روش و میتود های شکنجهء «وحشی صفت»

چهارشنبه، ۲۰ می ۲۰۰۹

سازمان سیا آمریکا در زمان تحقیق با مظنونین

برگران: ن. فرید

منبع: ویلت آنلاین

 ۱ ـ قبضه کردن شگفت انگیز، فرد مظنون که باید مورد شکنجه قرار بگیرد با یک حملهء واژگون کننده، قسمی است که شخص از دو دست قبضه گردیده و دست های شخص هر کدام بطرف شانه های آن استقامت داده شده و با حرکات نهایت سریع و کنترول شدهء ممتد به همچو جنایت طاقت فرسا، جانیان سی آی ای ادامه میدهند.

۲ ـ پرتاب به دیوار، این عمل طوریست که برای اجرای آن یک دیوار غلط و کج ایجاد مینمایند. شخص به یک پهلو در برابر دیوار قرار داده میشود. مستنطق و بعبارۀ حقیقی آن شکنجه گر، شخصی شکنجه شونده را به طرف خود نزدیک کش نموده، خیلی سریع و محکم به دیوار آن را دوباره پرتاب میکند تا قسمت های بازوی فرد شکنجه شونده به قسمت برآمدگی دیوار تصادم نماید. قسمت های سر و گردن فرد با یک دستمال و یا کدام چیزی دیگر محافظه میگردد تا از کشته شدن آن جلوگیری گردد.

۳ ـ قبضه کردن صورت «روی»، این عمل بخاطر آن مورد استفاده قرار میگیرد تا از حرکت دادن سر و یا کلهء شنکنجه شونده جلوگیری بعمل آید و تطبیق این نوع شکنجه طوریست که کف دستان شکنجه گر در گونه یا کومه های شکنجه شونده قرار میگیرد و نوک پنجه های دست شکنجه گر از زیر دو چشم «حیوان صفت» با پنجال ها گرفته میشود که اندکی حرکت دادن برای شکنجه شونده هم ناممکن میباشد.

۴ ـ سیلی زدن و یا توهین کردن قسمی صورت میگیرد که شکنجه گر پنجه هاو کف دستان خود را به شکل سخیف «شُل» عیار نموده و شروع به وارد ساختن ضربات وقفه ئی به قسمت بالای زنخ وزیر لب شکنجه شونده مینماید، در این عمل غیر انسانی هدف این جانیان وارد ساختن درد فزیکی نبوده، بلکه غافلگیر کردن توأم با حیرت و ترس، غرض بی حُرمتی، ذلیل ـ و بی وقار ساختن مظنونین میباشد.

۵ ـ ضربه زدن بالای شکم، قسمی صورت میپذیرد که شکنجه گر با دستان باز نگهداشتهء خویش که قوت دست خود را از قسمت شانۀ خود آزاد ساخته و به طرف قفس سینهء شکنجه شونده آن را با ضربات کوتاه پرتاب نموده طور دقیق به قفس سینهء مظنون حواله میدارند.

۶ ـ شکنجه شونده را در داخل یک صندوقچه یا قفس تاریک حبس نمودن - این نوع شکنجه به دو شیوه انجام میشود، در یک صندوق بزرگتر که شخص شکنجه شونده میتواند بنشیند و هم ایستاد بماند و طرز دوم آن صندوقچه کوچک که صرف در آن میتوان نشست، در داخل این صندوق ها تاریکی محض حکمفرماست، معیار زمان در بند نگهداشتن در این صندوقچه ها متفاوت است، در صندوقچه کلان آن شکنجه شوندگان مدت الی ۱۸ ساعت و در قفس کوچک آن مدت ۲ ساعت میباشد.

۷ ـ برهنه ساختن و یا باید بهتر بیان داشت بی آب و پرده کردن - این میتود را بخاطر ایجاد احساس ناتوانی در وجود مظلومین و خجل ساختن همچو افراد مورد استفاده قرار میدهند.

۸ ـ به دیوار ایستاد کردن - یکی از میتود های دیگر است تا عضلات فرد شکنجه شونده از فرط خستگی و درد ناچار گردد. شخص را ۱،۲ الی ۱،۵ متر دور از دیوار ایستاد میکنند، دست ها و پاهای شخص به هر دو طرف راست و چپ باز و با نوک پنجه ها باید دیوار را لمس کند که البته تمام فشار و وزن در همین نقطه یعنی به نوک های پنجه های شخص شکنجه شونده متمرکز میگردد چون فرد مذکور اجازه ندارد اندکی هم شور بخورد.

