انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 بحیث یک تحرک انساندوستانه، منورانه وطنپرستانه، ترقی و تجدد طلبانه


نوشته از ع. بصیر دهزاد

تشکیل انجمن حقوقدانان افغان در اروپا یک تحرک بجا و شایسته پشتیبانی همه هموطنان و ګروههای ترقیخواه، منور، ملی و طرفدار موقعیت و جایګاه آبرومندانه اجتماعی و حقوقی افغانان ما در داخل و خارج کشور میباشد.

انجمن که بتاریخ ۲۸ فبروری امسال در شهر هامبورګ آلمان دائر ګردید. در یک فضای عالی و نمود یک دموکراسی باز دایر و اساسنامه و مقامات اجرایی و رهبری کننده خود را با رای سری و مستقیم انتخاب نمود. فضای جلسه مملو از نظریات متفاوت و حتی متضاد ولی در چوکات یک کلتور واقعآ دموکراسی بود. نظریات کوتاه و موجز و همراه با پیشنهادات سازنده و در یک فضای احترام ارایه میګردید و همه نطریات در پختګی و محتوای تصامیم موثر بودند. اشتراک کنندګان با کمال خوشی و آرزومندیهای بیشتر جلسه را با موفقیت اختتام بخشیدند.

مطالب زیر بیان آرزومندیهای نویسنده و برداشتهای امیدبخش از جریان جلسه و سهمګیری اشتراک کنندګان میباشد.

 

منظور نظر نویسنده در عنوان فوق انسان هموطن ماست که در بیش از سی سال جنګ با شدیدترین اشکال و شیوه ها، قربانی جنګ ګردیده و حقوق و آزادیهای انسانی شان با وسایل، زور از لوله تفنګ وحشت قرون اوسطایی، جهل و تاریکی، خدمت به غیر بخاطر حرس و آز مادی و غریزوی و در خلص کلام در نقض صریح اصول و پرنسیپهای قانونی-حقوقی و فقهی و عدم نیروی بالقوه حفظ و حمایت حقوق آنان، پامال ګردیده است.

نباید در قربانیان عوامل متذکره فوق تفاوت و استثنا قايل ګردید، زیرا حوادث و قربانیهای ناشی از آن با تفاوتها در شکل ولی از لحاط ابعاد و نتایج دردناک آن یکسان بوده است. بنآ در ارائه و حمایت و پشتیبانی از جایګاه آبرومندانه حقوقی و اجتماعی هموطنان قربانی شده ما اعم در داخل و خارج کشور ایجاب برخورد عدالتمندانه، بدون تفاوت و تمایز و خارج از محدوده احساسات و تنګ نګرشی مطمع نظر باشد.

دید و برررسی بر ګذشته و تعیین مواضع جدید بر بنیاد احترام به انسان جامعه افغانی، تعمق و جستجوی راهای منطقی و متناسب بر روان کنونی اجتماعی، مسآله بینش منورانه، تجددطلبانه و ترقیخواهانه را انجمن در صدر اهداف ملی و وطنی خود قرار میدهد. هر ګونه راه و روش و بینش که ما را بر یکی از دوره های قبلی، در همان بعد و محتوا میلان دوباره بدهد، ممکن در تقابل صریح با مسآله تجدد، ترقی، تنور و ملی اندیشی قرار ګیرد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میخواهد بحیث یک نهاد اجتماعی و مسلکی حقوقی فعالیت خود را به آغاز بګیرد و خود را در این راستا بحیث یک سازمان عمیقآ غیر سیاسی و بدون هرګونه جانبداریها و تعلقات، ذوقها و علایق که متضرر بر روند ترقی و دموکراسی، وفاق ملی خدمتګذار سازد. برای انجمن مسآله عمده و مقدم حفظ و کسب یک جایګاه آبرومندانه اجتماعی و حقوقی هموطن افغان ما و دفاع مجاز و قانونی از این حق میباشد.

از آنجایکه به تعداد چندین صد هزار افغان ما در طول سالهای جنګ و در دوره های مختلف مجبور به ترک وطن شده اند، علاوه بر رنجهای روانکاه دوری از وطن، با ده پروبلم های اجتماعی و حقوقی دست و ګریبان اند که در اکثر موارد عدم آګاهی لازم از سیاستها، قوانین و سائر امتیازات و خدمات اجتماعی و حقوقی، جستجو و دریافت راه های حل این معضلات برای شان کمتر ممکن میګردد.

