امین الله مفکر امینی

 

        طنز:

عدهءازسـران واعضای مجاهدین وطالبان یعنیمیراث خوران دین ومذهـب درجمع همقطاران وپیروان ره ورسم شان چنین شـکوه ودرددلهای شانراباهم بیان میکنند تا چارهء بیرون رفت ازمشکلات شانرا پـیدا کنند. این گفتارهـا ودرد دلــها توسط کلان شان محترم ملا مختار جان بـاین شکل آغازمیشود:
ببینید ای برادران مسلمان ودیندارما! حوصلهء ما را ایـن نواندیشان خیال پرداززمانهء آخرالزمان بکلی خراب کرده.
هرجا ی که بنگری باصطلاح جوانان نو چُنُدُک، گــپ از تــــرقی وتعالی میزنند، گپ از نمیدانیم دیموکراسی میزنند. گپ ازحــکومت  مردم تـوسط مردم وبرای مردم میزنند. دیگر چیز ها را خو بجایش بــــمانید که امرو ز

گپ، گپ زنها است وگپ ازآزادی وتساوی حقوق شان میزنند.

این جوانک های کمپیوتری زادهء قرن 20 و21 میخواهند حتی زنان مارا به بهانه هـای آزادی و تساوی حقوق شان، ازما بگیرند.
زنان ما را خو بجایش بمانیــــــد که حتی دختران ما را که سالها بــــه گفت
وفرمان ما بوده اند، آنها را درمقابل ما نیزتحریک کرده اند وتحریک  مـی کنند بنام اینکه نمیدانم زمان مرد سالاری ها، پدرسالاری ها، برادرسالاری هــا ونمی دانم چون وچرا ها گذشته است .

واگر این گفته های غیر انسانی و اخلاقی وشرعی شان، جامهء عمل بپوشد

ما باید خود،غم زنده گی خودها را بخوریم، صبح وقت بایدخود مـــــاهـا از
خواب شیرین خود ها برخیزم وخمیر کنیم وآنرا درخانه پخته کنیم و یـــا به نان وایهـا ببریم .

دیگرخودما باید دیگ وکاسه کنیم، خود کالا بشوییم وخود باید لباسهای خـود هـــا را اطوکاری کنیم . آنها باید به خارج از منزل مصـروف گردند و مـــا
اولاد داری هم باید کنیم  یعنی اولاد ها را بشویم، بمکتب ببریم،  کــالا های شانرا نیزباید بشوییم وغیره وغیره .

توبه توبه خدایا! دیگر چیزها را خوبمانید که حالا گپ شان بربـطلان دیـــن ومذهب میراثی ما که سالها پیشوایان ما آنرا، به هزاران قربانی بنا کــــرده بودنـد وتا حا ل همه چیززنده گی، بر بنای آن قضاوت شده واین راه ورسم
باهمان شکل وبا همان شدت، درهمه کشورهای اسلامی وعیسوی وموسایی
وتقریبا درهمه کشورهای کهنه و قدیم اندیش و کهنه پسند دیگرنیز با رسـوم وعنعنات متفاوت مورد اجرا است، میخواهند بآن طوروطریق ها، نیزخـــط
بطلان بکشند.

 جهادعلیه کفارکه حق مجاهدین است تا کفاررا باسلام وآیین آن به هرطـریق که است، اززدن تا کشتن وبستن آ شنـا بسازند، آنها را نیز به باد استهزا می گیرند،  نه شرم ازریشهای سفید مجـاهدین دارند ونه از کلانی وبزرگی شان
حیا دارند ونه ازتسبیح ودستاروسـجاده های شان وامثالهم .

