مصاحبۀ «اصالت» با محمد طاهر نسیم

 

ائتلاف در راه مبارزه یا انصراف از راه مبارزه؟!

 

در اوضاع و شرایط کنونی که افغانستان و مبارزه ملی و دموکراتیک زحمتکشان با دشواریهای گوناگونی روبرو است، دموکراسی، احزاب و سازمانهای سیاسی موجوده، و فعالیت های سیاسی در تلاطم یک بحران گسترده و پیچیده قرار دارند، زد و بند های سازمانی و سیاسی، بی تفاوتی ها و برخوردهای غیرمسوولانه به شدت جریان دارد. !

سایت «اصالت» سوال های را در این رابطه تهیه، و از رفیق محمد طاهر نسیم کارشناس امور بین المللی خواهش بعمل آورد که پاسخ های خویشرا در این موارد ارائه نمایند.

متن مصاحبه قرار ذیل تقدیم است:

سوال: آیا در افغانستان کنونی دموکراسی وجوددارد؟

جواب: دموکراسی واقعی در هر جامعه طبقاتی در صورتی نمایان میگردد، که توده های وسیع و عموم خلقهای زحمتکش،سهم با اهمیت خودرا در تولید و توزیع نعمات مادی، ایفاء نمایند، و نیازمندیهای ذیضرورت زندهگی خویشرا مرفوع سازند، و دور از هر گونه موانع، هر طبقه و قشر در جامعه، فعالیت های سازمانی خود را متشکل سازد.

خلاصه زمینه برای مبارزه طبقاتی فراهم باشد. این پدیده خود قانونمندی تاریخ است و نمایانگر موجودیت و دموکراسی واقعی بوده، و جلو هرگونه خودکامگی، دیکتاتوری و تمایلات ضد دموکراسی را میگیرد.

اما در افغانستان کنونی وابسته، چنین زمینه در عرصه های گوناگون برای جنگ سالاران دیروز و نوکران امروزی دولت اشغالگر نظامی، حاکمیت دست نشانده، باند های سازمان یافته، مافیای چندین ملیتی بین المللی، شبکه های استخباراتی کشورهای خارجی و تاجران مواد مخدر، مهیا گردیده است.

اکثریت ارگانها و بنیادهای ذی اهمیت در قوۀ مقننه، اجرائیه، قضائیه، دستگاههای دفاعی و امنیتی، موسسات بزرگ تجارتی، ساختمانی، ترانسپورتی. . . و. . . و. . بدست آن ثروتمندان جنگ سالاری افتیده است!

رژیم های خودکامه، و ضد دموکراسی با ایجاد موانع، میتوانند مدتی پیشرفت و تحولات را به تعویق اندازند، اما قطعاً نمیتوانند جلو قانونمند تکامل جامعه را بگیرند، و متوقف سازند!!

سوال: موجودیت احزاب و سازمانهای سیاسی بر حال را چگونه ارزیابی مینمائید؟

جواب: اشغالگران خارجی و متحدین شان از میتود و شیوه های دیماگوگی استفاده مینمایند. چندین حزب و یا سازمانیکه در داخل کشور گویا اجازه فعالیت قانونی را بدست اورده اند، یکی از نشانه های عوامفریبی رژیم است. بدین وسیله میخواهند نظام خودکامه موجود را لباس "دموکراسی" بپوشانند و "مشروعیتی" بدست اورند. در حالیکه برای همه معلوم است که ماهانه چندین نفر از کارمندان وسایل اطلاعات جمعی و فعالین بخش های سازمانی و سیاسی زیر پردۀ "تخطی" از "موازین" و "مقررات" و "قوانین" حتی بدون محاکمه بازداشت و زندانی و یا تعدادی از انان ترور میشوند، و موانع در برابر فعالیت های ژورنالیستی و دیگر عرصه های سیاسی و اجتماعی ایجاد میشود. و به وسایل گوناگون چنین "دموکراسی" را مسخ، و به سازش ها و معامله گری های رنگارنگ، تعویض مینمایند!!

با آنهم، در شرایط فعلی، مقاومت و پایداری در مبارزه و در برابر اجراءات رژیم، ارتباط میگیرد به خود احزاب و سازمانها که چگونه و با استفاده از کدام شیوه های درست مبارزه استفاده نمایند و در دام تحریف کننده ان پرتاب نشوند! اگر واقعاً در دفاع از منافع مردم قرار دارند، باید قبل از هر اقدام دیگر پایه های توده ای را مدنظر گرفته، گسترش را استحکام بخشند!

