12-12-2006

چگونه در افغانستان پُلیس را ایجاد کردند

نویسنده: نیکولای پاخوموف

برگردان: ع. ق. فضلی

 

 ناکامی سیاست ایالات متحدۀ امریکا را در افغانستان و عراق میتوان از دیدگاههای مختلف تجزیه و تحلیل کرد: کسی توجه اساسی را به فعالیتهای جنگی مبذول میدارد، کسی بیشتر دربارۀ درد و عذابِ اهالی غیرنظامی مینویسد، کسی هم به رشدِ محبوبیتِ بنیادگرای اسلامی تأکید میکند. ولی به نظر میرسد، که ریشهء ناکامی امریکاییها در چیزی دیگری نهفته است و آن عبارت از این است، که در این دو کشوری، که آماجِ دخالتِ خارجیها شده اند، در واقع تا هنوز هم موفق به آغازِ پروسۀ کاملِ ساختمانِ دولت نشده اند. گزارشِ مشترکِ پنتاگون و وزارتِ خارجه دربارۀ ایجادِ ناموفقِ پُلیسِ افغان، که راجع به آن روزنامۀ «نیویارک تایمز» در این هفته نوشت، تأییدِ دیگری هم بر این ادعا شد.

گزارشِ مذکور چندی قبل منتشر شده بود، ولی فقط چندی پیش در کانگرس شایع شد، که به تعقیبِ آن فوراً موردِ توجه یکی از روزنامه های معتبرِ امریکایی قرار گرفت. گمان نمیرود تعدادِ زیادِ پیدا شوند و موافق با این نباشند، که سیستم مؤثرِ محافظِ حقوقی و پُلیسِ نیرومند ضامن زنده گی نورمال در هر دولت میباشد. هم اکنون در افغانستان، چیزهایی را که گزارش متذکره مورد تأیید قرار میدهد، وجود ندارند.

میتوان مدتها و به نحو قانع کنندهء طبیعتِ وحشیانهء رژیم طالبان و ارتباط آنها را با تروریزم بین المللی به ثبوت رساند، ولی آنها در مدتِ کوتاه زمامداری خود در افغانستان توانستند نظم نسبی را برقرار کنند و با قصاوت حتی به خاطر کوچکترین گناه مجازات میکردند. حاکمیتهای جدید هنوز به چنین پیشرفتهای خود تظاهر کرده نمیتوانند. در کارِ احیای پُلیس افغان امروز نا به سامانیهای زیادی حکمفرما است: فرماندهان و افسران جز کفایت نمیکنند، سطح آموزشِ کادرها نهایتاً پایین است، کمبودِ تخنیک و تجهیزات موجود میباشد و به ویژه، مساعدتِ مالی تخصیص داده شدهء امریکایی کاملاً ناپدید میشود و برای گیرنده های آن نمیرسد.

جالب است، که حتی همان اطلاعاتِ کوچک راجع به وضع کارها در این مورد، که روزنامهء «نیویارک تایمز» به نشر رسانید، اجازه میدهد نتیجه گیری کنیم، که اشتباهاتِ را که امریکاییها در این جا مرتکب شده اند، به حد کافی برای سالهای اخیر متداول است. به گونۀ مثال، علاوه بر حکومتِ امریکا، شرکتِ خصوصی «DynCorp» نیز مصروفِ ساختنِ پُلیس افغان است. قراردادهای افغانی شرکت موصوف سودمند و طولانی هستند، ولی راجع به اشتباهها و کارهای ضعیفِ آن همین اکنون حتی کارشناسانِ بسیار ملاحظه کارِ حکومتی واشنگتن حرف میزنند. فقط جای تعجب باقی میماند، که آخر چرا این ناکامیها روی تمدیدِ قراردادها با شرکتهایی تأثیر نمیکنند، که اصلاً باید در نتیجهء مبارزۀ عادلانهء رقابتی داوطلبان مختلف در مزایده ها بسته شود.

ضمناً، بسیار ممکن است، که شرکتِ دیگری امریکایی نیز در افغانستان به طور مشابه عمل میکرد. به چنین مفکورهء ما را ارزیابیهای مأموران عالیرتبهء افغان متوجه میسازد، که نی تنها به خاطر مبالغ هنگفتِ، که آنها باید به خاطر «کُمکِ» مشاوران امریکایی پرداخت کنند خشمگین هستند، بل که هم به آن دلیل، که «متخصصان» تعریف شدهء امریکایی، خود را پُلیسهای کارآزموده وانمود میکنند، حال آنکه کوچکترین تصوری هم دربارهء افغانستان ندارند و بیشتر هم برای گشتزنیهای آهستۀ مراکز آرام شهرهای بیخطر ایالتی امریکا مناسب میباشند.

شاید، ضرورت به انتظار نباشد، که در دورنمای قابل پیشبینی مشکل دیگری هم حل خواهد شد، که در گزارش امروزی برای اعضای کانگرس امریکا مشخص شده است: تا زمانی، که در افغانستان دولتِ با هویتِ جدید، متمدن و دوست برای جامعهء جهانی ایجاد نشود، نباید انتظار داشت، که اشخاصِ برگزیده شده در پُلیس به طورِ مسؤولانه و متمدن برخورد خواهند کرد و از داشتنِ ارتباطهای قبلی خود با باندها و دسته های زمینداران بزرگ صرفِ نظر کنند. طوری که انتظار برده میشود، بازرسیِ دقیق در عدم رقابتِ مستعدِ ایدیالوژیکی با مفکوره های اکستریمیزم دولتی نمیتواند ارگانهای حکومتی، پُلیس و اردو را از عناصرِ متخاصم برای نظام جدید، محافظت کند. به جاست گفته شود، که چنین وضعیتِ هم در عراق میباشد.

در چنین وضعیتِ امریکاییها چه کار کنند؟ پاسخهای ساده یی وجود ندارند. مقدم بر همه، با وجود این قابل درک است، که جنگ با عناصر افراطی از برنامهء بازسازی متمرکز شده روی نیازمندیهای افغانهای عادی، جداناپذیر است. و به خاطر پیروزی در هردو استقامتها باز هم ایجاب میکند تا حاضر به پذیرفتنِ خطرهای اضافی و مصارفِ زیاد شد.

 

    

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org