26 april 2016 20:52:01

این هم دست آورد “جهاد” و “مجاهد” در افغانستان

«اسناد سخن میگویند»

(استاد صباح)

اداره حقوق بشر زورمندان جنایتکار هر یک خیر محمد تیمور مشهور به چریک (سابق قوماندان امنیه تخار)، قوماندان عزیزالله (قوماندان اربکی در پکتیا)، عطا محمد (والی بلخ)، حاجی نجیب ‌الله کاپیسا (رییس امنیت ملی تخار)، میرعلم (سابق قوماندان امنیه بغلان و فعلا قوماندان اربکی در قندوز)، اسدالله خالد (سابق رییس امنیت ملی) و عبدالرازق (قوماندان امنیه قندهار) را به بررسی گرفته که با استفاده از پست‌های دولتی شان به گروه‌های اوباش مسلح دسترسی داشته در برابر مردم و مخالفان شان از زور و وحشت کار می‌گیرند.

بازی تقدیر ودل بستن به هرخار وخسی

خنده را ازقلب پاک وساده ام دزدیده است

تااینان برسکوی قدرت خود لمیده اند

ازدل من شاخه امید را برچیده است

مانده درمن بغض یک دنیا پرازفریاد ودرد

ناله هایم را هیچ دل درد آشنا نشنیده است

گریه ها می کردم زهجران وطن من بارها

روبرویم براشکهای چشم من خندیده است

گرنکرد ند اعتنا برناله های زار زارمن

بلکه خالق هردوچشمان ترم را دیده است.

عطا محمد نور

عطا محمد نور، تاجیک و جنگ سالار است که در جنگهای افغانستان دست داشته است. وی به خاطری سرمایه دارشده که در قاچاق مواد مخدر دست دارد و دشمان‌اش را به گونه‌ی بی‌رحمانه، می‌کشد. نام عطا محمد نور، دراین فهرست در رده‌ی سوم و درشماره ۱۷۲۲ قرار گرفته بود و درباره‌ی او تنها به جمع آوری اطلاعات اکتفا شده بود.

باقی تکه داران “جهاد” چون ُسیاف، تورن اسماعیل گروپ شورای نظارنیزمانند عطامحمد میلیونهادالردولت وملت باآمدن تنظیمهای “جهاد”ی به کابل وهمچنان حضورفزیکی قوتهای خارجی رابه چپاول برده اند.

قوماندان عطا که درغارت دارایی های دولتی وملکیت های مردم طی این سالها دراداره ملوک الطوایفی اش دربلخ، گوی سبقت را درغارت؛ ازسایراسلافش ربوده است، بیدادگرانه همچنان پا برگرده ی مردم گذاشته و رژیم مصلحت گرایی کرزی نیزبطورمسخره ی این ابتذال سیاسی را به نظاره نشسته است. عطا طبق ارقام هایی، روزانه صد ها هزاردالر امریکایی ازفروش زمینهای دولتی، قاچاق هروئین، مافیای انجوئیسم و شرکتهای تجارتی اش درآمد دارد.

اشخاصی که درشبکه ی مافیایی بلخ مصروف کاراند، با استفاده ازپست های دولتی، بطور مستقیم به فعالیتهای غیرقانونی وجنایت علیه بشریت پرداخته ودرنتیجه درصدی بالایی ازدرآمد هایشان را به حسابهای بانکی قوماندان عطا دربانکهای امارات متحده، ایران وآسیای میانه سرازیر میکنند.

دربلخ بیشترین ساحات مرکزشهر را عطا خریداری نموده؛ مالک شفاخانه ها الفلاح ومولانا، شهرک های رهایشی مانند پروژه خالد بن ولید، مراکزتجارتی نور، تانک تیل طارق نور، مهمانسرای مزار، اپارتمان زرگری ها، رحمان مارکیت، بازار باختر، انستیتوت علوم صحی مولانا واپارتمان شبکه مخابراتی MTN واقع درشهرنوکابل میباشد وقرارمعلوم حدود ۲۵۰ قباله رسمی ثبت شده درمحاکم بنام خود ووابستگان نزدیکش دارد. درسایر بلند منزلها، تجارت خانه ها، مارکیت های لباس فروشی، انجو ها، شهرک ها، شفاخانه ها و کلینیک های شخصی با فیصدی معین یا شریک است و یا از آنان حق میستاند.

