26 april 2016 20:52:01

کیها داد از “جهاد” و مقاومت میزنند؟؟؟

«اسناد سخن میگویند»

(استاد صباح)

اتحاد سیاف، جمعیت ربانی، شورای نظار مسعود، حرکت محسنی و انوری و وحدت اکبری و مصطفی کاظمی ﺩﺭ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﻦﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ۱۳۷۱-۱۳۷۴ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻃﻮﺭی که وی و شرکایی جنایتکارش - ﻏﺮﺏ ﮐﺎﺑﻞ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻭﯾﺮﺍﻧﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ نموده ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ آنان ﻗﺘﻞﻋﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﯼ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﻌﻠﻪﻭﺭﺗﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﻨﮕﻬﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ۱۳۷۱-۱۳۷۴ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﻭ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮﺯ محکمه ﺩﺭ ﺍﯾﻦﺧﺼﻮﺹ ﺗﺸﮑﻠﯿﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. رسول سیاف، یکی از قصابان فاجعه خونین افشار، در حمله و تجاوز به افشار به عساکرش گفته بود: «سربریده سخن ندارد، هزاره ی خوب هزاره ی مرده است.

“جهاد” و “مجاهد” و شیرپور کابل – با پژوهش بیشتر

منطقه تاریخی شیرپوردرمرکزشهرکابل ویران شد، خانه های آن با بولدوزر هموار شد و میان اعضای کابینه وافراد بانفوذ از جمله فرماندهان “جهاد”ی، به شکل مخفیانه تقسیم شد. افرادی که این زمین ها را تصاحب کرده بودند استدلال می کردند که آنها در شهر کابل سرپناه دیگری ندارند و حق دارند خانه ای در این کشور داشته باشند. اما اکنون خانه های بیشتر این افراد در منطقه شیرپور، به فروش و یا کرایه گذاشته شده است. دراین منطقه، نزدیک به ۳۵۰ خانه آباد شده که از نظر مخارج و نوع معماری، در شهر کابل کم نظیر است، ولی آنگونه که دیده می شود شماری زیادی از این خانه ها برای موسسات غیردولتی و شرکت ها به کرایه ماهانه تا ده هزار دالر داده شده است. به اساس حكم ملا فهیم ساحه متذ كره از وجود نظامیها پاك و امر تخریب آن داده شد. در جوار این پوسته ها تقریباً سه صد خانهای غیرنظامی از دهها سال بد ین سو موقعیت داشتند كه در دوران جنگ طالبان در شمالی و سرازیر شد ن مهاجرین از آن مناطق، به آنهاافزوده شد.

سه صدوپنجاه نمره زمین چهار بسوه یی كه مساحت مجموعی آن به یکصد بیست هزارمتر مربع ( شصت جریب) میرسید برای اراكین بلند رتبه دولتی شامل وزرا، قوماندانان، جنرالها، معاونان وزرا، والیان، روسای دوایر امنیت، تجار وابسته به فهیم، قانونی و بسم الله وزیردفاع فعلی و همچنان خانوادههای فهیم، قانونی، عطا، جنرال داوود و د یگران توزیع گردید واكثریت خانههای مهاجرین زیر نقشه آمد. به تاریخ سیزده سنبله هشتاددو قوماندانی امنیه كابل تحت قوما ندهی عبدالبصیر سالنگی كه درآن ساحه زمین گرفته بود، به منطقه هجوم برده و به تعداد سی منزل را توسط بلدوزر به زور ویران كردند. آنان برای مردم فرصت جمعآوری اموال شان را هم ندادند و چندین كودك درین جریان زخمی شد.

یست تعدادی از كسانی كه این زمینها برای شان داده شده:

 بیست جنرالان “جهاد”ی و غیر”جهاد”ی بلندرتبه.

چهل هشت قوماند ا نان مسلح بر حال “جهاد”ی.

