محمد طاهر نسیم

 

بهره برداری اشغالگران در افغانستان هنوز به اکمال نرسیده است!

برخورد رقابت های سرمایه داری شیوه های جدیدی کسب کرده است!

مبارزه ملی و دموکراتیک به پلان های روشن، سنجش درست و نیروی متحد و آگاه نیاز دارد!

*    *   *

- در سال ۲۰۱۴ اشغالگران نظامی، مطابق وعده های قبلی خود باید افغانستان را ترک گویند . . .

- در سطح بین المللی انکشافاتی جدیدی در رقابت های سرمایه داری و شیوه های برخورد وصل و فصل آن، رخ داده است.

- مسؤولیت های جنبش های ملی و دموکراتیک در کشور، دشوار تر و گسترده تر شده است.

درین موارد سوال های مطرح است که از رفیق محمد طاهر نسیم دیپلومات سابق و کارشناس امور بین المللی خواهش بعمل آمد که پیش بینی های خویشرا در زمینه به سایت «اصالت» ارگان نشراتی ح.د.خ.ا. ارسال بدارند.

چنانچه خوانندگان و دانشمندان ذیعلاقه نیز میتوانند نظرات خود را درین باره از طریق سایت «اصالت» ابراز نمایند.

متن مصاحبه قرار ذیل تقدیم است:

- سؤال: سال ۲۰۱۴ آهسته، آهسته نزدیک میشود، و بر اساس وعده های قبلی همان اشغالگران- آمریکا، ناتو و دیگران- باید افغانستان را ترک گویند. پیش بینی شما درین مورد چه خواهد بود؟

+ جواب: آمریکا، کشور های عضو ناتو و دیگران بمنظور تحقق منافع انحصارات سرمایه داری خویش، افغانستان را اشغال کرده اند. این بهره برداری قراریکه بسیاری از ارگانهای رسمی و وسایل اطلاعات جمعی خود شان برملا ساخته اند، هنوز به اکمال نرسیده است.

لذا تلاش میورزند "قانونیتی" برای ادامه موجودیت تسلط خود در سالهای بعدی بدست آورند. از اکنون توافقات و قرارداد های استراتیژیکی با ضمایم نظامی و امنیتی آن به امضاء رسانیده شده و میشود. پلانهای اشغالگران تنها افغانستان را دربر نمیگیرد، بلکه عموم کشورهای منطقه، جنوب شرقی آسیا، آسیای مرکزی، روسیه فدراتیف، هندوستان، چین و غیره را دربر میگیرد. افغانستان بحیث محور و تختۀ خیز تعیین شده است. بر اساس تاکیدات دستگاههای نظامی و استخباراتی آنکشورها تعداد بسیاری از سربازان، با بخش های ضربتی و وسایل و تکنالوژی نظامی- جنگی پیشرفته، همراه با دستگاههای استخباراتی و اطلاعاتی آن باقی و جابجا خواهد شد!

قراریکه طراح و بنیان گذار "پروژۀ قرن جدید آمریکائی" - The Project for the New American Century - ریچارد پرل میگوید: "ما در حال جنگ با انواع و اقسام دشمن هستیم. این دشمنان هر قدر که بخواهی در این دنیا وجود دارند . . . ما باید . . . درگیر بازیهای دیپلوماتیک نشویم، و تنها و تنها به دنبال یک "جنگ تمام عیار باشیم . . ."! و مطابق با بخش های طرح ریزی شده پروژه . . . باید از حملات پیشگیرانه . . بمنظور جلوگیری از پیدایش هرگونه رقیب و شکل دادن نظم بین المللی در جهت اصول و منافع آمریکا- استفاده کرد- . . یعنی واضحتر: هر جا که منافع آمریکا- در مناطق مختلف جهان- ایجاب میکند، میتوان بهانه ای تراشید، و تهدید امنیت ملی را اعلام کرد و به تعقیب آن نیروی نظامی را سرازیر کرد"!

- سؤال: رقابت ها میان انحصارات سرمایه داری ایالات متحده و کشور های اروپائی به ویژه انگلستان به نظر شما چگونه حل و فصل میشود؟ آیا به برخورد های نظامی منجر نخواهد شد؟

+ جواب: بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز شرایط و اوضاع جهانی با تحولات گوناگون و جدیدی در عرصه داخلی و خارجی هر کشور و در سطح مناطق مختلف، همراه بوده است. رشد و انکشاف در تمام عرصه ها صورت گرفته است. روز به روز پیشرفتهای بیشتری کسب مینماید. بویژه در بخش نظامی، وسایل و تکنالوژی جنگی- زمینی، بحری و فضائی- ارتقای چشمگیری بدست آورده است. چنانچه دستیابی به نیرو و اسلحه اتمی با اقسام متنوع تولیدی و تخریبی آن و دیگر اسلحه نابودی و کشتار جمعی: شیمیائی، میکروبی و لایزری- تأثیرات گسترده ای در مناسبات و برخورد های بین الدول به جا گذاشته است.

