ابراز تسلیت

بدینوسیله مراتب تسلیت عمیق خودرا نسبت وفات میر محمد یونس قریشی کارمند سابقه دار دولت، که مدت طولانی را با تقوا و صداقت در امر خدمت به مردم سپری کردند؛ به رفیق گرامی سید یوسف قریشی و متباقی اعضای فامیل محترم تقدیم داشته، برای متوفی بهشت برین و برای بازماندگان مرحومی صبر جمیل را از بارگاه ایزد متعال خواهانیم.

اصالت

 

 

بازگشت