مصاحبه سایت «اصالت»

         با رفیق محمد طاهر نسیم:

 

در راه رهائی افغانستان

در راه وفاداری به آرمانهای

حزب دموکراتیک خلق افغانستان

*   *   *

فرانکفورت، ۱۵ جون ۲۰۱۱

 

در اوضاع و احوال کنونی افغانستان، که تسلط اشغالگران و حکومت دست نشانده و غارتگرِ! انحصارات سرمایه داری امپریالیستی ادامه دارد، نویسنده گان، دانشمندان و سازمانهای سیاسی، مسؤولیتهای سنگینی بدوش دارند. درین مورد سایت «اصالت» مصاحبه ای را با رفیق محترم و دانشمند محمد طاهر نسیم تحلیلگر امور بین المللی و منطقه انجام داده است، که ذیلاً انتشار می یابد:

 

سوال: به نظر شما مشخص ترین مسؤولیت نویسنده در شرایط فعلی افغانستان چیست؟

جواب: . . کدام نویسنده؟ در جامعۀ طبقاتی افغانستان نویسنده گانی با اندیشه ها و موضعگیریهای گوناگونی وجود دارند. هرکدام مطابق با وابسته گیهای طبقاتی خود می اندیشد، اوضاع و حوادث را با دید طبقاتی خود مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. هنوز هم قلم بدستانی هستند که به جانبداری جامعۀ نیمه فیودالی، قبیله سالاری، ارتجاعی و مذهبی و عنعنات متعفن، مینگارند. و کسانی نیز هستند که در لباس چپگرایان، گویا در دفاع از اندیشه های "مترقی"، مدافع مستقیم پلانها و منافع اشغالگران و طرحهای انحصارات سرمایه داری میباشند!

نویسنده گان متعهد و وابسته به منافع زحمتکشان و خلقهای رنجدیده افغانستان همیشه مشخص ترین مسؤولیت ملی و وطندوستانه خودرا در مبارزه برای آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، حکومت و وحدت ملی، دموکراسی، و تحولات بنیادی ملی و دموکراتیک، به منظور بهبود شرایط زنده گی شان و تحقق نیازمندیهای شان میشمارند.

سوال: به نظر شما، نیازمندیهای مبارزه کنونی خلقهای افغانستان  چگونه برآورده می شوند؟

جواب: راه مبارزه اساساً، به سوی رهائی کشور از تسلط اشغالگران و حکومت دست نشانده، و ایجاد حکومت و بنیادهای ملی و دموکراتیک، اجرای تحولات بنیادی: اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نظامی، و جلوگیری از کلیه پدیده های ضدملی و دموکراتیک، و ضد امنیت . . ریشه کن سازی اساسات تجاوز، مداخله و دهشت افگنی داخلی و خارجی، و پاکسازی ارگانهای دولتی و تمام بنیاد ها از عناصر فاسد، آدم کشان و جنایتکاران، مخصوصاً در مؤسسات دفاعی، امنیتی و نظامی! چنین مبارزه سرسختانه و دشوار به تشکل نیرومند و همگانی دارای برنامۀ کاری واضح و روشن در راه بسیج نیروهای توده ای، و اجرای تحولات ملی و دموکراتیک اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ارتقای سطح آگاهی زحمتکشان و فراهم آوری زمینه مرحلوی به سوی سوسیالیزم، نیاز مبرم دارد.

سوال: آیا در سازمانهای سیاسی موجوده که در زمره گروههای چپ ایجاد شده است، چنین توانائی و امکانات وجود ندارد؟

جواب: بیش از دهسال میگذرد که چنین سازمانهای به اصطلاح "چپ گرایان" به فعالیت آغاز کرده اند، اما کدام دست آوردی برای خلقهای افغانستان و تحقق نیازمندیهای شان، نداشتند! زیرا آنان از یکسو در رهبری و کادرهای شان، از همان معامله گران سیاسی سابق، جا بجا شده اند. و از سوی دیگر در پروگرام های عوامفریبانه خود با سیاست اشغالگران خارجی همنوائی و وابسته گی دارند. هوشیاری و بیداری زحمتکشان و خلقهای رنجدیده افغانستان، بار دیگر آنها را با وسایل فریب و ریا کاری نمی پذیرد، چنانچه در دورۀ انتخابات "پارلمانی" این واقعیت برملا گردید!

یگانه راه حل و جای یافتن در راه مبارزه سالم و اصولی، پاکسازی این سازمانها از عناصر یاد شده، و آماده سازی یک پروگرام کاری واقعاً ملی و دموکراتیک به منظور تحولات بنیادی جهت تحقق نیازمندیهای خلق های افغانستان و تشدید مبارزه همگانی در راه آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی، عدالت، صلح و ترقی اجتماعی، میباشد.

سوال: اگر چنین اقداماتی به تحقق نرسد، چه باید کرد؟

جواب: بدیهیست که مبارزه ملی و دموکراتیک با موجودیت چنین سازمانهای گمراه، به دشواریهای گوناگون مواجه خواهد بود . . . و به موجودیت اشغالگران و حکومت دست نشانده، بیشتر توانائی و ادامه می بخشد، و نیروهای ملی و مترقی، شرایط و اوضاع پیچیده تری و دشوارتری خواهد پیمود، تا این مرحلۀ زمانی را به سوی دستیابی به امکانات و توانائی بهتر در پیشبرد و سازماندهی مبارزه همگانی به پیمانید.

با اعتقاد و جازم میتوان گفت که آن سازمانها با ماهیت ضدملی خود راه تحولات و پیشرفت زنده گی را به تعویق می اندازند، اما متوقف ساخته نمیتوانند . . . قوانین دیالکتیک تحولات در جامعه و زنده گی به شکل متداوم در حرکت اند، و به پیش میروند. مبارزه زحمتکشان افغانستان در چنین روند و در روند مبارزه همگانی انترناسیونالیستی- زحمتکشان جهان- بیهوده نخواهد بود، به موفقیت و پیروزی حتمی خواهد رسید.

سوال: بعضاً شنیده میشود که شما در راه تأسیس کدام حزب مصروفیت دارید؟

جواب: با صراحت ابراز میدارم که در شرایط کنونی قطعاً کدام تصمیمی درین راه ندارم. اینجانب و عده ای از رفقا با طرحها و اندیشه های ملی و دموکراتیک حزب دموکراتیک خلق افغانستان که در آن عضویت داشتیم، و با آرمانهای شادروان ببرک کارمل، همنوا بوده و هستیم که خوشبختانه اندیشه های ترقیخواهانه آن بزرگمرد از طریق سایت وزین و پربیننده شما «اصالت» نشر و انعکاس می یابد. با همۀ رزمندگانیکه زیر پرچم آرمانهای جاویدان حزب دموکراتیک خلق افغانستان قلباً و صادقانه وابستگی دارند، و به موضعگیری سالم خود درین راه ادامه میدهند همسنگر خواهیم بود.

 

*    *     *

 

محمد طاهر نسیم

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org