پیروز باد نبرد خلق های پشتون و بلوچ بر  خونتای فاشیستی پاکستان

 

 

 

خلق های مبارز و زحمتکش افغانستان از چندین سال به اینطرف به تاریخ نهم سنبله مطابق ۳۱ اگست همبستگی برادرانه و رزمجویانه خودرا نسبت به مبارزه و سرنوشت خلقهای پشتون و بلوچ با براه انداختن جشن بزرگ همبستگی ابراز داشته و میدارند.

افغانها، پشتون ها و بلوچ ها نه امروز بلکه در طول تاریخ با هم سرنوشت و سرزمین مشترک داشته اند و در اتحاد برادرانه زیسته اند، زحمت کشیده اند و در راه حفظ وطن خون های مشترک شان نثار گردیده است. خط استعماری دیورند که به قول زنده یاد رفیق ببرک کارمل رهبر زحمتکشان افغانستان به منزله خنجری به قلب کشورما بوسیله استعمار وارد گردید باعث دوری افغان ها، پشتون ها و بلوچ ها شد و گرنه هر عنصر واقعبین از روی شواهد تاریخی میداند که خلق های بین آمو و سند ساکنان یک سرزمین و یک وطن بوده اند.

حزب ما، ح.د.خ.ا.، در طول تاریخ به حیث مدافع صدیق آرمان های نجیبانه مردم ما نه امروز بلکه دیروز در زمان حاکمیت حزب و دولت دموکراتیک و قبل از حاکمیت نیز در شرایطی که استبداد سلطنتی و بعداً حکومت فاسد داود از طریق تدویر یک محفل تشریفاتی در مورد مبارزات، قهرمانی ها و رنج های بیشماری که به وسیله حکومت های رنگارنگ نظامی و استبدادی پاکستان علیه برادران پشتون و بلوچ در آنسوی خط دیورند وارد می گردید لاف همنوائی را کاذبانه نسبت بانها ابراز میداشتند، موضعگیری قاطع، روشن اصولی و افغانی خودرا در برابر همه انکشافات و حوادث سیاسی آن جا در سطح کشور، منطقه و جهان اعلام و با پیگیری برای وحدت و همبستگی هرچه تمام تر افغانها، پشتون ها و بلوچها غرض مقابله با دشمنان مشترک کلتور، سنن پسندیده و افتخارات سابقه و تاریخی مبارزه کرد و به حیث صدیق ترین مدافع نهضت ملی پشتونها و بلوچها که علیه حکومت های نظامی و وابسته پاکستان برای دفاع از حیثیت ملی، وقار و داعیه برحق شان مبارزه میکردند و میکنند معرفی کرد و حقا که پشتیبانی متقابل رهبران برجسته پشتونها و بلوچها از جمله خان عبدالغفار خان زعیم بزرگ پشتونها و مبارز سابقه دار علیه استعمار فرنگی را کمائی کرد که این دوستی و همبستگی برادرانه ما با وجود تمام تلاشها و دسایس دشمنان ادامه دارد و مستحکمتر میگردد. رژیم های نظامی پاکستان و زمامداران مرتجع آن که بسان خونتای فاشیستی چیلی و السلوادور هر روز در ریختن خون مبارزین وطنپرست و خفه کردن صدای آزادی و آزادی خواهی بیشتر مورد حمایت واشنگتن قرار میگیرند امروز نیز نه تنها به حیث دشمن درنده خوی برای پشتونها و بلوچها مبدل گشته بلکه سندی ها، پنجابی ها و سایر خلقها و ملیتهای پاکستان را که علیه نظامیگری و وابستگی پاکستان به امپریالیزم جهانخوار امریکا و چین هژمونیست قرار میگیرند به خاک و خون می کشند و از ثقیل ترین اسلحه برای سرکوب نهضت اعاده دموکراسی که دیگر نیروی عظیم و ملیونی را در آن کشور تشکیل داده استفاده می نمایند.

پاکستان امروز نه تنها به تخته خیز برای تحقق اهداف توسعه طلبانه و جنگی امپریالیزم امریکا مبدل گشته بلکه به حیث یک ذخیره بزرگ مواد منفلقه و آتشزا دارد با اشتعال خود امنیت همسایگان را به خطر جدی مواجه و خود نیز در این آتش حتماً نابود می گردد.

اقدامات دشمنانه محافل نظامی پاکستان و زمامداران مرتجع آن این دنباله روان راه سیاه و تاریک تمام فاشیستها و آدمکشان علیه مردم و وطن پُر غرور افغانها که دهها بار درس عبرت را به انگریزیان این موجد دولت به اصطلاح پاکستان داده اند و علیه هندوستان که پاکستان روی نقشه و پلان استعماری از بدنه آن جدا ساخته شده تائید کننده این امر است که در پاکستان از سالیان متمادی بدینسو امریکا و چین حکومت می کنند، در پاکستان رژیم نظامی آن کشور و زمامداران آن وابسته به سیاه ترین محافل جنگ طلب و امپریالیستی هژمونیستی جهان اند.

