بازگشتِ همه به سوی اوست

مجلس ترحيم

محمد اشرف عسکريار و محمد يوسف عسکريار برادران، سيما سرغندوی و شميم عسکريار خواهران، نجيب الله سرغندوی و محمدشريف عسکريار يازنه ها، سيمين عسکريار و ثريا عسکريار همسرانِ برادران، خيبر سرغندوی، پسرلی سرغندوی، نرگس سرغندوی، شگوفه عسکريار، شبنم عسکريار و سليمان عسکريار خواهرزاده ها، سحر عسکريار و نيلوفر عسکريار برادرزاده ها؛

نسبتِ وفاتِ محمد داوُد عسکريار فرزندِ مرحوم محمد عُمر عسکريار، سابق مديرِ عمومی تنظيمات وزارت دربارِ سابقه، که جنازه قبلاً در امريکا به خاک سپرده شده است، به اطلاع دوستان ميرسانند، که مجلس ترحيم و يادبودِ مردانه و زنانه در شهرِ روتردام، کشورِ هالند برگزار ميشود.

شرکتِ دوستان در مجلس ترحيم باعثِ خشنودی روح آن شادروان و تسلی بازمانده گانش ميگردد.

تاريخ برگزاری:  شنبه 10 اکتوبر سال 2009م.؛

محل برگزاری: مسجدِ افغانها،

آدرسِ مسجد:

Karel de Stoute plein 23

 

3082 RM-     Rotterdam

Nederland

وقت: از ساعتِ 14.00 تا 16.00 بعد از ظهر؛

تلفونهای تماس:

0031- 644 10 64 54

0031- 654 36 69 35

0031- 620 14 70 60

 

دست اندرکاران اصالت مراتب تسلیت و همدردی خودرا به خانوادهء محترم عسکریار و بازماده گان شان تقدیم نموده، برای مرحوم از بارگاه ایزد متعال جنت فردوس تمنا می نماید.

بازگشت