امروز مناسبات و شیوه های برخورد کماکان در قرن هفدهم، هژده هم و نوزدهم نخواهد بود، که حل و فصل رقابت ها و منازعات کشورهای سرمایه داری مستقیماً از راه نظامی و جنگ توسل ورزیده شود.

درهر جنگ هلاکت بار اتمی و دیگر اسلحه و وسایل تکنالوژی کشنده جمعی غالب و مغلوب نخواهد وجود داشت!

در توازنات فیمابین قدرتهای نظامی (ترکیب جزوتامها، سوق الجیشی، ابزار و اسلحه، تکنالوژی پیشرفته، و چگونگی استفاده از آن و نتائیج تخریبی و غیره، استراتیژی های مختلف طرحریزی شده بر اساس تجارب و خبره های انکشاف یافته) در ساختار مناسبات کنونی بین الدول و برقراری یک تعادل مشخص و نسبی، تغییراتی وارد کرده است.

ارگانها و دستگاههای استخباراتی- در عرصه ملکی و نظامی- در پیشبرد و سازماندهی فعالیت ها به نفع انحصارات سرمایه داری، انکشاف وسیعی کسب کرده است و در اتخاذ تصامیم به ارتباط بسیاری از منازعات و اختلافات و حل و فصل آن، قبل از توسل به جنگ به هدف و مقصود رسیده گی میتوانند. دستگاههای الکترونیکی و اتومات نصب شده در نزدیکی سرحدات یکدیگر در جمع آوری اطلاعات روزمره و سپردن آن به مقامات مربوطه و در خنثی سازی تحقق مقاصد "رقابت ها" به خوبی به نفع کشورهای مربوطه فعالیت مینمایند.

آن دستگاهها و با سیستم های کمپیوتری خود هیچ معلوماتی را پنهان از یکدیگر نگهداری نمیتوانند و از فعالیت یکدیگر به سرعت معلومات مفصل و مشخص بدست می آورند و مطابق آن موازنه و عیارسازی مناسبات صورت میگیرد.

واقعیت اینست که بر اساس بررسی های دقیق و نتیجه گیریهای بدست آمده قرن کنونی را باید قرن جنگ استخباراتی شمرد. تقریباً بعد از جنگ دوم جهانی فعالیت های استخباراتی و اطلاعاتی بشکل برجسته بخش بزرگی از مسؤولیتهای نظامی و جنگی تخریبکارانه را بدوش گرفته است.

سرنگونی حکومت و شخص جنرال عبدالکریم قاسم- عراق، حکومت داکتر محمد مصدق- ایران، دکتور احمد سوکارنو- اندونیزیا، حکومت الیندی- چیلی، لائوس، کمپوچیا، ویتنام، و توطئه های گوناگون برای ترور فیدل کاسترو، و دیگر حکومات منتخب، و دموکراتیک در آمریکای لاتین، افریقا، آسیا که بوسیله پلانهای دستگاههای استخباراتی و در همکاری با پنتاگون، سرنگون شده اند، یادآوری گردید. فروپاشی کشور بزرگ اتحاد شوروی سوسیالیستی در جنگ رویاروئی صورت نگرفت، بلکه توسط پلانهای تخریبکارانه استخباراتی و اطلاعاتی انجام پذیرفت که سالیان متمادی دوام داشت. حمله بر عراق، افغانستان، لیبیا و تونس و غیره قبل از هرگونه اقدام زمینه توسط دستگاههای استخباراتی و اطلاعاتی آماده گردید، و منبعد حملات غارتگران امپریالیستی آغاز و نیروهای نظامی- زمینی و هوائی- جا بجا ساخته شدند! و مطابق معلومات دست داشته قبلی بازار خریداری اجیران و چگونگی تشکیل حکومت های خود کامه، و صحنه سازی انتخابات پارلمانی و غیره اجرائت پلانیزه شده امپریالیستی در عمل پیاده شد!

در اوضاع کنونی کشورهای سرمایه داری امپریالیستی اکثراً جهت تحقق منافع انحصاراتی خویش توسط جنگهای منطقوی و به همکاری دستگاههای پیشرفته استخباراتی و اطلاعاتی، سیاست تسلط جویانه خویشرا پیش میبرند، و یا توسط مزدوران و اجیران وابسته و آموزش یافته محلی و حکومت های دست نشانده اقدامات خود را به محل اجرا میگذارند.

درین جنگ ها اکثر یک کشور به تنهائی خود نبوده، بلکه عده ای از کشورها در تهاجم و تعرض شرکت داشته، و مناطق نفوذ و مسؤولیت ها را بین خود تقسیم مینمایند و مطالبات و خواهشات رقابت ها برآورده میشود و توازن نسبتاً بدون برخورد نظامی عیار میگردد!