انجمن وظیفه خود میداند که در محدوده امکانات خویش افغانان ما را در موارد مختلف همیاری و طی بر نامه های متنوع و معلوماتی و مشورتی در آګاهی قرار دهد. پروبلمهای حقوقی خانوادګی اقلیتهای ملی در اروپا منجمله افغانان ما بنآ بر معلوماتهای موجود متآسفانه رو به تزائد است، و ناشی از تفاوتهای تعلیم و تربیت طفل، رابطه حقوق زن و شوهر، نامزدی، طلاق و رابطه طفل- والدین، در میان دو کلتور است.

حقوق پناهندګی که در قوانین ملی کشورهای اروپايی پیشبینی ګردیده است روز تا روز سختګیرانه ترو پرخاشګرانه تر میګردد که بیشترین متضررین این سیاستهای خشن پناهندګی در این کشور ها افغانان ما هستند. اکنون در کشور های مانند هالند و سویدن صد ها خانواده هموطن ما در معرض شکنجه های روانی ناشی از عدم احقاق حق پناهندګی قرار دارند. انجمن وظیفه خود میداند تا از تمام حقوق پناهندګان افغان در اروپا بدون تفاوت و استثنی دفاع قاطع نماید. انجمن در دفاع از این حق خود را متکی بر کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو، اعلامیه جهانی حقوق بشر، موافقتنامه اروپایی در مورد حمایت حقوق و آزادیهای اساسی بشری و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی خواهد دانست. انجمن در این راستا تلاش خواهد نمود تا در جستجوی زمینه های مداخله دولت و حکومت افغانستان بحیث مدافع حقوق اتباع خویش در خارج از قلمرو افغانستان تلاش و مشوره دهی نماید.

یکی از اهداف و وظایف مبرم انجمن حقوقدانان افغان در اروپا عرضه خدمات مسلکی حقوقی است. انجمن از طریق نشرات خویش و منجمله نشریه ماهانه انترنتی، راه اندازی سمینار ها، سیمپوزم ها، ورکشاپها و کنفرانس های علمی مسلکی در آګاهی و ارتقای دانش مسلکی و حقوقی همه هم مسلکان و محصلین در عرصه حقوق و علوم سیاسی و علوم اسلامی (فقهه) در داخل و خارج کشور، میباشد. یقینآ عرضه ای چنین خدمات نه تنها کاری بس دشوار است بلکه یک مسئولیت بزرګ هم است. انجمن تلاش مینماید تا همکارهای علمی و تخصصی استادان و دانشمندان بزرګوار و صاحب صلاحیتهای علمی و اکادمیک را از جمله استادان بزرګوار سابق در فاکولته حقوق و علوم سیاسی و دیپارتمنت فقه و قانون فاکولته شرعیات را در این خدمت علمی و اکادمیک جلب نماید. انجمن یک نشریه ماهانه انترنتی را تحت نظر یک هیآت تحریر با صلاحیتهای علمی و اکادمیک لازم و ضروروی میداند. کمال آرزومندی است که هم اکنون چنین استادان و دانشمندان معزز در کشور های مختلفه خارج و یا داخل افغانستان ما را در این وظیفه مسلکی و دین وطنی همکاری نمایند و افتخار ببخشند.

با افتخار تمام که تعداد از جوانان ما در کشور های مختلفه اروپایی مصروف تحصیلات در عرصه های حقوق و یا با ختم تحصیل شان، شاغل در این عرصه ها میباشند، نیروی با القوه مسلکی در پیشبرد اهداف و وظایف انجمن خواهند بود. هم اکنون دها جوان ما در کشور های هالند، آلمان، فرانسه، دنمارک و سایر کشور ها با آنکه مصروف تحصیل اند، در پروسه های دفاع از حقوق پناهندګی والدین شان و سایر هموطنان مصروف اند. اکنون در هالند آنان توانسته اند با ایجاد ګروپهای فعال و موثر تعداد از وکلای مدافع، استادان دانشګاه ها و سازمانهای غیر حکومتی حقوقی و پناهندګی را در عقب خویش بکشانند تا به شیوه های موثر تر از حقوق پناهندګی والدین و سایر هموطنان شان دفاع نمایند. انجمن این نیروی قوی مسلکی را منسجم تر پیوند خواهد داد و از دانش، تجارب و اندوخته های شان استفاده خواهد کرد.

