saturday 12 may 2007 21:58:04

چرا وزيران کابينه استيضاح شدند؟

)علل و عوامل داخلي و خارجي اين استيضاح را درين نبشته مطالعه فرمائيد(

}زيميرو {

اکبر اکبر، وزیر عودت مهاجرین افغانستان اسپنتا، وزیر خارجه افغانستان                                                               

استيضاح چيست؟

استيضاح يكي از ساز وكارهاي سياسي مورد استفاده در سياست داخلي كشورها و به طور مشخص عرصه مناسبات دو قوه مقننه و مجريه است.

استيضاح از نظر لغوي به معناي درخواست توضيح است اما در اصطلاح سياسي به معناي پرسش رسمي نمايندگان از رئيس جمهور، هيأت وزيران و يا يك وزير است كه پس از ارائه توضيحات آنها بايد براي ادامه كارشان مجلس مجددآ رأي اعتماد بگيرد. البته طرح استيضاح به خودي خود به مفهوم عزل مقام مورد استيضاح نمي باشد بلكه اولين گام در اين مسير تلقي مي شود و چنانچه در رأي گيري پس از توضيحات وي، به او رأي عدم اعتماد داده شود آن مقام بركنار مي شود.

سابقه تاريخي انجام استيضاح اگرچه به قرون وسطي باز مي گردد اما نمونه هاي عيني مشخص آن را مي توان در عملكرد اوايل قرن نوزدهم نظام سياسي انگليس مشاهده كرد. در نظام هاي سياسي جهان براي جلوگيري از تمركز قدرت و نيز رعايت جنبه هاي تخصصي اداره امور جامعه، قدرت حكومت به سه شاخه تقنيني، اجرايي و قضايي تقسيم شده است.

البته اين سه قوه هم در نظام هاي سياسي پارلماني و هم در نظام هاي سياسي رياستي با يكديگر در ارتباط بوده و قوانين اساسي كشورها چگونگي روابط آنها با هم و نيز سازوكارهاي كنترول آنها به وسيله يكديگر را در نظر گرفته اند كه در عين تفكيك قوا نوعي همكاري يا ارتباط بين قواي سه گانه نيز از طريق تمهيدات حقوقي و سياسي ايجاد شده تا در عين تمايز قوا كليت حاكميت ملي كشور بروز كند.

در نظام سياسي پارلماني كه ارتباط بيشتري بين دو قوه مقننه و مجريه وجود دارد سنا و پارلمان كه نمايندگان آن از سوي مردم انتخاب مي شوند حق دارند كليه اقدامات و عملكردهاي قوه مجريه را زير نظر بگيرند و از راه طرح سئوال، استيضاح و ايجاد كميسيون هاي تحقيق يا نهادهاي نظارتي چون ديوان محاسبات اين قوه را كنترول كنند. همچنين قوه مقننه حق دارد با صدور رأي عدم اعتماد هيأت وزيران يا يك وزير را بركنار كند. البته به منظور ايجاد توازن بين دو قوه در نظام پارلماني، قوه مجريه نيز از طرق مختلف همچون تنظيم و پيشنهاد لوايح قانوني و يا حتي انحلال پارلمان، مجلس را كنترول مي كند.

در نظام سياسي رياستي همچون نظام سياسي آمريكا نيز قانون اساسي ترتيباتي براي استيضاح مقامات ارشد قوه مجريه از جمله رئيس جمهور و معاونش توسط كنگره در نظر گرفته است كه در نهايت نيز مي تواند به بركناري آنها از قدرت منجر شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ۱۰ روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از پارلمان رأي اعتماد بخواهد.

در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه پارلمان مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد.

اگر پارلمان رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح نمي توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كند.

آغازماجرا

ولسي جرگه می گوید در صورتی که وزرای خارجه و عودت مهاجرین نتوانند از کارکردهایشان در زمینه جلوگیری از خروج اجباری مهاجرين از ایران دفاع کنند، مجلس رد صلاحیت این دو وزیر را تصویب خواهد کرد.  رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه و اکبر اکبر، وزیر عودت مهاجرین در جلسه ولسي جرگه فراخوانده شدند و با سوالهای زیادی در مورد اقدامات شان به جلوگیری از اخراج مهاجرين  از ایران و اینکه چه اقداماتی برای پذیرایی از مهاجرين اخراج شده انجام داده اند، روبرو بودند. در نهایت، اظهارات این دو وزیر، ظاهرآ نتوانست قناعت اعضای ولسي جرگه را فراهم کند و تصمیم بر این شد که وزرای خارجه و عودت مهاجرین، در جلسه بعدي فردا استیضاح شوند.

 یونس قانونی، رییس ولسي جرگه پس از رای گیری از اعضای مجلس اعلام کرد در صورتی که اسپنتا و اکبر نتوانند از عملکردشان در این زمینه دفاع کنند، مجلس نمایندگان موضوع رد صلاحیت آنان را مورد بررسی قرار خواهد داد.  این نخستین بار است که ولسي جرگه طرح رد صلاحیت وزرای کابینه کرزی را مورد بررسی قرار می دهد.  اخراج دسته جمعی مهاجرين از ایران، ظرف هفته های اخیر موجی از نارضایتی ها را برانگیخته است. سازمان ملل متحد، دولت افغانستان، ارگانهای دفاع از حقوق بشر و نیز شماری از فعالان غیردولتی در ایران به طرح اخراج مهاجرين غیرقانونی از ایران اعتراض کرده اند.  

