محمود کارگر

ماسکو

بنام خداوند توانا

 

پیام تسلیت

 

با تأسف و اندوه فراوان اطلاع یافتم که رفیق خیر محمد کارگر یکی از شخصیت های سیاسی- اجتماعی و سناتور اسبق پارلمان کشور داعی اجل را لبیک گفته است.

روحش شاد باد

 من این مرد مبارزه و کار را از نزدیک میشناختم؛ در دورهء امین در گروپی از مخفی رفقای راکه مسئولیت ایشان را به عهده داشتم، با من تنظیم بود.

او دارای سجایای نیک انسانی، شجاعت و مردانگی و سخاوت با رفقا بود. اینجانب خاطرات نیک از این مرد مبارز و دادخواه دارم.

بدینوسیله مراتب تسلیت عمیق خویشرا نسبت این ضایعهء بزرگ برای خانواده وی، اقارب، رفقا و دوستان زنده یاد انجنیر خیر محمد کارگر ابراز مینمایم.

  

ومن الله توفیق

محمود کارگر

 

 

بازگشت