گل آغا شیرزی

 گل آغا شیرزی که به گزارش یکی از رسانه های کانادایی، بصورت گسترده درتولید و قاچاق مواد مخدر دست دارد، زمانی که والی قندهار بود، هفته ی یک میلیون دالرآمریکایی از راه قاچاق مواد مخدر و دزدی از عواید گمرکی بدست می آورد. این رسانه ی کانادایی نوشته است که بسیاری از مشکلات اختلاس و فساد به زمانی برمی گردد که در جنگ علیه طالبان درسال دوهزاریک میلیون ها دالرازطرف اردوی ویژه ی آمریکا و سازمان استخباراتی آن به عاملانی مانند گل آغا شیرزی داده شد و پس از بیرون راندن طالبان از قدرت، این عاملان دوباره در حکومت افغانستان سهیم شدند. درکنار تولید و قاچاق مواد مخدر و دزدی ازعواید گمرکی، گل آغا شیرزی یکی از عوامل سرکوب رسانه ها و چهره های معترض در ولایات جنوبی و شرقی می باشد. خبرنگاران منتقد در قندهار و ننگرهار کوچکترین انتقادی از عملکرد گل آغا شیرزی نمی توانند انجام دهند و حتا به ظاهر فرهنگیانی مانند صفیه صدیقی که از خوان مردم در پارلمان صاحب مال و منال شده است و مردم فقط خواب کردن او را در پارلمان دیدند... درننگرهار و درمحدوده ی حکومت گل آغا شیرزی یک رضایت ظاهری ازعملکرد او بر زبان رسانه ها و به ظاهر کارشناسان است که به سادگی دروغ را نشان می دهد.

عبداالله رییس اجرایی

عبداالله سخنگوی یکی ازطرف های درگیردرجنگ های داخلی کابل، وزیر امورخارجه قبلی و رییس اجرایی کنونی کسی ست که گفته می شود درقتل احمد شاه مسعود دست داشته است.

ازچندی به این سو گفته میشود که عبدالله وزیرخارجه سابق حکومت کرزی یکی ازکسانی است که در قتل احمدشاه مسعود دست داشته است. این خبراز زبان یکی از نزدیکان معتمد عبدالحمید محتاط سابق معاون ریاست جمهوری داوود خان درز کرده است. محتاط کتابی نوشته که تا کنون نشر نشده اما نویسنده سعی دارد تا در باره نشر و یا عدم نشر این کتاب با سران جمیعت و خانواده مسعود مشورت کند. معلوم نیست که این موضوع مورد مشورت قرار گرفته یا نه، اما این نکته ثابت است که درکتاب محتاط ازعبدالله به عنوان یکی ازکسانی که درپلان قتل مسعود دست داشته، نام برده شده است. محتاط نویسنده کتاب تاریخ تحلیلی افغانستان است که با انتشار آن بسیاری از اهالی قدرت را به خشم آورده است. اداره ی عبدالله، وزارت امورخارجه، یکی ازفاسد ترین اداره ها بود. تاهنوزخیلی ها دروزارت خارجه نتوانسته است تمام عوامل بی سواد و بی لیاقت عبدالله را از وزارت امورخارجه اخراج کند. عوامل عبدالله مانند محراب الدین مستان در اختلاس های میلیونی درافغانستان دست داشتند که هنوز مانند سایر جنایتکاران و دزدان در افغانستان به پنجه ی قانون سپرده نشده اند. دراداره ی اوهربی سوادی که با اویا باند او ارتباط داشت به مقام های مختلف مانند سفیر و دیپلمات رسید و یکشبه راه صدساله را طی کرده از دارایی مردم افغانستان کاخ ها ساختند و به نان و نوا رسیدند.

