چهارشنبه‏، ۷ جنوری ۲۰۱۵

 

امین الله مفکر امینی

ایجاد یک وزارت جدید در تشکیل “حکومت وحدت مولی” ع و غ!

 

 

مصاحبهء تیلفونی خبرنگار آزاد با خیال محمد سخنگوی هردو جناح در “حکومت وحدت مولی”

 

1- روز نامه نگار آزاد: هلو هلو هلو، او برادر، او برادر لطفا گوشی را بر دارید.

2- سکرتر خیال محمد سخنگوی “حکومت وحدت مولی”: او برادرتو کی استی، اسم تو چیست، چه وظیفه داری از کجا صحبت میکنی و کی را کار داری؟

3- روزنامه نگا آزاد! ببخشید، من روزنامه نگارآزاد هستم، میخواهم باخیال محمد سخنگوی “حکومت وحدت مولی” مصاحبه ای مختصر تیلفونی انجام دهم.

4- سکرتر: او برادر او روزنامه نگار! توخو فکرت خراب نیست، تونـــمیدانی که اینجا دفتر کار خیال محمد سخنگوی جلالتمآبان اشرف غنی رئیس صاحب جمهور و عبدالله عبدالله رئیس “حکومت وحدت مولی” افغنستان است.

5- روزنامه نگار آزاد: نی محترم شما اشتباه کردید، من دانسته تیلفون کرده ام و می خواهم با شخص محترم خیال محمد خان، سخنگوی “حکومت وحدت مولی” صحبت کنم.

6- سکرتر! ببخشید یک لحظه معطل باشید من از ایشان پرسان کنم که حاضربــــــه مصاحبه با شما استند یا خیر، زیرا در این روز ها خیلی مصروف استند.

7- بفرمایید من معطل استم، ولی بیادر شما را بخدا که مرا آنقدر معطل نســازید مثل زمان تعیین اعضای کابینه که تا حال بیشتر از سه ماه و چـــند روز شده سر و درک اعضای کابینه معلوم نیست.

8- سکرتر! او بیادر او روز نامه نگار آزاد، آزادی به این مفهوم نیست که هر چـه دانسته و یا ندانسته از زبانت برآید بگویی! باز من یک سکرتر استم و این حرف های نیشدارت را بمن نزن. باش معطل باش، مه برای جناب محترم شان یعنی خیال محمد صاحب اطلاع میدهم.

9- روزنامه نگار آزاد، گوشی در دستش است و معطل و معطل بود، نزدیک بود کــه حوصله اش سربرود ولی از نهایت حوصله کار گرفت یعنی مانند مردم و نماینده گان پارلمان که تقریبا چار ماه را در صبر بخاطر معرفی اعضای کابینه بسر کرده اند.

10- بالاخره از آنطرف خط، بلی بلی بفرمایید شما کی استید و باکی کار دارید؟

11- اسلام العلیکم! ببخشید، من روزنامه نگار آزاد استم و از امریکا با شما صـــحبت میکنم و میخواهم با محترم خیال محمدخان سخنگوی “حکومت وحدت مولی” صحبت کنـم.

12- خیال محمد سخنگوی “حکومت وحدت مولی”! بلی بلی بفرمایید، خودم استم بفرمایید ببخشید که شما معطل گذاشته شدید.

شما را اینقدر سکرتر لعنتی ام به انتظار ماند. او بیادر احتیاط کن که این موضوع را به جناب محترم آقای جان کری وزیر صاحب خارجه امریکا نگویید، منظورم معطلی شما را با من بخاطر مصاحبه.

13- روزنامه نگار آزاد: نه مهم نیست، اولا باید بگویم که من کدام ارتباط با جـناب محترم جان کری ندارم، ثانیا اینکه باین معطلی ها، مردم ما و من هم که تا هنوز خود را جز از مـردم شریف میهنم میدانم عادت کرده ایم. خیر میخواهم که از روی واقعیت شما راجع باینکه چرا تا حال اعضای “حکومت وحدت مولی”، اعلان نشده سوالاتی بنمایم.