این جوانک های نو رسیده که به تعالیم بزرگان اندیشمند شان، به پــا خاسته
اند، که خداوند هر گز اینان را به پا ایستاده نمیکرد وزنگ زمین شــان مـی
کرد، اینقدرچشم سفید شده اند که دیگر ترس از نصایح وگفتارهای شـــیرین
ما ووارثان دین ومذهب خود شان هم ندارند وهرچه چرندیات کـــــه اززبان شـان برمی آید، علیه ما مسلمانان واقعی میهن ما افغاننستان دریغ نمیدارند .
ایکاش ما زمانیکه درمدرسه های معتبر دینی برادران پاکستانی خود، درس
های اساسی و حقیقی اسلام و دین و مذهب را میخواندیم و یا بعضا خود مـا
بآنها درس میدادیم، این مها جرین ساکن درپاکستان ما را، هــرطوروطریقی
که میشد،بمدارس دینی میکشاندیم تا دیگرفریب کمپیوترونمیدانم دیموکراسی

آزادی بیان، تساوی حقوق زنان ودیگرچیز های بد ونا جایز خـلاف اسلام و
دین ومذهب ما و شما را نمیخوردند و راه درست رفتن به بهشت را بـــرای
آنان نشان میدادیم . آنها بگفته های بعضی عیسویها ویابعضی متفکرین شان
نیزمیگویند که اسلام بزورشمشیروجهانکشایی هاولشکرکشی ها بوجود آمده تا به اصول منطق وخرد. میگویند که پیغمرما وسایر خلفای راشیدین، برای
اینکه مردم را به اسلام مشرف بسازند لشکر کشی ها کرده اند و خود محمد
(ص) نیز به چنین جنگها شرکت داشته است وکشت وکشتارها نموده اند.این
چه یک دروغ محض، حضرت محمد (ص) را به جنگ کردن و اشتراکـش
درجنگها چه ضرورت . البته یک چیز درست است که حضرت محمد(ص)
زن را دوست داشت  بهمین حساب زوجه های متعدد داشتند و دیگر اینکـــه
عطر و خوشبویی را نیز خوش داشتند که البته ما نیز با هــمان رسم شـــان
وسنن وجواز اسلامی چندین زن میگیریم وزدن عطرو خوشبویی ها را مـا
نیز خوش داریم و بآن عمل کرد میکنیم .

اینها یعنی همین جوانهای نوچُندُک یعنی نوبجوانی رســیده، برای اثبات قول

شان جنگهای نمیدانیم  صلیبی را که بخاطربســـط وگسترش دیـــــن عیسوی که  صد سال دراروپا ادامه داشت و پاپها یعنی ملا های عیـسوی به  پولدار ترین مردم وحتی صاحبان قلمروها هم شده بودند، برخ ما میکشند ومیگویند
که آنها بخاطرادامهء قدرت واستفاده ازپول مردم، مردمان نا آگاه آنزمـان را
سند رفتن به بهشت میدادند و نمیدانم حتی هفت پشت شانرا دربدل اخــذ پول ســند رفتن به بهشت نیزمیدادند. ودیگرتهمت کلان به پای ملا های  عیسوی
که درکلیسا ها، به بهانهء دادن تعلیمات بایبل وغیره اطفال نوبالغ را مولست کرده اند ومیکنند، کــه من نمیدانم این مولیـست چه معنی دارد. متهم کـــرده
اند.
خوب ازاینکه ملا های عیسوی چه میکردند ویا چه میکنند میگذریم،  ما را بآنها چه غرض.

خلاصه ای یاران ومجاهدین مسلمان! که ما وشما که سالها بخاطر این گفتـه های نا درست شان جنگیدیم و پیرو دین و مذهب واسلام خود ها بوده  ایم و
هنوزهم میباشیم، حالا میخواهند همه گپها وسخنان ما مذهبی ها و مــجاهدین
را و حتی ملا های عیسوی ونمیدانم هر مذهب و دین دیگر را، دروغ ثابـت
کنند.
من بشما میگویم که از همین لحظه باید، طور جدی در مقابل این گفته هــای
شیطانی این جوانان وانسانهای گمراه شده وگمراه کنــنده گان شـــان، بپا  بر خیزیم وبا طالبان برادران  دیگرمجاهد خود که حتی بنابرحقانیت راه و رسم
شان ریس دولت اسلامی ما محترم آقای کرزی بآنها برادرخطاب کرده انـــد
یکجا شوییم و بازبه شدت هرچه بیشتردرراه تحکیم اسلام واسلامیت،  چون گذشته ها بپردازیم وحتی اگر شود، زمینه دو باره برگشت برادران مجاهـــد
طالبی خود را نیز مساعد بسازیم.