مرتجع و واپسگرایی مانند عبدالله اکنون به عنوان رییس اجرایی برمردم فخرمی فروشدوازهیچگونه پیش آمد وبی عزتی هراس ندارد وگمان می کند که باعطر، پودر، لبسرین، ریمل، دریشی ونیکتایی میتوان شخصیت شد ویاسیاست کرد ودیده شود تاچه مدتی میتواند یک گروپ نادان ونافهم رابه کج راه ببرد.

“جهاد” سیاف

اکثرقوماندانان وسران به اصطلاح “جهاد”ی درراس مافیای زمین درکشورقراردارند واینان این زمین ها را ثمره “جهاد” خوانده برای خود حلال میدانند. زمانی یوسف پشتون وزیرشهرسازی گفته بودکه در سراسر کشور بیش ازچهار میلیون جریب زمین غصب شده و ازقسیم فهیم منحیث رئیس مافیای زمین نام برد

عبدالرب رسول سیاف و قوماندانهایش بیشترین زمین دزدی را درکابل و اطراف آن راه انداخته اند. گفته می‌شود که سیاف وزیردستان ونزدیکانش چون قوماندان ممتاز، حاجى شیرعلم، آمرعبدالستار، اکیی، قوماندان عبدالله وغیره هرکدام هزاران جریب زمین غصب شده دراختیار دارند

ازچندین سال بدینسو اعتراضات مردم «شش گذر» ولسوالی پغمان علیه سیاف بلند است که می‌گویند باند سیاف حدود ده هزار جریب زمین را که ملکیت آنان می‌باشد به قبضه‌اش درآورده است. تظاهرات مردم پغمان علیه سیاف تا حال چندین بار به خونریزی وکشته شدن مردم بیچاره منجرگردیده است. بخشی ازاین زمین های دعوایی درساحه چانغر در کنارشاهراه کابل ـ کندهارموقعیت دارند. قابل یادآوریست که سیاف و حواریونش قبلا هزاران جریب زمین دشت چمتله را به زور تصاحب شده به قیمت هنگفت بالای مردم به فروش رسانیدند

قضیه دیگر زمین دزدی درولسوالی کلکان کابل که جنجالهای شدیدی را دامن زد. درین قضیه نیزسیاف و طرفدارانش دست دارد. حاجی داوود کلکانی عضو پارلمان که از طرفداران سیاف بوده درهمدستی با قوماندان ممتاز(برادرزاده سیاف) حدود یکهزارجریب زمین ساحه آقاسرای وشیخوی این ولسوالی را تصاحب نموده اند.

اینان کانتینری با اوباشان مسلح را دراین ساحه جابجا نموده و به زور تفنگ این زمین را درچنگ شان نگهداشته اند. حتی اینها بین خود دراثراختلافاتی درگیر شده اند

داوود کلکانی وامان الله گذردرولسوالی شکردره کابل نیز درراس مافیای زمین وبه غصب زمین های مردم مظلوم پرداخته اند که تظاهرات وسیع ساکنان این ولسوالی را در بر داشت. فهیم و برادرانش، اسماعیل خان، عطامحمد، خانواده کرزی و دیگران هم از جمله دزدان درجه اول زمین اند که ازاین درک میلیونها دالر به جیب زده اند.

آیت الله شیخ آصف محسنی

درکابل، گفته میشد که حزب وحدت، اعضای خانواده و نزدیکان کسانی که توسط امرمستقیم آیت الله شیخ آصف محسنی به قتل رسیده‌اند علیه او به دادگاه شکایت کنند. گفته می شود، محسنی متهم به قتل سران و فرماندهان حزب وحدت و حتی سران حزب حرکت دردوران “جهاد” و جنگ‌های داخلی می‌باشد. مشتاق، یکی ازآن میان هست، قتل مرموز مشتاق و ازدواج اجباری خواهرش با آصف محسنی درسن سیزده سالگی، زبان زدعام است. هزاره نیتورک مینویسد: ... سید حیسن انوری با به شهادت رساندن فرمانده مشتاق، صادقی نیلی، كاشفی، سید ابراهیم شاه حسینی، ترور نافرجام مرد اندیشه وتفكرهزاره سلطانعلی كشتمند وده هاشخصیت روشن فكر وجوانان نخبه هزاره، قتل عام هزاره ها درافشار اخفال كردن قومندانان هزاره به نفع مسعود و... بسند نكرده. امروز برای نابود كردن یكی دیگرازفرزندان غیورهزاره اقدام به ربودن ایشان كرده. تا شاید بتواند چهره های بیدارگرهزاره را كنارزده و خودشان همانند سالهای تاریك گذشته از وجود این مردم سوءاستفاده نمایند تا ازین طریق به حیات اش ادامه دهند .

