زنده یاد نصیر احمد صدیقی

 

ابراز تسلیت

به مناسبت وفات نصیر احمد صدیقــــی

 

 
احمــــــــد شـــاه قـــادری

 

از مرگ نا بهنگام رفیق صدیق نصیری که سالیان درازی را در جمع رفقای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، بعد ها با رفقای حزب وطن و بالاخره با حزب مردم برای رفاه و آرامش مردم کشور رزمیده بود و می رزمید اطلاع حاصل کردم که باورم نمیشد. اما این یک واقعیتی بود که باید می پذیرفتم.

این ضایعه را برای تمام رفقا، دوستان، خانواده ی صدیقی و بخصوص رفیق ضیاء صدیقی تسلیت عرض میدارم. خاطرش همیش باد و روحش آرام،

احمدشاه قادری

[][][][][][]

 


محمد نبی غــــــــــــــــــــــــروال

 

پــیــــــــــــام تسلیـــت

به مناسبت وفات نصیر احمد صدیقــــی

 

اطلاع حاصل کردم که رفیق نصیر احمد صدیقی وفات نموده است. خیلی متاثر شدم که یک عضو خوب و سابقه دار دیگر حزب را از دست دادیم. رفیق صدیقی در مکتب محمود طرزی و در مکتب حبیبیه منحیث مدیر لیسه های مذکور وظایف خود را در تربیه و تعالیم شاگردان و ادره مکاتب مذکور در شرایط دشورا که دشمنان علم و معارف بیداد میکردند از خود شایسگی خوبی نشان داد. به اعضای خانواده محترم شان، رفقا و دوستان تسلیت عرض میکنم.

روانش شاد یادش گرامی باد!

[][][][][][]

 

پــیــــــــــــام تسلیـــت

به مناسبت وفات نصیر احمد صدیقــــی

 


       عــلـــــــــم مـــــــــــــــل

با تأسف و دریغ خبر درگذشت دوست و رفیق عزیز و گرامی ام نصیر صدیقی را امروز دریافت نمودم. اینجانب علم مل عمیق ترین تاثرات خود را نسبت درگذشت مرحوم نصیر صدیقی به خانواده عزیز و گرامی اش، سلیمان جان صدیقی، دنیا جان صدیقی و خانم محترم ایشان، برادران محترم شان هر یک احمد شاه جان صدیقی، رفیق احمد ضیا سپهر صدیقی، داکتر نثار احمد صدیقی و تمام بازماندگان و دوستان مرحومی ابراز میدارم. از آنجاییکه من مرحوم صدیقی عزیز را معرفت و شناخت داشتم، او یکی از جمله مبارزین سرسخت وطن بوده و همیشه صادقانه در راه ترقی و تعالی کشور کار و پیکار مینمود. او یک انسان رفیق دوست، صادق و مطمئن بود. یاد و خاطره اش گرامی باد.

با حرمت، علم مل

 

[][][][][][]

 

پیام همدردی*

به مناسبت وفات نصیر احمد صدیقــــی

 

بمناسبت وفات نا بهنگام رفیق نصیر احمد صدیقی عضو شورای مرکزی و هیات رییسه شورای اروپایی حزب مردم افغانستان.

با تاسف عمیق و تالم فراوان، با دریغ و درد خبر مرگ نا بهنگام رفیق نصیر احمد صدیقی رفقا را به اندوه نشاند. بدین مناسبت مرگ نا بهنگام رفیق نصیر احمد صدیقی کادر برجسته حزب مردم افغانستان را به همه رفقا، اعضای حزب مردم افغانستان، به هواداران ترقی و سعادت کشور، دوستان و بویژه اعضای خانواده محترم و بخصوص داکتر نثار احمد صدیقی و باقی بازماندگان مرحومی تسلیت میگوییم.

شورای حزبی ایالت شلز ویک الشتین مرگ رفیق صدیقی را برای حزب مردم و جنبش چپ و دموکراتیک افغانستان ضایعه بزرگ و جبران نا پذیر دانسته و نامش را گرامی میدارد.

رفیق نصیر احمد صدیقی مبارز خستگی نا پذیر و انسان فرهیخته ملهم از اندیشه ها و معنویات بلند وطنپرستانه و افکار ترقی خواهانه و عشق بوطن، راه مبارزه را بخاطر آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، و شگوفایی، با تمام نیروی پر توان فکری و عملی و خستگی ناپذیری در پیش گرفته بود و تا پای جان قلبش به خاطر آن می تپید.

شادروان نصیر احمد صدیقی انسان با صفا و صمیمی، دلسوز و مهربان سر شار از روح انساندوستی و مبارز سر سپرده حزب مردم افغانستان بود.