حالا شما بگویید وازمن نترسید که آیا چیز هاییکه من گفته ام غلط است وآیا
دردین اسلام و مذهب ما وشما، چنین  چیزها واعمال ذکر شده ای ما که در فوق طور خلاصه تذکر دادم غلط اند. بیایید به جرات بگویید هرچــــه دردل دارید وهر چه گفتنی دارید .

یکی ازآن جمع که ملا محمد جان که هزاران نفر را شخصا  درروشنی دین
ومذهب خود ساخته وبافتهء شان،  بیجان کرده، به پا میخزد وبــعد از اجازه از برادر مجاهد کلانش کـه درفشانی کرده، چنین بیان میدارد:

برادر محترم و مرشد گرامی ومجاهد دانایم محترم ملا مختارجانعزیز !

من همه گپ های شما را با دیگربرادران مجاهد و طالب  که در ایـن جاه به
خاطر روشن شدن مزایای اصلی دین و مذهب و اسلام خود، جمع شده ایـــم
شنیدم، بخداهمش راست ومطابق دساتیراسلام ودین ومذهب اسلامی میباشــد
نعره ای تکبیر: الله  و اکبر، الله واکبر .
همه به یکصدا میگویند الله و اکبر، الله و اکبر.
بهمین ترتیب هریکی بطور کم وبیش گفتار مــلا مختارجان  وملامحمد جان مجاهد را تایید میکنند واشکها میریزند.
جند نفری تا اندازهء روی خوش باین گپ های ملا مختارجان، نشان نمـــــی
دهند ولی مجبورا از ترس برسم تایید سر شور میدهند ولی ازجمع یــکی آن بنام مولوی محمد امین صادق، به پــــا برخاسته واجازهء صحبت میــخواهد

محترم ملا مختار جان، برایش اجازهء صحبت میدهد.

صحبت مولوی محمد امین صادق: مولوی صــاحبان ومــجاهدین راه حـــق  و عدالت. من گفتار محترم ملا مختارجان عزیز را وملا محمد جان مجاهد را به طورکامل وبا دقت کامل شنیدم .
من امروزهمان طور که محمد امین یعنی امانت کارنام دارم وصادق تخلص من میباشد، ازکرده های که تا اندازهء من هم درجمع شماها، درزمان حهــاد
مرتکب شده ام، پشیمان بوده ام. حالا اگرمرا بکشید ویا هر تهمتی کـه بمــن

میکنید قبولداراستم ولی بخدا، سوگند که دیگرحوصلهء من نیزسررفته اسـت
ازدست این دروغ گویی ها که بما درس داده شده وهنوز هــم درس داده می
شود.این پاکستانی های لعنتی وجاسوسان آی اس آی، همه چیزها را کـه هله نمیدانم دین شما در خطر است و روس ها آمده برای اشغال وطن شما ونمی
دانم این کافران و کمونیستان، میخواهند مردما ن مسلمان ما را، بیدین  وبی
مذهب بسازند د روغ کامل بوده است ومیباشد .

 بیایید با بر گشت به یک وجدان سالم ، بگوییم که آیا درزمان حکومت ایـــن
حزبیها نمیدانم که پرچمی ها وخلقی ها و دیگر دوستان و یاران شــــان، در
کدام جایی بتخانه ها وبتهـا دیده باشید که ضد اسلام درآن مراکزرفته باشنــد وتبلیغ کرده باشند.
آیا ما شاهد پهره ها وگزمه های شان بخاطر حفظ جان ومال مردم نبوده ایـم
وآیا آنها را بخاطرحفظ مســاجد واماکن مقدسهء میهن ومردم، درحال خدمت

ندیده بودیم. آیا آنها برای شهیدان، ما منازل مســــکونی خصوصا پنجــــصد فامیلی های خیرخانه  را صرفا به کار داولطلبانه شان اعمار نــــکرده بودند ولی ما کافر گفته تعداد زیاد شانرا تا جای دسترسی، خورد و بزرگ شــانرا
نکشتیم وفراری ملک های اجنبی نکردیم؟ بشمول بعضی چیز های دیگر که شرم است اینجا ذکر کنم .
آیا همین حکومت کافر ها یعنی حزبی ها که ما آنرا کافر تاپه کردیم، بــرای
فامیل های بی بضاعت اعم از مامورین و اجیران وکارگران ، کوپون هـای

