پنجشنبه، ۳۱ جولای ۲۰۱۴

مصاحبه «اصالت» با رفیق محمد طاهر نسیم:


محمد طاهر نسیم

 

رفیق گرامی محمد طاهر نسیم!

قراریکه شما نیز اطلاع دارید، در سالهای نه چندان دور شماری از "علاقمندان" سیاسی و گروهی از دوره تسلیمی میهن به دشمنان سال ۱۹۹۲، و از کادرها و اعضای سابق ح.د.خ.ا. به ایجاد تشکل های سیاسی- سازمانها و احزاب- پرداختند و خود را در شمار نیرو های چپ دموکراتیک قلمداد نموده اند، و زیادتر از ان برخی ها ها خود را فرزندان وفادار ح.د.خ.ا.، و حاملان میراث اندیشه وی، آرمانی و مرامی آن حزب میشمارند، در حالیکه از لحاظ ترکیب، هویت و تشکل سازمانی، برنامه ها، پلانهای کار و فعالیت سیاسی، طرحهای فکری، موضعگیری های ناهمگون، در شرایط و اوضاع کنونی افغانستان، و در برابر موجودیت تسلط اشغالگران نظامی خارجی امپریالیستی و مزدوران شان، و در برابر اوضاع منظقوی و بین المللی در یک حالت متزلزل و سازشکارانه، و بسیار دور از ایجابات اوضاع و مبارزه رهائی بخش، و نیازمندیها زندگی مردم، قرار گرفته اند و تبصره های گوناگونی درین باره نگاشته شده است.

سایت «اصالت» تصمیمی اتخاذ نمود تا مصاحبه ای تازه ای درین مورد با شما رفیق گرامی اجرا نماید. در صورت توافق سؤالات درین زمینه آماده گردیده است به امید اینکه جوابهای ارزشمند شما را بدست آورده منتشر سازد.

-         با کمال احترام و امتنان میتوانید سوال های خود را ابراز بدارید:

سوال: به نظر شما آیا این سازمانها و احزاب در ردیف چپ دموکراتیک شمرده میشوند؟ یا خیر؟

جواب: چنین سازمانها و احزاب از لحاظ تحلیل علمی با در نظر داشت، ماهیت و محتوای ترکیب و هویت سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی و تشکیلاتی، سوابق موضعگیری ها، در جمله احزاب خورده بورژوازی راستگرا شمرده میشوند که در راه سمت گیری لیبرال بورژوازی روان هستند و هیچ رابطه ای به چپ دموکراتیک ندارند. زیرا چپ دموکراتیک به حیث نیروی رادیکال از لحاظ اهداف عمده ملی، برای آزادی، تحکیم استقلال، تمامیت ارضی کامل، و دستیابی به حاکمیت مردمی انتخابی، و وحدت ملی مبارزه مینماید و در انجام وظایف دموکراتیک در دگرگون سازی بنیادی جامعۀ عقبمانده قرون وسطائی افغانستان و مبدل ساختن آن به جامعۀ نوین، و ریشه کن سازی زیر بنائی، اقدامات مناسب برنامه ای را مد نظر میگیرد.

چپ دموکراتیک به مبارزه طبقاتی باور دارد، و به تعهدات و مسوولیتهای پیشرو خود درین مبارزه به سود زحمتکشان، پابند میباشد.

سوال: بعضی از آنان میگویند که میراث آوران ح.د.خ.ا اند و خود را پیروان زنده یاد رفیق کارمل میشمارند!

جواب: با صراحت باید گفت که آنان از اندیشه ها و آرمانهای ح.د.خ.ا. دوران ساز و رهبر پیشتاز و مؤسس شادروان ببرک کارمل، رو گشتانده اند و حزب را در کمپلکس کامل آن- سیاسی، ایدئولوژیکی، اهداف مرامی، و موضعگیری های ملی و انترناسیونالیستی- کهنه قلمداد میکنند و به شیوه های سازشکاری و معامله گری و روشهای لیبرال بورژوازی پناه برده اند، به این ترتیب به هیچ وجه از این حزب پیشرو و دوران ساز پیروی و نماینده گی نمیتوانند و در زمرۀ مرتدین سیاسی و ایدئولوژیکی محسوب میشوند!

سوال:  گروهی ح.د.خ.ا. را به ماهیت کمونیستی متهم میسازند که با اوضاع و شرایط افغانستان تطابق ندارد!

