پنجشنبه، ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۴


محمد طاهر نسیم

 

 

مصاحبه «اصالت» با رفیق محمد طاهر نسیم:

-         جنبش رهائی بخش ملی و دموکراتیک یگانه راه پیروزیست!

-         نخستین استراتیژی: دستیابی به مرحلۀ دموکراتیک- اجرای تحولات بنیادی زیربنائی!

-         سازش و معامله گری، راه ناکامیست!

روز به روز شرایط و اوضاع سیاسی، امنیتی و نظامی افغانستان به وخامت بیشتر روبرو میشود، و حاکمیت تسلط اشغالگران خارجی راه های ریاکارانه تازه ای به منظور پایدار ساختن ابعاد تسلط در افغانستان، ادامه و استکمال بهره برداری در منطقه جستجو، دنبال مینماید، و سیاست جدید حیله، نیرنگ و تخریبکاری را به راه انداخته، تا دریچۀ امضای سند غلامی "قرارداد امنیتی" را بگشاید و ادامه موجودیت خویشرا قانونیت و استحکام بخشد.

تخریبات و دهشت افگن های تروریستی، مافیایی چندین ملیتی، شبکه های استخباراتی و جاسوسی، نیرو های سیاه ارتجاعی و عقبگرای مذهبی گسترش یافته است.

شرایط نا امنی، دشواری های زنده گی مردم، آلودگی فضای اجتماعی، فساد همگانی، محرومیت، گرسنگی، بیکاری، بیماری، تعرض به نوامیس مردم، چپاول و قطاع الطریقی، ترور و اختناق رو به افزایش، و شدت یافته است، و به حالت بسیار وحشتناک خود رسیده است.

بدین ارتباط سایت «اصالت» مصاحبه ای را با رفیق محمد طاهر نسیم کارشناس امور بین المللی و منطقه انجام داده است که ذیلاً به نشر میرسد:

*    *    *    *

 

این مصاحبه با رفیق محترم محمد طاهر نسیم قبلاً انجام یافته بود که به دلیل مشکل تخنیکی در نشر آن اندکی تأخیر صورت گرفت. ما از ایشان در این رابطه صمیمانه پوزش میخواهیم. («اصالت»). ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۴

 

سوال اول: با نظرداشت اوضاع سیاسی فعلی افغانستان، آینده سرنوشت کشور را چگونه ارزیابی مینمایید؟

جواب: قراریکه اکثر علاقمندان به امور سیاسی و نظامی آگاهی معین و مناسبی را در دست دارند، آشکار است، که بهره برداری انحصارات سرمایه داری از آغاز تسلط نظامی بر این سرزمین تا به امروز هنوز هم در افغانستان و کشور های منطقه به اکمال نرسیده است، و مبالغ هنگفتی در سرمایه گذاریها تخصص یافته و پلانهای با ابعاد وسیعی به ارتباط پروژه های استراتیژی شان تهیه و آماده گردیده و در اجراات عملی قرار گرفته است.

(این مصاحبه با رفیق محترم محمد طاهر نسیم قبلاً انجام یافته بود که به دلیل مشکل تخنیکی در نشر آن اندکی تأخیر صورت گرفت. ما از ایشان در این رابطه صمیمانه پوزش میخواهیم. («اصالت»). ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۴)

با امضای "قرارداد امنیتی" که تا کنون امضاء نشده است، و رئیس جمهور "منتخب" آینده قرار وعده ها آنرا امضائ مینماید، "پروژه سازی" آینده عملاً اغاز میشود، و زولانه های جدیدی دست و پای افغانستان را به چنگ اسارت بیشتر بسته میکند. سرنوشت این سرزمین به دشواریهای بیشتری از لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی و غیره رو برو میگردد، و کلیه بهره برادریها و حصیله سرمایه گذاریها به نفع انحصارات سرمایه داری بوده به ویژه آمریکائی منجر میشود، و افغانستان اندک صلاحیتی در عرصه مدیریت، امور قضائی، نظامی، امنیتی، استخباراتی، پلانگذاری و کنترول در دست خود نخواهد داشت، بدین معنی که از یک کشور اشغال شده به شبه کولنیالی نزدیک میشود!

