آگاهی

تدویر اجلاس ارگانهای رهبری احزاب، سازمانها و

حلقات ایجاد شده از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا. و عده ای از

 اعضای غیر متشکل برای تدویر مجمع عالی

ارسالی: سکرتریت کمیسیون تفاهم و وحدت هامبورگ

 

رفقای عزیز، دوستان محترم و هموطنان گرامی!

به روزهای شنبه و یکشنبه تاریخ ۳۰ و ۳۱ جنوری ۲۰۱۰ جلسه ارگانهای رهبری احزاب، سازمانها و حلقات ایجاد شده از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا. و عده ای از اعضای غیر متشکل آن در فضای گرم رفیقانه و صمیمانه در سالون "گلها" در شهر هامبورگ آلمان دایر گردید.

درین جلسات تعدادی قابل ملاحظه ای از اعضای غیر متشکل (شخصیتهای مستقل) دعوت شده و هیئت های نماینده گی احزاب، سازمانها و حلقات ذیل شرکت ورزیده بودند:

۱- تشکیلات مؤقت انسجام اعضای حزب وطن

۲- حزب دموکراتهای آزادیخواه افغانستان

۳- حزب ملی افغانستان

۴- حزب ملی دریځ

۵- حزب ملی فعالین صلح افغانستان

۶- حزب واحد (نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی و متحد ملی افغانستان)

۷- کمیسیون تفاهم و وحدت حزبی های حزب وطن در ویسبادن آلمان

۸- کمیسیون مؤقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) در کشور شاهی هالند.

۹- کمیسیون مؤقت تفاهم و وحدت اعضای سابق حزب وطن (ح.د.خ.ا.) در شهر هامبورگ آلمانږ

۱۰- نهضت آیندۀ افغانستان

یادداشت: رفقای شورای تفاهم اروپایی بنابر مشکلات تخنیکی در جلسه اشتراک ورزیده نتوانستند و پیام کتبی ارسال کردند، رفیق داکتر آصف بکتاش به نماینده گی حزب ترقی وطن دید گاه ها و نظریات خودرا از داخل کشور از طریق تیلفون به جلسه مطرح کردند. رفیق قدیر فضلی فعال سیاسی از طریق تیلیفون پیام رفیق انجنیر فضل الرحیم همت صاحب امتیاز و مدیر مسوول اصالت را به نماینده گی از رفقا و دست اندرکاران سایت اصالت به خوانش گرفته از تدویر جلسه حمایت و پشتیبانی خویش را اعلام داشتند. هکذا رفیق اسمعیل محشور نیز از تدویر جلسه حمایت و پشتیبانی خویش را اعلام داشتند.

جلسه به روز شنبه تاریخ ۳۰ جنوری حوالی ساعت دونیم بعد از ظهر مطابق به فیصله سکرتریت کمیسیون تفاهم و وحدت به ریاست رفیق سرور منگل رسمأ اغآز گردید و همراه با رفیق ابراهیم دهقان جلسه را گرداننده گی نمودند. قابل تذکر میدانیم که حوالی ساعت پنج و نیم بعد از ظهر برای ۱۵ دقیقه تفریح اعلان گردید. بعد از ختم تفریح ریاست جلسه را رفقا باقر فرین و زبیر غازی زوی به عهده گرفتند.

در آغاز جلسه بعد از آنکه پیرامون ضرورت تاریخی تفاهم و وحدت خانواده سیاسی دیروزی توضیحات ارایه گردید، به پاس احترام به کارنامه های رادمردان شجاع حزب وطن سابق ح.د.خ.ا. که به ابدیت پیوسته اند؛ حاضرین جلسه به پا ایستادند و یک دقیقه سکوت اختیار نمودند.

بعد از آن رفیق ابراهیم دهقان اجندای پیشنهادی سکرتریت را به جلسه به خوانش گرفته، با اخذ نظریات رفقا اجندای ذیل به تصویب رسد:

۱- گزارش مختصر کارکردهای کمیسیون تفاهم و وحدت.