14- خیال محمد: اولا معذرت میخواهم از طرف رئیس صاحب جمهور و آقای عبدالله عبدالله رئیس “حکومت وحدت مولی” راجع به این تاخیر. حالا علتش را برای شما میگویم خیال محمد ادامه میدهد: در این روزها ما سر تشکیل یــــک وزارت جدید در “حکومت وحدت مولی” مصروف استیم.

15- روز نامه نگارآزاد: والله چه یک خبر نیک دیگر از شما شنیدم. حالا لطفا هر چـه زودتر بگویید که این وزارت بنام چه و چه وقت در تشکیل کابینه “حکومت وحدت مولی” گنجانیده میشود و به فعالیت هایش شروع میکند.

16- خیال محمد: این وزارت جدید بنابر ضرورت و شرایط فعلی و بخاطر فرو نشاندن خشم مردم و باالاثر تسکین دادن روح مردم که از وظایف “حکومت وحدت مولی” در قدم اول بشمار میرود میباشد و اسم این وزارت جدید بنام وزارت گپ بتی وگپ بخور است.

17- خبرنگار آزاد! والله چه یک خبر نیک! لطفا هرچه میدانید دراین باره یعنی درباره این وزارت جدید بنام گپ بتی و گپ بخور بگویید.

18- خیال محمد: او برادر او روز نامه نگار آزاد! طوری که میدانی یا نمیدانی، مردم ما که خاصتا در این اواخر که از ایجاد “حکومت وحدت مولی”، بیشتر از ده ماه یا کم و بیش می گذرد برای شنیدن و عملی شدن از وعده های جنابان محترمین ع و غ که در جـریان انتخابات شان بمردم داده بودند و بالاثر رای شانرا کمایی کردند، بی صبرانه به انتظار میباشند. وحالا “حکومت وحدت مولی” هم وظیفه ای خود میداند، تا آنرا عملی نماید.

19- روز نامه نگار آزاد: والله جناب محترم خیال محمد صاحب! از این بهتر چه. لطفا زودتر بگویید و بیشتر تشریح بدهید.

20- خیال محمد سخنگوی: ببینید محترم روز نامه نگار آزاد. خوب قضاوت کنید کـــه تمام گپ های را که محترمین اشرف صاحب غنی و عبدالله عبدالله گفته بودند از زمان بسر آمدن قدرت آیا عملی نکرده اند؟. مثلا تامین امنیت در سراسر کشور، جلوگیری از انفجارات و کشتار مردم خاصتا در مرکز، جلوگیری از فساد. و انجام سفر های بخاطر تامین امنیت در بعضی ولایات. سفر های بسیار ضروری به کشور های خارجی وبه خصوص اخیرا در پاکستان و ملاقات شان با صدر اعظم پاکستان و بخصوص رئیس ارکان وزارت دفاع پاکستان و غیره از این چنین سفر ها هم به خاطر تامین امنیت.

21- روز نامه نگار آزاد، بلی جناب محترم خیال محمد سخنگوی حکومت وحــــــدت مولی هر دو جناح، شما بکلی راست میگویید.

22- روز نامه نگار: ادامه میدهد. حالا کمی بازهم بیشتر راجع به ایجاد این وزارت جدید که باسم گپ بتی و گپ بخور است بگویید و به نظر من چه یک اسم با مسما انتخاب شده که سازگار با عمل کرد محترمین ع و غ میباشد.

23- خیال محمد سخنگوی! او بیادر این ع و غ دیگر چه معنی میدهد و بگویید هدف شما از این ع و غ چیست.

24- روز نامه نگار: او جناب محترم خیال محمد خان سخنگوی! این ع و غ علامــات اختصاریه است برای نامهای محترمین داکتر صاحب اشرف غنی و عبدالله عبدالله.

