با وجودی که در روز برگزاری «کنفرانس بین المللی افغانستان» در شهر دن هاخ (لاهه) هالند تدابیر امنیتی شدیدی برای مقابله با هرگونه ناآرامی احتمالی به اجرا در آمده بود و تظاهرات ضدِ جنگ شدیداً در این روز ممنوع قرار داده شده بود، با آنهم به تعداد یکصد نفر فعالان ضدِ جنگ در شهر دن هاخ هالند صدای ضدِ جنگ خودرا بلند کردند.

تظاهر کنندگان شعار های "آزادی برای افغانستان، ناتو نیروهای نظامی تانرا از افغانستان بیرون کنید!، اوباما تروریست است، بالکننده (صدراعظم هالند) تروریست است، NO TO WAR ،NO TO NATO  و زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی"  را سر میدادند.

یکتن از برگزار کنندگان "تظاهرات ضدِ جنگ" به گزارشگر «اصالت» چنین گفت: "متأسفانه، در روزی که در کنفرانس بین المللی افغانستان در شهر دن هاخ (لاهه) صحبت در بارۀ "دموکراسی و آزادی در افغانستان" جریان داشت، حکومت حقوق دموکراتیک را در کشور خود نقض کرد. ما برای برگزاری تظاهرات ضدِ جنگ از هفته ها قبل به شهرداری دن هاخ (لاهه) و پلیس مراجعه کرده بودیم لیکن آنها برای ما اجازه ندادند. ناگهان روز دوشنبه، یک روز قبل از کنفرانس افغانستان، پلیس به ما گفت که شما میتوانید مظاهره کنید به شرطِ این که تعدادِ شما بیشتر از ۵۰ نفر نباشد. صبح روز سه شنبه، روز برگزاری کنفرانس بین المللی افغانستان، پلیس برای ما گفت که مظاهره ممنوع است ولی یک موتر سرویس که گنجایش ۵۰ نفر را دارد حاضر است تا با مشایعت پولیس شما را برای پروتیست (احتجاج) در یک گوشه ای دور از محل تدویر کنفرانس افغانستان انتقال دهد. ولی ما با این برخورد پلیس شدیداً مقاومت و ایستادگی نموده به احتجاج و مظاهره خود از استیشن مرکزی ریل به طرف محل برگزاری کنفرانس افغانستان آغاز کردیم که پلیس با تمام نیرو و فشار خود بیشتر از یکصد نفر تظاهر کنندگان را در محاصره خود درآورده و مانع رفتن ما به طرف محل برگزاری کنفرانس شد. با در نظرداشت اینکه تعداد پلیس و موانع زیاد بود برای ما غیرممکن شده بود که ما بتوانیم از حقوق دموکراتیک خود استفاده کنیم.

پلیس بسیار کوشش کرد که صدای اعتراض و مخالفتِ ما را خفه بسازد، ولی شما لُطفاً صدای مخالفت و اعتراض مارا برای سران کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس بین المللی دن هاخ برسانید که تظاهرات ما بخاطر صلح، آزادی، دموکراسی و ضدِ جنگ میباشد."

گزارشگر «اصالت» که خودش در تظاهرات ضدِ جنگ اشتراک ورزیده بود می افزاید که تظاهر کنندگان بخاطر برآمدن روی جاده ها و رفتن به طرفِ محل برگزاری کنفرانس دوبار با فشارها و مقاومت شدید از جانب نیروهای پلیس مواجه گردیدند. تظاهر کنندگان با وجودِ مقاومت شدیدِ پلیس از حق قانونی خویش بخاطر مظاهره موفقانه استفاده کردند.

فعالان ضد جنگ همچنان احتجاج شدید خویشرا علیه کنفرانس صلح اعلام کردند که از یک دولت فاسد در افغانستان حمایت میکنند که در نتیجهء آن فقر در آنکشور عمیق گردیده و فشارهای شدید به خصوص بالای زنان و دختران افزایش یافته است. روی همین دلیل فعالان ضد جنگ تقاضا میکنند که: نیروهای نظامی هالند از افغانستان خارج شوند!

سخنگوی تظاهرکنندگان به گزارشگر «اصالت» گفت: "از اینکه ما امروز بعد از فشارها و کوشش های زیاد توانستیم مظاهره کنیم و صدای ضدِ جنگ و اعترض خودرا بلند کنیم این خودش یک عمل نمونه و سمبولیک میباشد. ناتو و متحدین نظامی اش برای آزادی و دموکراسی یک مانع میباشند، بدیهی است که نتنها در افغانستان، بل که همچنان در هالند."

در هفتهء جاری  در شهر شتراسبورگ فرانسه که قرار است نشست سران ناتو دایر گردد، ده ها هزار تظاهر کنندگان از تمام دنیا برای شرکت در تظاهرات به خاطر خواست ایشان درباره خروج قطعات نظامی ناتو از افغانستان اشتراک می ورزند. ائتلاف "NO TO NATO" بخاطر اشتراک در این تظاهرات با دو موتر سرویس رهسپار شتراسبورگ میشوند.