۲- بحث پیرامون شیوه های اقدامات عملی ارگانهای رهبری احزاب، سازمانها و حلقات ایجاد شده از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا. جهت وحدت عمل در اروپا، برای تدویر مجمع عالی.

۳- جر و بحث ها، پیشنهادات و نظریات

۴- اتخاذ تصامیم

همچنان برای ثبت صورت جلسه یک هیئت تحریر سه نفری بشمول رفقا احمدشاه قادری، ستار ننگیالی و گل آقا عمرزی تعیین گردیدند.

مطابق به اجندای تصویب شده از رفیق داکتر شفیع صدیقی مسؤول اسناد و ارتباط کمیسیون تفاهم و وحدت تقاضا بعمل آمد تا گزارش کارکرد های کمیسیون را به جلسه ارایه نماید. بعد از آنکه گزارش اساسی اجرائت کمیسیون استعماع گردید (گزارش اساسی قبلأ در صفحات انترنت به نشر رسیده است) مطابق به اجندای پیشنهادی سکرتریت و تصویب جلسه، نماینده گان تمام احزاب، سازمانها و حلقات متذکره و سه تن از اعضای غیر متشکل، پیشنهادات، مواضع و راه کارهای خودرا در رابطه با اشکال مختلف همگرایی خانواده مشترک سیاسی و سوال تدویر مجمع عالی مطرح و مورد بحث قرار دادند. جلسه روز اول حوالی ساعت ۹ شب در فضای صمیمیت خاتمه یافت.

اجلاس مورخ ۳۱ جنوری (روز دوم) حوالی ساعت ۱۱ قبل از ظهر از جانب رفیق شفیع صدیقی رسمأ اغاز گردید و رفقا مجتبی دستگیر و نور اکبر پایش در اداره جلسه سهم فعال گرفتند.برای ثبت صورت جلسه یک هیئت تحریر سه نفری بشمول رفقا داؤد اسعد، سلیم صابری و نجیب الله رحمانی تعیین گردید.

باید خاطر نشان ساخت که در هردو روز به تعداد ۲۵ تن در نوبت های مکرر سوالات، توضیحات و نظریات خودرا با اشتراک کننده گان درمیان گذاشتتند.

رفقای محترم هریک؛ عبدالبشیر پیوستون، عیسی اسحق زی، حکیم روان، عبدالخلیل جانبدار، داکتر خدایداد بشرمل، داؤد رزمیار، سرور منگل، دگرجنرال محمد افضل لودین، عبدالغفور شکور، داکتر عبدالله نایبی، نجیبه هوتکی، امیلا سپارتک، امین الله ثدید، اسمعیل پولاد، گل آقا عمرزی، قدیر، عبدالکریم فایق، احمدشاه قادری، ظاهر ملک بابا، ستار ننگیالی، ابراهیم دهقان، دگروال شیر وحید قدرتی، فقیر محمد ودان و شفیع صدیقی در ایراد بیانیه و یا در بحث ها شرکت داشتند. در جر و بحثها و تبادل نظر در ابتدا پنج گرایش به نظر میرسید:

۱- تدویر مجمع عالی حزب وطن.

۲- اتحادیه احزاب و سازمانهای چپ، مترقی، دموکراتیک و میهنی افغانستان.

۳- اشتراک در کنگره دو حزب واحد (فراگیر دموکراسی و ترقی و متحد ملی افغانستان).

۴- تجمع تمام نیروهای ملی دموکراتیک در یک ساختار واحد.

۵- مجمع عالی احزاب سازمانها و حلقات ایجاد شده از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا. و عده از شخصیتهای غیر متشکل.

در نتیجه بنابر پیشنهاد مشخص محترم داکتر بشرمل که پیرامون دو موضوع عمده ومشخص بحث صورت گیرد:

۱- حزب واحد سراسری از طریق رفتن به سوی مجمع عالی.

۲- در صورتی که واریانت اولی ناممکن باشد، اتحادیه مورد بحث قرار گیرد.

علی الوصف تفاوت نظرهای موجود که در مواردی هم جدی به نظر می آمدند و سطح عالی کلتور بحث مشخصه بارز این جلسات را نشان میداد.