مسلم فهیمی مدیرمسئول هفته نامه پیك دیده بان هنگام خروج ازمنزلش توسط افراد شیخ آصف محسنی (به سركردگی سید انوری) ربوده شد. قضیه ازآنجا آغازشد كه فهیمی قبلآ درمصاحبه ای با( تلویزیون امروز)كه خودیكی ازخبرنگارانش بود برای اولین با ازجنایات زنجیره ی شیخ آصف محسنی دریك رسانه جمعی پرده برداشت شهامت فهیمی تمام صاحب نظران را در پایتخت وخارج از كشور كه از جنایات شیخ آگاه بود شوكه كرد وبه خصوص اطرافیان شیخ را به شدد عصبانی كرد . فهیمی موضوع مرموزشهید مشتاق وازدواج اجباری باخواهر مشتاق توسط شیخ درسن سیزده سالگی وبه شهادت رساندن صادقی نیلی وده ها جنایت شیخ را به بحث كشاند ودرنقطه های تاریك این جنایت سیاه روشنی انداشت كه بعد ازین قضیه تلویزیون تمدن دستپاچه شدند ودنبال راه فرار به فحاشی ومنحرف كردن اذهان عامه پرداخت .شیخ كه همیشه وارد شدن ازراه مذهب را درجامعه هزاره تجربه كرده است.

وازین طریق مردم صادق هزاره را به هرطرف كه خواست كشاند وازبازوان شان چه كارهای را كه نكشید وچه اخاذی های كه نكرد وهمچنین سواربرذهن مردم ساده هزاره چه امتیازهای سیاسی ازكشورهای همسایه برای بقای خویش گرفت . .. سید ابراهیم شاه حسینی، صادقی نیلی و کاشفی با دستور مستقیم شیخ آصف محسنی به شهادت رسیده‌اند. تمام این اسناد در نزد حزب وحدت موجود می‌باشد. صادقی نیلی، بنیانگزار حزب وحدت با دستور نامه مستقیم محسنی در خانه‌اش به قتل رسیده است که گفته می‌شود دستورنامه واسناد در نزد حزب وحدت موجود است.

سید ابراهیم شاه حسینی نیزاسناد کتبی وجود دارد. کاشفی یکی از فرماندهان حزب حرک اسلامی در شمال بود. او زمانی توسط محسنی کشته شد که گفتگوومذاکره را با محمد محقق درشمال آغاز کرده بود. حاصل این مذاکره و گفتگوها این بود که هزاره‌ ها در آن زمان متحد شود. این گفتگوهای به صورت سری پیش رفت چون ترس از این وجود داشت که آیت الله محسنی از قضیه آگاه نشود. اما از آنجایی که محسنی مخالف این حرکت بود که هزاره‌ها متحد شوند، دیری نپاید که آیت الله محسنی از این قضیه باخبر شده و امر قتل کاشفی را برای سید محمد علی جاوید راصادر کرد. سید محمد علی جاوید بعد ازآنیکه دستورنامه مستقیم و رسمی قتل کاشفی را از آیت الله محسنی دریافت کرد بلافاصله کاشفی را به قتل رساند. گفته می‌شود گفتگوهای کاشفی ومحمد محقق به مرحله‌ء رسیده بود که حزب وحدت قرار بود تمام امکانات را برای کاشفی و پیوستن به حزب وحدت فراهم کنند.

