Tue, May 1, 2007 9:57 am

 

 

         مبارک باد  روز همبستگی جهانی بنام کارگر

سراج الدین ادیب


کارگران و زحمتکشان وطن عزیزم افغانستان    !

 نخست فرا رسیدن11 ثور 1386 خورشیدی و اول ماه می 2007میلادی که مصادف است با 121مین، سالروز جهانی کارگر، یعنی روز همبستگی و تجدید عهد با آرمان های والای طبقه کارگر و زحمتکشان، برای رهایی از بندهای استثمار و ستم را به شما و مردم مبارز و رنج دیده میهن ، صمیمانه شاد باش می گویم.

    از قیام کارگران نساجی شیکاگو، اول ماه می 1886میلادی، یعنی در تمامی 121 سال گذشته، کارگران سراسر جهان این روز تاریخی را به مثابه فرصتی برای بررسی مبارزات قهرمانانه خود و تجدید پیمان برای ادامه آن گرامی می دارند. مبارزان راه طبقه کارگر در تمامی این سال ها، و حتی در سخت ترین شرایط دشوار و سرکوب، این پرچم پر افتخار را که نمادی نیرومند از مبارزه کار برای رهایی از بندهای سرمایه است، همچنان در اهتزاز نگاه داشته اند.

   امسال کارگران جهان در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می روند که حقوق و آزادی های دموکراتیک طبقه کارگر و زحمتکشان جهان بیش از پیش در معرض تهاجم سرمایه انحصاری و سیاست های مخرب بی قید و شرط سرمایه برای استثمار خشن توده های محروم قرار گرفته است، و نظامی گری امپریالیسم در سطح جهان به شکل تهدید آوری دستاوردهای تاریخی مردم و زحمتکشان جهان را هدف قرار داده است.

   بر خلاف همه تبلیغات پردامنه رسانه های سرمایه داری درباره پایان تاریخ و بی ثمر بودن مقاومت در مقابل تهاجم سرمایه داری، مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان جهان با همه دشواری ها ادامه و گسترش یافته است. ازافغانستان تا عراق، و از ونزوئلا تا نیپال، از هندوستان تا نیکاراگوئه، از افریقای جنوبی تا ویتنام، و همچنین در کشورهای پیشرفته جهان، مبارزه متنوع و مبتکرانهء برای عقیم کردن طرح های سرمایه داری جهانی و برای حفظ صلح و برپایی جهانی دیگر، جهانی عاری از استثمار، فقر و جنگ، ادامه یافته است، زحمتکشان کشور مان نیزدر دفاع از اساسی ترین خواست های بر حق صنفی خویش آرام نه نشستند ودرحاکمیت رژیم های مختلف به دادخواهی و حق طلبی خویش پرداختند.

   اما امروز این مبارزه دشوارتر از دیروز بوده و در شرایطی انجام می گیرد که رژیم بحران عمیق و همه جانبهء را بر نیروی زحمتکشان تحمیل کرده است، تبلیغات تحریک آمیز و صحنه آرایی های بهانه ساز سران رژیم به بهانه مبارزه با تروریزم و القاعده به بقا از خود ادامه میدهند ، در کنار سیاست های تهدید آمیز و جنگ طلبانه ، خطرات جدی یی را برای صلح و آینده تحولات کشور پدید آورده است. منافع تاریخی و امروزین کارگران، زحمتکشان و رنجبران مبارزه قاطع با سیاست های ارتجاع واستعماری جهانی است. جنگ و خونریزی در این سالیان، انبوه قربانیان خود را از میان محروم ترین قشرهای اجتماعی بر می گیرد و حاصلی جز یاری رساندن به برنامه های زر وزور امپریالیسم برای کنترل کامل سیاسی- اقتصادی بر منطقه ندارد.

عناصر و نتایج دیگر سیاست های مخرب رژیم بروکرات ورشوت گیر، را می توان در گسترش فقر و بیکاری، رشد فاجعه بار راه و روشهای اجتماعی، و حمله به آزادی های فردی و دستاوردهای تاریخی کارگران و زحمتکشان دستمزد خلاصه کرد، آنچه که مبرهن است جنبش کارگری افغانستان در زمان حاکمیت دموکراتها که داشت یکی از پیکارجوترین و پرتجربه ترین جنبش های کارگری در منطقه خاورمیانه با تاریخ پیش آهنگی تبارز میکرد، در اثر جنگ سرد، و زد وبند های زور و سرمایه  تمام دست آورد معنوی و مادی کارگران از دست رفت تا آنجا که دیگر از آن کارخانجات و موسسات جز نام و آنهم زیر رگبارنفیرگلوله ها وسوراخ سوراخ چیزی دیگری بجا نمانده و به مشاهده نمی رسد .

