گزارشِ تحلیلی از "انتخابات؟!"-
نتیجۀ مشاهداتِ رفیق جاوید «سمیر» از داخل افغانستان


 

 

 ". . . از همان ابتدای اعلان تاریخ معین برگذاری "انتخابات" یک روند مشکوک و مبهم‌ و در عین حال بی انگیزه گی از جانب کمیسیون در زمینه دنبال می شد که بی باوری و هراس مطلق آنها را از برگذاری پروسه به وضاحت نشان میداد.

تمدید زمان رای دهی برای یک روز دیگر و نگه داشتن صندوق های رای در محلات به شدت آسیب پذیر این خود بیانگر یک برنامه از قبل تدوین شده برای تزویر و تقلب و جمع کردن آرا از جانب کمیسیون بود که بیشرمانه و وحشیانه عملی شد و این چیزیست که کمیسیون در هماهنگی با دولت از قبل برنامه ریزی کرده بود و به این گونه از خواسته ها و برنامه های دولت را حمایت و دنبال میکرد."
 

معیاد خدمت یک دوره پارلمان در افغانستان چهار سال می باشد و با ختم همین دوره "کمیسیون مستقل انتخابات" مکلف بود تا "انتخابات" دوره جدید را به راه انداخته و "وکلای" جدید با رای مردم واردِ دورِ جدیدِ "پارلمان" شوند.

اما این بار!

"انتخابات پارلمانی" چنانیکه در زمان معین آن برگذار نشد و "پارلمان" این دور حدوداً سه سال عمر اضافی و فرا قانونی (نا مشروع) خود را پیمود و به شکل غیر قانونی و غیر مشروع ادامه کار و فعالیت داشت.

درین مدت سه سال جانب "دولت" و "کمیسیون مستقل انتخابات" جداً مسوول بودند تا تمام فرایند را برای تدویر یک پروسه یی به نام انتخابات را فراهم کنند و این رویداد را عملی کنند.

با تأسف و دریغ که چنین نشد!

درین سه سال هم جانب "دولت" و هم کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات با ارایه هزار و یک دلیل غیر منطقی و عوام فریبانه از این امر دست باز زده و خودداری کردند و با برگذار نکردن "انتخابات" در وقت معین آن هزاران مشکل دیگر بر مشکلات جاری ملت و کشور افزودند و منفعت آینده خود و هم فکران خود را تآمین کردند.

همان گونه یی که برگذاری "انتخابات پارلمانی" به مثابه گذشتن از هفت خوان رستم در اذهان مردم جلوه گر شده بود، "دولت" و "کمیسیون"، ۲۸ میزان را تاریخ برگذاری "انتخابات" تعیین کرد و کمیسیونی مسوول و مکلف به برگذاری "انتخابات" درین موعد معین شد.

از همان ابتدای اعلان تاریخ معین برگذاری "انتخابات" یک روند مشکوک و مبهم‌ و در عین حال بی انگیزه گی از جانب "کمیسیون" در زمینه دنبال میشد که بی باوری و هراس مطلق آنها را از برگذاری پروسه به وضاحت نشان میداد.

با همه یی این فراز و نشیب ها و ایجاد صد معضل از جانب "کمیسیون" و "احزاب سیاسی" به بهانۀ گویا آوردن شفافیت در "انتخابات" بالاخره موعد به پایان آمد و روز "انتخابات" فرا رسید.

صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸ راس ساعت هفت صبح زمان مشخص شروع پروسه است، مردم گروه گروه پشت در های بسته ی محل های رای دهی رسیده اند و صف بسته اند ولی از حضور کارمندان کمیسیون در محل رای دهی خبری نبود، این انتظار ساعت ها به درازا میکشد تا کارمندان حاضر میشوند و در برخی از محلات تا پایان روز این انتظار دوام می کند و هیچ کارمندی در محل حاضر نمی شود، که این امر سبب خشمگینی و خسته گی بی حد و مرز مردم شده و عده یی کثیری از مردم مجبور به ترک محلات رای دهی شده دو باره به خانه های شان بر میگردند.

در محلاتی که کارمندان حضور یافتند با صد مشکل دیگر رو برو بودند، که همانا تشخیص افراد در لیست ثبت نام شده گان برای رای دهی و طرز استفاده از ماشین بایو متریک که جدیداً شامل پروسه شده بود.

و همین کاستی الی پایان کار تا شمارش آراء همچنان ادامه داشت و باور مردم را در قبال یک "انتخابات" حد اقل و نسبتاً شفاف به صفر تقرب داد.

به طور کُل این ناهنجاری ها و معضلات را در یک تحلیل کلان می شود از سه جهت موشکافی کرد و به بررسی گرفت:

۱ - جانب "دولت":

آنچه در زمینه فعالیت های پوشیده و مرموز "دولت" در پروسه "انتخابات" میشود گفت این بود که در یک برنامه تمام عیار از قبل طرح ریزی شده برای جابجایی مهره های اصلی و دلخواه خود در "مجلس نماینده گان" را در پیش گرفته و تا حدی هم آنرا عملی ساخت.