حسین فهیم برادر مارشال فهیم

 حسین فهیم برادرفهیم یکی از قاچاقبران مواد مخدر، جنایتکار و دزد تمام دارایی های ملت میباشد. حسین فهیم به کمک مارشال فهیم و بعضی اشخاص وادارات فاسد دیگردولتی تمام کارهای خلاف وغیرقانونی چون قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشور های آسیای میانه، روسیه وکشورهای آروپایی، اختلاص و یا به سرقت بردن تمام دارایی های مردم عام چون میلیون ها دالرپول نقد ازکابل بانک وبه زورغصب نمودن زمین های مردم و دولتی میباشد. مارشال فهیم دردوران “جهاد” ومقاومت همرا با همراهانش میلیون ها افغان بی گناه را شهید و بی سرپناه ساختند، خانه های مردم بی گناه را ویران نمودند و تمام دارایی های مردم را چوروچپاول نمودند. و به نوبه خود حالا برادرش(حسین فهیم) توسط حمل ونقل مواد مخدراکثر خانواده های مردم را ویران و تمام جوانان را به استفاده ونشه مواد مخدر آغشته ساختند و خانه های مردم، زمین های مردم و دولتی را به زورغصب نمودند، و هیچکسی وجود ندارد که برای ایشان بگوید که چرا! بخاطریکه تمام دولت دردست ایشان هستند.

 به اساس گفته های فهیم درکنفرانس والیان که ایشان ملیارد ها دالر را به “مجاهد”ین توزیع نموده و حالا اگردرافغانستان صلح وامنیت تآمین نشود ایشان دوباره اسلحه خود را گرفته و به کوه بالا میشود ودوباره چوروچپاول و مردم کشی را شروع و گد ودی را به میان میآورد. بزرگان گفته انداگرپدرت دزد نبود وتو دزد نبودی ومال یتیم نخوردی این دارایی را از کجا کرده ای؟ خانواده فهیم طی چند سال آنقدر رشد اقتصادی داشتند که نه تنها پول افغانی بلکه پوند، دالر،کلدار،ریال وایرودرکوچه های کابل ودبی ودیگر ممالک به شاخی باد می کنند .

آنها پول سیاه را سفید و قدرت مندان فاسددولت استعماری کرزی را سرمایه دار وصاحب فابریکه وتاجر وارداتی وصادراتی میسازند. واین سرمایه های تقلبی را بنام این وآن سرمایه گذاری، در بازار بین المللی اسعاروسرمایه بدون اینکه از آنها کسی درمورد این سر مایه های غیر قانونی بپرسد، ازافغانستان خارج می شود .

بسم الله محمدی

بسم الله محمدی چهارقرارداد بزرگ را با بهره گیری ناجایز از صلاحیت دولتی دراختیار پسرش قرار داده و اکنون پسرش عامل اصلی درانجام پروژه ی ساختمان «پنتاگون» درکابل به شمار می رود.

همچنان درهمکاری با فرزند محمد یونس قانونی به دلیل بسته گی خانواده گی، شش قرار داد بزرگ دیگر را نیز از آن خود کرده است. بسم الله ده ها تُن از بهترین تجهیزات شفاخانه ی سردار داوود خان را که قوای بین المللی به آن جا انتقال داده بودند؛ ازطریق فروشگاه دوافروشی برادر رئیس صحیه سابق وزارت دفاع، (یفتلی) به فروش رسانیده است. براساس اسناد موجود در اداره ی ناظرخارجی، «حق» بسم الله ازشفاخانه سردار داوود، بیست هشت میلیون دالر مشخص شده است. برخی منابع بین المللی به بسم الله محمدی پیام داده اند که اعضای خانواده ی وی به طور منظم کاروان های قاچاق مواد مخدر ازافغانستان به خارج را رهبری می کنند.