 هشت معاون وزیر

پنج معاون والی

بیست دو تاجروابسته به فهیم، قانونی، عتیق اله بریالی قبلآ معاون وزیر د فاع پسرخاله قانونی و بسم اله فعلآ وزیر دفاع. جنرال عارف قبلآ رییس عمومی امنیت ملی وفعلآ وکیل درشورای ملی ازپنجشیرو پنج تن از اقاربش.

 روسای امنیت دولتی و داخله.

 امیرالد ین سالك معاون شاروالی

 انجنیرعبدالطیف رییس اسكان

 ملا تاج محمد والی قبلی كابل وفعلآ وکیل شورای ملی.

 احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود.

 مفتاح الد ین كارمند عالی رتبه امنیت دولتی.

 انجنیرمحمداسحق رییس قبلی رادیو و تلویزیون.

 بابه جلندر قوماندان شورای نظارازپنجشیر.

 نوریه زینب انوری رییسه كودكستانها، خانم انوری قبلآ وزیر زراعت وفعلآ والی هرات.

 بسم اله وزیردفاع برای پسرانش عنایتا لله و هدایت الله ازپنجشیر. و…

افرادی كه در شیرپور زمین گرفته اند و خانه های قبلی شان افشا شده است.

 قانونی وزیر قبلی داخله ومعارف وفعلآ عضو ولسی جرگه كه در حصه اول خیرخانه، وزیراكبرخان، هند، لندن ودوبی وجاها ی دیگرقصر.

برادران احمد شاه مسعود مالک چندین قصروبلدینگ درداخل وخارج. -

میرحیدرمطهرازپنجشیرمدیرروزنامه آرمان درکابل ... -

حاجی محمد محقق که چندین خانه درکابل وولایات کشوردارند. -

 فهیم ده هاخانه ی مجلل در پروان دوم، كارته پروان و وزیراكبرخان و چندین منزل دیگر در تایمنی، خیرخانه و پل باغ عمومی، دوبی و…دارد.

عبدالله (مشوربه دبل عبدالله) منازلی درپنجشیر، کابل و…

 دامادهای فهیم هر كدام در كارته پروان، مقابل لیسه نادریه وخیرخانه خانه دارند. –

 عبدالحسین، حاجی مقیم، عبدلامین و عبدالقدیم برادران فهیم زمینهای شیرپور توزیع گردید كه هر كدام برعلاوه درپروان دوم، پروان سوم مقابل باغ بالا و كارته پروان خانه ها داشته و مصروف تجارت سنگهای قیمتی پنجشیرو تیكه داری تعمیرات آیساف در ساحات پلچرخی و دارالامان میباشند.

 حاجی محمدعثمان كاكای فهیم در شیرپور زمین غصب نمود كه قبلاً هم مالك دو خانه در بهارستان كارته پروان و پروان سوم بود.

 عتیق الله، نجیب الله، حاجی فرید پسران كاكای فهیم و ثریا دختر كاكایش كه همه دارای دو سه حویلی در شهر كابل بودند، زمینهای شیرپور داده شده.

 قره بیگ قبلآ رییس سره میاشت ازپنجشیركه دارای سه خانه میباشد.

 نظری رییس اداری وزارت حج و اوقاف دو خانه دارد.

تورن اسماعیل وزیرآب وبرق، درکابل، هرات، دوبی، مشهد و… -

 عطا والی بلخ چندین درجن قصروبلدنگ درمزار، کابل، دوشنبه، تاشکند ودوبی و,,. دارد.

 عبدالبصیرسالنگی سابق قوماندان امنیه كابل وفعلا والی پروان كه سه خانه و30 باب د كان قبلاً در شهر كابل داشت.

غصب قسمت ازپارک وزیراکبرخان وسیله جبار ثابت لوی ثارنوال ودیگران. -

 جنرال ظاهراغبر (مشهوربه ظابط ظاهر) ازپنجشیروبرادرانش طاهروصدیق شباب فعلآ درجرمنی در ساحه گولائی سینمای خیرخانه قصر شاهی درپرژه جدیدوجای دیگرخانه ها دارند وشیرپوررا نیزچورپورکرده اند.

 محمد شریف شریفی برادر قانونی كه در خیرخانه وخارج کشور…خانه دارد.