سوال دوم: در برابر چنین اوضاع دشوار کنونی و آینده که سرنوشت میهن به آن روبرو هست و میشود، مشخصاً چه باید کرد؟

جواب: باید مبارزه طبقاتی را پیش برد و ادامه داد. مبارزه طبقاتی سیستماتیک بدون موجودیت یک جنبش رهائی بخش ملی و دموکراتیک همگانی متکی بر پایه های وسیع توده ای زحمتکشان، بحیث نیروی محرکه، و سازماندهی سالم در تطابق با ماهیت شرایط و اوضاع کنونی و به رهبری یک سازمان ترقیخواهانه دارای اهداف مرامی روشن و واقعبینانه، دور از هرگونه سازش و معامله گری، در مبارزه برای آزادی، حمایت استقلال تمامیت ارضی و دستیابی به حاکمیت ملی و دموکراتیک، و ارگانهای واقعاً انتخابی و به جانبداری از منافع ملی و نیازمندیهای خلق های افغانستان، پیش برده نمیشود، و هیچ تصمیم و اقدامی در عمل نمیتوان پیاده کرد!

سوال سوم: آیا راه دیگری از دید شما به ملاحظه میرسد؟

جواب: در جواب قبلی نیز اشاره مختصری درین مورد صورت صورت گرفته است، که به هیج وجه وسیله و راه دیگری وجود نخواهد داشت. دشمنان وطن در سالیان متمادی تسلط و حاکمیت شان، در تمام عرصه های زنده گی سیاسی، اقتصادی، نظامی و استخباراتی ریشه دوانده اند. رهائی از چنین هیولای درنده، به نیروی یک جنبش توانمند، متحد و یکپارچه همگانی و سازماندهی پیگیرانه قاطع و راستین نیاز مبرم دارد.

سوال چهارم: در روشنی چنین شرایط و اوضاع، فعالیت های «اصالت» را چگونه ارزیابی مینمایید؟

جواب: «اصالت» از روز تأسیس خود تا به امروز در فعالیت های سیاسی و ایدئولوژیکی رشد و انکشاف چشمگیری یافته است. قلمبدستان و همکاران آن که ثمره های ارزشمندی در بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی، تاریخی و سازمانی، و گوشه های مهمی از زنده گی خلقها و ملیت های با هم برادر افغانستان، و از اوضاع رقتبار تسلط اشغالگران خارجی و حاکمیت دست نشانده، و تحلیل های از عقبمانی های قرون وسطائی جامعه قبیله سالاری و نیمه فیودالی به دست نشر سپرده اند و طرحهای دقیقی را در جهت بیرونرفت از خم و پیچ ها و دشواریهای گوناگون ارائه کرده اند، نقش و اتوریته سایت را ارتقاء بخشیده و به پله های بلند تری رسانده است.

امروز میتوان با قناعت و دلالت کافی تاکید نمود که «اصالت» به حیث یک هسته ای محور مرکزی سیاسی و سازمانی، غرض توانائی و موجودیت کرده است. با باور اینکه در آینده بتواند در پیشبرد مسوولیت سازمان سیاسی مبارزه همگانی و سازماندهی مبارزه رهائی بخش ملی و دموکراتیک، سهم ارزشمند و توانمندی داشته باشد!

چنین نتیجه گیری واقعبینانه در بسیاری از بررسی های گذشته قلمبدستان و ابراز نظر های قناعت بخش مطرح و تثبیت گردیده است.

چنانچه تعداد گسترده ای از جوانان جهت سهمگیری در پیکار سازمانی و تحمل اجرای وظایف و مسوولیت ها مطابق با ماهیت و محتوای اندیشه ها، آرمانها و اهداف مرامی ح.د.خ.ا. آماده گی خود را- در پیامهای متعددی عنوانی سایت «اصالت»- اعلام کرده اند، و پشتیبانی کاری خود را تاکید ورزیده اند!

سوال پنجم: نظر شما دربارۀ موضعگیری های دیگر سایت های انترنیتی چه خواهد بود؟

جواب: وقتیکه از سایت های دیگر یادآوری میشود، البته صحبت ارتباط میگیرد به آن عده سایت های که موضعگیری های خود را دموکراتیک و بجانبداری از منافع ملی و علیای ترقیخواهانه وطن میشمارند، چنین سایت ها میتوانند در فراهم آوری زمینۀ مناسب گفتگو های مشترک و تبادل نظر، دربارۀ اوضاع و قضا یای مهم میهنی به ویژه در شرایط کنونی موجودیت تسلط اشغالگران خارجی و ضرورت پایداری جنبش رهائی بخش همگانی و سهمگیری فعال و گسترده ای در مبارزه ملی و دموکراتیک جهت تحقق نیازمندیهای مردمان افغانستان در سرزمین آزاد، مستقل، دارای تمامیا ارضی، مترقی و پیشرفته، نقش سازنده خویشرا ایفا نمایند.

