شنبه، ۱ اگست ۲۰۰۹

به آرزوی سلامتی جهانیان وبه مقدار برگ سبزی به تمام فارسی زبانان جهان تقدیم میگردد

خطر انفلوئنزای خوکی را جدی بگیرید

پژوهش و نگارش از دوکتور وفأ معصومی

 ـــ  در روز بیست وهفتم اپریل سال ۲۰۰۹ ترسائی، زنگ خطر بزرگی جهانیان را از روزمره گیهای عادی ویکنواخت بیدارتر وهوشدارترنمود.

ـــ  این زنگ خطر برای اولین بار در کشور مکزیک به صدا درآمد وتعداد مبتلایان به این مریضی را، در حدود یکصدو سه نفر اعلام نمودند.

ـــ این مرض انسانها وخوکان را یک برابر مصاب نموده ودر هردو رایج شمرده شده است.

ـــ این مریضی مانند اکثر انفلوئنزاها، به شکل یک مریضی معلوم الحال جهاز تنفسی ظهور میکند.

ـــ ویروس این مرض به آسانی تغییر (ژن) میدهدواین زمانی به وقوع می پیوندد که اگر خوک مبتلا به انفلوئنزا، درعین زمان، مبتلا به انفلوئنزای نوع پرندگان وانسانی گردد. ودراینحالت است که با تغییر در ژن، ویروس جدیدی را به وجود می آورد که شامل ژن حیوانی وانسانی میباشد وهمانا که همین حالت در انفلوئنزای کنونی شکل گرفته است.

ـــ این مرض ازخوک به انسان، واز انسان به دیگر انسانها تکرار سرایت می کند .

ـــ براساس اعلامیۀ CDC ادارۀ سلامت ایالات متحدۀ امریکا تا حال تنها دو دوا مؤثریت خودرا درین مرض نشان داده است که عبارت اند از :Tamiflu , و Relenza.

اعلامیۀ اطلاعات شهروندی شماره ۰۳ (۲۰۰۹) آلمان این مرض را به گونۀ نسبتاً مفصلتر وجدی تر به شهروندان خود هوشدار داده ومردم خودرا متوجه نکات زیرین می نماید:

ترجمۀ متن اعلامیۀ شماره ذکر شدۀ بالا:

انفلوئنزای خوکی:

توصیه ها وسفارشها در موضعگیری با واقعات مشکوک وواقعات تثبیت شدۀ مریضی :

در مقابله با پخش وانتشار بیشتر انفلوئنزای نوع A/H1N1 (نامیده شده به نام گریپ خوکی ویا گریپ نوع جدید) ادارۀ مرکزی دولت فدرال آلمان برای توضیحات در مورد موضوعات طبی در مواجه شدن با حالات مشکوک و یا مبتلأ به این مریضی :

۱ ــ چه کسانی مبتلأ به مریضی انفلوئنزای خوکی ویا نوع جدید ویروس انفلوئنزا (A/H1/N1 میشوند؟

در زمان حاضر کسانی به این مریضی مبتلأ میگردند که، در تماس با مریضان مبتلأ به این بیماری باشند. در جمهوری فدرالی آلمان در زمان حاضر تعدادکمی طور نسبی گرفتار این نوع مریضی میباشند.

۲ ــ انسانها چگونه گرفتار این مریضی می شوند ؟

سرایت مرض به طور عمده از انسان به انسان از راه تماس با ذرات کوچک آب بینی وافرازاتیکه توسط سرفه وعطسه پراگنده میشوند، صورت می گیرد. همچنان دستگیر های آلوده با ترشحات ویروس دار تنفسی از دستهای آلوده به دهن وبینی رسیده وباعث مریضی میگردند.

۳ ــ علایم ابتدائی که در ابتلأ به مریضی جلب توجه میکنند؟

معمولاً یک تب ناگهانی، خستگی، درد سر ودرد اعضأ، بی اشتهائی وسرفه،از دلایل مصاب به این بیماری شمرده میشوند.

یکتعدادی از انسانها که به این نوع جدیدی از انفلوئنزا مبتلأ گردیده اند، از یک ریزش بینی عادی، گلودردی، دلبدی واسهال خبر داده اند.

۴ ــ در مواجه با واقعات مشکوک به داکتر معالج خود خبر بدهید ویا از داکتر خانگی خود مشورت بگیرید.

اگر ترس مصاب شدن به این بیماری بر حال واحوال شما چیرگی نمود، به داکتر معالج ویا داکتر واقعات عاجل زنگ بزنید، خود در خانه بمانید تابا رفتن به معاینه خانه باعث انتشار مرض در اطاق انتظار مریضان نشوید.

در ملاقات با داکتر معالج از علایم مریضی و شکایات موجود سخن بزنید، واگر بامریضان ِ گرفتار این نوع مریضی در تماس بوده باشید، دوکتور معالج خودرا درجریان بگذارید، وهمچنان درجائیکه این نوع مریضی وجود داشته است خبر بدهید.