حذف شدن یک عده یی کثیر در مراحل ابتدایی به دلایل مختلف و تنگ کردن معرکه برای عده یی باقی مانده در برنامه کار زار های "انتخاباتی" و در آخرین اقدام ایجاد نابسامانی و اختلال در روز "انتخابات" و بسته نگه داشتن محلات رای دهی خود مصداق روشن بر این مدعا است.

۲ "کمیسیون مستقل انتخابات":

هر چند به اجبار میشود این کمیسیون را مستقل نامید، این نهاد هم در همخوانی و همسویی تنگاتنگ با جانب "دولت" و در زیر فرمان بزرگ باداران شان (امریکایی ها) برنامه را طوری مدیریت و کنترول کردند که هر آنچه خواسته باشند بتوانند به ساده گی عملی کنند.

شیوۀ جذب کارمندان از بخش معارف و معلمین و طرز آموزش آنها از پروسه "انتخابات" کاملاً استهزاء و مسخره بود.

نداشتن آگاهی کارمندان از شیوۀ برگذاری و پیشبرد پروسه خود معضل بزرگ در راه "انتخابات" شد که سبب ضیاع وقت شد و به گونۀ استهزا آمیز، مسخره، غیر قانونی و دور از همه موازین تمدید زمان رای دهی برای یک روز دیگر و نگه داشتن صندوق های رای در محلات به شدت آسیب پذیر این خود بیانگر یک برنامۀ مدون تزویر و تقلب و جمع کردن آراء از جانب کمیسیون بود که بیشرمانه و وحشیانه عملی شد و این چیزیست که کمیسیون در هماهنگی با "دولت" از قبل برنامه ریزی کرده بود و به این گونه خواسته ها و برنامه های "دولت" را حمایت و دنبال میکرد.

۳ افراد زور گو، فُرصت طلب و کاندیدانِ پُر نفوذ در محلات:

در کنارِ سایرِ تهدیداتِ بلندِ امینتی که از طرفِ مخالفین مطرح بود و بسیاری از مناطق از برگذاری "انتخابات" بی بهره ماندند و پروسه به کُلی برگذار نشد.

اما در اکثر و بسیاری از محلات افرادِ مسلح مربوط به یک عده از کاندیدان به محلاتِ رای دهی ریختند و صندوق ها را طبق میل پُر کردند که در این زمینه شواهد و ویدیو های زیاد هم موجود است.

ولایت بغلان - شمال کشور، نمونه ی بارز از این نوع مداخلات است که در چندین ولسوالی مثال دهنه غوری، نهرین، بورکه، دوشی، خنجان در اثر موجودیت تهدیدات مخالفین در بسیاری مناطق محلات رای دهی باز نشد و در برخی از ولسوالی ها نظیر بغلان مرکزی ساحه (مسجد سفید) صندوق ها به محلاتِ امن تر انتقال داده شده و به نفع یک کاندید مشخص پُر شدند.

و به همین منوال در سراسر کشور جریان داشت.

دوستان، و رفقای عزیز!

به همه گان هویدا است که حاکمیت موجود در کشور بدون استقلالیت سیاسی است و در اجرای هر برنامه خویش دستور از آمریکا می گیرند و هیچ چیزی در حیطه ی صلاحیت خود ندارد و بجز مُزد بگیران و بلی گویان در مقابل آمریکا و مفسدین در مقابل مردم نیستند؛ پس از چنین "دولت" و حاکمیت میان تهی، فاسد،  فرسوده و پوشالی بیشتر از این نمیشود توقوع کرد.

جانب غرب (کشور های متجاوز) در راس آمریکا هم برنامه های مشخص بر وفق منافع خود را دارد و عملی میکند و در این راستا از هر نام و بهانه نظیر (دموکراسی، آزادی، حقوق بشر . . . و غیره) استفاده ابزاری می کنند.

ولی آنچه قابل قدر و ستایش است همت و شجاعت مردم و توده ها است که با قبول هزار مشقت و خطرناک تر از همه وضع شدیداً خراب امنیتی باز هم به قیمت خون خود از ارزش ها حمایت می کنند و راه را پله به پله می آزمایند، پتانسیل وجود داشته، و توده ها شدیداً خواهان رهایی از این وضعیت هستند.

یگانه گزینه در برابر وضعیت کنونی اتحاد مردم افغانستان در برابر وضعیت کنونی، سر دمداران ارتجاعی، و مزدور صفت وابسته به اجنبی ها می باشد.

هموطنان، و رفقا!

بیائید متحد شویم، همرزم شویم و برای ملت و کشور خود یک مشت شویم و اقتدار و ارزش های خود را خود به دست بگیریم و خود همه کاره برای خود باشیم تا دست کوردلان و خونخواران زمان کنونی را از سر خود کوتاه کنیم.

زنده باد افغانستان!

زنده باد اتحاد و یکپارچگی مردم افغانستان!

با درود های بیکران: جاوید "سمیر".

 

 

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

 

 

www.esalat.org