عزیز هموطن گرامی سلام !

تصاویری نشان ها و مدال های را که می بینید تنها یک کلکسیون تصاویر نشان ها و مدال های دولت و حاکمیت دموکراتیک آنوقت نیست، بلکه تاریخ زنده ی است که اگر اندکی دقت نمایید آنها دارند با شما حرف میزنند و واقعیتهای انکارناپذیری را در باره تاریخ پُرافتخار گذشتهء کشورما و دولت دموکراتیک آنوقت برای شما بیان میکنند که هیچ هموطن بااحساس و با درک افغان ما هرگز فراموش کرده نمیتواند. بگونه مثال تصاویری از شخصیتهای ملی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی کشورما مانند احمد شاه بابا غازی محمد ایوب خان، غازی محمد اکبرخان، غازی میر مسجدی خان، غازی میر بچه خان، غازی امان الله خان، ملالی قهرمان معرکه میوند، ملا مشک عالم، سید جمال الدین افغانی و دیگران که روی مدال های حاکمیت و دولت جمهوری دموکراتیک آنوقت حک شده است بیانگر ارج گذاری، وفاداری و احترام زیاد به شخصیتها و کارنامه های قهرمانان ملی و تاریخی  کشورما میباشد که بدینگونه هیچگاهی فراموش مردم و نسلهای جوان کشورما نمیشوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.esalat.org