ما در حالیکه همبستگی قاطع و برادرانه خودرا با برادران پشتون و بلوچ خود باین مناسبت غرض نیل به پیروزی های جدید و جدید تر در راه اعاده دموکراسی و تعیین سرنوشت شان بدست خودشان ابراز میداریم همبستگی انقلابی خودرا با تمام سندی ها، پنجابی ها و کشمیری ها که علیه حکومت نظامی و علیه وحدت عمل پاکستان با امپریالیزم جنگ طلب ابراز میداریم و به رژیم منفور و تاریخ زده پاکستان نسبت به اقدامات خصمانه و رذیلانه آن در امر ایجاد پایگاه های وسیع نظامی برای امریکا و حمایت آن از شبکه های تروریستی طالبان و القاعده و گسیل آنها به داخل خاک افغانستان اعتراض مینمائیم و از تمام مجامع بین المللی و همه نیروهای صلح و ترقی خواهان آنیم تا یکصدا با تمام مردم زحمتکش افغانستان و مردمان هند آزاد و مستقل و سایر کشورهای منطقه به شمول خلقهای زحمتکش و مبارز پاکستان صدای اعتراض شان را در برابر وحشیگری های نظامیان پاکستان بلند نمایند و به پاکستان ارتجاعی اجازه ندهند که بیش ازین باعث خرابی بیشتر اوضاع امنیتی در منطقه و جهان گردیده و به حیث آله دست آمریکا و سی. آی. ای نقش رهزنانه و غارتگرانه خودرا بازی کند.

ما در حالیکه خط استعماری و سیاه دیورند را به رسمیت نمی شناسیم، حمایت همه جانبه خودرا از مبارزات برحق خلق های پشتون و بلوچ در امر سعادت، خوشبختی و پیروزی آنان ابراز میداریم.

پیروز باد مبارزه ملی و مترقی پشتونها، بلوچها، هندی ها و پنجابی ها علیه خونتای فاشیستی پاکستان و زمامداران جلاد و مرتجع پاکستانی!

 

 


 

امروز نهم سنبله متصادف به جشن خلق های پشتونستان و بلوچ است، خوب به یاد داریم که در زمان حکومات گذشته از این روز به شکل بسیار وسیعی تجلیل میشد، افغانستان به مثابه کشور مترقی در مبارزات عدالت خواهانه برادران پشتون خواه و اعادۀ حقوق شان از زمامداران مستبد به عنوان رفع تعصب و رابطه کامل دوستانه و بیطرفانه خودرا شریک میدانست و تجلیل می نمود. جادۀ که تا امروز بنام "جاده پشتونستان" مسما است نشاندهنده همان مناسبات است. با تأسف سیاست ها و حکومات یکی پی دگر روابط سابقه و روز های ملی و عنعنوی را از لحاظ گذشتهء تاریخی صدمه زده و روز های را در تقویم عمر خود جا داده اند که برای ملت و مردم بیگانه است. در یکی از سال های بسیار قبل که هنوز متعلمهء صنف هفتم بودم در تجلیل جشن پشتونستان شرکت کرده بودم، شاعر وطنپرست اجمل خټک شعری را به خوانش گرفت که مفهومش در آن زمان برایم جالب نبود اما حال رگ و پوستم آنرا حس میکند و رنج بی اتفاقی و دَر به دَری شدن را میکشیم. شعر مذکور چنین بود:

کابل که پشاور دی زما کور دی          قندهار که پکتیا دی زما ورور دی

هر خایین که په دی کشی خنډ اچوی            که د لر دی که د بر دی مخ تور دی

در گذشته در نقشه افغانستان به خط بسیار درشت کشورهای همسایه را نوشته بودند: اتحادشوروی، ایران، چین، پشتونستان، اما امروز همان طوری که حقوق برادران پشتونستان پامال شده از نقشه هم نام پشتونستان حذف شده و به عوض آن پاکستان جا داده شده است، پس چه شد سرنوشت و هویت برادران پشتون خواه ما؟ مردمان آزادی خواه و با شرف پشتونستان همیشه در راه عدالت و منافع مردم گام های استوار برداشته و از کلتور و عنعنات بسیار پسندیده مهمان نوازی و پناه دادن به دشمن و خدمت به مسافر برخوردار اند. باز هم این روز را نباید از اذهان جوانان پاک کرد بلکه منحیث یک روز تاریخی یاد شود.

 

ملالی (افغان)

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org