دادفر اسپنتا، وزیر خارجه در یک کنفرانس خبری گفت که ادامه این وضعیت، تاثیرات بدی را بر روابط افغانستان و ایران برجا خواهد گذاشت.  اسپنتا همچنین گفت که افغانستان به تلاشهای دیپلماتیک خود برای حل این مشکل ادامه می دهد و قرار است حامد کرزی نیز در این مورد به محمود احمدی نژاد، همتای ایرانی خود نامه بفرستد.  وزیر خارجه افزود پیش از این که دولت ایران به اخراج مهاجران از خاک خود اقدام کند، جانب افغانستان تلاش کرد تا مشکلات کنونی را با مقامات ایران در میان بگذارد و بارها در صحبت های مستقیم با مقامات بلند پایه ایران، تاثیرات ناگوار چنین اقدامی را بر اوضاع امنیتی و اجتماعی افغانستان با وزرای خارجه و داخله ایران درمیان گذاشت و امیدوار بود که ایران در این مورد تجدید نظر کند.

مقامات ایران می گویند از یک سال به این سو برنامه اخراج مهاجران را اعلام کرده بودند و انتظار داشتند دولت افغانستان و سازمانهای بین المللی آمادگی پذیرش آنها را می داشتند.

استيضاح

ولسي جرگه وزیر مهاجرين را به دلیل عملکرد ضعیف وزارتش در قبال اخراج اجباری مهاجرين از ایران، سلب اعتماد کرده است.  وزرای خارجه و عودت مهاجرین از سوی ولسي جرگه استیضاح شدند و مسئله رد یا تایید صلاحیت شان به عنوان وزرای کابینه، به رای گیری اعضای مجلس گذاشته شد.  صلاحیت محمد اکبر اکبر، به عنوان وزیر مهاجرین با دریافت 136 رای مخالف، 54 رای موافق و پنج رای باطل رد شد، در حالی که اعلام نهایی رد یا تایید صلاحیت وزیر خارجه به روز بعدي موکول شده است.

 رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه 124 رای مخالف، 67 رای موافق و یک رای مشکوک دریافت کرد.  براساس قانون داخلی ولسي جرگه ، هر وزیر کابینه برای سلب اعتماد، حداقل باید 125 رای مخالف دریافت کند.  حالا جنجال بر سر یک رای مشکوک در مورد ادامه کار اسپنتا در وزارت خارجه بالا گرفته است.  موافقان اسپنتا در ولسي جرگه می گویند این یک رای باطل است و بنا باید او با تفاوت یک رای، به عنوان وزیر خارجه باقی بماند، ولی مخالفان او می گویند این رای باطل نیست و حکایت از مخالفت رای دهنده می کند.  در صورتی که این رای در جمله آرای مخالف حساب شود، آرای مخالف اسپنتا 125 می شود که این موضوع منجر به سلب اعتماد اسپنتا به عنوان وزیر خارجه می شود. .

عمق قضيه درکجاست ؟

تنش بيروني

جنرال پيتر پيس، رئيس ستاد مشترک اردوي آمريکا می گويد سلاحها و مهمات ساخت ايران در افغانستان کشف و ضبط شده که برای شورشيان طالبان در اين کشور ارسال شده است. جنرال پيس که با جمعی از خبرنگاران در واشنگتن به صرف صبحانه پرداخته، خطاب به اين جمع گفته که طی يک ماه گذشته در ولايت قندهار سلاحها، راکتهاي سرشانه ي و مواد منفجره پلاستيکی موسوم به سی - 4 ضبط شده که ساخت ايران بوده اما مشخص نيست که چه نهاد يا گروهی اين سلاحها و مهمات را برای طالبان فرستاده است.

 وی حجم سلاحها و مهمات ضبط شده را مشخص نکرد، اما تأکيد کرد که اين سلاحها و مهمات بتازگی توليد شده و مربوط به گذشته نبوده اند. جنرال پيس همچنين تصریح نکرد که آيا اين نخستين بار بوده که نظاميان آمريکايی در افغانستان سلاحهای ساخت ايران کشف کرده اند يا پيشتر نيز چنين مواردی بوده است.

 دولت آمريکا رسماً نيروی سپاه پاسداران ايران را متهم می کند که به گروههای مسلح عراقی کمک تسليحاتی می کند و اين نيروها نظاميان آمريکايی و بريتانيايی را در آن کشور هدف حمله قرار می دهند. اما در مورد افغانستان که همچون عراق اما در مقياسی محدودتر، صحنه درگيری نيروهای آمريکايی و بريتانيايی با گروههای مسلح است، هنوز چنين اتهامی به صورت رسمی عليه ايران مطرح نشده است.

