دوشنبه، ۲۶ جولای ۲۰۱۰

پیام تسلیت

 

پروین جان هاشم منصور،

نسرین جان منصور،

حفیظ الرحمن منصور وتمام خانواده منصور وپرونتا،

بدین وسبله مراتب تسلیت خویشرا نسبت وفات والده مرحومه شما ابراز داشته صبر جمیل و شیکبائی رابه همه اعضای فامیلهای محترم شما تمنا نموده و بروح آن مرحومه اتحاف دعا نموده بهشت برین را برای شان ارزومندیم.

با احترام

مینا غفاری کاروال               عبدالرحیم کاروال