پیامهای تسلیت

 با ابراز تأسف و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترمه بی بی حنیفه خانم مرحوم جګړن محمد صادق، والدۀ رفیق محمد یاسین صادقی داعیه اجل را  لبیک گفت. بدینوسیله سایت اصالت مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به  خانوادۀ آن مرحومی ابراز داشته، برای بازماندگان شان صبر جمیل می خوهد.

 

 

 با تأسف و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترمه بی بی حنیفه خانم مرحوم جګړن محمد صادق، والدۀ رفیق محمد یاسین صادقی  جهان فانی را لبیک گفت. بدینوسیله مراتب تسلیت، همدردی و تأثرات عمیق قلبی خویش را به رفیق محمد یاسین صادقی و خانواده های محترم صادقی، رفیق، یارزاده و لیوال ابراز داشته، برای بازماندگان شان صبر جمیل می خواهیم.

س. علم مل و خانواده

 

 

عمیقترین مراتب تسلیت خویشرا نسبت وفات خانم مرحوم جگړن محمد صادق والده رفیق یاسین صادقی حضور رفیق یاسین صادقی، رفیق ناصر صادقی، رفیق نسیم صادقی، داکتر شیر محمد یارزاده، رفیق همایون صادقی و باقی فامیل های شان تقدیم نموده برای مرحومه بهشت برین و به بازماندگان شان صبر جمیل میخواهم.

نورالدین نظامی

 

 

www.esalat.org