عتیق الله بریالی ازپنجشیرقبلآ معاون وزارت دفاع چندین خانه رهایشی دارد. -

جنرال داود قبلآ معین مبارزه باموادمخدروزارت داخله ازپنجشیرچندین خانه درکابل وولایات کشوردارد. -

ثارنوال کرام الدین قبلآ ثارنوال شورای نظار، رییس اداره سوم امنیت ملی، رییس دفترمارشال فهیم دروزارت دفاع، -

رییس فدراسیون فتبال ووالی پنجشیرخانه های متعددی خریداری وغضب نموده است.

 جنرال محمدعارف رییس امنیت دولتی ازپنجشیركه سه خانه را در كارته پروان تصاحب كرده و سرك عمومی را مسدود ساخته است.

 عبدالمحمود قبلآ لوی ثارنوال ازپنجشیرچندین خانه درشهرکابل دارد.

 حاجی شیرعلم قوماندان سیاف كه در تایمنی، کمپنی وپغمان خانه دارد.

 قوماندان ملاعزت كه در كارته پروان، خوشحال خان وپغمان خانه دارد.

در پی کنفرانس خبری کمیسیون مستقل حقوق بشر و گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد تخریب منازل مسکونی اهالی شیرپورواتهام تعدادی از مقامات دولتی به غصب املاک رهایشی و نقض حقوق بشر در مقر آن کمیسیون برگزارشد، عکس العمل های مختلفی ازسوی مقامات و اشخاص ذیربط صورت گرفت. سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر درمورد گزارش این کمیسیون توضیح داده گفت؛ که بین دو گزارش، یکی لیست افرادی که مستحق نمره شده اند و دیگری تخریب خانه های مردم در شیرپور خلط صورت گرفته است.

درگزارش کمیسیون فقط تخریب اجباری خانه های مسکونی مردم و شیوه برخورد با آنها، نقض حقوق بشر تلقی شده است. به دنبال این مشاجرات، سخنگوی دولت اعلام کرد؛ کرزی دستور داده است که کمیسیون مستقلی به منظور پیگیری قضیه اهالی شیرپور و خلاف کاریهایی که در قسمت توزیع زمین صورت گرفته، تشکیل گردد. اما این کمیسیون مانند کمیسیون های دیگرهزگزتشکیل نگردید وهمه سخنان کرزی چون بادهوا به فضامیپیچد. براهیمی نماینده خاص قبلی ملل متحد درامورافغانستان از گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد دفاع کرد و گفت با این گزارش اصولاً موافق است و تخریبخانه ها را بالای مردم نقض حقوق بشر تلقی می کند. وی تأکید کرد که تخریب خانه ها اشتباه بوده، حتی اگر آنها دستوررسمی را اجرا می کردند. . . شاروالى، تحلیلگران و کمیسیون بررسى غصب ملکیت هاى وزارت دفاع، مقصر اصلى در غصب این املاک را، احکام غیر قانونى اراکین بلند رتبه زمان ربانى، به شمول خودش، میدانند.

ساحات آتى که مشتمل بر صدها جریب زمین مربوط تاسیسات وزارت دفاع سابق بوده، در چهار طرف شهر کابل توسطه وابسته گان مقامات ارشد تنظیمى و دولتى، بر اساس احکام غیر قانونى کرزی وربانى و اراکین دولتى اش، غصب شده اند. ساحه اول در جنوب شهرکابل، موازى اراضى ایکه محاط است از طرف شرق به تپۀ تاج بیک، ازطرف جنوب به کوه کُرغ، از طرف شمال به افشار دارالامان و ازطرف غرب به آخر دشت برچى. این ساحه، توسط شخصى بنام حاجى نبى که به گفتۀ مردم محل، برادر کریم خلیلى معاون رییس جمهور قبلی، غصب شده که قبلاً قطعه سکاد و غند توپچى در آن جابجا بوده. این شهرک مانند حیات آباد پشاور به چهار فیزتقسیم شده بوددر بین آن یک پارک، در وسط سرک عمومى، دوطرفه طورى نقشه کشى شده که از شرق به غرب امتداد یافته و هر نمرۀ آن، از ده الى بیست هزار دالر امریکایى به فروش میرسد.