جواب: حزب دموکراتیک خلق افغانستان از لحاظ ترکیب تشکیلاتی و اهداف مرامی سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیکی خود، نه حزب کمونیست بوده و نه ماهیت کمونیستی داشته است. دستگاههای تبلیغاتی انحصارات امپریالیستی از لحاظ موضعگیری خصمانه خود تمام جنبش های رهائی بخش ملی و دموکراتیک و ترقیخواهانه را به اتهام کمونیستی زیر ضربات آشوبگرانه و کشنده ای قرار میدهند. زیرا بدین وسیله راه مناسب غارتگری، بهره برداری و چپاولگری را بدست می آورند!

اگر در دورۀ جلاد میرغضب حفیظ الله امین عوامفریبانه شعار های افراطی سوسیالیستی و کمونیستی را اعلام کرده بود، مخالف اصول، اندیشه ها و مرام ح.د.خ.ا. بوده است، و به نفع دشمنان سوگند خورده خلقهای زحمتکش افغانستان واقع شده است. و بهانهء عمده ای از جمله عوامل دیگری در شعله ور سازی جنگ تحمیلی امپریالیستی و مجهز ساختن گروههای تروریستی "جهادی" بوده است.

ح.د.خ.ا در ترکیب و تشکل اجتماعی- طبقاتی- خورد بورژوازی، سمت گیری چپ رادیکال داشت که به اجرای تحولات بنیادی زیربنائی به منظور رهائی افغانستان از عقبمانی های قرون وسطائی، نیمه فیودالی، و قبیله سالاری، و اعمار یک افغانستان دارای ساختار نوین و پیشرفته، سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیکی، معتقد بود.

ح.د.خ.ا. دارای مرام ملی و دموکراتیک بود که در راه تحکیم استقلال، تمامیت ارضی کامل، حاکمیت و وحدت ملی، دموکراسی، عدالت و ترقی اجتماعی، و همبستگی انترناسیونالیستی با زحمتکشان همه کشور ها و اعمار افغانستان نوین و مترقی مبارزه میکرد.

و قراریکه شادروان، زنده یاد ببرک کارمل در برنامۀ عمل یادآور شده اند که سوسیالیزم بحیث هدف "غائی" یعنی هدف دور قرار دارد. بدین معنی که با اجرای تحولات بنیادی دموکراتیک از لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ایدئولوژیکی، زمینه را برای تحولات بعدی، هدف "غائی" آماده میسازد.

اگر برخی از اعضای رهبری، کادرها و صفوف ح.د.خ.ا. به مطالعه آثار و ادبیات کلاسیک سوسیالیستی، کمونیستی و غیره میپرداختند، این از لحاظ آزادیهای دموکراتیک حق مسلم هر انسان است، نه تنها اعضای ح.د.خ.ا.!

سوال: مناسب خواهد بود که در رابطه به مبارزه ملی و دموکراتیک توضیحات بیشتری ارائه گردد.

جواب: در سوال های قبلی تا اندازه ای روشنی انداخته شد، اما باز هم میتوان توضیحات بیشتری ارائه نمود. در بخش مبارزه ملی وقتیکه از تحکیم استقلال تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی یادآوری میشود، باید درک و آگاهی یافت که بدون استرداد زمینهای ربوده شده دورۀ استعمار انگلیس بر طبق قراردادها و معاهدات ننگین و نامشروع، امضاء شده أمرای خائن با مقامات استعمار انگلیس، نظیر گندمک، دیورند و غیره و جلوگیری قاطعانه از مداخلات نظامی گران دولت نامنهاد پاکستان در بخشی از این زمینهای سلب شده نمیتوان به تحکیم استقلال و تمامیت ارضی کامل دست یافت!

مسئوولیت عمده و اساسی هر حاکمیت ملی و واقعاً مردمی که در افغانستان ایجاد و به پیروزی خواهد رسید، این خواهد بود که نیروی نظامی دفاعی، استخباراتی و امنیتی خود را تقویت و ارتقا بخشد و مدرنیزه سازد.

افغانستان آزاد و مستقل در برابر هیچ کشوری موضعگیری تعرضی ندارد و نخواهد داشت، اما با موجودیت نیروهای پیشرفته امپریالیستی، دارای پلانهای غارتگری و تعرضی، هر کشور مستقل باید به نیرو های نظامی دفاعی ملی خود توجه جدی داشته باشد. و در صورت فراهم آوری امکانات و شرایط مناسب میتواند و حق دارد نیز به نیروی اتمی دست یابد! و وسایل پیشرفته تکنالوژی استخباراتی را نیز بدست آورد.

