی كرد چون وی در پهلوی آقای میر و خانم علومی همچو كوهی استوار ایستاده و آنها را یاری میرساند" وی از خانم جميله زمان انوری دعوت كرد تا جايزه فرهنگی را كه عنوانی كاركنان مجله تهیه نموده بود به خانم علومی و آقای میر تقدیم كنند كه با خلوص نیت پذیرفته شد.

 ساعت 19:30 صرف طعام و وقفه تا ساعت 20:30:

بعد از صرف شام گرداننده موفق و خوش كلام خانم فرشته نوری رشته كلام را به دست گرفته و مهمانان را به ادامه برنامه دعوت كرد.

در اين بخش روند توزيع اوارد ها به متصديان صفحه های مجله بانو اغاز گرديد و در ضمن بصورت فشرده هر يک به معرفی گرفته شد.

نخست اوارد های فرهنگی خانمها ندا افشار، نجيبه هوتکی، صالحه واصل و ناهيد علومی مديران مسؤول پيشين و کنونی مجله اهداء شد.

بعد جايزه های فرهنگی خانمها هر يک: داکتر روح افزا نعيم، انجنير فرديانا طبيب زاده، پرنيان صديقيان، فريبا چرخی، غاټول مهمند، عاطفه عاطفی، فرشته نوری، صالحه محک، څانگه صديقی شريفی، صوفيا ولی زاده، زرغونه ولی، مينا مير، نظيفه جامي زاده، زرغونه ستانيزی، نجيبه آتش کابلی، فرحت زيبا يوسفزی، هیئت تحرير مجله و متصدی های صفحه ها، شيلا آريزی، فتانه مقتدر، نازی نور، سعيده نيکزی، زليخا پوپل، سارا نظامی، سمين مشرف و آقايان حسيب مير، تواب صافی، همکاران پيشين اهداء شد. همچنان برای شماری از خانمهای پيشگام ؛ چون خانمها: جميله زمان انوری نطاق سابقه دار، نوريه منصف بارکزی رئيس موسسه ارتقای ظرفيت کاری زنان و کودکان، مستوره هاشمی برنامه ساز تلویزیونی، برنامه مادر و شمسيه واحدی صافی فعال امور خيريه اوارد های فرهنگی افتخاری اهداء شد.

برعلاوه: خانم علومی اعلام داشت که از نام همکاران دو اوارد به دو تن ديگر که برای مجلهء بانو خدمت شايان نموده اند اهداء ميگردد، انها آقايان غوث مير و صديق وفا بودند.

يکی دو پيام ديگر:

- سپس آقاي كريم تنوير مسؤول سينماگران افغان در هالند ضمن پيام شان با تحفه هاي به آقاي مير، خانم علومی، خانم واصل و آقای سليمان لمر اهداء كرد.

بعد خانم سهيلا حسرت نظيمي پيام تبريكی كانون هماهنگي زنان افغان در اروپا را به نماينده گی از آن كانون به خوانش گرفت .

توزيع سپاسنامه های ادارهء مجله به سپانسران

در اين بخش سپاسنامه های تهيه شده ادارهء مجلهء بانو به وسيله فرهنگيان و مسوؤلان نهاد های مهمان به سپانسران که نامهای شان در بالا گرفته شده با مراسم ويژه توزيع شد که مورد استقبال قرار گرفت.

ادامه پیامها

خانم فروزان نوابی سکرتر سفارت افغانستان در آلمان، آقای اسلام الدين معارج نطاق سابق راديو تلويزيون و مسوؤل انجمن ادبی و فرهنگی سراسری افغانها از لندن، آقای احمد شاه قادری رئيس مجمع فرهنگی افغانها در هامبورگ، آقای صمد کارمند شخصيت فرهنگی ضمن پيامها و تحفه ها همکاری و اشتراک شانرا در مجله اعلام داشتند که از طرف خانم علومی با قدر دانی پذيرفته شد.

