Sat, 4 Jun 2016 21:49:45

پاکیزه گی،

 شرط اساسی مبارزه ترقی خواهانه است


عبدالوکیل کوچــــی

 

اوج گیری جنگ سرد طی بیش از نیم قرن گذشته کشور های منطقه را به مرزبندی های بزرگ کشانید که در اثر آن تعدادی از کشور ها، راه جنبشهای آزادی خواهی و نجات بخش ملی را در پیش گرفته و بعضی از آنها بنا به وابستگی های گذشته شان در کنار استعمار قرار گرفتند. پاکستان یکی ازین کشور ها ییست که بر مبنای ایدیالوژیک و خواست استعمار در نیمه قرن بیستم زاده شد. دولتهای تحت الحمایه و گوش بفرمان این کشور با هراس از جنبش آزادی خواهی خلقهای پشتون و بلوچ، رشد روز افزون جنبش فکری ترقیخواهانه و خیزشهای داد خواهانه در افغانستان ونگرانی از سرنوشت خط استعماری دیورند، علیه قیامهای مردمی و جنبشهای دموکراتیک قرار گرفته خاک آن کشور به لانه جاسوسی و تربیتگاه تروریستان و افراطیون مذهبی مبدل گردید که نخستین گروه تند رو اسلامی گلب الدین و دیگر شرکایش در عصر جمهوری محمد داوود با پاشیدن تیزاب بروی دختران مکاتب و دیگر خرابکاری ها به پاکستان فراری شده و در زیر چتر استخبارات آنکشور قرار گرفتند.

با پیروزی قیام مسلحانه ثور در افغانستان، عقبگرایان که تحمل شگوفایی کشور را نداشتند، با حمایت دول غربی، عربی و همسویی جمهوری اسلامی ایران پس از تشکل در تنظیم های "جهادی" تجهیز و بفرمان دشمنان وطن با حملات خرابکارانه و تشدید جنگهای نیابتی علیه دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان با کشتار و دهشت افگنی تا سقوط دولت، وفاداری خود را به دشمنان افغانستان به اثبات رساندند.

پس از فروپاشی جنبش چپ ترقیخواه در کشور و انتقال قدرت بدست "مجاهدین" و گروههای تند رو اسلامی در حمایت از خارج با اجرای سیاست دوگانه و دوام جنگ در دو سوی مرز و سراسر کشور و تعقیب استراتیژی های کلان اینبار خواستند که راه را برای انتقال مهره قدیمی یعنی  گلب الدین رهبر حزب اسلامی که با طالبان دوطرف یک سکه میباشد، هموار سازند.

در چنین حال و هوا، قدرتهای ارتجاعی در یک اتحادِ نامقدس برای ریشه کن ساختن نهاد های چپ دموکراتیک و خنثی ساختن اندیشه های داد خواهانه در کشور، میخواهند جنبش ترقی خواهی را از درون پاشان نموده عده یی ازاعضای آنرا تغییر جهت داده و با نفوذ دادن عناصر وابسته بخود، نهاد های مربوط به جنبش ترقیخواهی را تضعیف و در میان صفوف رزمندگان داد خواه رخنه ایجاد کنند.

آنانیکه از تصامیم جمعی ملت در انتخاب فرزندان مبارز و راستین مردم به مقامات همواره در هراس بوده اند با دسایس خنثی کننده و حتا با توسل به زور در برابر انتخاب مردمی مانع ایجاد کرده با خود خواهی و خود محوری بحران نارضایتی عمومی را در جامعه و دستگاه دولتی بوجود می آورند .

دولتی که سرا پا غرق در بحران و آلوده به فساد، قانون شکنی، رشوت و اختلاص، نفاق، تفوق طلبی، خود خواهی، کینه و ظلم، بیعدالتی، حق تلفی، غارت و چپاول، سازش های ناروا در ابعاد داخلی و خارجی، عناصر متشکله آنرا تشکیل بدهد معلوم است که ملت در سیه روزی، بد بختی، فقر، جهل، مرض و نا امنی دست و پا زده از آرامش امروز و امنیت فردای خود محروم و سرنوشت آن بدست مشتی از زورگویان و جاه طلبان خود کامه و تحت الحمایه بیگانه قرار دارد .

بنا بر آن احزاب، سازمانها و گروه های چپ دموکراتیک که پس از یک دوره رکود نسبی با پشت سر گذاشتن مرحله فروپاشی و پراگندگی از بستر بحران و پاشیدگی های سیاسی سر بلند کرده اند، روند رو به رشد صفوف نو بنیاد این ساختار های جدید سیاسی بدون شک با آسیب پذیری های فراوان همراه بوده است .