ساحه دوم، جنوب غرب شهر کابل، ساحه بالاتر از دشت برچى، نزدیک ارغندى( اخلاص مینه )که مربوط به حاجى شیرعلم ابراهیمى (قوماندان شیرعلم )، قبلآ والى غزنى و یکى از قوماندانان ارشد سیاف میباشد. دراین ساحه هم پوسته هاى قبلى فرقه ده، مستقر بوده است. ساحه غرب شهر کابل ساحه غند بیست چهار وغند تانک فرقه ده که محاط است، ازطرف جنوب به چهلتن، از طرف شرق به خواجه جم، از طرف شمال به بند قرغه و از طرف غرب به زیارت خواجه مسافر. دراین محل شهرکى تحت پروژه ی بنام شهرک ملاعزت ( قوماندان ملاعزت ) اعمارگردیده است.

ازهر نمرۀ سه بسوه یى آن که مبلغ هشت هزار دالر بفروش رسیده، تا کنون هشتصد نمره آن توزیع شده است. ملاعزت یکى از ارکین برجسته جمعیت اسلامى و قوماندان اسبق فرقه ده بوده است. ساحه سوم درشمال شهرکابل، عقب قطعه بابه جان( فرقه ٥٥ ) مربوط وزارت دفاع که از طرف شخصى بنام دگرجنرال عبدالرحمن، مولاناى سید خیلى توزیع شده و هر نمرۀ آن، ازپانزده الى بیست پنج هزار دالر بفروش رسیده است. ساحه چهارم ساحه گُلباغ و فامیلى هاى ریشخور در جنوب کابل که تاسیسات دیسانت هجومى و فرقه ۱٤ ریشخور وزارت دفاع در آن مستقر بود. این ساحه که ازطرف غرب محاط است به کوه کُرغ، از طرف جنوب به چهل دختران چهار آسیاب، ازطرف شمال به قلعه فتح چهاردهى و از طرف شرق به خیر آباد چهار آسیاب، هر نمرۀ آن، مبلغ نُه هزار دالر بفروش رسیده است. همچنان تاسیسات تپۀ نادرخان وشانزده جریب زمین لواى راکت قرغه هم، مورد چپاول قرار گرفته است.

عطا محمد نور

دردولت مافیایی و جنایت پرور کرزی هرآنچه زشتی، پلشتی و تباهیست؛ مقدس و محترم است و هرقاتل و رهزن و فاسد؛ شاه وامیر و حاکم مملکت. درمافیا پیشگان “جهاد”ی، چهره ملال‌آورعطامحمد با اکت های سینماییش که یک مشت ستایشگران پتلون پوش و ریشو هم دارد قابل مکث است.

ـ شهرک بندری حیرتان که هم سرحد با ازبکستان است و بیشترین کالا های مصرفی چینی، ترکی، روسی و ازبکستانی تاجران ازین بندر وارد می‌شوند به یکی ازمنابع عایداتی عطا مبدل گشته است. رئیس شهر حیرتان قاضی نجیب از مزدوران پروپاقرص حاکم بلخ است که توسط وی تا حال به این سمت باقی مانده است. بوی فساد و دزدی از گمرک حیرتان تا جایی بالا گرفت که اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری رقم پول اختلاس شده را بیش از سه میلیارد افغانی اعلان کرد.

ـ بلند منزل ده طبقه‌یی مقابل شاروالی مزار ظاهرا بنام اسدالله شریفی وکیل پارلمان است. شریفی بیشتر پول عطا را کار می‌کند وازدلالان وشریک قابل اعتماد وی بشمار می‌رود.

ـ ساختمان بزرگ درحال اعمار چهارراهی تفحصات که قبلا بنام سرای عجب خان مشهور بود با تهدید و ارعاب به قیمومیت عطا درآمد و فعلا نظر به وسعت تعمیر شاید از جمله بزرگترین ساختمان در ولایت بلخ محسوب گردد.