علاوه برآن، مجموعه مدارک و اسناد مربوط به فروش ذخیره گاه های مهمات ولایت پنجشیر به امریکایی ها و اردوی ملی از دوسیه های کلان و مشترک مارشال فهیم و بسم الله خان است که می تواند سرنوشت سرمایه های آن ها را با سوالات وبازخواست های ملی و بین المللی رو به رو بسازد. ذخایر اسلحه و مهمات پنجشیر تحت مدیریت و اداره مارشال فهیم و بسم الله خان از ابتدای سقوط طالبان به بعد، تحت پوشش کمپنی های قراردادی اکمال کننده ی مهمات و سلاح برای اردوی ملی از کشورهای روسیه، اکرائین و جمهوری چک به فروش رفته است. آن ها به همین منظور، یک دفتر جعلی در دوبی وکابل تأسیس کرده بودند؛ و منابع تحقیق، دوسیه های کامل آن را در اختیار دارند.درگزارش ذکر شده است که علی رغم دنباله سنگینی ازاتهامات وجرائم، بسم الله خان برای بسیج مردم علیه حکومت دکترغنی کارزار سراسری به راه انداخته و برای سامان دهی پروژه ی “مجاهد”ین و «مقاومت» با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به طور منظم دیدار و مشورت هایی داشته است.

قضیه اختلاس یک میلیارد و پنجصد و بیست افغانی ازقرارداد سی نو قلم البسه در معینیت محافظت عامه وزارت داخله

قضیه اختلاس یک صدو سی دومیلبیون افغانی ازقرار داد البسه دروزارت دفاع ملی

قضیه اختلاس سه صدپنجاه دومیلیون افغانی ازقرارداد سه صدپنجاه دو قلم دوا درمعینیت محافظت عامه وزارت داخله

قضیه اختلاس بیست هفت میلیون دالر از قرارداد دوقلم بوت و البسه در وزارت دفاع ملی

قضیه اختلاس بیست هشت میلیون افغانی از قرارداد کیک وکلچه ماموران پولیس در وزارت داخله

قضیه اختلاس ششصدوبیست هفت میلیون افغانی ازقرارداد شصت سه قلم ظروف وزارت داخله

قضیه اختلاس چهارصدنوددو میلیون افغانی ازچندین قراردادهای وزارت داخله

زورگیری پنهانی ٢٥ میلیون دالری یونس قانونی دروزارت معارف،

رشوت ٣٠ میلیون دالری ابراهیم عادل وزیرسابق معادن،

خریداری بلدنگ های چندین میلیون دالری توسط وزارت خارجه درنیویارک ‌و دوبی،

چپاول ده هزارجریب زمین دولتی توسط خانواده کرزی درقندهار،

سرقت هفتاد میلیون دالری توسط اسماعیل خان،

غارت تجهیزات وادویه به ارزش ١٥٣ میلیون دالر و ٢٠ میلیون دالرپول نقد درشفاخانه سردار محمد داوود که درآن بسم الله خان وجنرال احمد ضیا یفتلی مظنون درجه یک اند،‌

چورکان زمین های دشت چمتله، چونغر، قرغه وغیره توسط سیاف، ملاعزت،‌ ممتاز وغیره هم‌باندی هایش،

دزدی حدود نیم میلیون دالرتوسط صدیق چکری ازوزارت حج و اوقاف،‌

اختلاس هشتصد میلیون دالری عمر زاخیلوال درگمرک های جلال آباد و حیرتان،

دریافت بوجی های دالرازایران توسط عمر داوودزی،

اختلاس بیست میلیون دالری امین فرهنگ دروزارت اقتصاد،

دزدی صد میلیون دالری نادرآتش ازشرکت هوایی آریانا،

فساد قدیر فطرت درارتباط به قضیه کابل بانک وموارد دیگر،

فساد چندین میلیون دالری ودیگر نابکاری های ظاهر اغبردرکمیته ملی المپیک،

زمین دزدی وچپاولگری های عطامحمد دربلخ،

دزدی زلمی حقانی ازسفارت افغانستان درپاریس،

چپاول وتاراج معادن طلایی قره زغن ولسوالی دوشی طی بیش ازدودهه توسط سید منصورنادری،

قرارداد سه میلیارد دالری برای استخراج ١٦٠ میلیون بیرل نفت خام ازسه حوزه دریای آمو برای ٢٥ سال آینده است که به کمپنی «وطن» که بوسیله پسران کاکای کرزی (راتب پوپل و راشد) گردانندگی می‌شود مدتی قبل سروصدا های زیادی را به دنبال داشت.

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org