در گفتگوی تلویزیونی
 کاندیدان ریاست جمهوری بازنده کیست؟ مردم امریکا

 نور احمد فرید

بعد از آنکه هر دو کاندیتوران ریاست جمهوری  جان مک کین از حزب جمهوری خواهان و بارک اوباما از حزب سوسیال دموکراتها برای ۹۰ دقیقه در یک گفتگوی تلویزیونی در برابر هم قرار گرفتن و شروع به جروبحث نمودند، میتوان سوالی را که چه کس بازنده شد، چنین جواب داد: در هردو صورت بازنده  مردم امریکا است.

 قابل مکث است که داوطلبان بلندترین یک  مقام، با چه بیشرمی مشکلات سوزندۀ که کشور خودآنها  و سرا سر جهان را  کماکان در تباهی  پرتاب میکند،  کتمان نموده و احمقانه جفنگ میگفتند. جای  تاًسف است که مطبوعات هم بسیار گذشت نموده و هیچ نوع سوالهای جاندارتررا طرح نمی نمودند.

اقتصادامریکا در حالت از هم گسیختن است، آتش  جنگها درسراسرگیتی در فوران بوده، انسانها روز تا روز امنیت، کار  و منازل خود را از دست داده میروند، مگر هیچ نوع راه حلی که در آینده  بتواند مبتنی بر مشکلات متذکره قناعت بخش باشد، ارائه کنند.

 ایالات متحده همین فعلاً هم با لاتر از آنچه سهم دارد، زنده مانده است، با آن هم کاندیدان ذوق درهم لولیدن پولهای اضافه تر را خیالبافی مینمایند.  هیچیک از آنها اصلاً علاقمند ختم جنگ نبوده، آنچه که امریکا را به صوب افلاس و  ورشکستگی سوق میدهد. برعکس آن کسی که در همه جا استفاده از نیروی نطامی میکند، حالش از بد بدتر میشود، قسمیکه اداره بوش طبعاً بمیراث خواهد گذاشت.  یکی از دقایق خوبی که  در گفتگوی این دو کاندیدان بود، آنست که بارک اوباما کاندید سوسیال دموکراتها،  تمام پیشبینی های نادرست  جان مک کین را که در مورد عراق کرده  بود، یکایک برشمرد.

 اینهم یک قسمتی از گفتگوی قبلی که بصورت ویدیوئی پیشکش میشود، تا به خاطر آید که در آن زمان آقای مک کین چه گفته بود.

 

 

دوشنبه، ۲۹ سپتمبر ۲۰۰۸

 

 

www.esalat.org