ـ ترفند دیگرعطا برای ستاندن بیشتر سود به اجاره گرفتن ساحات تجارتی و شریک شدن بدون سرمایه با شرکت ها و اماکن اقتصادی سود آور است. مثلا ساحه مندوی مزار و مارکیت تجارتی سینافرکه محل فروش مواد تعمیرات است به مدت ١٦ سال و ساحه زیر زمینی دروازه بلخ را به مدت ٥٠ سال به اجاره گرفته است.

هم چنان در تمام پروژه های ساختمانی بشمول پروژه های سرک سازی توسط انجو های داخلی و خارجی بدون آنکه سرمایه گذاری نماید به فیصدی بلند یعنی ٥٠ فیصد شریک است. مثلا دربرج غضنفر واقع در سرک قوماندانی امنیه که نظر به نقشه شهری باید تخریب می‌شد ولی بخاطر سهمی که غضنفر به عطا قایل شده است شاروالی مزار از تخریب آن ممانعت کرد. اکثر جایداد هایی که به اجاره گرفته می‌شود توسط برادرش سلطان که صاحب شرکت ساختمانی نیز هست، فدا محمد دیوانه برادردیگرش، حاجی باقی شوهرخواهر، لنگ سید محمد، اسدالله شریفی، حاجی مایل، استاد وکیل رئیس شهرک خالد بن ولید، یونس مقیم شاروال مزار، داکتر میرویس ربیع رئیس صحت عامه بلخ، حاجی شریف سنچارکی که چندی قبل سکته کرد و... که افراد حسابی وی در شبکه مافیایی با کار های پر درآمد می‌باشند؛ صورت می‌گیرد.

ـ بعد ازعطا دوغارتگر دیگر “جهاد”ی- جمعیتی علم سیاه و اسحق رهگذر وکلای پارلمان جنگسالار نیزبرجان و مال مردم نگونبخت سفره پهن کردند. اولی شهرکی بنام آزادی بنا نموده و دومی زمین و اپارتمان های زیادی درمرکز و حومه شهر دارد. ایندو ازقوماندان های دوران بچگی و آدمکشی های مقام ولایت بلخ اند.

ـ غصب زمین درمزار چه در ساحات سبز، پارکهای صنعتی و زمین های زراعتی دولتی وغیر دولتی توسط مافیای عطا صورت گرفته است.عطا همه قوماندانان لچک و چورگرش را به جان و زمین مردم گرگ وار رها کرده و حتی جای خالی در دشت های مزار باقی نگذاشته اند (چه رسد به ناحیه ششم داخل شهر) همه را بین خود مثل مایملک پدری خویش تقسیم نمودند.

مسافرانیکه از کابل میآیند بخوبی در خواهند یافت که از دوراهی حیرتان تا داخل شهر درسینه این دشت پر وسعت لانه گزیدند . مثلا سمت کوه یا شمال دوراهی را اسحق رهگذر وکیل پارلمان صاحب شده، کمی پیشتر ازآنرا وکیل غضنفر شهرک تاسیس نموده و به تعقیب آن وکیل عباس دالر و سناتور احمد شاه رمضان دو نماینده مافیای محقق شهرک ها بخود ساختند و دراخیر ظاهر وحدت معاون ولایت ازحرکتی های شیخ آصف محسنی مناطقی را به خود اختصاص داده و... به یاد مان باشد رهبری این مافیای جمعیتی عطا محمد است.

ـ پاتک شهری که درکمربند بلخ مسیر شاهراه شبرغان-‌ مزار توسط شاروالی ایجاد شده هیچ جنبه قانونی و حقوقی ندارد، فقط اخاذی اجباریست که به دستور عطا توسط شهردار خطا کاراش عملی می‌شود و ازهر وسیله نقلیه که مال‌التجاره را از بندر آقینه وارد شهر مزار می‌نماید حداقل مبلغ ٢٠ هزار افغانی محصول ولایتی می‌گیرند.