۹ ـ خسته نگهداشتن- این میتود شکنجه هم با روشهای مختلف از طرف خونخوران به اجرا در می آید، طوری که میگویند، این میتود برای درد وارد ساختن نه، بلکه برای ناراحت ساختن روان فرد شکنجه شونده به کار گرفته میشود، با وجود آنکه سبب پندیدن و کج شدن قسمتی از بدن و استخوانهای فرد شکنجه شده میگردد. در این میتود کوشش میکنند تا عضلات فرد شکنجه شونده را با دو روش که در زندان ابو زبیده در عراق مورد استفاده قرار گرفته بود که در میتود اول آن باید شخص مذکور با پاهای کشیده به دو طرف راست و چپ بنشیند و دستان فرد مذکور به سر گرفته شود و میتود دومی آن طوریست که شخص مذکور باید رکهو رفته یعنی به زانو نشسته و از کمر به بالا، بدن خود را ۴۵ درجه بطرف عقب بکشاند که بینهایت غیر قابل تحمل است.

۱۰ ـ بیخوابی دادن- میتود دگریست که به منظور کاستن توانائی های شخص شکنجه شونده و برهم خوردن تمرکز فکری آنان به کار گرفته میشود. مدت بیخوابی برابر میشود به ۱۸۰ ساعت و بعد از آن صرف با ۸ ساعت اجازهء خواب، سی آی ای از سر به این جنایت غیز قانونی ساعت ها ادامه داده میرود.

۱۱ ـ دوش دادن آب سرد - توسط پایپ، یک روش دیگر شکنجه میباشد که از طرف سی آی ای غرض درهم شکستن مقاومت شخص شکنجه شونده به اجرا در می آید، در این میتود شکنجه، باید زندانیان با آب سرد که درجه حرارت آن به ۵ درجه سانتیگراد میرسد مدت ۲۰ دقیقه با فشار بیشتر آب بمبارد میشوند، بعد از آن مدت ۴۰ دقیقهء دیگر را زیر آب سرد که درجه حرارت آن ۱۰ درجه سانتیگراد است باید شکنجه شونده تحمل نماید و به تعقیب آن این شکنجهء غیر انسانی تا به یک ساعت دیگر زیر آب سرد ۱۵ درجه سانتیگراد به همان شدت ادامه داشته میباشد. طوریکه در گزارش آمده، در این جنایت از آب نوشیدنی استفاده گردیده و حرارت سردی شکنجه گاه باید از ۲۰ درجه سانتیگراد پائینتر نباشد.

۱۲ ـ انداختن حشرات- در صندوقچهء که زندانیان در آن حبس میگردند، طوریکه در گزارش آمده این میتود یگانه میتودیست که در کورس تعلیمی نیروهای خاصٍ شکنجه، تمرین نگردیده است، حقوق دانان وزارت عدلیه آمریکا از څارنوال سی آی ای نقل و قول میکند: "آنها ما را در جریان گذاشت که تروریست القاعده زبیده] طوریکه معلوم میشد از حشرات ترس داشت و آنها میخواهند به وی طوری وانمود کنند که گویا در پلان دارند موصوف را با یک نوع حشرۀ نیش زن و خطرناک یکجا در یک صندوق حبس کنند. افراد وزارت عدلیه میگویند که سی آی ای دوباره برای ما طور تقریری خبر دادند که، مگر ما در اصل تصمیم داریم تا یک نوع حشرهء که بدون خطر باشد طور مثال نوعی از کرم ها را با موصوف یکجا در صندوقچه بگذاریم.

۱۳-waterboarding  - یکی از روش های دیگر غیر انسانی آنها حس غرق شدن به شکنجه شوندگان است.

حقوقدانان دولتی آمریکا این روش شکنجه را چنین توضیح میدهند: مظنون بالای تختهء که تقریباً ۱،۲۰ بر ۲،۱۰ متر است خوابانده و بسته میگردد. پا های فرد مذکور به طرف بالا کشانیده شده، یک دستمال بالای چشمان و پیشانی مذکور گذاشته میشود. بعد از آن بطور کنترول شده آب بالای دستمال ریختانده میشود زمان ریختاندن آب بالای دستمال آهسته آهسته همین دستمال غرق در آب شده، طوریکه بینی و دهن فرد شکنجه شونده را آهسته اهسته احتوا نموده و بصورت کُلی بسته و یا بند میسازد، همزمان وقتیکه عمل در حال اجرا شدن است، دستمال یا به عبارهء دیگر روی پاک جذب کنندهء آب، غرق در آب شده که در نتیجه وزن زیاد هم پیدا کرده، برای ۲۰ الی ۴۰ ثانیه تمام مجری تنفسی فرد مذکور را بلاک نموده، این عمل باعث ازدیاد کاربن دای اکساید در خون فرد مذکور گردیده که در نتیجه سبب نفس تنگی بینهایت شدید میگردد که بالاخره در وجود شکنجه شونده باعث دست و پاچگی، خفه شدن و احساس غرق شدن را بمیان می آورد.

 

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

 

www.esalat.org