ايران هرگونه دخالت در عراق و افغانستان را که در راستای افزايش بی ثباتی و نا امنی در اين کشورها باشد رد می کند. مقام های آمریکایی برای دومین بار ایران را به تجهیز نظامیان شورشی طالبان در افغانستان متهم کرده اند.  رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا و ریچارد باوچر، معاون وزیر خارجه این کشور در دو مصاحبه جداگانه از افزایش نفوذ ایران در افغانستان ابراز نگرانی کرده اند.  

رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا سخنان پیتر پیس، رئیس ستاد اردوي  این کشور، درباره دست داشتن ایران در ارسال تجهیزات و سلاح به شورشیان طالبان را تائید کرد. به گفته گیتس ارتش آمریکا در افغانستان در مواردی به تسلیحات و مواد منفجره ساخت ایران دست پیدا کرده ولی مشخص نیست این تسلیحات با نظر چه مقام هایی به این کشور منتقل شده است.  همزمان در بروکسل ریچارد باوچر، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و میانه، از تقویت موقعیت سیاسی ایران در افغانستان سخن گفت.

 به گفته باوچر در حالی که ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و فعالیت های فرهنگی و آموزشی در این کشور نقش مثبتی داشته ولی تازه ترین یافته های آمریکا در مورد نقش جمهوری اسلامی در این کشور نگران کننده است.

همچنان دولت بريتانيا نيز در متهم کردن ايران به کمک به طالبان در افغانستان، به آمريکا پيوست. دز براون، وزير دفاع بريتانيا طی سخنانی در کميسيون دفاعی مجلس عوام اين کشور گفته که ايران می کوشد به صورت غيرمستقيم و باواسطه نيروهای آمريکا و بريتانيا و همچنين نيروهای سازمان پيمان آتلانتيک شمالی (ناتو) را هرجا که در منطقه بتواند هدف حمله قرار دهد و شواهدی وجود دارد که نشان می دهد ايران در حالی که از سويی با حفاظت از مرزهايش در مقابل قاچاقچيان موادمخدر و سرمايه گذاری در افغانستان به اين کشور کمک می کند، از سوی ديگر، سياست حمله به نظاميان آمريکايی و بريتانيايی را در اين کشور دنبال می کند. وزيردفاع بريتانيا نخستين مقام اين کشور است که چنين اتهامی عليه ايران مطرح می کند.

مقامات آمريکايی در طرح اين اتهام، مستقيماً دولت ايران را هدف قرار نداده و صرفاً گفته بودند که عناصری در حکومت ايران سلاح در اختيار طالبان می گذارند اما وزير دفاع بريتانيا در تکرار اين اتهام، تفاوتی ميان دولت ايران يا عناصری در حکومت اين کشور نگذاشته و از ايران به طور کلی سخن گفته است. اين در حالی است که در مورد پاکستان که وزيردفاع بريتانيا، اتهاماتی مشابه ايران نيز عليه آن مطرح کرده، اين اتهام متوجه عناصری در حکومت پاکستان شده که به گفته وی، از ديرباز با طالبان ارتباط داشته اند. ايران در حالی به حمايت از طالبان متهم می شود که در زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست داشتند، حکومت آنان را بر اين کشور به رسميت نشناخت و آشکارا به نيروهاي فراري رباني ازکابل کمک می کرد.

 برخی تحليلگران می گويند ايران در قبال افغانستان و عراق سياست دوگانه ای را دنبال می کند، از سويی نمی خواهد بی ثباتی و نا امنی در اين کشورها از کنترول خارج شود و از سوی ديگر، به دنبال فشار آوردن بر آمريکا و متحدانش برای خروج نظاميانشان از اين کشورهاست. اين دسته از تحليلگران بعيد نمی دانند که ايران حتی از گروههايی که با آنان در سياستهای کلان اختلافات اساسی داشته باشد، به صورت تاکتيکی برای فشار بر آمريکا و متحدانش استفاده کند.

درمقابل طالبان و مقامات ایرانی، ادعای آمریکا مبنی بر ارسال اسلحه از ایران به شورشیان طالبان را رد کرده اند. شورای رهبری طالبان با انتشار اعلامیه ای، هرگونه دریافت کمک از سوی دولت ایران را تکذیب کرد.

سفیر ایران در کابل نیز، با رد این ادعا، گفته است این موضوع هیچگونه سند و مدرکی ندارد و بر اساس یک تصور ذهنی مطرح شده است. هنوز برای ما مشخص نیست که علت طرح این موضوع در مقطع فعلی، با چه انگیزه ای صورت گرفته است.

همچنان طالبان گفته اند که آنها اسلحه و مهمات مورد نیاز خود را، از آنچه بازارهای آزاد افغانستان خوانده شده خریداری می کنند. آنها تاکید کرده اند که در این بازار، هرگونه سلاح ساخت کشورهای اسلامی و غیر اسلامی پیدا می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز، گفته است رویكردهای غیر اصولی، نمی ‌تواند ناكامیهای روزافزون آمريكا در افغانستان را پنهان کند.

در حالی که اظهارات وزيردفاع بريتانيا مبنی بر کمک ايران به طالبان در افغانستان هنوز با واکنش رسمی دولت ايران مواجه نشده، وزير امورخارجه ايران طی مصاحبه ای به موضعگيری در اين زمينه پرداخته است.

