یکشنبه، ۲  جون ۲۰۱۳

باز هم یک گام استوار دیگر با اصالتداران با رسالت

صمد راحم برومند


"تمام تعلقات و رابطه های حزبی از تشکیلات ح.م.ا.، که بعد از این بنام حزب نام نهاد مردم افغانستان یاد میشود، بصورت قطع منفصل میباشد."
عنوان گزارشِ جلسۀ وسیعی  میباشد که اخیراً تدویر یافته بود. اعلام انفصال از تشکیلات حزب نام نهاد، اعتبار و اتوریته اصولگرایان یا سالم اندیشان را در بین مردم، رفقا، احزاب مترقی و چپ، سازمان ها و نهاد های سیاسی و اجتماعی بالا برده، از بدو نشر گزارش مذکور، تماس های گوناگون با مسوولین شعبات و مسوول کمیته اجرائیه کمیته ارتباط موقت صورت گرفته که ما از نام کمیته اجرائیه از تمام رفقا و دوستان ابراز امتنان و سپاسگذاری میکنیم.

به سلسۀ تماس های که صورت گرفته، تماسی هم داشتیم با رفیق ع . ق . فضلی مسوول بخش نشرات سایت وزین «اصالت» که نهایت امیدوارکننده و مسرت بخش بود. کمیته اجرائیه کمیته ارتباط موقت، رفقا حفیظ همزاد، نیاز محمد آریامل و صمد راحم برومند را وظیفه دادند تا از نزدیک با رفیق فضلی گرامی ملاقات، نظریات، پیشنهادات و گفتنی های شانرا که انعکاس دهنده ی تمنیات نیک رفقای اصالتمند است استماع نموده و همچنان خواست و تقاضا های اصولگرایان را با ایشان درمیان بگذارند. رفیق فضلی به نمایندگی از رفقا و دست اندرکاران «اصالت» با اعضای فامیل شان از هیأت اعزامی با گرمی استقبال نمودند. زمانیکه باب مذاکره باز شد رفیق فضلی بعد از معرفی حضوری با رفقا و بیان بیوگرافی مختصر شان، گفتند: از یک جانب منحیث یک عضو رسالتمند ح.د.خ.ا. برایم مایه تأسف است که یک حزب بزرگ و منسجم روی عواملی تن به انشعاب میدهد و از جانب دیگر خوشحالم که صفوف قهرمان با شناخت از کسانی که اصول را زیر پا گذاشته و دست به تقلب، تفتین و تدویر پلینوم های غیر قابل قبول اکثریت زده مجبور شدند که صف خود را از آنها جدا کنند.

اصالتداران با حُسن اعتماد رفیقانه و پیگیری حوادث و قضایای داخلی ح.م.ا. اقدام شما را مثبت ارزیابی کرده، ما (اصالتداران) همیشه در پهلوی صفوف قرار داشتیم و قرار داریم. لذا بصورت مؤجز حرف های خود را جمع بندی نموده پیشکش شما مینماییم: ما خواهان یک سازمان سیاسی یا نهادِ سیاسیی هستیم که اسم با مسمایی داشته و در گزینیش نام حزب، وجوه تاریخی و ماهیت آن را انعکاس دهد و طرف قبول اکثریت رفقا قرار گرفته و حتی رفقایی را که در حالت انتظار هستند بخود جلب و جذب کند. همچنان بخاطر تنظیم پروگرام های بعدی تان خواهان یک آدرس معین هستیم.

بعداً رفیق همزاد مسوول شورای موقت اروپایی، از رفیق فضلی با وجود مصروفیت های رسمی و گرداننده گی سایت «اصالت» تشکر نموده که زمینه ی آنرا فراهم ساختند تا رفقای کمیته اجرائیه کمیته ارتباط موقت را در منزل شان پذیرفتند. رفیق همزاد، در پهلوی توضیح مسایل، گفتند، توطئه با ابعاد وسیع آن از جانب حکام پشت پرده، متقلبین پلینوم ۲۱ ثور ۱۳۹۱ و پلینوم ۱۹ ثور ۱۳۹۲، که فاقد اعتبار از نگاه کمیت و رشوه دهی سیاسی به آنعده که فریب وعده های شانرا خورده و خود را فروختند، وجود دارد تا رخنه در صفوف  سالم اندیشان نمایند، ولی صفوف بیدار است. ما و رفقای ما در هر کجایی که هستند اولویت خود میدانند تا با کنار آمدن ها، جزایر جدا شده از حزب مادر(ح.د.خ.ا.) را زیر یک سقف جمع و دیوارهای خسی آنرا از بین بردارند با ایجاد فضای اعتماد و باور، بخانه مشترک مان باز گردانند. ما یقین کامل داریم که رفقای تنظیم در جزایر، همه رفقای با ایمان که یک عمر در کنار هم مبارزه کردند از کشتن و بستن نهراسیدند با اشتیاق کامل منتظر خبر های خوش وحدت راستین رفقا اند. رفقای سالم اندیش، که پیشگامان مبارزه علیه کسانیکه از اصول انحراف کرده (باطلگرایان)، در تلاش اند تا موانع را از پیش پای رفقا بردارند و در افشای چهره های تقلب، خیانت، توطئه گران و حکام پشت پرده، که شهامت ظاهرشدن در پیش پرده را بخاطر اعمال ننگین شان ندارند، کوشا اند. این امر زمانی تحقق می پذیرد که همه رفقا دست بدست هم دهند تا موانع را بردارند.

در اخیر، هردوجانب وعده تأکید بر همکاری مشترک، توافق کامل در برآورده شدن اهداف شریفانه و انسانی که به نفع زحمتکشان تمام شود، دوام مذاکرات و نشست های بعدی، که البته بازهم پُربارتر و پُرثمرتر باشد، نمودند. رفیق همزاد از رفیق فضلی و اصالتداران با رسالت بخاطر اعتماد شان و تهیه شام لذیذ که از جانب فامیل محترم رفیق فضلی صورت گرفته بود، تشکر کرد.

صمد راحم برومند مسوول اسناد و ارتباط

 

  

    

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org