بمناسبت این وفات درد ناک شورای حزبی شلز ویک الشتین، اندوه فراوان و همدردی عمیق خود را ابراز داشته برای خانواده محترم ایشان و رفقای گرامی تسلیت گفته روانش را شاد میخواهیم.

روحش شاد و نامش جاویدان.

شورای حزبی ایالت شلز ویک الشتین آلمان

 

* ارسالیی رفیق عبدالوکیل کوچی

 

[][][][][][]

 

 

پیام تسلیت و همدردی شورای رهبری

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

به مناسبت وفات نصیر احمد صدیقــــی

24.08.2014

 

با تاثرعمیق اطلاع حاصل نمودیم که نصیر احمد صدیقی یکی از روشنفکران مقیم کشور آلمان در اثر سکته مغزی در شهر کابل وفات نمود .

انالله واناالیه راجعون

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا وسیلتاْ مراتب تسلیت خویش را به خانم ، فرزندان، برادران شادروان صدیقی و محترمان داکتر نسیم صدیقی قاضی سابقه دار افغانستان، محمد عظیم صدیقی، محمد نعیم صدیقی و محمد رحیم یوسفی اعضای انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، سایر اعضای فامیل و بازمانده گان مرحومی تقدیم داشته، صبر جمیل برای شان آرزونموده و برای متوفا بهشت برین استدعا میدارد.

با احترام،

 شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

[][][][][][]

 

پیام تسلیت

به مناسبت وفات نصیر احمد صدیقــــی

 

با تأسف عمیق و اندوه فراوان اطلاع حاصل کردم که رفیق و همرزم عزیزم نصیر احمد صدیقی شخصیت وطندوست و عضو هیئت رئیسه حزب مردم افغانستان  داعیهء اجل را لبیک گفته و به جاودانگی پیوست. درگذشت نا به هنگام رفیق عزیزم نصیر احمد صدیقی یک ضایعهء بزرگ و جبران ناپذیر برای جنبش چپ دموکراتیک و ترقیخواه کشور میباشد.

اینجانب هادی مصدق (غفوری) به خانوادۀ محترم رفیق نصیر احمد صدیقی- به همسر گرامی، فرزندان، برادران مرحومی هر یک احمد شاه صدیقی، احمد ضیا صدیقی، نثار احمد صدیقی، امان الله صدیقی، سایر اعضای فامیل محترم، اقارب، دوستان و بازمانده گان مرحومی مراتب همدردی و تأثرات عمیق قلبی و تسلیت خویش را ابراز نموده، در غم و اندوه شان خود را شریک دانسته از بارگاه خداوند متعال برای مرحوم بهشت برین آرزو نموده و برای بازمانده گان شان صبر جمیل آرزو میکنم.

با احترام،

هادي مصدق (غفوري)

 

[][][][][][]

 

پیام تسلیت

به مناسبت وفات نصیر احمد صدیقــــی

 

دریغا میبرد امواج ایام       عزیزان را زما آرام آرام

 

با تاسف و اندوه فراوان از مرگ نا بهنگام مبارز و شخصیت وطن پرست کشور نصیر احمد صدیقی سابق عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان و عضو هیئت رئیسه حزب مردم افغانستان مطلع گردیدیم که نسبت سکته قلبی شام روز اول سنبله ۱۳۹۳ هجری شمسی  در شهر کابل جهان فانی را وداع گفته و به ابدیت پیوست.

انا لله و انا الیه راجعون

استاد نصیر احمد صدیقی که یکی از کادر های پرشور حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، طی سالیان مبارزه اش بخاطر تحقق اهداف و آرمان های منافع زحمتکشان کشور، تلاشهای فراوان و خسته گی ناپذیر را در داخل و خارج کشور نمود و یکی از آرزوهای ارواح شاد صدیقی وحدت نیروهای مترقی کشور بود. مرگ نصیر احمد صدیقی یک ضایعه بزرگ ملی میباشد.

فامیلهای غفاری و کاروال عمیق ترین مراتب تسلیت و همدردی خویش را به همسر، فرزندان، برادران مرحومی هر یک احمد شاه صدیقی، احمد ضیا صدیقی، نثار احمد صدیقی، امان الله صدیقی، سایر اعضای فامیل، اقارب، دوستان و بازمانده گان متوفا ابراز داشته و برایشان صبر جمیل آرزو نموده و روح مرحوم نصیر احمد را شاد و قرین رحمت ایزدی میخواهیم.

با احترام

عبدالواسع غفاری

 

[][][][][][]

 

پیام تسلیت

به مناسبت وفات نصیر احمد صدیقــــی

 

با اندوه فراوان خبر وفات رفیق ارجمند نصیر احمد صدیقی را در یافت نمودم. باین وسیله مراتب تسلیت، همدردی و تأثرات عمیق خویش را به همسر گرامی و همه اعضای فامیل محترم شان، اعضای ح.د.خ.ا.، دوستان و همرزمانشان تقدیم داشته روانش را شاد و برای فامیل و دوستان شان صبر جمیل آروزو مینمایم.