منوچهر متکی، وزیر امورخارجه ایران در گفتگو با تلويزيون عربی العالم (متعلق به ايران) در پاسخ به اظهارات وزیر دفاع بريتانيا گفته: انگلیسيها نیز مانند آمریکاییها راه خوبی یاد گرفته‌ اند و آن اینکه در اوج هجمه ‌های تبلیغاتی علیه سیاستهایشان فرافکنی می ‌کنند. متکی نيز بريتانيا را به ارتباطات "پنهان و آشکار با طالبان متهم کرده و ادامه داده: انگلیس باید پاسخگوی مذاکرات خود با رهبران طالبان در موسی قلعه باشد که موجب خشم وعصبانیت دولت حامد کرزی شد.

اشاره متکی به توافقنامه ای است که با ميانجيگری نيروهای بريتانيا ميان مقامات دولتی و بزرگان محلی در موسی قلعه امضا شد تا طبق آن، نيروهای دولتی و ناتو عمليات نظامی در اين منطقه را متوقف کنند و در عوض بزرگان محلی از اينکه اين منطقه به کنترول طالبان درآيد جلوگيری کنند.

ايران با اين کاريک تيرودوفاخته شکارميکند . ازيک طرف ائتلاف بين المللي ، بخصوص ايالات متحده ودولت کرزي را باهجوم مهاجرين تحت فشارقرارميدهد وازجانب ديگرفرصت تنش وتشنج را درداخل دولت فراهم نموده به مهره هاي ارتباطي اش زمينه فعاليت بيشتروتبليغات موثرتررا مساعد ميسازد که يکي ازين تنش وتشنج استيضاح وزيران دولت بود.

تشنج داخلي

  

تنش بين سران دولت وپارلمان

گنه کرد د ر بلخ  آهنگري

به کابل گردن زدند زرگري

به هيچ صورت استيضاح جناب سپنتا بخاطرسهل انگاري ويا بي کفايتي درامورمشکل مهاجرين نبوده وصاحب نظران ازقبل چنين خواب وحشتناک را براي وي ازطريق ولسي جرگه ديده بودند .

عملکرد زشت وغيرانساني واسلامي آخوند هاي بنيادگرايران درقبال پناهندگان حرف تازه و مشکل نو نيست بلکه طي نزديک به سه دهه ايران باچنين سياست هاي خصمانه ودودمنشانه درقبال افغانستان ومهاجرين تنفرعمومي را بر عملکردش برانگيخته است .

درزمان حاکميت صبغت الله مجددي وبرهان الدين رباني زندان هاي خطرناک چون تل سياه و سنگ سفيد وجودداشت که روزانه صدها مهاجربي پناه کشورمارا به بهانه رد مرزدرآنجا نگهداري لدوکوب وده ها نوع ظلم وبربريت را انجام مي دادند ، چرا تکه داران دولت رباني  به ايراني ها ازين ظلم وستم يادآوري نميکردند . مهاجرين ومردم هرات بخاطربخاطردارند که درزمان حاکميت جنايتبارطالبان دريک روزحدود هزاروچهارصد تادوهزارنفرمهاجرين ازايران اخراج ودرمرزاسلام قلعه به نيروهاي سياه دل طالبان تسليم داده شد که تعداد ي توسط طالبان به اتها مات هزاره وشييع بودن تيرباران وتعداد ديگرروانه زندانهاي هرات وقند هارگرديدند .

درآن زمان حاکميت  رباني درتخارازجانب مجامع بين المللي بحيث دولت شناخته ميشد ونمايندگي هاي سياسي افغانستان درايران عملآ فعاليت داشتند .

مهم ترازهمه که جنابان چون سيد مصطفي کاظمي که اکنون دولت ووزيران آقاي کرزي را به چالش ميکشاند ، سيد حسين انوري والي فعلي هرات واز اعضاي شوراي رهبري دولت رباني بودند که درمشهد حضورودرخدمت دوستان ايراني خود،  سياه را سفيد وتلخ را شيرين ميگفتند وصاحب دفاترمتعدد دراکثرنقاط ايران بودند  . سفيرافغانستان  درتهران سيد محمد خيرخواه سفيرکنوني کرزي درتاجيکستان وياروهمکارقديمي اميرحوزه جنوب غرب )اسماعيل) وجنرال قنسلان مشهد وزاهدان دوستان همسازوياران همرازآمرصاحب عمومي پنجشير ميرويس وجنرال نجيب وظيفه وطنپرستي ومردم دوستي را انجام ميدادند .

وآقايان مارشال ملا فهيم و سکولاريونس قانوني که امروزهمه را به چالش دعوت مينمايد نيزهمه کاره سياسي ونظامي دولت اسلامي تخاربودند وازين جنايت ايراني ها خم به ابرونياوردند .