سوال ششم: به نظر شما چگونه میتوان از نقش سازمانهای سیاسی موجوده، استفاده کرد؟

جواب: در طول سالیان گذشته تا به امروز این سازمانها با وجود اینکه برخی از آنان میگویند که مطابق مرامهای ملی و دموکراتیک فعالیت مینمایند اما در عمل واقعاً چنین نیست، و پروگرام های کاریشان دردی را از منافع مردم و وطن درمان نخواهد کرد!

و در سازمانهای که، عده ای از دنباله روان "گورباچفی" سابق و فروپاشان ح.د.خ.ا. و دولت دموکراتیک- وقت- جای گرفته اند، مطابق با ماهیت طرز تفکر و شیوه کار انحرافی خویش، آن سازمانها را به گمراهی میکشانند! و ریاکارانه از دموکراسی، ترقی و پیشرفت سخن میرانند!

پروسۀ مسخ شده انتخابات عملاً نشان داد که این سازمانها چگونه به دنبال کاروانهای سیاه ارتجاعی و بنیادگرای متعصب مذهبی میدویدند!

نباید بیشتر وقت را از دست داد. نیرو های واقعاً وطندوست و آماده مبارزه باید از راه طرحها و تفاهمات سازنده علمی و دقیق سیاسی، با استفاده از جنبش همگانی وسیع مبارزه ملی و دموکراتیک توده های گسترده زحمتکش را بسیج نمایند.

سوال هفتم: با بیماری های گوناگونی که نیرو ها و سازمانهای سیاسی، در شرایط کنونی به آن دچار هستند، چگونه میتوان چنین جنبش رهائی بخش همگانی را ایجاد کرد؟

جواب: وطندوستان واقعی، دلسوز، پاک و توانا در داخل و خارج از وطن بسیار اند. در هر مزرعه، کارگاه و ارگانهای آموزشی، عرصه های کار و زنده گی به ملاحظه میرسند و در شماری از نگارشات، بررسی ها و طرحهای که به نشر رسیده است، انعکاسات و دلائل درخشانی، از ماهیت سالم چنین نیرو های واقعاً آماده پیکار عملی، بدست آمده است. و قسمتی قابل ملاحظه ای در پراتیک روزافزون دیده میشوند که با اندیشه های ح.د.خ.ا. همنوائی دارند. نامه های وارده از گروههای جوانان داخل و خارج از کشور نمایانگر آنست که پیکارجویان جوان بسیاری نیز وجود دارند که میتوانند در هسته مرکزی چنین جنبش سهمی برجسته ای را عهده دار شوند.

و از سوی دیگر بسیاری از اعضای سابق ح.د.خ.ا. که با پروسۀ فروپاشی ح.د.خ.ا. و دولت دموکراتیک – وقت- هیچ رابطه ای نداشته اند، و از عموم وطندوستان در سازمانها و احزاب موجوده نتیجۀ شرایط و عوامل گوناگون وقت، عضویت این سازمانها و احزاب را پذیرفتند، و در صورتیکه جنبش رهائی بخش به پا ایستاد شود، اکثریت آنان با بیداری و هوشیاری واپس به موضع برحق خویش- ح.د.خ.ا.- رو می آورند و با صحنه بازیهای دیماگوگی وداع میگویند و آگاهی می یابند که خانه واقعی شان کجا خواهد بود.

چنانچه جوانان در بسیاری از پیامها امیدواری آنرا دارند، که رفقای اصولی کهن سال ح.د.خ.ا.، از تجارب و خبره های گذشته خویش رهنمود های کاری را، مطابق شرایط کنونی برای نسل جوان آماده سازند و پیشکش نمایند تا بتوانند با درک و توانائی خود و با استفاده از تجارب آن خبره گان، مبارزه خویشرا آغاز و ادامه دهند!

هر انسان آگاه و آموزش یافته سیاسی درک مینماید که باید از اتوریته حیثیت و آبروی میهن خود، از استقلال، تمامیت ارضی، و مقام شایسته آن و ارزش های ملی و سازنده آن دفاع نماید!