ـ سوزانیدن شفاخانه صحت عامه بلخ وسپس خریداری دوسرای مقابل آن که اکثریت داکتران درآندو معاینه خانه داشتند و مشکل اکثرمریضانیکه از مناطق دور و ولسوالی ها می‌آمدند را بخوبی حل می‌نمود، در جمله خیانت های نابخشودنی ولایت بلخ حساب باید کرد که دلیل آنرا رونق دو شفاخانه شخصی عطا الفلاح ومولانا می‌سازد. ازین مثال ها فراوان موجود است و نیاز چندانی به تحقیق عمیق و موشکافانه اکادمیک ندارد. دریافت دزدی عطا ضرورت به ذره بین هم ندارد درهر گوشه‌ی شهر، خانه و مهانخانه، تانک تیل و تجارتخانه، شهرک و زیر خانه دارد و امکان ندارد کسی درین شهر زندگی کند اما چپاول عریان او را نبیند بشرط آنکه احمق و کور مادرزاد نباشد. هرانسان سالم فقط می‌پرسد که عطامحمد که از یک خانواده فقیر بود و به گفته خودش عمرش هم در «“جهاد” فی سبیل‌الله» گذشته، اینهمه سرمایه قارونی را از کجا بدست آورد؟.

تیکه دار “جهاد” سیاف

اکثرقوماندانان وسران به اصطلاح “جهاد”ی درراس مافیای زمین درکشورقراردارند واینان این زمین ها را ثمره “جهاد” خوانده برای خود حلال میدانند. زمانی یوسف پشتون وزیرشهرسازی گفته بودکه در سراسر کشور بیش ازچهار میلیون جریب زمین غصب شده و ازقسیم فهیم منحیث رئیس مافیای زمین نام برد

عبدالرب رسول سیاف و قوماندانهایش بیشترین زمین دزدی را درکابل و اطراف آن راه انداخته اند. گفته می‌شود که سیاف وزیردستان ونزدیکانش چون قوماندان ممتاز، حاجى شیرعلم، آمرعبدالستار، اکیی، قوماندان عبدالله وغیره هرکدام هزاران جریب زمین غصب شده دراختیار دارند

ازچندین سال بدینسو اعتراضات مردم «شش گذر» ولسوالی پغمان علیه سیاف بلند است که می‌گویند باند سیاف حدود ده هزار جریب زمین را که ملکیت آنان می‌باشد به قبضه‌اش درآورده است. تظاهرات مردم پغمان علیه سیاف تا حال چندین بار به خونریزی وکشته شدن مردم بیچاره منجرگردیده است. بخشی ازاین زمین های دعوایی درساحه چانغر در کنارشاهراه کابل ـ کندهارموقعیت دارند. قابل یادآوریست که سیاف و حواریونش قبلا هزاران جریب زمین دشت چمتله را به زور تصاحب شده به قیمت هنگفت بالای مردم به فروش رسانیدند

قضیه دیگر زمین دزدی درولسوالی کلکان کابل که جنجالهای شدیدی را دامن زد. درین قضیه نیزسیاف و طرفدارانش دست دارد. حاجی داوود کلکانی عضو پارلمان که از طرفداران سیاف بوده درهمدستی با قوماندان ممتاز(برادرزاده سیاف) حدود یکهزارجریب زمین ساحه آقاسرای وشیخوی این ولسوالی را تصاحب نموده اند.

اینان کانتینری با اوباشان مسلح را دراین ساحه جابجا نموده و به زور تفنگ این زمین را درچنگ شان نگهداشته اند. حتی اینها بین خود دراثراختلافاتی درگیر شده اند

داوود کلکانی وامان الله گذردرولسوالی شکردره کابل نیز درراس مافیای زمین وبه غصب زمین های مردم مظلوم پرداخته اند که تظاهرات وسیع ساکنان این ولسوالی را در بر داشت. فهیم و برادرانش، اسماعیل خان، عطامحمد، خانواده کرزی و دیگران هم از جمله دزدان درجه اول زمین اند که ازاین درک میلیونها دالر به جیب زده اند.

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org