بعدازسقوط ننگين امارت نام نهاد طالبان واستقرارحاکميت کرزي که جنابان عالي سکولاريونس قانوني وزيرداخله ، مارشال ملا فهيم  وزيردفاع ، ديپلومات دموکرات عبدالله عبدالله عبدالله  وزيرامورخارجه ، تکنوکرات سيد مصطفي کاظمي محرم اسراربرادران ايرانيش وزيرتجارت و

هزاران افغان معصوم وبي گناه درزندانهاي جمهوري اسلامي ايران دربدترين شرايط زنداني بودن وهستند وهزاران ديگربا زشت ترين وپست ترين شکل ازمرزهاي ايران بعدازگذراندن هفته ها درزندانهاي تل سياه و سنگ سفيد باشکم گرسنه وبا تحمل صدها کتک وشلاق ازايران اخراج ميشدند ، آيا يکروزاين جنابان گفته اند که مهاجرين ستم ديده ما چرا مورد بي عطوفتي وکم مهري برادران بزرگ ما که درهمه امورسياسي ونظامي مارا ياري ومدد رسانده اند ، قرارميگيرد .

اما امروزکه صدها وهزاران اداره ومقام درين قضيه دخيل وشريک اند تنها داکترسپنتا وزيرامورخارجه واکبروزيرعودت مهاجرين موردسوال واستيضاح قرارميگيرند . پس ثابت ميشود که درزيرپلوشلغمي است .

پس ا ين سوال پيش ميايد که وظيفه پارلمان وريس پارلمان چيست ؟

وظيفه نمايندگان وريس پارلمان اينست که بااخذ معاش  دالري ازبودجه دولت وازجيب ملت ، مصارف وسفرخرچ هاي دالري ،  هزاران دالربه عنوان کرايه منزل ، خرچ دسترخوان ، مصرفات تيل موتر واثاثيه دفترومنزل ، تعيين حقوق وامتيازبه دريوران وباديگاران ، تعيين وتقرر اقوام وخويشاوندان درپستهاي مهم وبادرامد   درپي سود خويش باشند تا مردم .

افغانستان بعدازسه دهه مالک پارلمان شد ، اي کاش صاحب چنين پارلمان نميشد .

کس نيست که بگويد جناب ريس پارلمان ونمايندگان ملت !

اموردولت وملت کاريک شخص ، يک اداره ويک مقام نيست . حکومت داري ومليت گرايي امورمشترک ، وظيفه همه گاني وکاردسته جمعي است . پارلمان مکليفيت داشت که دست به کارشده يک گروپ ازاعضاي پارلمان را بصورت عاجل وبدون تاخيربه ايران اعزام وسفيرايران را به پارلمان خواسته وبه مشکل مهاجرين رسيدگي وازتنش وتشنج کشورداري جلوگيري مينمودند . تا اينکه پي د سيسه کاري وطوطيه چيني باشند .

ازجريان امورچنين استنباط ميشود که  نشست سران جبهه متحد درهوتل کانتيننتال ، وتجمع درستديوم ملي ، اعلام جبهه ملي ، تخرش وتخريب دولت وسيله رباني وکاظمي درمصاحبه ها وگفتگوهاي عقده مندانه ،  کمپاين تبليغات مغرضانه و پلان شده برعليه داکترسپنتا ازروزهاي تقررش به صفت مشاورکرزي وبخصوص وزارت خارجه  ))درروزهاي نخست که سپنتا برمسند ميراثي عبدالله عبدالله تکيه زد وخواهان اصلاحات ضروري دروزارت خارجه گرديد وازجمله نماينده دايمي افغانستان درملل متحد را تعويض نمود (( ، جبهه گيري هاي علني بعضي نمايندگان ولسي جرگه برضد دولت وکابينه و اخراج سريع وناگهاني مهاجرين ازايران به سخنان آقاي کرزي مهرتاهيد ميگذارد که گفته بود :

حامدکرزى پس از برگشت خود از اجلاس سارک در هند در يک کنفرانس مطبوعاتى در کابل اظهار داشت که در طرح ايجاد جبهۀ ملى ، يکتعداد کشور هاى بيگانه دست دارندکرزى  تغير نظام را به پارلمانى و انتخاب واليان را به عنوان فدرالى شدن کشور ، به زيان افغانستان خوانده،گفت که نبايد افغانستان لابراتوار سياسى براى بيگانگان باشد.

داکتر رنگين دادفر سپنتا وزير خارجۀ اظهار داشت که اين وزارت از مدتها قبل از طريق کانال هاى ديپلوماتيک با کشور هاى همسايه در يافته بودکه گروه ها يى به دليل نگرانى هاى بين المللى کوشش دارند تا به حمايت از جبهۀ ملى بپردازند .

عبدالکبير رنجبر داکتر علوم سياسى وعضو پارلمان درمورد کمکهاى دول خار جى به جبهه ميگويد که کاملاً واقيعت دارد، کشور هاعلاقمند است زيرا ٣٠ سال است که با آنها ارتباط دارند در زمان هاى ماقبل پول گرفته اند حالا هم کمک ميشوند  .وى مى افزايدکه جاى شکى نيست که در تشکيل يا حمايت مالى اين جبهه دست خارجى ها نباشد زيرا پول هاى زيادى مصرف ميکنند از پدر برايشان نمانده يقيناً دستى است که کار ميکند، اما بايد که تحقيق و ثابت شود .