توریـــــــالی نوریـــــــــــار

آمر سیاسی زون شمالشرق در زمان شهید دکتور نجیب الله

 

[][][][][][]

 

پیام تسلیت

به مناسبت وفات نصیر احمد صدیقــــی

 

با مزید تأثر و تأسف از درگذشت نا به هنگام شخصیت وطندوست و مترقی اندیشه نصیر صدیقی عضو هیئت رئیسه حزب مردم افغانستان اطلاع یافتیم. به همه ی دوستان، همرزمانش، اعضای فامیل وی و رهبری حزب مردم افغانستان تسلیت گفته ابراز همدردی مینماییم.

سرور منگل، محمد نبی شوریده، حشمت اورنگ، محمد طاهر نسیم، نثار بهین، وحید قدرتی، اسد زمری، ظریف داوودی، یحیی ولی، احمد شاه حمیدی و توریالی نوریار

 

[][][][][][]

 

پیام تسلیت

به مناسبت وفات نصیر احمد صدیقــــی

 

با اندوه فراوان اطلاع یافتیم که رفیق نصیر احمد صدیقی سابق عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به روز شنبه، شام اول سنبله ۱۳۹۳ خورشیدی در شهر کابل در اثر سکته قلبی چشم از جهان بست و به جاویدانگی پیوست. روانش شاد باد.

استاد نصير احمد صديقی با ارزش ترين روزهای زندگی اش را برای تربيه نسل جوان وطن در ليسه های حبيبه، محمود طرزی و غازی و مبارزه در جهت رفاه و سعادت هموطنان سپری نموده است.

مسئولان و دست اندرکاران سایت انترنیتی «اصالت» مرگ نا به هنگام استاد صدیقی را یک ضایعه بزرگ دانسته مراتب تسلیت عمیق و همدردی خویشرا به خانوادۀ محترم صدیقی- همسر و فرزندان عزیز اش- برادران گرامی اش رفیق پوهاند داکتر نثار احمد صدیقی، ضیا صدیقی و جمعی از دوستان و بازمانده گان مرحومی ابراز داشته در این غم بزرگ شان خود را شریک شمرده، برایشان صبر، حوصله و شکیبایی میخواهند.

روانش شاد و خاطره اش گرامی باد!

اصالت»)

 

==============================

 

پیام تسلیت

محمد نبی غــــــروال

به مناسبت وفات مسحور جمــــــال 

 

با اندوه فراوان اطلاع حاصل کردم که رفیق گرانقدر مسحور جمال فوت نمود. و صدای مقبول و زیبایش که از رنج های مردم افغانستان و نجات وطن اش طنین انداز بود متاسفانه خاموش گردید. من مسحور جمال را از ایام جوانی که در یک محل زنده گی میکردیم میشناسم، از استعداد سرشار وی در همان وقت همه تمجید میکردند. وی برای حزبش (ح.د.خ.ا.) و وطنش افغانستان از طریق هنر خویش وظایف خوب و عالی را انجام داد.

به فامیل محترم شان، دوستان و رفقا تسلیت عرض میکنم، روانش شاد و خاطره اش گرامی باد!

محمد نبی غروال

 

[][][][][][]

 

پیــــــــــام تسلیت

به مناسبت وفات مسحور جمــــــال 

 

با تألم و تأسف فراوان اطلاع یافتیم که رفیق گرانقدر مسحور جمال یکی از کادر های ورزیده ح.د.خ.ا.، استاد ادبیات، آهنگساز و سراینده برجسته ترین آهنگ های میهنی بنا بر مریضی که عاید حال شان گردیده بود پدرود حیات گفته بدینوسیله مراتب تسلیت و همدردی خویشرا به خانواده مرحومی رفقا و دوستان و رزمنده گان ح.د.خ.ا. تقدیم میداریم.

از جانب رفقا:

سرور منگل، محمد نبی شوریده، حشمت اورنگ، محمد طاهر نسیم، نثار بهین، اسد زمری، وحید قدرتی، توریالی نوریار، احمدشاه حمیدی، یحیی ولی، ظریف داوودی و حفیظ جبهه

 

[][][][][][]

 

پیــــــــــام تسلیت زمان قطبیار

به مناسبت وفات مسحور جمــــــال 

 

زمان قطبیار

 

بیینوسیله مراتب تسلیت عمیق خود را نسبت درگذشت محترم مسحور جمال صاحب به تمام اعضای فامیل محترم شان تقدیم داشته از خداوند متعال برای مرحوم جمال صاحب بهشت برین و به بازمانده گان شان صبر جمیل آروزو دارم.

زمان قطبیار.

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org