25- خیال محمد به روزنامه نگار آزاد: ها ها هاها شما زنده باشید آقای خبر نگار آزاد من فکر کردم که هدف شما عبارت ازع و غ کسی باشد که چشمان شان درست نمیبینند و مردم ما به شوخی میگویند که چشمش عین و غین است یعنی قیچ است.

26- روز نامه نگار آزاد: بر دلش میگوید که چشمان این دو رهبر دولتی و حکومتـی در کجا درست می بیند!

27- خیال محمد سخنگوی! او روزنامه نگار صاحبت کمی در چرت رفتی.

28- روز نامه نگار آزاد! نی جناب محترم فقط همینطور درفکر شدم.

29- خیال محمد ادامه میدهد: طوری که گفتم ما سر تشکیل یک وزارت بنام گپ بتی و گپ بخور کار میکنیم و معرفی اعضای حکومت نیز ازهمین درک بوده است. ما می خواهیم که تماما وزرا را بشمول وزیر این وزارت به پارلمان غرض اخذ رای اعتما د یکجا معرفی کنیم.

و خیال محمد سخنگوی ادامه میدهد. گرچه نام خدا داکتر صاحبان یعنی محترمین اشرف غنی و عبدالله عبدالله در ایراد بیانیه ها، اظهار وعده ها، کمی و کاستی ندارند ولی بازهم بخاطر اینکه این وعده را در قالب یک حرکت قانونی و منطقی بگنجانند و از یک مجرا مسئول، آنرا به پیش ببرند، دست به ایجاد چنین یک وزارت زدند. این وزارت یعنی که وزیرش نهایت مسلکی و در تهیهء متن بیانیه ها و سخنها دست کم بقرار فرموده ای شما از ع و غ ندارند، این وظیفه را بدوش میگیرند.

طوری که سخنها و بیانات هردو رهبر را با آب و تاب طوری تهیه مینماید که نه تنها به قناعت مردم و مراجع مسئول بپردازند بلکه به قناعت اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه نیز بپردازند و ضمنا مقامات بین المللی ذیربط در قضایای افغانستان را نیز قناعت فراهم کنند.

خیال محمد بازهم ادامه میدهد: مثلا وزیری که باین پست یعنی وزارت گپ بتی و گپ بخور در نظر گرفته شده، چند ین بار طور خصوصی با محترمین داکتر صاحب اشرف غنی و عبدالله عبدالله نشستها داشت و من نیز بحیث سخنگوی هر دو جناح حاضر بودم.

سوالات امتحانی طرح شده از طرف جنابان اشرف غنی و عبدالله از شخص کانـــدیـد این پست که نمیخواهم نامش را بخاطر محرمیت وظیفه بگیرم چنین بوده است.

سوالات:

الف - اگر مردم از ناحیه ازدیاد ناآرامی ها و خاصتا عدم امنیت شکایت داشتند، شمـــا چه جواب ارایه میکنید؟

ب- اگر مردم از رشوه و فساد اداری بگویند شما بحیث وزیر گپ بتی و گپ بخور بآنها چه میگویید؟

ج- اگر بهمین قسم، مردم و خاصتا نسل جوان و تحصیل کرده از عدم دریافت وظیفه طبق تخصص و تحصیل شان، شکایت کنند شما چه رقم بر خورد میکنید.

د- اگر مردم و خصوصا نسلی که حالا هوشیار اند، از مجاهدین بد و رد بگویند برای بقا و دفاع از آنها چه قلم فرسایی خواهید کرد.

هه - درقسمت مذاکرات صلح با طالبان که ما را محکوم میکنند که ما طالبان را بعضا بنام دشمنان سیاسی تذکرات داده ایم و یا نام برادر به آنها گذاشته ایم، در این قسمت نیز بگویید که چطور از این سخنان گفته شده ای ما دفاع میکنید.