رمضان بشر دوست وکيل منتخب مردم کابل در يک کنفرانس مطبوعاتى ،تشکيل جبهه ملى به رهبرى برهان الدين ربانى را ، خلاف قانون اساسى کشور خواند.  وى اين جبهه را از حمايت خارجى وابسته خواند و افزود : دريک کشور يک حزب را بايد مردم تمويل نمايند اما در کشوريکه مردم خود فقير اند احزاب نميتواند بدون تمويل يک منبع خارجى ،حيات داشته باشد.  شمارى از اعضاى عالى اين شورا، از طرف اداره ديدبان حقوق بشر ، به حيث ناقضين حقوق بشر شناخته شده و خواهان محاکمه آنها  شده است . بشردوست، باتوجه به اين اصل در مورد هدف از ايجاد اين جبهه گفت : من فکر ميکنم که هدف واقعى ساختن چنين جبهات ،يک نوع ترسى است که دامنگير رهبران اين جبهات شده است وميترسند که نه تنها  مقامات، چوکى هاى سياسى شانرا از دست بدهند بلکه ترس از اين دارند که به تدريج به ميز محکمه کشانده نشوند .

همچنان داکتراسپنتا  پنجشنبه ۱۰ می  ۲۰۰۷- . با اعلام مواضع قاطع علیه ایران، ضمن قطع هرگونه ديپلماسی با آن کشور ، استیضاح خودرا امتداد توطئهء کشور خارجی (ایران ( دانسته و بدین ترتیب اتهام ‏وابستگی پارلمان را به اجانب وارد کرد. ‏

مشاجره لفظی بین دادفر سپنتا و محب بارش در شهداء صالحین بر مزار عبدالرحمن محمودی و غبارراهمه بخاطردارند که سپنتا ازسنگ فروش‌ها سخن گفت که مطمينا منظور وي، شورای نظار بود که به کمک احمد شاه مسعود، معادن سنگ لعل ولاجورد و زمرد را به تاراج بردند و فروختند. او در ادامه حرف‌هايش گفت ما بايد به عبدالرحمن محمودی و غبار قهرمان ملی بگوييم نه به آن کسی ما را کشتند.

حرف‌های سپنتا پتک  بود که برسر محب بارش کوفته شد. بارش چنان قيافه جدی و عصبی به خود گرفته بود که به محض ختم حرف‌های سپنتا گفت: گرچه من نمی‌خواستم در اينجا حرف بزنم ولی حرف‌های سپنتا مرا وادار کرد که اينجا بيايم و در رد حرف‌های بی‌اساس سپنتا چيزی را بگويم.

ولی فکر ميکنم تذکر چند نکته را ضروری ميدانم که به سپنتا هشدار بدهم.  آخر تو سپنتا چرا اين حرف‌ها را مبزنی؟ اگر از سنگ‌فروش‌ها حرف می‌زنيد، چرا از وطن فروشان چيزی نمی‌گوييد؟ محب بارش از مصاحبه سپنتا که شب گذشته‌اش با راديو بی‌بی‌سی انجام داده بود، ياد کرد و گفت: سپنتا خود تان ديشب با بی‌بی‌بی مصاحبه داشتيد و از ايالات متحده آمريکا دفاع کرديد، آمريکايی که با آوردن دموکراسی‌اش در اولين قدم کشور را به فاحشه‌خانه تبديل ميکند

چند پرسشي که ولسي جرگه بايد جواب بدهد

 

سوال هاي که هرافغان بادرد واحساس رابخود معطوف داشته است

 -1طي مدت نزديک به شش سال که ازحضورقوايي ائتلاف در افغانستان ميگذرد هزاران افغان دراثراشتباه ويا بي توجه اي اين قوا کشته ، زخمي وآواره وبي خانمان گرديده است ،چرا ريس ولسي جرگه ووکيلان،  وزير دفاع عبدالرحيم وردگ وبخصوص جنرال بسم الله لوي درستيزکه بصورت مشخص مسوول وظايف محاربوي وسوق اداره قوتها است مورد استيضاح قرارنميد هد ؟

اگراستدلال شان اين است که نميتوانند ازعمليات خودسرانه قواي ائتلاف جلوگيري نمايند .

پس بهتراست که شرافتمندانه کناره گيري ودرامورسوق واداره خانواده اش مصروف گردند.

تلفات غيرنظاميان در حملات هوايی و زمينی نيروهای آمريکايی در حلقات داخل و خارج از افغانستان در مورد مصئونيت افراد بيگناه در جنگ عليه تروريسم افزايش داده است.

همچنان بدنبال چندین مورد از ادعاها مبنی بر کشتار غیرنظامیان ظرف روزهای اخیر، نگرانی و انتقاد از شیوه عملیات نظامی سربازان آمریکایی و نیروهای تحت فرمان ناتو در افغانستان اوج گرفته است.

همچنان حامد کرزی  گفته است که کشتار غیرنظامیان در جریان عملیات نظامی ناتو در این کشور، غیرقابل تحمل است. نظامیان آمریکایی در افغانستان از کشته شدن شماری از غیرنظامیان در اثر تیراندازی سربازان آمریکایی در شرق این کشور، عذرخواهی کرده اند.