جای تأسف عمیق در این است که در تظاهرات ضدِ جنگ به استثنی ۴- ۵ نفر افغان هموطن ما هیچ کسی دیگری حتی مسوولان و اعضای سازمانهای سیاسی مانند «نهضتِ آیندۀ افغانستان»، «نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان»، «حزب متحدِ ملی» و غیره احزاب و سازمان های به اصطلاح چپ، ملی و دموکرات اشتراک نه ورزیده بودند. از برگزاری کنفرانس بین المللی افغانستان در شهر دن هاخ هالند همه ای این سازمانها و احزاب سیاسی از طریق وسایل اطلاعات جمعی روزها قبل مطلع بودند لیکن در عمل دیده شد که سرنوشت کشور و مردم شان برای آنها بی تفاوت میباشد. آنها نخواستند که حداقل در دفاع از مردم ستمدیده و جنگدیدۀ شان حتی صدای اعتراض و مخالفت شانرا علیه جنگ خانمانسوز در کشورما و کشتار مردم بی گناه ما توسط نیروهای اشغالگر امپریالیستی، جهادی - طالبی و گروههای تروریستی بلند کنند، ولی شهروندان کشور میزبان (هالندی ها، اعضای احزاب و سازمانهای چپ و مترقی کشور هالند) در این تظاهرات با وجود موانع و فشارهای پلیس به نفع کشور و مردم زحمتکش و رنجکشیده ما اشتراک ورزیده و صدای ضدِ جنگ خودرا بلند کردند.

رهبری و کادرهای احزاب و سازمانهای به اصطلاح چپ و مترقی مانند «نهضت آیندۀ افغانستان» و «نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان» بیشتر از سایری سازمانهای سیاسی و مترقی کشور سنگ وطنپرستی و مردم دوستی را به سینه میزنند لیکن درعمل آنها در فکر کشور و سرنوشت مردم زحمتکش افغانستان نیستند. اگر هستند چرا در چنین روزی که سرنوشت آیندۀ کشور و مردم مارا در کشور هالند رقم می زدند برای آنها بی تفاوت بوده و  تمام دنیاه متوجه و ناظر بود از نام مردم جنگدیده و مصیبت دیدۀ ما صدای اعتراض آنها را علیه جنگ و خونریزی به گوشهای جهانیان و سران کشورهای قدرتمند سرمایه داری، که نیروهای شان در کشور ما مستقر هستند، بلند نه کردند و حملات وحشیانه و بمباردمان های قوای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا را بالای قرا، قصبات و مردم بی گناه کشورما اعم از مردان، زنان و اطفال معصوم محکوم نه کردند و در این تظاهرات شرکت نکردند؟

ولی متأسفانه برعکس، تعدادی انگشت شماری از اعضای «نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان» (در حدود ۱۰- ۱۵ نفر) در رأس محترم دکتور حبیب منگل به جای بلند کردن صدای اعتراض و ضدِ جنگ سازمان خود و بلند کردن صدای هزاران پناهجوی افغان در کشور هالند که ده ها سال در حالت بی سرنوشتی، زجر و شکنجه روحی و روانی و بلا تکلفی شب و روز خودرا در دیار غربت سپری میکنند و توسط ارگانهای ذیصلاح کشور هالند تحقیر و توهین میشوند و به زندانها انداخته میشوند و یا هم جبراً از هالند دیپورت میشوند، در حلقه ای بسیار کوچک با گرفتن بیرق های رژیم فاسد و مزدور حکومت کرزی (بیرق ظاهر شاهی) در دستان خود و حمایت از کنفرانس بین المللی لاهه به خاطر خوشخدمتی کردن به سران حکومت مافیایی کرزی و سران کشورهای بزرگ سرمایه داری تجمع کرده بودند. انتظار میرفت که باید تعدادی قابل ملاحظه ای از اعضای نهضت فراگیر و هواداران محترم دکتور حبیب منگل، که در عین حال کاندید سازمان شان به مقام ریاست جمهوری کشور میباشد، حد اقل به خاطر شخص خودشان در این تجمع اشتراک می ورزیدند، ولی متاسفانه قسمیکه دیده شد کسی اشتراک نه ورزیده بود. جالب است که در انتخابات(!) ریاست جمهوری چگونه برنده خواهد شد؟

گزارش ویدیوئی تظاهرات ضدِ جنگ و تجمع کوچک «نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان» در روزهای نزدیک از طریق «اصالت» به دست نشر سپرده میشود.

Ups!  

فلم ویدیوئی تظاهرات ضدِ جنگ در شهر دن هاخ هالند

تصاویر تظاهرات ضدِ جنگ

 

 

تصاویر کنفرانس لاهه

 

لیست نماینده های کنفرانس

جایگزینی

پروگرام

 

 

فلم ویدیوئی تجمع هواداران «نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان»

در شهر لاهه در روز «کنفرانس بین المللی لاهه در بارۀ آیندۀ افغانستان»

 

پنجشنبه، ۲  اپریل  ۲۰۰۹

توجه !

 

 

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «
اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

 www.esalat.org