کسی که چنین همکاران داشته باشد، سرنوشت وی چگونه خواهد بود؟

 

بازگشت