پیام تسلیت

مریدان خانه فرهنگی (مولانا) و مرکز آموزش موسیقی و دست اندرکاران جریدۀ (قیام) و مجله (نشریه زن) تأثرات قلبی خود را نسبت وفات استاد غلام محی الدین شبنم غزنوی هنرمند چهره دست عرصهء نقاشی و رسامی کشور به تمام فرهنگیان، شاگردان و اعضای خانوادۀ مرحوم شبنم ابراز داشته برای مرحوم جنت برین و به باز مانده گانشان از خداوند متعال صبر جمیل آرزو میکنند.

مریدان خانهء فرهنگی (مولانا)، هنرمندان مرکز آموزش موسیقی، دست اندرکاران جریدۀ (قیام) و مجلهء نشریهء زن به اطلاع دوستان میرساند که به تاریخ ۱۷ ماه جولای به یاد بود از خاطرات مرحوم شبنم مراسمی در خانهء فرهنگی (مولانا) واقع در ناحیهء برنابی شهر وانکوور برگذار می نمایند.

مجید قیام رییس خانهء فرهنگی (مولانا)

شفیقه (نورزی) موسس و مدیر مسوول مجلهء (نشریهء زن)

امان معاشر مدیر مسوول جریدۀ (قیام)

شهر وانکور کانادا

دست اندرکاران اصالت مراتب تسلیت و همدردی خودرا به خانوادهء محترم استاد غلام محی الدین شبنم غزنوی و بازماده گان شان تقدیم نموده، برای مرحومی از بارگاه ایزد متعال جنت فردوس تمنا می نماید.

بازگشت