و- در قسمت زرع و کشت تریاک که چرا جلو گیری نمیتوانیم در این باره هم بگوییــد

ز- در قسمت آزادی زنان و حقوق مساوی شان، در این باره بسیار زیر فشار استیم و منابع خبری داخلی خارجی و حتی منابع بین المللی ما را محکوم میکنند که حـــقـوق زنان به شکلی که لازم است، هنوز تامین نشده است. چطور قناعت مردم را و خصوصا منابع دفاع از حقوق زنان را فراهم میسازید.

ح- خاصتا و خاصتا تاخیر کابینه را که بکلی و بطور حق نا بینانه مورد انتقاد های شدید منابع ملی بین المللی و اعضای ولسی جرگه و مشرانو جرگه قرار گرفته ایم.

 جوابات وزیر منتخب وزارت گپ بتی و گپ بخور.

- در قسمت جواب سوال الف شما. من در این قسمت مبگویم: ببینید ای مردم شریف و نجیب! ما را ملامت نکنید ما در راه تامین امنیت شب و روز تلاش داریم. ولی اینکه شما دفعتا آنرا میخواهید، ما چطور میتوانیم دفعتا تامین امنیت کنیم. باید صـبر کنیم و آیا خداوند به صابرین اجر دنیوی و اخروی نگفته است ایا خداوند نگفته است: انــالله یحب الصابرین. همان است که مردم متدین ما که سالها سر و مال و جان شــانرا فدای دین و مذهب کرده اند آنرا قبول نمیکنند و به صبر توسل نمی ورزند. البته که قبـــول میکنند و کسی نمیتواند بگوید که نه صبر مفهوم ندارد. و حرف خداوند باین مفهوم نیست.

- در قسمت سوال رشوه و فساد اداری! در این قسمت میگوییم! ببینید ای مردم آیا مــا بشما گفته ایم رشوت بخورید آیا ما بشما گفته ایم که فساد اداری را با عث شوید. بـبینید که ما همان معاشاتی نا چیزی که به دالر میگیریم بــا آن گذارهء شب و روزی خود ها را میداریم. آیا شما نمیتوانید با همان مبلغ که حق و حلال گفته بدست می آورید، به قناعت نفس خود ها بپردازید. آیا پول حلال را شما خوش ندارید. دولت توان اینرا ندارد کـــه در معاشات شما نظرانداری کند و آنرا ازدیاد بخشد. چار قرانی که از کشور های غربی بدست می آید در مجادله با کشت خشخاش و تریاک بمصرف میرسد. و باقی هم بــــــه خاطر تامین امنیت و بقیه برای معاشات منسوبین قوای مسلح که بخاطر دفاع از سر و جان خود ها در راه وطن میگذرند تخصیص داده میشود. ومانند این مثال ها: درهمین جاست که به اینطریق از ناراضی ها جلو گیری بعمل می آید.

- در قسمت عدم دستیابی جوانان تحصیل کرده به وظایف! در این باره میگوییم که ما پلان های وسیع و وسیع را بـه خاطر رفع بیکاری و کاریابی در نظر گرفته ایم. ببینید که یکی از این پلانها همین ایجاد وزارت جدید بنام گپ بتی وگپ بخور است. تشــکیلات این وزارت بسیار وسیع است حتی بسطح نه تنها مراکز ولایات بلکه به سطح ولسوالی ها ها و علاقه داری ها نیز گسترش می یابد. همان است که شما جوانان بادانش که تجارب زیادی از گپ بتی و گپ خوردن ها دارید، به پست های مختلف آن مقرر میشوید و شاید معاشات شما حتی بحساب دالری هم باشد. . زیرا این اداره یگانه مرجعی اســـت که به قناعت مردم از طریق سخنهای پر مهر و قناعت آفرین و برآورده شدن آرمان آنــها ذریعه این نوع برخورد ها و روش های اثر گذار روانی، اثر گذارمیباشد.