رایگان مواد ارتزاقی ندادند. آیا همین کافران، دختر فروش ها را واخذ جیز
و جوره های کمر شکن را منع قرار ندادند . آیا همین حزبی هـای کا فر در
راه اینکه سواد آموختن برای زنان ومردان فرض است ، کورس های سواد
آموزی در همه نقاط کشور تا جاییکه دسترسی داشتند، ایجاد نکردند. آیــــــا
آنها کوپراتیف های زراعتی را درهرجا بخاطرانسجام و هم آهنگی دهقا نان
وزارعین وکارگران زراعتی ایجاد نکردند،آیا همان دولت تخم های اصلاح
شده را به دهاقین طور رایگان برای حاصل بهتر با یک کمیت بهتر ندادند.

مهمتراینکه برای فراهم آوری تسهیلات غرض فرا گیری تحصیلات  فنـــی ومسلکی کارگران، زمینه های تحصیل درداخل و خارج مهیا نکرده بود ند
دیگر اینکه برای استادان موسیقی و نوازنده گان و خواننده ها که تا قبل هـا
مردمان نادان و بیسواد ما، با آنها روی یک دسترخوان نان خوردن را شرم
میدانستند ، بنابراحترام  وارج گذاشتن بمقام موسیقی و هنر شان، آنها را به
پست های مهم دولتی مقررنکرده بودند ؟

آیا در آن زمان کسی میتوانست بگوید که تو افغان و من هزاره، تو اوزبـک
ونمیدانم من چون و چرا .
بلی برادران مجاهدین ! من هم حق دارم که چیزهایی را بگویم، ببینید، حالا
همین سردسته های ما، درانتخابات ریاست جمهوری،  ازهمان چیز هاییکه حکومت حزبی ها بحیث خط مشی حقیقی شان بحث میکردند و آنها را مــی
میخواستند تطبیق کنند وتا اندازهء زیاد هم تطبیق کرده بودند، چنین جیز هــا
راهمین پیشوایان مذهبی ما یعنی سردستهای مجاهدین ما نمیگویند، واضــحا که گفته اند ومیگویند، خاصتا دراین وقت حساس انتخابات ریاست جمهوری

باین حساب ، پس معلوم میشود که آنها نیز راه کفر را گرفته اند. بازمهمتراینکه آیا پیربزرگ ما آقای محترم صبغت الله مجددی  در یــکی از ویدیوکلیپها که ما وشما آنرا نیزدیده ایم، نگفته است بوضـاحت که  مجاهدین
کابل را چور و چپاول کردند و تعداد زیاد کابلییان بشمول هزاره های افشار وتایمنی وات کابل و سه دوکان چنداول راکشتند وبنوامیس شان تعرضـــات
زیاد نمودند.
آیا بعضی از رهبران مجاهد ما، در صحبت های شان بخاطر احزاز کرسی ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان ما، کشت و کشتاروآتش ســــوزی
ها را، خلاف شرع اسلامی وقانون نگفته اند ونمیگویند.
مهمتراینکه آیا ما حکومت حزبیها را بخاطرورود قطعـــات محدود شوروی
ها، بوطن فروش، ملقب نساختیم. درحالیکه درسابق اگر یک شورویها آمده
بودند، آیا بیش ازسی کشوربشمول ناتووهمدستان شان بدون دعوت ماو شما
به بهانه اینکه دیموکراسی را میخواهند دروطن ما ایجاد کنند فعلا حضـــور ندارند.
آیا  این دستگاه های سیا و آی اس آی پاکستان برای ما وشما درزمـان جهاد که اصـــــلا دشمنی آنها بـا شوروی ها بود، بلیون های دالر بخاطر ازبیـــن بردن حکومت قانونی حزبیها، کمک نکردند . آیا ازخیرات همـــین پولها ی
کمک شده رهبران ما و شما که زمانی باصطلاح خر لنگ نداشتند، صاحـب
میلیونها دالر نیستند . آیا فراموش کردیم که چقدر رهبر مرشد و گرانقدر مـا
یعنی محترم گلب الدین صاحب حکمتیار، کابل را راکـت باران نمود وباعث قتل هزاران هزار، طفل و پیرو جوان و زن ومرد بیگناه مردم و تخریــــب
وطن عزیز ما شدند. و به همین قسم هزاران هزار فجایع دیگر .