سوال: مدتی نه چندان دور ائتلاف عده ای از احزاب و سازمانها ایجاد گردید، نظر شما درین مورد چیست؟

جواب: هر حزب و یا سازمان سیاسی میتواند فعالیت های مختلف خود را به شیوه انفرادی، و یا به شکل دستجمعی در همآهنگی- ائتلاف و یا اتحاد- با دیگرانی در یک جبهه متحد سازماندهی نماید. شیوه های مبارزه را مطابق با امکانات و قناعت های ملی، بحیث رهنمود و عمل خویش از لحاظ تاکتیک و استراتیژی مبارزه دنبال نماید.

اما با آنکه احزاب و سازمانهای متذکره در سمتگیری های برناموی، پروگرامهای سیاسی و طرحهای ویژه گی خود، اختلافات ایدیولوژیکی در رابطه به چگونگی تحقق اهداف ملی سیاسی و تحولات گوناگون دارند، اما نباید از مسایل و موضوعات عمده و بنیادی مبارزه رو گردانند، به ویژه مبارزه در راه رهائی خلقهای افغانستان از تسلط و غارتگری اشغالگران خارجی، دفاع از استقلال، تمامیت کامل ارضی، و حاکمیت ملی، پیشرفت، دموکراسی و عدالت اجتماعی، نباید زیر تأثیر سیاست های عوامفریبانه قرار گیرند، و به بیراهه کشانده شوند.

با تجارب تلخی که خلقهای ستمدیده و زحمتکش افغانستان، و همه دانشمندان دموکراتیک، وطندوست و ترقی اندیشه، از دورۀ اختناق و ترور بنیادگرایان ارتجاعی به ویژه مذهبی به دست آورده اند، به هیچ صورت ائتلاف و همآهنگی و اتحاد جبهوی را با آنان گامی در خدمت منافع ملی، و مبارزه ضدامپریالیستی نمی شمارند! همکاری با چنین تنظیم های عقبگرا و ارتجاعی خواه ناخواه، همه را آهسته آهسته به جبهه ضد ملی و دموکراتیک میکشاند!

سوال: آیا کدام تفاهم و توافقی با چنین احزاب و سازمانها میتواند صورت گیرد؟

جواب: این موضوع نخست مربوط به همان سازمانهاست، که چگونه خود را با منافع و ایجابات مبارزه ملی و دموکراتیک عیار سازند. و در برابر خودکامگی و عوامفریبی، و شیوه های تحریف کننده نظام، مقاومت و پایداری نشان دهند، و پایه توده ای را از دست ندهند.

و در آغازین گام ایجاب مینماید از عقبگرایان مذهبی و ارتجاعی فاصله گیرند و خود را دور نگهدارند، و راه نیازمندیهای زحمتکشان و ستمدیده گان خلقهای افغانستان را در زندگی ازاد، عادلانه، پیشرفته، صلح و صفا، وحدت و یکپارچگی دنبال نمایند. و علیه هرگونه ظلم، اختناق و عقبگرائی قرون وسطائی، مداخله، تسلط و غارتگری پیگیرانه مبارزه نمایند.

در چنین اوضاع و شرایط، و در همآهنگی و همنوائی با توده ها، و ایجاد تعدیلات بنیادی در پروگرامهای عملی کار و پیکار، و در پابندی به دموکراسی و ترقی اجتماعی، میتوان راه واقعبینانه را در تفاهم و توافق و مبارزه مشترک و همگانی، جستجو کرد!

سوال: آینده را چگونه و چطور پیشبینی میکنید؟

جواب: چنین احزاب و سازمانها، تعداد کثیری از فرزندان و هواداران سابق جنبش مترقی را در پیشاپیش ح. د. خ. ا. ، دربر دارد. آنان راه حقانیت را روز به روز بهتر و بیشتر درک مینمایند. به این قناعت خواهند رسید که چنین شیوه کنونی و برخورد نامناسب با ایجابات شرایط مبارزه دشوار: اشغال نظامی میهن، سلب استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی، و ایجاد بدبختی های افزایش یافته در زنده گی رنج آور و اسارت، تطابق نخواهد داشت و در آن باید بشکل جدی و مسولانه تجدید نظر شود، و از بی راهه کشانده شوند و خود را در راه درست پیشروی و ترقیخواهانه قرار دهند. و در برابر موضعگیری های منفی جمع غفیری از صفوف و کادرها بدون چون و چرا از موجودیت خود در این احزاب و سازمانها خودداری خواهند کرد!

