شنبه، اول اکتوبر ۲۰۱۶

مسوولیت مقالات، مطالب و نبشته های نشر شده در دیدگاه ها به دوش نویسنده گان آنها میباشد


 

کبیــر فـقـیــری

 

 

واژهٔ آزادی به مفهوم مختلطی اشاره دارد که شامل مفاهیم پایه‌ ای خود مختاری، حکومت بر خود و استقلال از یک سو، و توانایی کلی در انجام کارها، داشتن انتخابهای مختلف و توانایی کسب هدفها از سوی دیگر می‌ باشد. اما آزادی به معنی این نیست که ارزش های حقوقی را نابود کند، آزادی بر اساس قوانین تشکیلاتی استوار است. آزادی ملی میباشد نی فردی. آزادی فردی مانند طفلی است که در جنگل با حیوانات زیست کند. آزادی خود به خود به وجود نیآمده، آزادی در دایره ی انسانی به وجود آمده و شامل فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و غیره میباشد . آزادی را مذهبیون و امپریالیزم نابود ساختند، آزادی در جوامع بشری تغییر مکان نموده. آزادی یعنی مردم یک کشور مستقل با هم متحد، آزادی یعنی حقوق متساوی تمام شهروندان آن کشور، آزادی را میتوان از خود آموخت. آزادی را میتوان از مرجعی آموخت که حقیقت ساز باشد. مثال بزرگ (ارگان نشراتی حزب دموکراتیک خلق افغانستان که منافع تمام زحمتکشان و خردمندان را دارا میباشد و به اصول استوار و ثابت قدم است. ارگان نشراتی حزب قهرمانان یعنی حزب دموکراتیک خلق افغانستان برای طبقه ی زحمتکش و انسانهای راستین ایجاد گر دیده که امروز ما در آستانه دهمین سالروز نشرات آن قرار داریم. ما کوشیدیم تا یک حلقه ‌ای از واقعیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را داشته باشیم چون ما هم از خود آشیانه ی داریم بر اساس اصول انسانی عرض کردیم که هموطنان یا عزیزان واقعيت چنین است نه آن چنان که مزدوران بورژوایی و خرده بورژوازی تحریر یا بیان مینمایند. انسان واقعی اصیل هرگز منحرف نمیگردد و از خط اساسی انسانی عبور نمی کند. ما این مرجع را بخاطر روشن ساختن ذهن و اساساً اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاد کردیم و ایفای خدمت مینمایند. ) آیا این روند حیاتی یک روند طبیعی بر خلق نیست؟. آیا مبارزه انسانی ارتباطات خود را در روند سرمایه ‌گذاری دارا میباشد؟ آیا حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود دارای یک حیات نیست؟.

 

 

(اصالت در قبال مطالب منتشره در دیدگاه ها هيچ مسووليتي ندارد و با احترام به آزادي بیان و دموکراسي

 نميخواهد سانسور نمايد و دست رد به سينه نويسنده گان بزند)