در جریان این گفتار، عده ای زیادی از مـجاهدین که با همان وفاداری هنوز

هم بحساب ادای حق نمک دستگاه آی اس آی پاکستان ودستـگاه سیا، کـار و

پیکاردارند، با گفته های محمد امین صادق، لرزه وآتشی بجان عده ای زیاد شان افتـــاده بود، وخصوصا این گفته ها بر ضد گفته هــــــــــای محترم ملا
مختارجان واقع شده بودوترس ازاین بود که دیگران، هم گمراه نشوند با این
گفتار های مولوی محمد امین صادق، مصلحت در این دید ند تـــا آواز اورا
برای ابدخاموش سازد،همان بود که تفنگچه اش را اززیرکیش اش کشــــیده
ومولوی محمد امین صادق رامورد ضربهء گلوله قرار داده و جا بـجا شهید میکند.
مولوی محمد امین صادق در آخرین نفس هایش به عده ایکه بـــالای ســراو گرد آمده بودند، چنین گفت :
من هیچ گاه از مـلا صاحب مختار جان نخواسته بودم که مـن را باین زودی به بهشت روانه کند . ولی بشما خاطرنشا ن میسازم که رفـتن من به بهشــت
نسبت به کسانی دیگرکه آنها را روانهء بهشت سـاخته اید ویا میسازید، بکلی فرق دارد و من شهید واقعی و روندهء واقعی بهشت استـم، زیرا به گفتــــار
حقیقت ها، شهید شده ام و شما روزی، گپ های مرا وایـــن شهادت مرا بـــا
هزاران تشریفات و احترام زیاد، یاد خواهید کرد.

محترم ملا مختارجان، که متوجه آخرین سخنهای مولوی محمد امین صادق
میباشد. درآن حالت یکباردیگر،حاضرین را مورد خطاب قرارداده ومیگوید

برادران مجاهد دینی من! خیال این احمق که ما چیز های را که او گفتــــــه

بود، نمیدانستیم و یا نمیدانیم. ما همه را خوب میدانستیم و میدانیم . ولـــی
موضوع عهد و پیمان ما با یاران وفادار ما در سطح ملی ، منطقه و جهان
برای چه بود، این برای وفاداری ما به آرمانهای ما وآرمانهای دوستــــا ن

داخلی و خارجی مابود و او دیوانهء که کشتمش نمیدانست که این گفتـــا ر
های رهبران مجاهد ما که بخاطرریاست جمهوری کاندید استند جز گـــرفتن

قدرت وتسلسل بقایای ما، مفهوم دیگری ندارد. مهمتر اینکه چون من سراین
مولوی محمد امین صادق شک داشتم وسردسته ها و رهبران مجاهد ما نیز
سر اوشک داشتند، بمن دستوری تدویر چنین میتنگ و اظهار نظر ها ودرد
دلها را داده بودند که سرسپرده های واقعی دین اسلام ما چه طالب و چـــــه
مجاهد باید تشخیص شود و منافقین به سزای اعمالش برسد. من شکر گذ ار
استم که غیرهمین مولوی محمد امین صادق، همه ما ازیک ریشه واز یـک
عقیده مستحکم وپایدار، دفاع میکنیم .وباید بگویم که کشتن این مولوی محمد
امین صادق، یکدرس عبرت برای شما هم باید باشد که قابل بخشش بخــاطر
چنین اندیشه ها، هیچ کدام ما نمیباشیم . آمین . باز هم نعره ای تکبیر:
الله اکبر، الله اکبر، الله واکبر .

امین الله مفکر امینی 2014-01-03

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org