- درقسمت طالبان میگوییم که طالبان هم از جملهء ما مجاهدین اند. آیا شما نمیدانید کــــه ما مجاهدینی که فعلا در سر قدرت استیم همان راه و روش طالبان را داشتیم. ما هم بـــه دفاع از مذهب و دین داخل اقدام شدیم و حالا خود شاهد استید و بکلی میدانید که بعد از سرقدرت آمدن ما، چه دستاورد های عظیمی بشما بود که نیاوردیم. آرامی ها، امــنیت یک اقتصاد توانمند، و تا اندازهء زیاد فساد اداری را ازبین بردیم. آیا این طالبان همین چیزهای که ما خواسته بودیم و کردیم و حالا نیز میخواهیم و میکنیم، آنها نیز نمیخواهند نمی کنند، پس ببینید که ما و طالبان اگر بشکل صد فیصد با هم یکی نیستیم حداقل نــود فیصد با آنها یکی استیم. پس آیـا جای ندارد که آنها را برادران خطاب کنیم؟

- در قسمت آزادی زنان! اینرا بسیارعاقلانه تبلیغ میکنیم. زیرا در اسلام زنان را مکلف به امور خانه داری و امور منزل و تربیه اطفال حکم کرده است. همان است که با به کار برد آیاتی از قرآن شریف، و گفتار مولوی های بزرگی که داریم به آنها میگوییم که اگر میخواهند رضای شوهران را داشته باشند و به بهشت جای شان باشد. از این کــار های دنیوی کرده، آخرت را قایم گرفتن، مهمتر است. و باز رضای خداوند بیشتر از این است که شما رضای خود را بخواهید. آنها فورا قناعت میکنند و خاصـتا آنانیکه آنقـدر از آزادی زنان و دیموکراسی نمیدانند، مطیع و فرمانبردار میگردند و ما همان زنـــان مطیع و فرمانبردار را علیه این زنانی که خود ها را با هوش و دارای افکار سیاســـی میدانند در ضدیت بر می آندازیم. دیگر به فضل خداوند جنبش آزادی زنان خاموش شده و اگر از بین نرفت از این شدت آن کاسته میشود.

- در قسمت تعیین اعضای کابینه! بصراحت به اعضای پارلمان و جلسات آن اعلام می میداریم که عجله کار شیطان است. دیر آید درست آید.

لذا همینکه گفتیم که عجله کار شیطان است، این اعضای پارلمان که اکثرا مربوط بــه دسته های مجاهدین اند، قناعت میکنند. زیرا هیچ کسی نیست که بگوید که نــــی عجله کار شیطان نیست.

30- روز نامه نگار آزاد که بیچاره، از این طرز خرد “حکومت وحدت مولی” و طرز نگاهش که جوابات آنرا توسط خیال محمد سخنگوی هر دوجناح “حکومت وحدت مولی” گرفته بود و بحقایق تفتین، این حکومت مولی و فریب شان که رای مردم را باساس تقلب گرفته بودند و هیچ یک از گفته های شانرا از زمان کسب قدرت در دولت این جنابان ع و غ نتوانسته اند جنبهء عملی بخشند، با سخنگوی محترم خیال محمد خدا حافظی میکند ولی دراخیر میگوید.

جناب محترم خیال محمد سخنگوی جنابان ع و غ! من یک خبر نگار آزاد استم و در قید هیچ دار و دسته ای این حکومت مافیایی و جهادی های بنام نیستم. والله مرا قسم است که از این رشته ای پاک خبرنگاری استفاده کرده و در سطح ملی و بین المللی تا جاییکه می توانم شما ها را افشا میکنم و برای مردم میگویم که دیگر فریب این گپ بتی و گپ بخور های شما را نخورند. بس است که در طی بیش از ۱۳ سال حکومتداری، این مجاهدین بنام فریب خوردید. دیگر در آینده که پای صندوق رای دهی رفتید، به بسیار دقت و بـا ملاحضه شخصیت های کاندیدان از لحاظ سوابق نیک کاری و اخلاقی و حس واقعــی خدمت گذاری، به کاندیدان رای بدهید. اینست طریق خدمت گذاری، بمردم و میهن.

 2015-03-01

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org