پنجشنبه، ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱

 

از رادیوی امپریالیستی انگلستان بی بی سی به تاریخ ۲۷/۹/۲۰۱۱ (۵ میزان) شنیده شد، که به مناسبتِ شهادت دکتور نجیب الله رئیس حزب وطن و رییس جمهور افغانستان وقت- قبل از دوره ی تسلیمی خاینانه حزب و دولت افغانستان- با تمام بخشهای ملکی و نظامی و کلیه دستاوردهای قیام ۲۷ اپریل و زنده گی خلقهای زحمتکش افغانستان، به تروریستان "مجاهد" و بعداً افتیدن آن به چنگ تروریستان "طالب" و "القاعده" اسامه بن لادن و مافیای چندین ملیتی بین المللی، و به خاک و خون کشانیدن بیشتر سرزمین میهن و به شهادت رسانیدن هزاران زحمتکش بی گناه و بی سلاح!، تجلیل صورت گرفته است.

این یک امر طبیعی و بدیهی میباشد که جنایتکاران و سازماندهنده گان پلینوم ۱۸ و کودتا علیه رهبری اصولی ح.د.خ.ا. در دنباله روی از باند گرباچف و شرکا- که در حقیقت جزء از پلانهای امپریالیزم جهانی در تحقق فروپاشی جنبش های بین المللی مترقی و مارکسیست بوده- و نماینده گان توطئه گر ملل متحد و سوداگران بازار حراج و فروش جنبش و افغانستان قرار گرفتند، سرنوشت آبرومند تری و شرافتمند تری از ترور و وحشت رو به رو نخواهند شد!

امروز دور از هرگونه شرم و حیا همان نفرین شده گان تاریخ و سرنگون سازان جنبش و دولت و پایمال کننده گان دستاوردها و منافع دموکراتیک مردم زحمتکش ازین روز تجلیل به عمل می آورند، اشک تمساح می ریزند و بیانیه های فریبنده ای ایراد مینمایند و خودرا محیلانه و مکارانه بارِ دیگر در قیافۀ دلسوزانِ وطن و وارثانِ "حزب وطن" به نمایش میگذارند!

خلقهای زحمتکش و ستمدیدۀ افغانستان و اعضای وفادار به ح.د.خ.ا. هویت آن اجیران را خوب می شناسند و بارِ دیگر فریبِ فریبکاران و جعلکاران را نخواهند خورد و درک و آگاهی مناسب و کافی دارند که ازین روزها به شکل واقعبینانه و مطابق با اصول و حقایق تاریخی ثبت شده تجلیل به عمل آورند و برخورد درست را مدنظر گیرند!

 

محمد طاهر نسیم،

فرانکفورت- جرمنی

 ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۱

 

 

www.esalat.org