تدویر این جلسه و مخصوصأ با توجه به طیف وسیع اشترک کننده گان و توافقات حاصله از آن بعد از کنگره حزب، بزرگترین رویداد در حیات سیاسی اعضای متشکل و غیر متشکل خانواده بزرگ حزبی ما محسوب میگردد.

در وقفه نیمه روز، روز دوم جلسه، با در نظرداشت پیشنهادات و طرح های که در فوق از آن یاد شد کمیسیون تفاهم و وحدت (برگزار کننده این جلسه با شکوه) جلسه حضوری فوق العاده خودرا دایر و طی آن مسئله طرح توافقنامه را مورد بحث قرار داده، و به یک گروپ کاری متشکل از شش عضو کمیسیون تفاهم و وحدت (ابراهیم دهقان، داؤد کاویان، ستار ننگیالی، شفیع صدیقی،عظیم لمر و نوراکبر پایش) وظیفه سپرد تا فی المجلس مسوده طرح توافقنامه را آماده و برای بحث به کمیسیون ارايه دارد. شش رفیق مؤظف شده دو طرح توافقنامه را آماده کردند. چهار رفیق یک طرح و دو رفیق طرفدار طرح دوم بودند، اما اعضای کمیسیون هر دو طرح توافقنامه را استعماع نموده، طرح که طرفدار بیشتر داشت تکمیل و توحید نمودند و بعد از بحث روی این مسوده توافق و از جانب رفیق نوراکبر پایش به اشتراک کننده گان جلسه ارایه گردید که با هیجان زایدالوصف اشتراک کننده گان این رویداد بزرگ تاریخی استقبال و تأیید گردید.

شایان یادآوریست که درین جلسه نیز سنت پذیرفته شده کمیسیون تفاهم و وحدت (بحث تا رسیدن به اجماع نظر) رعایت گردید. جلسه با قدردانی از کار پر ثمر کمیسیون تفاهم و وحدت و سکرتریت آن و با ابراز اعتماد کامل به آن وظایف جدیدی را در برابر کمیسیون تفاهم و وحدت قرار داد و بدین ترتیب کار این کمیسیون وارد مرحله جدید کیفی گردید.

در قسمتی ازین توافقنامه آمده است:

کمیسیون وظیفه دارد تا در موقع مناسب گامهای عملی را جهت دعوت جلسه مشترک کمیسیون تفاهم و وحدت و روسا و مسؤولان احزاب، سازمانها و حلقات عضو کمیسیون جهت بحث پیرامون ایجاد کمیسیون تدارک مجمع عالی احزاب، سازمانها و حلقات ایجاد شده از بدنه حزب وطن سابق ح.د.خ.ا. بردارد..

در توافقنامه تأکید بعمل آمد که احزاب، سازمانها و حلقات ایجاد شده از بدنه حزب وطن سابق حزب دموکراتیک خلق افغانستان در خارج از کشور، حمایت کامل خودرا از اصل تدویر مجمع عالی در داخل افغانستان اعلام میدارد.

جلسه در فضای همبسته گی رفیقانه و با در آغوش کشیدن همدیگر با صحبت اختتامیه رفیق احمدشاه قادری به پایان رسید و تمام اشتراک کننده گان، توافقنامه حاصله را به حیث دست آورد بزرگ و تاریخی امضا نمودند.

باید افزود که تعدادی زیاد رفقا به جلسه پیام ها ارسال کرده بودند که از همه شان سپاسگزار هستیم. همه رفقا خواهان تحقق توافقنامه و فیصله ها هستند.

باید علاوه نمود که سرویس عالی پرسونل رستوران "گلها" و بخصوص مسؤول آن محترم ناصر عسکر زاده و صدای دلنشین هنرمند جوان و با استعداد احمد داؤد اقبال  فراموش ناشدنی است.

به زودترین فرست ممکنه فلم ویدویی جریان جلسه و همه عکس ها به نشر خواهد رسید.

 

پایان
تصاویر از کمیسیون محترم تفاهم و وحدت هامبورگ