چنانچه در بحران های مختلف بین المللی و راجع به هر کشور سرمایه داری کوشش بعمل می آید که انحصارات مشترکاً- و به اساس منافع دارای ماهیت مشترک- قسمتی را- بمنظور جلوگیری از افزایش آن که به نفع هیچ کدام آنان نخواهد بود- متحمل میشوند! بحران های اخیر بانک ها و بانکداری- در یونان، اسپانیا، قبرس، و غیره- نمایانگر چنین وضعیت خواهد بود.

بعد از جنگ جهانی دوم، و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، و پاشیده گی کشور های سوسیالیستی اروپائی، و با در نظر گرفتن حقایقی که قبلاً تذکر یافت، هرگونه تصوراتی و توقعاتی از درگیری جنگ جهانی دیگری بی اساس خواهد بود.

- سؤال: وظایف و مسؤولیت های عمده جنبش های ملی، دموکراتیک و ترقیخواه به نظر شما چه خواهد بود؟

+ جواب: وظایف و مسؤولیتها درین عرصه روشن است، در صورتیکه احساس به مسؤولیت و درک درست وظایف در شرایط و اوضاع گوناگون و دگرگونیهای روز افزون وجود داشته باشد.

در افغانستان امروزی، بدبختی ها و پیچیده گی های ناشی از تسلط اشغال نظامی توسط بیش از چهل کشور سرمایه داری جبهۀ امپریالیستی و اقدامات اتخاذ شده در اعطای "قانونیت" توسط توافقات و قراردادهای استراتیژیکی به ادامه موجودیت خویش در سالهای بعدی، و سلب آزادی خلقهای زحمتکش افغانستان و پایمال شدن استقلال، تمامیت ارضی، صلح دموکراسی واقعی، و بوجود آمدن موانع گسترده در برابر اجرای تحولات بنیادی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و اقدامات در عرصۀ ایجاد بنیاد های انکشاف یافته سالم پارلمانی، قضائی و حاکمیت مردمی، پایه های وحدت و یکپارچگی خلق های با هم برادر، بر اساس تساوی الحقوق و شراکت عادلانه در تولید و توزیع نعمات مادی، اجرای بازسازی و ریشه کن ساختن پایه های عقبگرائی قرون وسطائی و قبیله سالاری و گام گذاری استراتیژیکی به سوی جامعۀ عادلانه عاری از ستم، استثمار و بدبختی، بشمار میرود.

چنین وظایف و مسؤولیت ها ایجاب میکند که هر سازمان دارای برنامۀ واضح و روشن عملی، دور از هرگونه دگماتیزم، معامله گری، نیرنگ سیاسی، و متکی بر پایه های توده ای آگاه، متحد و یکپارچه باشد.

موجودیت رهبری و کادرهای واقعاً مجرب و آموزش یافته و آگاه نیرومند، توانا و متحد میتواند در پیکار جدی و موفقانه گام بردارد، و در برابر دشمنان طبقاتی و اشغالگر و مزدوران آنان مبارزه خویشرا به درستی سازماندهی کند!

باید فعالیت تبلیغاتی را غرض بیداری و آگاهی توده های وسیع مردم و خنثی سازی تبلیغات دشمن به راه انداخت.

اشغالگران از اکنون در تلاش اند به موجودیت آینده خود در کشور "قانونیت" و استحکام بدست آورند، و پایه های گوناگون سودآور را اعمار نمایند، و از وسایل پیشرفته و تکنالوژی نظامی و استخباراتی بهره برداری همه جانبه، و از مافیای چندین ملیتی بین المللی نیز استفاده اعظمی کنند!

شرایط فعلی کشور از همه پیکار جویان و رزمنده گان ملی، دموکراتیک و ترقیخواه میطلبد که وسایل و شیوه های مبارزه را متنوع، ارتقاع و استحکام بخشند، و در برابر دشمنان مشترک، بحیث وطندوستان متحد، یکپارچه و هم سنگر، قرار داشته باشند.

منافع علیای وطن در راه آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی دموکراسی، صلح، عدالت و ترقی اجتماعی ایجاب مینماید که راه پیروزی موفقانه را در پاکسازی و بازسازی ساختار سازمانی و انتخاب میتود ها و شیوه های مناسب مبارزه خستگی ناپذیر را جستجو و در پراکتیک اجراء نمود. از هرگونه خصلت های خود خواهی، نفاق افگنی، درز اندازی که به تضعیف و پاشیده گی جنبش همگانی می انجامد، باید جداً خودداری کرد.

این طرحها به هیچ وجه ناشی از بلند پروازی، مداخله گری و سمت گیری تحمیلی در ابراز نظر و نصیحت به دیگران نخواهد بود، بلکه تجربه زندگی فعالیت های سیاسی و مبارزۀ سالهای طولانی گذشته چنین می آموزاند و باید آموخت!

*    *    *

* در برابر رفقای ارجمند، مسؤولین «اصالت» قلباً ابراز سپاس و امتنان مینمایم، که با حوصله مندی جواب های مرا درین مصاحبه پذیرفتند.

 

"محمد طاهر نسیم"

۵ جون ۲۰۱۳

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org