بعضی روند ها و شیوه ها در تطبیق قوانین، اطلاف حقوق و کسب نا جایز آن توسط زورمندان و برخورد های عدلی و قضایی تحت تآثیرات مانند رشوه ستانی، حاکمیت ناجایز زور و تفنګ، نابرابری حقوق اتباع، نا متناسب بودن جرم و مجازاتها در بعضی پروسه های قضایی مثل جرایم جنسی، اختطاف، تجاوز و مبادله و جرایم شدید استفاده از زور و خشونت حیوانی در برابر زنان و دختران جوان، اختطاف و سوء استفاده جنسی از نوجوانان و غیره مسایل جدآ تشویش آور هستند که هر هموطن با احساس، ملی، وطنپرست و ترقی خواه را متحیر ساخته است و به ګفته عامیانه مو در وجود قد راست مینماید. این مسآله در نزد اهل مسلک حقوق بیان یک حاکمیت قانون جنګل را میکند. در بسیاری از موارد حقوقی، عرف در تعاملات مسلط است و افراد بدون تجربه و تخصص حقوقی دست به فیصله های متناقض با اصول قانون و حق انسانی میزنند.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا تلاش خواهد ورزید تا مسئولیت ملی، وطنی و مسلکی خود را در استحکام حاکمیت قانون و حل پروبلمهای حقوقی و اجتماعی در چوکات تطبیق بالا استثنای قانون و عدالت که خارج از نفوذ تمایلات، ذوق ها و عقده مندیهای سیاسی، مذهبی باشد، در عادلانه بودن پروسه های عدلی و قضایی کشور ادآ نماید. بدین منظور انجمن در صدد ایجاد توآمیت ها و روابط مسلکی با موسسات علمی و مسلکی، اورګانهای حفظ و حراست حقوق و نهاد های اجتماعی مانند اتحادیه های حقوقدانان و حقوق بشر در افغانستان تلاش خواهد ورزید. در این مورد به تنظیم پروګرامهای تبادل تجارب، ارايه پروګرامهای معلوماتی علمی و مسلکی مبادرت خواهد ورزید. برای تعمیل چنین فعالیت ها ایجاد روابط با نهاد های علمی و مسلکی عرصه حقوق و علوم سیاسی خارجی در کشورهای اروپایی و جلب همکاریهای آنان در موارد فوق حایز اهمیت خواهد بود.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مایل خواهد بود تا بخاطر تفاهمات ملی و وطنی، در ارائه مشورتهای عملی و مسلکی و بیطرفانه در استحکام صلح دایمی در کشور و وفاق ملی بر مبنای یک ملت واحد و با افتخار، پیوند و نزدیکی تمام ګروهای در حال جنگ و تخاصم، نقش موثر و مصالحتی را داشته باشد.

آنجمن در تمام امورات و فعالیتهای خود، به هیچ عنوان و دلیل منبر و وسیله تبلیغاتی سازمانهای سیاسی، حلقات دیګر که بر مبنای ذوقها و تمایلات زبانی، مذهبی و سائر مسایل که متضرر بر تجدد، روشنګری و وفاق ملی باشد، نمیتواند باشد. البته با حفظ احترام بر اندیشه های سیاسی شان بحیث یک حق قانونی، بشری و اجتماعی، تماسهای دوستانه و خیرخواهانه بر بنیاد اهداف پیش بینی شده انجمن نمیتواند غیر مجاز باشد.

انجمن یک نهاد انتفاعی نیست. جلب کمکهای مجاز و تقاضای سبسایدیهای لازم برای پیشبرد امور مستلزم وجوه مالی است. اما وسیله دق الباب دروازه ها بنمظور جلب کمکهای پولی غیر ضروری نیست. انجمن در این مورد تلاش خواهد نمود تا حیثیت و پرستیژ معنوی و مسلکی خود را بخاطر کسب اعتبار و اعتماد هموطنان و خدمات بی شائبه خود حفظ و استحکام بخشد.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا شدیدآ آرزومند عضویت، تماسها و همکاریهای تمام هم مسلکان ارجمند در این نهاد اجتماعی و مسلکی شان میباشد.

نویسنده مراتب افتخار و ممنونیت خویش را در انتخاب استاد معظم و دانشمند حقوق و علوم سیاسی پوهاند دوکتور غلام سخی مصئون بحیث رئیس انجمن، شورای رهبری و کمیسیون نظارت در یک فضای دموکراسی باز و با کلتور عالی و مسلکی ابراز مینماید.
 

 با احترامات،

بصیر دهزاد، هالند

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 www.esalat.org 

شنبه، ۱۴   مارچ   ۲۰۰۹