چهارشنبه، ۲ جنوری ۲۰۰۸

فاشیسم چیست؟

 

 

 

رحیم آریا

 

 این عنوان به معنای خاص، نام جنبشی است، که در ۱۹۳۲ به رهبری موسولینی، رهبر ایتالیا، به راه افتاد و به قدرت رسید و کلمه فاشیسم از کلمه ایتالیایی فاشیسمو  گرفته شده است و فاشیسمو از کلمه لاتینی فاشس گرفته شده است که در زبان لاتینی به تبری میگویند که به دسته ای آن میله های می بستند و به نزد فرمانروایان روم به عنوان نماد قدرت پنداشته میشد.

موسولینی، این علامت را به عنوان نماد حزب فاشیست ایتالیا برگزید. فاشیسم یک نهضت سیاسی در جهان سیاست مطرح است و هدف این نهضت برقراری رژیم دیکتاتوری و ضد پارلمانی است که اساس آن بر پایه گذاری یک دولت و ناسیونالسیم افراطی و دشمنی آشکار با دموکراسی، لیبرالیسم و کمونیسم قرار دارد. این نهضت و ایدئولوژی آن برخاسته از کشور ایتالیا است و اما در بسیاری از کشورها هواداران فاشیسم موجود هستند.

هدف فاشیسم برقراری دولت قدرتمندی است که در آن فقط یک حزب و آن هم حزب فاشیست باید انحصار قدرت را در دست داشته باشد و یک رهبر با ویژه گی های فرمندانه و با قدرت دیکتاتورانه بر آن حکومت کند. وجه مشترک همه ی جنبشهای فاشیست، پرستش زور و قدرت و بزرگداشت جنگ و دستیابی به قدرت است و با یونیفورم ها، سلامها و رژه ها به احزاب خود رنگ نظامی میدهند.

فاشیسم در ایتالیا پیش از اینکه به دست موسولینی سر و صورت یابد، جنبش سیاسی فعالی بود و موسولینی اصول اساسی جنبش فاشیستی را در جلد چهاردهم دانشنامه ای ایتالیا به ۱۹۳۲ به رشته تحریر دراورده است و او این اصول را در دو قسمت بیان کرده است، یکی آنچه فاشیسم با آن دشمن است و آنچه فاشیسم هوادار آن است مانند ذیل:

الف:  فاشیسم نه به امکان صلح پایدار باور دارد و نه به سودمندی آن. صلح خیالی زیانمندی است.

ب: فاشیسم با مارکسیسم و دیگر اشکال اندیشه ای سوسیالیستی مخالف است .

پ: موسولینی مینویسد که دولت فاشیست حکومت قدرت و خواست قدرت مجسم است و سنت رومی در اینجا آرمان قدرت در حال عمل است و از نظر فاشیسم رشد امپراتوری نمودار، زنده بودن و خلاف آن نشانه ای زوال یافتن است .

خصوصیات یگانگی فاشیست ها عبارتند از استقرار یک دولت فراگیر، پیروی زندگی توده ها از دولت، به کاربرد ترور، و انحصار قدرت و رسانه های همگانی میباشد.

بطور کلی، فاشیسم در مورد ملت میگوید که «کل است واحد که دولت مظهر اراده ی مطلق آنست و هر نوع شکاف در قدرت مطلق دولت نشانه ای پاشیدگی پیکر ملی است.» فاشیسم تقسیم ملت به طبقات و کشاکش طبقه ای را انکار می کند و تضاد اصلی را میان ملتها بر سر گسترش حوزه ای اقتدار و تسلط خود می شناسد و از این جهت مبلغ سیاست خارجی تجاوزگر است. فاشیسم آیین جداگری نژادی، قهرمان پرستی، تبلیغ روح جنگجویی و ارتش سالاری است.

فاشیسم از لحاظ نظری محصول توسعه ای نظری نژاد باوری و امپریالیسم اروپایی بود و از نظر اجتماعی محصول بحرانهای اقتصادی و اجتماعی پس از جنگ جهانی اول. اما در قاره های دیگر دولت های بوجود آمدند که از ایدئولوژی فاشیسم الهام گرفته بودند مانند پرونیسم در آرجنتاین ولی پرونیسم ارجنتاینی با فاشیسم تفاوت های در سیاست خارجی و داخلی داشت مثلا رژیم پرونیسم ارجنتاین سیاست خارجی تجاوزگرانه را تعقیب نمیکرد و در داخل به بهتر زیستن مردم توجه داشت. بعد از شکست فاشیسم در جنگ جهانی دوم این نظریه بکلی از اعتبار افتاد ولی بعد از جنگ احزاب نو فاشیست در اروپا به وجود آمدند مانند حزب نوفاشیست ایتالیا، ولی چندان فعالیت چشمگیری نداشتند.

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

 

www.esalat.org