مقامات نظامی آمریکا تایید کرده اند که در جریان درگیری بین نیروهای ائتلاف و جنگجویان وابسته به طالبان، در ولسوالی سنگین ولایت هلمند تعدادی غیر نظامی کشته شده اند.

-2 بافرارطالبان واستقراراداره جديد نه تنها که کشت ، توليد ،عرضه وقاچاق موادمخدرکاهش نيافته بلکه چندين برابرافزايش نيزداشته است . چراريس ولسي جرگه ، وزيرمبارزه باموادمخدره وبخصوص جنرال داوود که درين مورد مسووليت مستقيم دارد مورد استيضاح وسوال قرارنميدهد.؟

با وجوديکه مدير جنايي و معاون امنيتي شهر کابل و آمر اداري قومانداني امنيه با صراحت ميگويند : که تعدادي از موترهاي کروزين با پرسونل پوليس در هنگام شب مواد مخدر را از کابل به طرف ميدان شهر انتقال مي‌دهند. توليد ، قاچاق وترافيک موادمخدردرافغانستان به بزرگترين چالش دولت وملت مبدل گرديده است .

با وجود تلاش‌هايي ظاهري ونمايشي كه براي توقف توليد ترياك در افغانستان صورت ميگيرد . به‌نظر مي‌رسد اين مشكل روز به روز وخيم‌تر مي‌شود.

فهرست مشكلاتي كه مواد مخدر براي افغانستان به‌وجود آورده به‌مراتب طولاني‌تر است در حالي كه طالبان بيشترين سهم را از درآمدهاي ناشي از توليد ترياك و قاچاق آن دارد.

افغانستان همين اکنون 90 درصد ترياك دنيا را توليد مي‌كند و تلاش‌هاي صورت گرفته براي كاهش توليد اين ماده مخدر تاكنون هيچ ثمري نداشته است .به دنبال شكست سياست امحاء مزارع خشخاش احتمال تغيير استراتژي دولت‌هاي غربي براي كاهش توليد مواد مخدر در افغانستان بيش از هر زماني در گذشته قوت گرفته است . دولت‌هاي برلين، پاريس و روم به همراه سران ناتو در حال بررسي ايده‌اي هستند كه در صورت تصويب تحولي بنيادين در توليد مواد مخدر در افغانستان به‌وجود خواهد آورد .براساس طرحي كه از سوي اروپايي‌ها تدوين شده كشت خشخاش در افغانستان قانوني مي‌شود و امكان خريد محصول خشخاش كشاورزان افغان از سوي دولت افغانستان يا شركت‌هاي واسطه فراهم مي‌آيد.

افزايش توليد ترياك در افغانستان لاجرم ظرفيت و قابليت تبديل ترياك به هرويين و مرفين را افزايش داده و به تبع آن موجبات گسترش دامنه قاچاق پيش‌سازه‌ها به مقصد افغانستان  از مسيرهاي گوناگون در منطقه  را پديدار خواهد كرد .اگر نيروهاي غربي به واقع عزم و اراده جدي سياسي جهت برخورد با توليد و توزيع مواد مخدر در نقطه كانوني آن در افغانستان را داشته باشند مي‌توانند در شرايط جديد يعني در مرحله كنوني توليد مواد مخدر با سهولت به مراتب بيشتر به اين كار همت گمارند.

 - 3تنش هاي روزافزون بين افغانستان وپاکستان که منجربه سيم کشي وماين گذاري دراطراف خط ديورند ازجانب پاکستان گرديد . حضور هيات نمايندگي افغانستان دركميسيون چهار جانبه افغانستان ، پاكستان ، آمريكا و ناتو ، با انسداد نقاط مرزي افغانستان پاكستان موافقت نموده بدين وسيله خط مرزي ديورند كه افغانستان از سال 93 ميلادي مدعي برگشت مناطقي از پاكستان است را  به پاكستان بخشيدند. اين بخشش سخاوتمندانه آنچنان ماهرانه انجام گرفت ) به يقين درين مورد سيا ونظاميان آمريکايي ماهرانه نقش بازي نموده است   (كه قدرت تصميم گيري برخي از مسولين دولتي را از آنان سلب نموده قسمتي از خاك افغانستان را به پاكستان مطخواهند براي هميشه ضميمه بسازند. خط مرزي ديورند مرز بين افغانستان و پاكستان كه ‪۱۵۰۰ كيلومتر است در سال‪ ۱۸۹۳ توسط حكومت انگليس و افغانستان طبق موافقتنامه ‌اي بين شبه قاره هند و افغانستان خط كشي شده بود كه در سال‪ ۱۹۹۳موافقتنامه مذكور به پايان رسيد و قرار بود پس از پايان يافتن آن زمان به افغانستان برگردد. در مورد انسداد مرزي كه تعيين خطوط مرزي را تثبيت مي كند يا معامله صورت گرفته و يا سياستمداران ما مغلوب شيطنت هاي پاكستان شده بازي خورده اند. درين مورد جنرال بسم الله لوي درستيزقواي مسلح وعضوباصلاحيت کميسيون چهارجانبه افغانستان ، پاکستان ، ناتووآمريکا وجنرال رحيم ورد گ وزيردفاع مسووليت مستقيم دارند وبايد بدون تاخيربه ولسي جرگه احضاروسرنوشت شان تعيين گردد.