باید همیشه با امیدواری زنده گی و فعالیت نمود. همچنان که پدران و نیاکان در دفاع از آزادی، و استقلال میهن با عقیده پاکیزه خود دلیرانه در سه جنگ با استعمار غارتگر انگلیس رزمیدند و استقلال افغانستان را بدست آوردند، و جنبش های آزادیخواهانه و مشروطیت را بنیانگذاری کردند، و فعالیت ملی و دموکراتیک در عرصه های گوناگون سازماندهی نمودند، و پیکار جویان دیگری در تأسیس جنبش دموکراتیک و ترقیخواهانه را – ح.د.خ.ا.- و دستیابی به قدرت و انجام مسئولیت ها سالیان متمادی در دولت مداری، پلان گذاری، پیشرفت و انکشاف زنده گی مردم با وجود شرایط دشوار، جنگ تحمیلی، و دهشت افگنی ها، و تخریب کاریهای مزدوران، نارسائی ها، و خیانت ها، و موانع گوناگون را پیمودند و دستآورد های برای زحمتکشان به میراث گذاشتند، در آینده نیز پیکارجویان تازه ای با آگاهی و درک پیشرفته تری و توانائی پایداری ابتکار و خلاقیت های سازنده تری، این روند را ادامه خواهند داد، و پرچم جنبش رهائی بخش ملی و دموکراتیک را، ساختار وطن و رهائی از ظلم، ستم و غارتگری را برافراشته، با سر بلندی خود با قله های هندوکش رقابت خواهند کرد!

پروسه زندگی توقف ندارد، همیشه در حرکت است، پدیده های نو در برابر کهنه در جریان اند، و رسیدن به پیروزی به مبارزه پیگیر، و خستگی ناپذیر نیاز دارد!

سوال هشتم: استراتیژی عمده مبارزه رهائی بخش، چه خواهد بود؟

جواب: با در نظرداشت شرایط و اوضاع سیاسی کنونی، با موجودیت حاکمیت تسلط اشغالگران نظامی خارجی و جامعه عقبگرای قرون وسطائی افغانستان، استراتیژی مبارزه را ایجاد حاکمیت دموکراتیک متعهد به اجرای تحولات بنیادی سازنده زیربنائی، به منظور ساختار افغانستان نوین، آزاد، مستقل، متحد و یکپارچه، دارای تمامیت ارضی دور از هرگونه مداخله، غارتگری و تجاوز تشکیل میدهد.

مرحله دموکراتیک با اجرای تحولات بنیادی زیربنائی در چارچوب محدودیت های پیشرفت اقتصادی: عرصه دولتی، مختلط و کوپراتیفی و طرحریزی پایه های صنعتی در بخش های مختلف منجمله زراعتی، و برق سازی کشور، تقویت بنیه دفاعی و استخباراتی و فراهم آوری زمینه بعدی دستیابی به نیروی اتمی جهت استفاده صلح آمیز، تشخیص میگردد.

با تحقق اقدامات عملی در زمینه اجراات تحولات بنیادی و استکمال آن میتوان به سوی استراتیژی بعدی در ساختار جامعۀ با رفاه و خالی از ستم و استثمار گام گذاشت.

سوال نهم: عمده ترین عواملی که دستیابی به نیروی اتمی را ایجاب مینماید کدام ها اند؟

جواب: در شرایط موضعگیری یک قطبی امپریالیستی در جهان امروزی، و افزایش اقدامات تجاوزگرانه، غارت و چپاولگری و ایجاد کشمکش ها در مناسبات بین المللی و آشوبگری به نفع انحصارات سرمایه داری به ویژه به نفع برتری و هژمونیستی ایالات متحده آمریکا و کشور های ناتو و به وجود آمدن پروژه های با ابعاد وسیع تروریستی و مافیائی ایجاب مینماید که هر کشور مستقل، به تقویت نیروهای دفاعی، و امنیتی- نظامی و استخباراتی- خود توجه جدی و قاطع کند، و تدابیری لازم را به منظور حفاظت استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی خود اتخاذ نماید و توانائی خود را پایدار سازد.

موضعگیری واقعبینانه بین المللی ایجاب میکند که تمام کشور های عضو سازمان ملل متحد از دستیابی به اتم خودداری نمایند، و یا اینکه هر کشور مستقل دیگر حق دارد چنین نیروی عمده را مطابق شرایط و اوضاع کنونی بین المللی، دارا باشد.

و از جانب دیگر، در شرایط جهان یک قطبی کنونی، سازمان ملل متحد در عرصه های مختلف تصمیم گیری و اقدامات غرض حفاظت صلح و امنیت جهانی، و جلوگیری از برخورد ها و پدیده های نادرست، تحت تأثیر و فشار های گوناگون ایالات متحده آمریکا و شرکاء، واقع شده است، و ماهیتاً در بسیاری از فیصله ها متناسب با منشور خود عمل نمیکنند، و دربارۀ تخطی های واقعی اقدامات جدی و لازم صورت نمیگیرد. لذا هر کشور مستقل در اوضاع کنونی مکلف است که اتوریته، قدرت رسمی و مقام ملی و بین المللی خود را حفاظت و نگهداری کند و از تکان های مترقبه و تخریبات جلوگیری نماید.

-         پایان -

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org