ما خوشبین استیم! طبقه کارگر و نیروهای مردمی کاپیتالیزم را شکست خواهند داد. چشمداشت از سیستمی که دوبار بزرگترین جنگ ها را دامن زد، فاشیزم و دیکتاتوری نظامی را به وجود آورد و صد ها اختلاف منطقوی را در درازای دو قرن باعث شد، میلیون ها انسان را به فقر، ناداری و بیکاری کشاند، گویا میتواند انسانی شود، بطور قطع مردود است.

تا زمانیکه مبارزه مردم زحمتکش برای آزادی، حق خود ارادیت، صلح، عدالت، حقوق اجتماعی، دموکراتیک و صنفی، بخشی از دیدگاه سیاسی را که همه محدودیت های این نظام فاسد را عبور کند، تشکیل ندهد، طبقات استثمارگر موفق خواهند شد تا توده های زحمتکش را برای التیام زخمهای خویش مورد استفاده قرار دهند.

امروز به همگان روشن است که دام مشابهی از طریق روند بحران سرمایه داری، که سراسر نظام را فرا گرفته، گسترده شده و باعث تشدید تضاد های درونی امپریالیستی میگردد، مداخلات و جنگ های امپریالیستی بمنظور کنترول مواد خام، انرژی و راه های مواصلاتی را به هدف تقسیم بازار ها براه می اندازند. تضادهای یاد شده بطور روزافزونی در برابر مردم سوالی را قرار میدهند که آیا سوسیالیزم را بر گزینند یا امپریالیزم لجام گسیخته با قربانی های بی شمارش را، یعنی تلفات انسانی برای منافع سرمایه داران.

برای کمونیست ها راه دیگری به سود طبقه کارگر و اقشار زحمتکش مردم وجود ندارد به جز انجام انقلاب و سرنگونی سرمایه داری که بحران اقتصادی، بیکاری، فقر، مسخ آموزش و فرهنگ، مداخله و جنگ را به وجود آورده است.

طبعا ممکن نیست وقوع جهش های انقلابی سوسیالیستی را برای امروز و فردا پیش بینی کرد، چنانچه جهش های بزرگ نه از اراده ذهنی، بلکه از پویایی و دینامیک اجتماعی ناشی میشود. از جانب دیگر متکی بر حقایق تاریخی مثال های متعدد تاریخی در دست است که طبقه سرمایه دار میتواند در صورت نبود تلاش سیاستمداران انقلابی به نفع اتحاد طبقه کارگر و اتحاد اجتماعی اقشار مردم تحت ستم انحصارات که هدف تقویت و انکشاف مبارزه طبقاتی را دارند و بسیج مبارزات طبقه کارگر برای ساختمان سوسیالیزم، روند بحران را به نفع خود تغییر دهد.

احزاب کمونیست بازیگران سیاسی اند که عملکرد شان بر اساس پندار های کنونی و ضرورت انقلاب سوسیالیستی استوار است و هیچ گاهی و زیر هیچ عنوانی از این هدف فرو گذاشت نخواهند کرد. موانع در برابر کوشش سرمایه داری برای احاله مسئولیت این بحران بر دوش توده های وسیع زحمتکشان بی محتوا نبوده بلکه برای بسیج نیروهای سازمان یافته و اداره روند اتخاذ مواضع سیاسی بمنظور تعقیب راه سوسیالیزم به مثابه یک گزینه است.

باور به اینکه هدف ساختمان سوسیالیزم نیست، بل سرمایه دار ها را میتوان متقاعد کرد که یک جهان مرفه درست کنند، چیزی جز یک خیال باطل نیست. به مناسبت رویداد مردمی که از جانب حزب کمونیست ترکیه تحت شعار «سوسیالیزم پیروز میشود» در انقره راه اندازی شده بود، با وجود شرایط نا متجانس حاکم بر کشورهای یونان و ترکیه و با وجود این واقعیت که هر دو حزب در لحظات مختلفی از نیمه راه پیکار قرار دارند، احزاب کمونیست یونان و ترکیه اعلان مینمایند که مبارزه خویش را برای پایان بخشیدن به دیکتاتوری سرمایه داری به عنوان نتیجه فعالیت سیاسی توده های سازمان یافته در هر دو کشور تشدید میبخشند.

بالاتر از آن، هر دو حزب کمونیست مشترکا اعلام میدارند که همبستگی میان توده های زحمتکش هر دو کشور همسایه را بهبود بخشیده، به همکاری متقابل در امور منطقوی ادامه داده و سنن انقلابی جنبش جهانی کمونیستی را با شیوه های موثرتری تقویت مینمایند.

 

کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان

کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکیه

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org