بعدازسال 1381درمرزسپين بولدک حدود بيشترازيک کيلومترازخط تعيين شده ننگين ديورند ،پاکستان امتداد مرزي را با اعماردروازه عملآ تحت سطيره خويش قرارداده است . چرا ولسي جرگه وزيرامورسرحدات ، والي پيشين قندهار (گل آقا شيرزي که درزمينه مستقيمآ دست دارد ) وبخصوص ملا فهيم وزيردفاع قبلي را موردبازپرس قرارنميدهد ؟

 - 4 چرا ريس ووکيلان ولسي جرگه بخاطرتامين عدالت وحاکميت قانون عامليين اصلي جنايت ذيل را مورد استيضاح وبازپرسرس قرارنميدهند ؟ :

-جنايتکاران که درحدود  65000 هزارانسان بي گناه وبي دفاع را بخاک وخون کشانده وکابل زيبارا به ويرانه وشهر را به شهرارواح تبديل نمودند.

- اعطاي رتبه هاي بزرگ نظامي به اشخاصي که ازسواد اولي، از تعليمات عسکري، از حداقل فهم سياسي هيچگونه آگاهي ندارند . اعطاي القاب ها، نشانها و مدالها به اشخاص که جزخيانت وجنايت درحق مردم وکشورکارنامه ديگري باخود ندارند .

 -تعيين و تقرري افراد بي سواد و کم سواد، قاتل و آدم کش، دزد و قاچاقچي، سلاحدار و جنگ سالار... در پست هاي مهم دولتي.

 -عامليين حوادث هشت جوزاي شهرکابل.

 -قاتلين  ‌محصلين پوهنتون کابل، صاحب ‌منصبان‌ معترض‌، قاتلين داكتر عبدالرحمن ‌و حاجي‌ قدير و صدهاي‌ ديگر هنوز به‌ محاكمه‌ كشانيده‌ نشده‌ اند .

 -قاچاقچيان ودزدان بين المللي که همين اکنون درپستهاي بزرگ دولتي لميده اند وطي بيش ازدودهه با استخراج ، قاچاق و فروش سنگهاي قيمتي مانند لعل و لاجورد بدخشان و زمرد پجشير و ساير احجار کريمه که بي شرمانه و خبيثانه به اين دزدي خويش هنوزنيزادامه ميدهند .

 -ترور حاجي اشرف رمضان درشهرباستاني بلخ که درروزروشن اتفاق افتيد چرا والي بلخ عطا محمد مورد بازپرس قرارنميگيرد . ؟

 - 5فساداداري درکشورازقبيل رشوت ، خويش خوري سبوتاژبه اوج خويش رسيده است . نظام اداری ما میراث بجا مانده اززمان چوروچپاول کشوروسيله مفتخوران تفنگداروسنت ها ي واپس گرایی بوده که انحصار، استبداد، نژاد سالاری وخویشخوری جزو شاخصه های انفکاک ناپذیر آن به شمار می آید. تا این نظام مبتنی برچنین فرهنگ و تعاملات حاکم برجامعه باشد، امید اصلاح آن خوشخیالیی بیش نخواهد بود. وقتی نظام کنونی ما از درون و از تنه پوسیده و ازکار افتاده است، اصلاح شاخ وبرگهای آن چگونه می تواند امید آفرین باشد؟ تجربه پنج سال گذشته درمبارزه با تروریزم، مواد مخدر وفساد وارتشا به خوبی وروشنی ادعای فوق را به اثبات می رساند؛ هرپروسه ملی در آغاز با شور وشوق، هیاهو وتبلیغات به راه انداخته می شود؛ اما پس از چندی با بن بست مطلق می رسد که حتي مسئوولین آن از انکار وتوجیه آن عاجز می مانند.

 مبارزه با فساد اداری نیز ازچند سال بدین سو مورد توجه مقامات دولتی قرار گرفته و درشرایط فعلی یکی از اولویت های کاری دولت به شمار می رود؛ اما این مبارزه هیچ موفقیتی به همراه نداشته است.

سوال اساسي اينجا است که ريس واعضاي ولسي جرگه چرا ضيا مسعود معاون اول ريس جمهورومسوول اموراقتصادي کشوررا مورد استيضاح قرارنميدهند ؟.  ودرنظام کنوني افغانستان که پست صدراعظم ازچوکات دولت حذف ودرحقيقت معاون اول ريس جمهوروظيفه صدراعظم را به پيش ميبرد وازجانب ديگر باسفرهاي متعدد کرزي به خارج ازکشورودرغيابت وي ضيا مسعود سرپرست واداره کننده اموردولت است .

بايد ازين همه بي نظمي ، رشوت ستاني ، بيروکراسي ، روزگذراني و جواب گوباشد اما با اندوه فراوان که ريس ولسي جرگه وبعضي ازنمايندگان کورخود وبيناي مردم اند .

 با استفاده ازمنابع خبري .

 

 

 

 

 

 www.esalat.org