واقعیت اینست، یا همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید فاقد نیروی اتمی باشند، و یا هر کشور دیگر حق دارد به دریافت این نیرو رسیده گی نماید.

در بخش دموکراتیک باید گفت که دموکراسی واقعی در رأی و رأی گیری، کاندید و انتخاب شدن و یا به اصطلاح حاکمیت و ارگانهای انتخابی خلاصه نمیشود، باید در اجرای تحولات بنیادی و ریشه سازی عقبمانی های قرون وسطائی، و اعمار جامعۀ نوین و مترقی و تحقق نیازمندیهای خلقهای رنجدیدۀ افغانستان در زندگی پیشرفته، عادلانه، با رفاه و فارغ از ظلم و ستم با پلانهای جدی و مدرنیزه سازی به پیش گام برداشت!

سوال: کدام راه واقعبینانه ای دیگری را میتوان به منظور تحقق چنین اهداف دنبال کرد؟

جواب: قراریکه بارها- قبلاً- تاکید شده است، مبارزه کنونی به ایجاد یک سازمان نیرومند، توانا، مترقی اندیشه و تحول طلب که بتواند مبارزه رهائی بخش همگانی ملی و دموکراتیک را با قاطعیت، دسپلین پذیری، مطابق اهداف خلقهای افغانستان، سازماندهی کند، نیاز مبرم دارد.

نیرو های سیاسی کنونی موجوده در عرصه فعالیت- سازمانها و احزاب- کدام قاطعیتی و جدیتی در فعالیت دور از هرگونه سازش و معامله گری، صداقت و آماده گی در اجرای مسئولیت ملی و دموکراتیک نشان نداده اند، علاوتاً در ائتلاف ها با نیرو های سیاه ارتجاعی و فلاکت بار بنیادگرای مذهبی، پیوند های ضد ملی را ایجاد کرده اند، و به سود منافع زحمتکشان کدام کاری انجام داده نتوانستند و نمیتوانند!

و قبلاً در توضیحات متعددی و تاکیدات پیهمی از ماهیت و محتوای پیکارجویانه سایت «اصالت» ابراز گردیده است، که «اصالت» به حیث ناشر اندیشه ها، آرمانها و اهداف مرامی ح.د.خ.ا.، آغازین محور چنین تشکل همگانی را عهده دار شده است، و در ساختار سیاسی و ایدئولوژیکی خود روز به روز رشد و انکشاف می یابد. دور نخواهد بود چنان روزی که در بخشهای تشکیلاتی، مرامی، و پلانهای کاری آن در مبارزه همگانی گسترش و ارتقا بیشتر یابد و بتواند نقش پیشتازی را ایفا کند!

تلاش های خستگی ناپذیر درین عرصه جریان و ادامه دارد و در پراتیک بنیادی و نیرومند به آن رسیده گی خواهد شد.

سوال: نیروی عمده مبارزه در شرایط کنونی افغانستان کدام است؟

جواب: اعتماد بیشتر مبارزه بر زحمتکشان به ویژه جوانان متعهد در مبارزه طبقاتی ملی و دموکراتیک میباشد. جوانان متعهد با درک مسئوولیت های خود و دریافت آگاهی از راه سالم و درست مبارزه، نامه های آماده گی و پشتیبانی خویشرا از محور مقدماتی تشکل رهائی بخش همگانی «اصالت» در اجرای تعهدات پیگیرانه، ارسال نموده اند.

این آماده گی ها و پشتیبانی های ارسالی به سایت «اصالت» بیشتر پرچم و درفش اندیشه ها، آرمانها و اهداف مرامی ح.د.خ.ا. و رهبر بزرگ شادروان ببرک کارمل را محکم تر و پایدار تر در اهتزاز در می آورد، روح تازه تری و توانائی بیشتری می بخشد!

دانشمندان، وطندوستان و پیکارجویان آزادی و ترقیخواه وطن، یکجا، با هم در سنگر واحد، درفش مبارزه ملی و دموکراتیک را برافراشته، به پیش میروند!

این دلیل، و راه روشن موفقیت و پیروزی ماست!

و شکست حتمی دشمنان رنگارنگ ماست!

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org