پنجشنبه، ۲۴ اگست ۲۰۱۷     


 

 

دیمیتری نوینکوف، نماینده حزب کمونیست روسیه در پارلمان آن کشور (دوما) گفت: 

"این عمل مظهر آشکار ضد شوروی بودن، ضد کمونیستی، و ضد روسی، که در ایالات متحده امریکا رایج بوده، نماینده گی می نماید."

مقام های امریکایی، از جمله، شهردار سیاتل – واشنگتن، به گونه ی تلاش می نمایند تا تظاهرات ضد فاشیستی و نژاد پرستی نیروهای چپ را، که هفته ی گذشته مجسمۀ بزرگِ یک جنرال دوران برده گی (کنفدراسیون) را، که خواهان حفظ برده گی در آن کشور بود، با انداختن ریسمان به گردنش به زیر کشدیده، لگد مال نمودند، و خواهان برچیدن بیش از ده هزار مجسمه ی دیگری از همین نوع را، که در ۳۱ ایالت امریکا در محلات عام بر پا است، می باشند، به مثابۀ مظهر ضد کمونیستی بودن این نیروها نشان دهند.

ربط دادنِ برچیده شدنِ مجسمۀ لنین به مجسمه های برده داران و طرفداران بردگی در امریکا، در شرایطی که قریب به دو قرن پیش به اصطلاح برده گی لغو گردیده و تا هنوز مجسمه های بعضی از آنها و طرفدار حفظ برده گی، و بیرق آن زمان در بعضی ایالات در محلات عام بر افراشته است، یک طرح کاملاً بی ربط، ضد کمونیستی، و ضد نیروهای چپ ترقی خواه است که از زمان پیروزی انقلاب کبیر اکتوبر تا هنوز بی وقفه، حتی در شرایطی که دیگر شورویی وجود ندارد، این خصومت، و قصاوت خونین شان را ادامه می دهند.

تنها این نیست. دشمنی و قصاوت بورژوازی قرن نوزده، و حاکمان آن بر علیه فقید کارل مارکس الی همین اکنون ادامه دارد.

من تصادفاً دیروز در منزل پسر ارشدم فیلمی که در هالیوود به صورتِ افترا آمیز مسخره و سرا پا دروغ را مشاهده نمودم، که شاید به مصرف میلیونها دالر، یقیناً هزینه آنرا نیروهای امنیتی غرب پر داخته، تهیه گردیده بود. و هدف اساسی آن فیلم نفی مبارزه طبقاتی بصورت رادیکال برای برانداختن نظام سرمایه داری و برقراری یک نظام عادلانه سوسیالیستی می باشد.

در حالیکه کارل مارکس در هزاره دوم از جمله ی بزرگترین شخصیت های علمی جهان شناخته شده و آثار او وسیعاً در سراسر جهان باز خوانی میشود. مانفیست حزب کمونیست نوشته ۳۰ صفحه ای ایشان به زبان اصلی تا هنوز لرزه به اندام امپریالیسم است، و طی بیش از ۱۷۰ سال الی اکنون تلاش نموده تا از خواندن، آن در مر کز امپراتوری جلوگیری نموده و از طریق این نوع فیلم ها با بستن دروغ و افتراهات آنرا بی باور جلوه بدهند.

ربط دادنِ مجسمۀ لینن، همان طوی که آقای دیمیتری نمایندۀ حزبِ کمونیستِ روسیه در مجلسِ آن کشور گفته، مظهرِ دشمنی بی پایان امپریالیسم علیه کمونیسم و نیرو های ترقی خواه و سوسیالیست می باشد.

ولادیمیر ایلیچ لنین، رهبر انقلاب کبیر اکتوبر، خدمتِ عظیم برای بشریت، و رهایی آنها از قید برده گی نظام سرمایه داری نموده و میلیونها انسان را در خود روسیه ی تزاری آن زمان، که قبل از انقلاب اکتوبر به حیثِ (مادون انسان) زنده گی داشتند و حق گشت و گذار در محلات ثروتمندان را نداشتند، نجات داده و مقام انسانی شانرا دوباره اعاده، و با پیروزی انقلاب اکتوبر هر گونه تبعیض محو و نابود گردید.

حزب بلشویک در طول دوران حیات مبارزاتی خویش هدف بنیانی آن رهایی انسان از زیر برده گی نظام سرمایه داری بود.

شهردار سیتل، (اد میری) به روز پنجشنبه گذشته، خواستار حذفِ مجسمۀ برونزی ۵ متره لنین، که در مالکیت خصوصی شخصی که نامش تذکر نرفته، قرار دارد، و در محلی در واشنگتن نصب گردیده بود، گردید.
به گفته ی مالکِ مجسمه، آنرا در سالهای ۱۹۹۰ از مقامهای سلواکی خریداری نموده، زمانیکه غربی های ضدِ کمونیست مانندِ مارومور به کشور های اروپایی شرقی یورش برده از جمله ثروتمندان آنها، هزاران و صد ها هزار آثار تاریخی آن کشور ها را، از جمله مجسمه های رهبران انقلاب بلشویک را، نابود کردند.