در شرایط کنونی دیده میشود که صفوف آن سازمانها نه تنها گسترش نیافته، بلکه رو به کاهش است!

سوال: مبارزه ملی و دموکراتیک را در اوضاع کنونی ملی و بین المللی چگونه تشخیص میکنید؟

جواب: در عرصه ملی هنوز تسلط اشغالگران نظامی خارجی و حاکمیت وابسته، ادامه دارد. و با اغاز ۲۰۱۴ طوق جدید اسارت "قراردادهای استراتیژیک" در گردن خلقهای ستمدیده انداخته میشود، و تا سالهای طولانی بعدی ادامه می یابد و بدبختی ها بیشتر گسترش پیدا میکند.

پلانهای پنهان و آشکار سیاسی و نظامی به شکل حیرت انگیز در جریان است و به ملاحظه میرسد که تغییرات مهمی استراتیژیک در پاکستان، افغانستان و در عموم منطقه جنوب شرقی آسیا به نفع انحصارات سرمایه داری و خواست رقابت های ذیربط جامعه سرمایه داری برخلاف استقلال، و تمامیت ارضی کشورها، صورت خواهد گرفت!

البته شرقمیانه، امریکای لاتین، چین و باقیمانده میراث اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در فدراتیف روسیه، کوریای شمالی از محور چنین توطئه دور باقی نخواهد ماند.

کلیه نیروهای وطندوست، آزادیخواه، ملی و دموکراتیک در افغانستان در برابر وخیمترین اوضاع، پلانها و تلاشهای مذبوحانه دستگاههای امپریالیستی قرار خواهند گرفت. دفاع از منافع و نیازمندیهای توده های وسیع مردم در آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی، دموکراسی و ترقی اجتماعی محک سالم وطندوستی و آزادیخواهی و موضعگیری های ملی و دموکراتیک محسوب میشود.

از اکنون باید تکیه گاه مطمئن و مستحکم توده ای را ایجاد کرد و برای پیکار چندین جانبه در عرصه های گوناگون، باید آماده گی گرفت. و راه تفاهم و توافق مبارزه مشترک را باید آغاز کرد! و از هرگونه بی تفاوتی و بی هوده گی باید دوری جست و روانه راه واقعبینانه شد!

نباید فراموش کرد که انحصارات سرمایه داری فعلاً در دشوار ترین بحرانهای خود قرار دارد و به تجاوزات و توطئه های گوناگون دست خواهد زد، لذا در سطح بین المللی ایجاب مینماید راه تفاهم و همآهنگی را با زحمتکشان و رزمنده گان همه کشور ها در مبارزه مشترک انترناسیونالیستی دنبال کرد. و میتود های عملی را در همکاری متقابل مدنظر گرفت.

سوال: در صورتیکه کدام نشستی برای دیالوگ و مناقشه سازماندهی شود، در آن اشتراک مینمائید؟

جواب: هر دیالوگ و یا مباحثاتی که متکی بر منافع و نیازمندیهای مردم زحمتکش و ستمدیده افغانستان باشد، حقانیت و شرایط واقعبینانه، علمیت و دقت را مد نظر گیرد، مسلماً مورد قناعت و سهمگیری واقع میشود. در دیالوگ سالم حتماً موازین و معیارهای درست برای دستیابی به یک بررسی و نتیجه گیری سازنده مدنظر گرفته میشود، و از سفسطه گوئی و مجادلات بیهوده و غیرمسئولانه خودداری میگردد.

دیالوگ سالم، شمشیر "دیموکلیس" نیست که بر سر هر مباحثه کننده آویزان باشد!

با آنانیکه حقیقتاً در راه آزادی، ترقی اجتماعی و تحکیم استقلال وطن و تمامیت ارضی آن عملاً آماده گی نشان میدهند، میتوان در هر نشست سازنده آنان، سهیم شد.

·        در پایان از سایت وزین «اصالت» تنظیم کننده این مصاحبه ابراز امتنان و سپاس میکنم.

با سپاس از شما رفیق نسیم گرامی که حاضر شدید با ما مصاحبۀ را انجام دهید. موفقیت های درخشان شما رفیق عزیز را توأم با صحت، سلامتی و طول زیاد عمر تان آرزو میکنیم.

 

۱۳ نوامبر ۲۰۱۲

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org