ولی با آنهم درچنین شرایط نا گوار اجتماعی و نا سالم جامعه  که وضع طبقاتی زمین تا آسمان مسلط است ، دسته ای ازپیش آهنگان کار و زحمت ، مبارزه خود را در راستای خواسته های میهنی و طبقاتی میتوانند به پیش برند، اگر چه ما در سال گذشته و در صنوف مختلف شاهد گسترش موج جدید مبارزه علیه سرمایه داران وکرسی نشینهای نو ظهور بوده ایم و سران رژیم در پیوندی تنگاتنگ با قشرهای سرمایه داری ، با هدف آزاد کردن بیش از پیش دست سرمایه داران برای استثمار کارگران، زحمتکشان و غارت منابع ملی و تاراج  تحت نام انجوها وغیره آشکارا دست دوستی دادند، یکی از کلیدی ترین اهداف تهاجم بی سابقه مرتجعان و دستگاه های سرکوبگر،ممانعت و متلاشی کردن هر گونه تلاش کارگران برای برپایی تشکل ها و سندیکاهای مستقل کارگری است.

 

کارگران آگاه و مبارز    !

مبارزه پیگیر شما برای احقاق حقوق طبیعی تان و از جمله برخورداری از حق تشکیل سازمان های صنفی و طبقاتی مستقل تان به تنهایی بدست نمی آید الی با پشتبانه پیش کسوتان و پیش آهنگان امور که فن وکمال مبارزه را میدانند و سالیانیست آنرا در تجربه دارند، همبستگی شما با همچون کسوتان امور میتواند بدیلی خوب وقانونمند طبقه کارگر میهن باشد در مقابله با رژیم ارتجاعی و سرمایه داری سرکوبگر .

   تجربه غنی بیشتر از 40 سال از ایجاد پیش آهنگ طبقه کارگروهمزمان مبارزه کارگران و زحمتکشان وطن عزیز مان افغانستان به  جهانیان سرمایه نشان داده است که راه بیرون رفت از دشواری کارگران، زحمتکشان و رنجبران در مقابل ترفندهای سرمایه داری، وحدت و تشکیل صفوف آنها است. طبقه کارگر متحد و سازمان یافته، نیروی عظیم رهایی بخشی است که می تواند و باید در رهایی میهن از بندهای استبداد کنونی نقش اساسی را ایفاء کند.

    امروز در کنار مبارزه برای افزایش حقوق، بهبود شرایط کار و تامین شغلی و اجتماعی، مبارزه برای ایجاد تشکل های مستقل صنفی از اهمیت ویژهء برخوردار است. سازماندهی مبارزه برای ایجاد سندیکا و اتحادیه های مستقل کارگری از جمله وظایف مهمی است که امروزه در مقابل جنبش کارگری میهن ما قرار دارد، در این مبارزه بغرنج و دشوار می بایست از همه امکانات موجود بهره گرفت.

 
احزاب چپ و مترقی ، در تمامی طول تاریخ مبارزه خود، همواره نبرد در راه تحقق آرمان حق طلبانه طبقه کارگر و همه زحمتکشان را از مهمترین وظایف خود دانسته و میدانند، و با قاطعیت میتوان گفت که از درون آن چهره های درخشان جنبش کارگری را در ر
یزرفی خویش با خود دارند که با هم پیوندی ووحدت این احزاب و جنبش ها تحت برنامه عینی ومشترک میتوانند،  صنوف مختلف رنجبران را گرد هم آورند و نقیصه سالیان گذشته را جبران کنند .

         

          احزاب مترقی، شخصیت های مستقل و پیش آهنگان عزیزطبقه کارگر و زحمتکشان کشور   !

بیائید در آستانه جشن بین المللی کارگر در روز اول ماه می هم صدا با جنبش سندیکائی جهانی خواهان حقوق و مزایای کار برای همه زحمتکشان دستی و فکری، آزادی فوری زندانیان سیاسی و خاتمه فوری کشتار و تعقیب فعالان سندیکایی و حق تشکل در اتحادیه های کارگری مستقل برای همه، جهانی فارغ از استثمار، صلح و پیشرفت، و همبستگی بین المللی شویم.  

کارگران و زحمتکشان عزیز افغانستان:  بیائید دست در دست هم جبهه وسیع ضد دیکتاتوری را در مقابل صف واحد ارتجاع، استبداد و واپس گرایی بنا کنیم و راه را برای تحقق عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال بگشائیم. تاریخ نزدیک به یک قرن مبارزه قهرمانان میهن عزیز مان افغانستان نوید بخش پیروزی خلق بر ضد ارتجاع و استبداد است.

پیروز و مبارک باد اول ماه می این جشن همبستگی دلیرانه و زنجیر شکن جهانی 

                                                         

 

 www.esalat.org