به ادعای شهردار ضد کمونیست سیتل – واشنگتن، آنرا "نماینده گی از بی عدالتی تاریخی" خواند.

امپریالیسم و جوجه فاشیست های آن چطور بی شرم و جنایتکار هستند. آیا در نظام های سوسیالیستی از جمله شوروی، کوبا، اروپای شرقی، حتی دولت های ملی و دموکراتیک و مردمی در امریکای لاتین، و منطقه ی ما تبعیض نژادی وجود داشت؟

مثال بر جسته ی آن کوبا است، که در این کشور نشانی از نژاد پرستی و تبعیض، از هر نوع آن، در حالیکه میلیون ها انسان بومی و سیاه پوست افریقایی تبار در آن کشور زیست دارند، وجود ندارد.

مگر غرب، جهان آزاد چطور؟

تبعیض نژادی، رنگِ پوست، تبعیض اقتصادی، و فقر، تبعیض فرهنگی . . . بیداد می کند.

در اروپا و امریکا میلیون ها انسان از تبعیض اقتصادی و فقر دست به تن فروشی برای امرار حیات شان می نمایند. مگر این "دموکراسی" است! حتی محلات تن فروشی به نام "کسب و کار" ثبت هستند.

در همین شهری که (اید) شهردار آن است، میلیونها انسان در سالهای بحران بزرگ ساختاری ۲۰۰۸ ۲۰۰۷ الی اکنون در فقر نشانده شده و هزاران طفل فقرا گرسنه در شب می خوابند؟

مگر از نظر شهردار سیتل، این "دموکراسی؟!" است!

این نی تنها تبعیض، بلکه تبعیض فاشیستی سیاست های اجتماعی و اقتصادی نظام سرمایه داری است.

بعضاً "دوستان" برای ما می گویند که ما نباید اینقدر چپ گرایی نماییم، "ما" نباید در مبارزه مان از لنین، مارکس، . . . و دیگر انقلابیون سخن بگوییم.

رفقا و دوستان!

این است قصاوت امپریالیسم و اشغالگران در برابر تاریخ، و ماهیت واقعی آن.

امپریالیسم با سیاست های فاشیستی نظامی چهار نعله جهان را به طرف نابودی سوق داده و کشور ما افغانستان را به مخروبه تبدیل نموده، مگر این فاشیزم نیست، و از آن دفاع می نمایند، و عده یی عقیده دارند که امپریالیسم امریکا در افغانستان برای "بر قراری دموکراسی" در کشور ما آمده، باید از دولتِ تحتِ حمایتِ امپریالیسم امریکا در افغانستان، و سیاست "حکومت وحدت ملی؟؟؟!" دفاع نماییم، در غیر آن ما گزینه ی دیگری نداریم!

این مضحکه نیست؟ ما گزینه دیگری نداریم؟ این تجارب بی پایان انقلاب های سیاسی در اروپا، امریکای لاتین، کشور خود ما افغانستان، یعنی هیچ! دیگر باید تسلیم ارتجاع و امپریالیزم شویم تا به تدریج در نظام های دست نشانده و استعماری منحل و نابود گردیده و به تدریج، وضعیت اشغال و تجاوزات برای ما یک پدیده ی عادی گردد.؟

برای عده ای، بخصوص جوانان کشور ما، که تاریخ امپریالیسم و ارتجاع بومی و فاشیسم قرن ۲۱ و سیاست های استراتیژیک آن را متوجه نیستند، و یا نخوانده و درس نگرفته، شاید برای آنها موجه جلوه کند.

مگر برای کار سازان این گونه دوکتورین که با اشغال و نوکران بومی برای تقسیم قدرت، و قرار گرفتن در حاشیه آن هستند چطور؟ یقیناً سر دسته های آنها بخوبی از برنامه ها، و طرح ها برای به زیر کشیدن جنبش چپ در کشور ما بکلی آگاه هستند.

ما باید در هر تحلیل، مقاله و نوشته ی خود از لنین، مارکس و دیگر انقلابیون نقل قول نماییم، زیرا درس های برای رهنمود انقلابی ما در کنش ها و واکنش های ما، در طی این تونل تاریک، که امپریالیسم جهانی به هدف محو نیرو های چپ رادیکال و در یک مبارزه طبقاتی نا برابر علیه طبقه کارگر جهان و توده های در فقر نشانده شده آغاز نموده، می باشد. و این عملاً در تجارب انقلابی ثابت گردیده.

درود به لنین کبیر! 

زنده باد سوسیالیسم!

فرخنده و گرامی باد دستآورد ها و کارنامه های ماندگار انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوبر!

مرگ بر امپریالیسم جهانی!

 

(رحمت ایماق)

 

 

 

  

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org