۵ ــ درحالات مصاب به این مریضی همان بهتر که ازخانه بیرون نشوید، وجای دیگر سفر ننمائید. اگر شما شخص بیکس وتنهأ در منزل خود هستید در آنصورت از همسایگان، دوستان واعضای فامیل طلب کمک نمائید. خریدات ودیگر اهتمامات وضروریات شماکه توسط کمک گاران خریده شده، باید درپشت دروازۀ خانۀ شما گذاشته شود، ونباید کسی آنرا به درون خانه انتقال بدهد. البته دوکتور معالج شما لزوم گرفتن ویا نگرفتن ادویۀ ضد مریضی را به شما توصیه خواهد نمود که البته ادویه نباید به دستور کس دیگر غیر از دوکتور معالج، خریده وخورده شود. واز سوی دیگر ادویه مربوط به این مریضی ضرورت حتمی یک نسخۀ رسمی از سوی داکتر معالج را در بر دارد. واین از آن جهت مهم است که یک مقدار معین دوا برای یک مدت معین از طرف دوکتور هدایت داده میشود. چه اگر ادویه خلاف هدایت دوکتور به حیث یک شخص کار آگاه بدون دانستن اینکه کدام دوا وبه چه مقدار وتاچه زمان گرفته شود، باعث ایجاد مقاومت ویروس در مقابل دوا گردیده که نه تنها به درد این یگانه مریض نخواهدخورد که باعث انتشار ویروس مقاوم به دوا به دیگر انسانها میگردد. بنابران از هیچ کس دیگری هدایت نگیرید تنها به شخص مسوؤل ومؤظف یعنی دوکتور مربوط خود مراجعه کنید وهدایت بگیرید.

از روز مصاب به مریض تا به روز دادن علائم مریضی چه مقدار وقت تعیین گردیده است؟

فاصلۀ میان سرایت وبه روز دادن علایم مریضی:

نظر به مطالعات جدید ودقیق فاصلۀ این زمان در مجموع شباهت زیادی به انفلوئنزاهای موسمی داردکه در آن، زمان سرایت تا به روز دادن علایم یک تائ چار روز را دربر می گیرد.

یک مریض مصاب به انفلوئنزای خوکی تا چه مدتی قابلیت سرایت به دیگران را دارد ؟:

قابلیت سرایت انفلوئنزاهای موسمی کمی بیشتر از به وقوع پیوستن علایم مریض آغاز گردیده، وبرای سه روز تا پنج روز دوام می نماید. اما در انفلوئنزای خوکی فرضیه وتصور براینست که بعضی ازین مریضان حتی پیش از علایم مریضی، قابلیت پراگندن این ویروس را دارند واغلبا یک هفته را دربرمی گیرد که، درین مدت ویروس شخص مریض باعث مریضی دیگران میگردد.

توجه ونظرداشت به موازین بهداشتی زیرضروری می باشد:

 اگرشما خود مریض هستید ویا ازیک مریضی مبتلا به این بیماری مواظبت می کنید، باید از کارکنان حفظ الصحه، دوکتور ویا نرس مربوط وتوسط مامورین بهداشتی، به نکات مهم زیرین بهداشتی واصول ارتباطی در منزل خود توجه داشته باشید:

۱ ــ دستها ومیان انگشتان خودرا چندین مرتبه در روز برای مدت بیست تا سی ثانیه پیش ازتماس وبعد از تماس با مریضان بشوئید، ودرین میان کوشش کنید تابا افرازات دهن وبینی مریضان تماس نگیرید.

۲ ــ در وقت سرفه نمودن از مریض ودیگران فاصله بگیرید. بهتر است هنگام سرفه وعطسه با استفاده از دستمال کاغذی استفاده کنید تا از سرایت به دیگران جلوگیری کرده باشید، ودستمال کاغذی مستعمل را فورأ راهی زباله دان نمائید.

۳ ــ شخص مصاب شده به مریضی باید دریک اتاق تنها ودور از دیگران جا داده شود.

۴ ــ مریض باید غذاهایش راخود بخورد وبخود کمک کند، وآنهم در یک اطاق تنها وجدا از دیگران، ودر یک زمان غیر از زمان صرف غذای دیگر اعضای فامیل.

۵ ــ اگر مریض تماس جسمی نزدیکی با دیگران داشته باشد، باید از یک ماسک محافظوی دهن وبینی استفاده کند تا، به اینوسیله از مقدار وتعداد ویروس خارج شده با تنفس وسرفه بکاهد، وباعث سرایت مرض به دیگران نگردد. باید توجه لازم صورت بگیرد تاپوشش دهن وبینی زیادتر ازیک مدت زمان دو تا سه ساعت ادامه داده نشود،و همچنان شخص خدمتگار وپرستار باید از پوشش دهن وبینی استفاده کند. مخصوصأ اگر فاصله بین مریض وشخص پرستار کمتر از دومتر باشد.

۶ ــ اطاقهای کلکین وپنجره بسته، باید روزانه سه تاچار مرتبه وهر مرتبه ده دقیقه هوا داده شود تا، به اینصورت ازمقدار ویروس در هوا ی اتاق بکاهد واز خشکی دهن وبینی ممانعت به عمل بیاید.

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org