Tue, May 1, 2007 10:30 am

 

         فرخنده باد اول ماه می

 

ببرک کارمل، اناهیتا راتبزاد، میر اکبر خیبر و سلطانعلی کشتمند

در پیشاپیش راه پیمایی بمناسبت اول می، روز جهانی کارگران

 روزگاران تجلیل از حوادث تاریخی و واقعات جهانی انسان را نیروی بیشتر بخاطر مبارزه حق بر باطل میداد، تا درفش مبارزه آزادیخواهی را برافراشته نگهه دارند و جاده های طولانی را با شور و شعف انقلابی و خواندن سرودهای کارگری بی هراس بیپیمایند. محصلان، شاگردان مکاتب، مامورین موسسات دولتی، جوانان اعم از پسران و دختران با پیوستن شان به صفوف کارگران به رنگینی مارش های ظفرنمون پرولتری می افزود. حمل پلاکاردهای نوشته شده، شعارها و پوسترها از جمله پوستر معروف کارگر زنجیر شکن، تصاویر کارگران ممتاز توسط روشنفکران از پیشاپیش مارش کننده گان چنان وحدت و همبستگی کارگران را انعکاس میداد که کاخ ظلم و استبداد را به لرزه درمی آورد، استثمارگران جهان در رأس جهان سرمایه و امپریالیزم مرگ و نابودی خود را در اتحاد و همبستگی طبقه کارگر و جنبش های کارگری جهانی دقیقه شماری میکردند روی این برداشت حلقات ارتجاع سرمایه داری بخاطر سرکوب جنبش طبقه کارگر از تمام امکانات ارتجاعی استفاده نمود به ترور رهبران جنبش بین المللی طبقه کارگر، زندانی ساختن دسته جمعی کارگران و متحدین سیاسی ایشان یعنی روشنفکران اقدام ورزیده است تا از همبستگی طبقه کارگر و زحمتکشان جلوگیری بعمل آورند. برعکس آن کارگران و زحمتکشان در داخل جوامع سرمایه داری سال به سال از اول ماه می روز همبستگی کارگران جهان با شکوهمندی تجلیل بعمل آورده و میاورند.

در کشور عزیز ما افغانستان با وجود که همیشه از جانب مخالفین و حتی از طریق بعضی از حلقات، محافل و سازمانهای سیاسی از موجودیت طبقه کارگر انکار به عمل میاید در حالیکه لوئیس دوپری مورخ معروف امریکایی جدول نمونه واری از برخی تظاهرات و اعتصابات کارگری در افغانستان را که  صرف در ماه می انجام گردیده بود، در اثر خویش بنام افغانستان چنین ارائیه کرده است :

       اعتصاب کارگران کارخانجات جنگلک

       اعتصاب و میتینگ کارگران مطبعه دولتی

       میتینگ اعتصابی کارگران فابریکات نساجی و بایسکل سازی پلچرخی در حومه شهر کابل

       اعتصاب راننده گان بسها و موترهای باربری دولتی در کابل

       اعتصاب کارگران و کارمندان پشمینه بافی قندهار

       میتینگ اعتصابی کارگران فابریکه برق غوری در پلخمری

       اعتصاب کارگران فابریکه نساجی پلخمری

       میتینگ اعتصابی کارگران نفت و گاز شمال

       مارش کارگران شبرغان بسوی کابل

       اعتصاب یونیت قیرریزی شاهراه پلخمری- شبرغان

       تظاهرات و اعتصابات دوهزار تن از شاگردان مکاتب عالی که از شمول به دانشگاه کابل بازداشت شده بودند.

       اعتصاب در انستیتیوت تکنالوژی

       اعتصابات و میتینگ ها در تخنیک ثانوی کابل، مکتب نرسنگ و در لیسه تربیت معلم

       تظاهرات خیابانی جمعی محصلان و شاگردان و برخورد آنان با نیروهای راست افراطی

       اعتصابات در دانشکده های شرعیات، حقوق و طب بخاطر برنامه های تحصیلی

 

مارش بیشتر از 350 تن از کارگران و کارمندان آگاه تاسیسات نفت و گاز شمال که با مارش ظفر آفرین و دورانساز کارگری معروف گردید.که کارگران مارش کننده از شهر شبرغان تا شهر مزارشریف و سپس تا پلخمری و سالنگ بفاصله 350 کیلومتر را پیاده پیمودند. این مارش به سلسله تظاهرات و اعتصابات در نهضت کارگری جوان افغانستان، به حیث نیرومندترین حلقه مقاومت در برابر استبداد و بیروکراسی در افغانستان و در تاریخ مبارزات کارگری یک پدیده نادر و حماسه آفرین شمرده میشد. باید گفت که در همه اعتصابات ح.د.خ.ا (پرچمیها) در رهبری آنها قرار داشت که به شکل مسالمت آمیز و بدون اعمال خشونت سازماندهی میگردید.

لذا این روز رزم و پیکار جنبش جهانی طبقه کارگر را اولاً به دست اندرکاران پُر تلاش سایت شفاف اصالت و به تمام کارگران و زحمتکشان به مردان و زنان کارگر کشور عزیز ما افغانستان، کارگران کشورهای همسایه پاکستان، ایران و کارگران کشورهای مستقل آسیای میانه تبریک عرض نموده، پیروزی های هرچه بیشتر آنان را در برانداختن کاخ ظلم و استبداد آرزو داریم.

به آرزوی سقوط کاخ های استبداد سرمایه داری و رهایی انسان زحمتکش از زیر یوغ استثمار و امپریالیزم.

 

گنج علی عبدالله

از سویدن

 

ماخذ : یادداشت های سیاسی و رویدادهای تاریخی

 

 www.esalat.org