بآنکه آغوش حزب سیاسی مطابق به اصول و موازین قبول شده بروی هموطنان ترقیخواه و صلحدوست باز است نیاز به توجه جدی دارد تا در پرتو اساسات قبول شده حزبی این تربیتگاه عظیم انسانی، صفوف حزبی از گزند امراض مدهش، پاک و منزه نگه داشته شود زیرا با حفظ ارزشهای اجتماعی موجود در جامعه و برغم تطبیق و توجه به ارزشهای اصولی و معیار های عالی قبول شده سیاسی در حزب، کم بها دادن حد اقل این ارزشها و نفوذ عوامل بیگانه همچون موریانه حزب سیاسی را از درون فرسوده ساخته و جنبش را به بیراهه می کشاند. بدلیل اینکه در چنین حالت و فضای موجود نفوذ هر گونه امراض مدهش در صفوف سیاسی برخاسته از جامعه سنتی، عقبمانده و عقبگراممکن بوده میتواند.

زیرا ما بکشوری تعلق داریم که مردم آن در شرایط جنگ تحمیلی، نا امنی، فقر شدید، مرض، جهل، بیکاری، بیخانگی و بی سرنوشتی قرار دارند و قدرتهای استبدادی و عوامل استخباراتی عناصر بیگانه به آن سایه افگنده است. بنا بر آن اوضاع جاری حکم میکند که یک حزب سیاسی نوین روند تفاهمات، گرایشات و تمایلات سیاسی، اتحاد ها، ایتلافها و نهایتاً جریان وحدت و همبستگی نیروهای چپ نوین و دموکراتیک را با مسوولیت بیشتر و توجه عام و تام دنبال نموده، حفاظت صفوف حزبی و جلو گیری از نفوذ عناصر استفاده جو و تصادفی، ابن الوقت و سازشکار، بدنام و محافظه کار، تسلیم طلب و آلوده به فساد در سرلوحه کار و وظایف اساسی حزب نوین سیاسی میباشد. بنا بر آن پاکیزه گی شرط اساسی مبارزه سیاسی را تشکیل میدهد که مواظبت دایمی لازمه آن میباشد .

در رابطه به «چپ نوین» وقتی گفته میشود آنانی که در مقابل نیرو های راست افراطی محافظه کار و سایر نیرو های افراطی و جنگ افروز مبارزه میکنند چپ نوین گفته میشوند که بر بنیاد فعالیت و تفکر چپ نو، تکیه بر اتحاد و همبستگی مردم، تبعیض زدایی، دفاع از منافع مردم، نیروی کار، دموکراسی آزادی و حقوق بشر استوار است. همچنان وقتی گفته میشود که چپ نو با هویت ملی و افغانی خود از همه گرایشها و اقدامات دموکراتیک اپوزیسیون کشور و مقامات دولتی باید حمایت کند.

راجع به اقدامات دموکراتیک دولتی باید گفت در حالیکه بافت تشکیلاتی دولت پر از عناصر راست افراطی ماهیتاً عقب گرا و محافظه کار که تمام کارنامه های سیاه آن را ظلم، استبداد، فساد، رشوت، غارت نفاق، قانون شکنی، تبعیض و تعصب، خود سری و ثروت اندوزی تشکیل بدهد چگونه میتوان اقدامات دموکراتیک را از آن توقع داشت دولتی که پیامد کاری آن معلوم است. پیامدی که ملت و تمامیت را در لبه پرتگاه کشانده است .

بنظر اینجانب هر گونه گرایش و اقدامات دموکراتیک اگر بنیادی نباشد روند سراب مانندی است که اصلاُ دستیابی به آن نا ممکن بوده جز خاک پاشیدن بچشم ملت چیزی بیش نخواهد بود .

طوریکه گفته میشود جنبش چپ ترقیخواه کشور در پیوند با جنبش جهانی دموکراتیک و چپ نوین نیازمند باز سازی سیاسی و اجتماعی میباشد. بنا بر آن مسوولین حزب سیاسی در برابر صفوف خویش و سایر مردم افغانستان مکلفیت دارند تا تمام طرحها تصامیم و مسایل بزرگ جمعی را مورد بررسی جمعی و باز نگری نقادانه قرار داده تا هیچ مکروبی در بدنه حزب سیاسی سرایت نکند.

بقول مشهور، تعریف حزب چپ از دموکراسی عبارت از علایق اکثریت است سهل انگاری به آن نقض اساسات حزبی پنداشته میشود زیرا گریز از خرد جمعی و بالعکس رجوع با آن با فورمهای تشریفاتی و برخورد های کلیشه یی نمیتواند مشکل جنبش را حل کند. در جهانی که ما زندگی میکنیم نیروهای چپ مترقی و داد خواهانه جهان در مبارزه بخاطر خوشبختی و سعادت انسان مسیر زیادی را پیموده اند که جنبش چپ و دمکراتیک جهانی نمونه بارز آن میباشد. چپ نو دموکراتیک با مبارزات پیگیر و قاطعانه در راه رفاه و سعادت و صلح جهانی حقوق بشر آزادی و عدالت اجتماعی با تنوع فعالیتها فعالیت مینماید. بنا بر آن پاکیزه گی صفوف حزبی نیروی اساسی و قدرت رزمندگی حزب را توانمندی بیشتر بخشیده و به هدف نزدیک میسازد .

عبدالوکیل کوچی

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org