حاشيه ها

- در جريان همايش برعلاوه هفت تن ياد شده در بالا، برای هر يک خانمها: (سيده طلوع، پروانه حسامی، پروانه تيموری، خديجه بره کی، ريتا رحيمی، سهيلا حسرت نظيمی، سعيده نيکزی و فرشته نوری) و آقايان هر يک (حنيف محمد عزيز، شير جان زمانی، نويد اساس، اکليل وفا، نعمت جوشن، عمران نقی، حميد الله حفيظی، امان فيروز، کبير امير، جنرال صلاح الدين صلاح، زبير شير زاد، شفيق عمر کاکر، لطيف کريمی استالفی) تحفه های توسط شرکت عطريات و لوازم آرايشی اچ بی اهداء شد.

- برای شماری از مشترکين سابقه دار و علاقمندان مجلهء بانو هر يک خانمها (سهيلا زحمت، انيسه همراز، شاه جان بشريار، شايسته تيموری، مريم واحد، زرمينه نطری، ناهيد واسعی، پروين حسامی، راضيه رسولی، هما اميری، طوبا توخی، داکتر زهره عصمتی، سعيده نيکزی) شال های زنانه توسط ناهيد علومی به همکاری خانم فرشته نوری و دو دوشيزه جوان هريک پروانه حسامی و پروانه تيموری  اهداء شد.

- در جريان همايش چندين تن از زنان و مردان آماده گی شانرا برای اشتراک در مجلهء بانو اظهار داشتند.

- جريان محفل توسط کمره های استديوی صدف (آقای جاويد کاکړ)، شرکت عطريات اچ بی، آقای حميدالله حفيظی از سويدن، نويد اساس از فرانسه عکاسی و فلمبرداری شد.

- همچنان در حاشيه همايش تيم خبری تلويزيون بهار (انجنير يعقوب بهروز و خانم فرشته نوری) با شماری از فرهنگيان و شرکت کننده های مصاحبه هاي را انجام دادند.

- اوارد ها، سپاسنامه ها و تحفه های مستحقان به وسيلهء مسؤولان مجلهء بانو و شرکت اچ بی و شماری از مسؤولان نهاد های اجتماعی و فرهنگی همکار اهداء شد.

- در جريان محفل عکسهای یادگاری همکاران نيز گرفته شد.

ارزيابی همايش:

در قسمت اخير از آقاي اسمعيل ميهن فدا محشور رئيس پيشين روزنامه انيس دعوت به عمل آمد تا برنامه و کار های مجلهء بانو را بصورت فشرده ارزيابی كنند.

آقاي محشور از تدوير چنين همايش بزرگ که در آن فرهنگیان و فرهنگ دوستان از کشور های مختلف گردهم آمده اند، با ستايش و آفرين به سازمان دهنده گان آن و از انسجام برنامه و نظم و ترتيب فراخوان آن ياد نموده و از اقدام بانو علومی كه به منظور منسجم ساختن قشر های پراگندهء افغان در زير يک چتر با حوصله مندی صورت گرفته بود تقدير نموده و به وی و همكاران فصلنامه بانو استقامت، پشتكار و پيشرفت های بيشتر را خواهان شد. وی ضمن مرور به چند شماره مجلهء بانو از محتوا و کفيت خوب آن بخصوص از شيوه نگارش و ادبيات آن ستايش نمود، در ضمن اشاره كوچكي در مورد توازن زبان های رائج در وطن (پشتو و دری) در متن مجله و حتی سخنرانی های داخل محفل نمود، همچنان افزودند که اين جزء رسالت گوينده گان زبان های کشور است که خود هنگام همکاری با هر نشريه اين توازن را در نظر داشته باشد.

در يک کلام و فشرده گفتند: ۱۷ سال نشرات موقوته و بلا وقفه برای يک مجله، روز نامه و اخبار بهترين وجه اعتبار آنست.

بخش موسيقی:

آهنگ های دلنشين امان جان فيروز به رنگينی محفل افزود، اما افسوس که نسبت تراکم امور، توزیع جوايز فرهنگی و سخنرانی ها ی شفاهی چند دقيقه و پيامها، برای موسيقی وقت کم باقی ماند.

محفل و همایش شام فرهنگی مجله بانو حوالی ساعت 12:30 پايان يافت.

گزارشگر مجلهء بانو

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org