طنز

 احمد سعید سپهر

 اعلان به سبک موسسات خارجی مصروف در افغانستان

 فُرصت طلبان و ابن الوقتان بیشتابند!

آنانی که از وطنپرستی، صداقت، اصولیت و تقوا، و از مبارزه بر علیه بنیاد گرایان رنگارنگ جهادی و طالبی و آزادی خواهی و آزاد منشی نادم و یا دلزده شده، و به "اشتباهات سی ـ چهل سالۀ" خود پی برده و تازه "هوشیار" شده و در صدد جبران "اشتباهات جبران ناپذیر" خویش باشند، و بخواهند صاحب چندین بلند منزل در کابل و آپارتمانهای مجلل مانند رهبرانِ تنظیمی و قوماندانهای جهادی در دوبی شوند، و در پارلمان آیندۀ کشور به چوکی پُر درآمد وکالت تکیه زده و از امتیازات بی حد و حصر آن برخوردار گردیده و با اودور و اودورزاده ها همچشمی و رقابت نمایند و همسر دومی و سومی را بخرند، چانس و فرصت طلایی مهیا شده، تا کوفت پس و پیش را بکشند.

به آنانیکه سابقۀ رشوت ستانی، سوء استفاده، اخاذی، زورگویی و زور خوری و ارتباط با بنیاد گراها، آی اس آی پاکستان و ساواجا ایران و ده ها سازمان مشابه دیگر، یا سابقۀ خوش خدمتی در چندین تنظیم و تشکیل را داشته باشند و سند ارائه نموده و یا شاهد زنده و تضمین کنندۀ فعال داشته باشند، حق اولیت داده میشود.

توبه نامۀ تحریری و ندامت از راه دیروزی شرط اساسی است.

بیشتابید، زیرا علاقه مندان زیاد و امکانات محدود است!

با استفاده از چندین بار رخصتی سالانه، میتوانید از نور چشمی ها در اروپا و یا امریکا بازدید نمایید.

داوطلبان به آدرس ذیل . . . و یا نمایندگی آن در سرک . . . وزیر اکبر خان مینه که مسؤول ساختن و سازماندهی احزاب طرفدار "دموکراسی و حقوق بشر" است مراجعه نمایند.

 خاطره:

به آنانیکه بتوانند تعدادی بیشتر را معرفی نمایند، امتیاز دو سه انجو پُر درآمد به حیث انعام در نظر گرفته شده است.

 

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

 یکشنبه، ۸  جون   ۲۰۰۸

www.esalat.org