12 juni 2016 07:59:09

 

     محمد طاهر نسیم:

گفتار مختصری درباره:

ناله های منفور و ضد ملی شیپور های

۳ حوت کابل، ۲۴ حوت هرات، چنداول و غیره!

 دانشمندان ترقّیخواه درک مینمایند که هر تحول، قیام و انقلاب- دارای ماهیت دموکراتیک و اصلاح طلب – به دگرگونیهای زیربنايی، نیاز مبرم دارد، و مسئولیت های گسترده ای در رابطه به نگهداری و پیشرفت آن، از لحاظ سیاسی، نظامی و امنیتی به دوش سازمان دهندگان قرار دارد. زیرا از آغازین گامی که  بمنظور اجرای تحولات، در راه رفع عقب مانی ها  و نو سازی جامعه برداشته میشود با موانع و موضعگیریهای خصمانه نیروهای متضاد روبرو میگردد.

در جوامع عقب مانده بویژه  افغانستان قرون وسطائی و تسلط مناسبات فئودالی، قبیله وی، تعصبات ملی و مذهبی و پدیده های موروثی باقیمانده دوره برده گی، خرافات و برخورد های بسا ارتجاعی، زمینه مساعدی برای بهره برداری سوء و فعالیت های تخریب کارانه جبهه متضاد با استفاده از ذهنیت های تاریک، ساده و کور اندیشی و نا آگاهی سیاسی در برابر هرگونه اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و در عرصه های مختلف عموم زندگی جامعه، وجود دارد.

نیروهای رنگارنگ متضاد متکی بر شیوه های فریب و ریا کاری . زیر شعار های "مذهبی" در گمراه و بسیج سازی مردم در گروههای آنارشیستی و غوغایی، بمنظور متوقف ساختن کاروان اعمار، پیشرفت و انکشاف وطن و زندگی اجتماعی را، سازماندهی و مجهز میسازند. ح.د.خ.ا. از آغاز تأسیس خود، و بعد از قیام هفت ثور به حیث یک سازمان، پیشتاز و مترقی اندیشه فعالیت های آن ماهیتاً علیه هرگونه آنارشیسم، دیماگوگی و لیبرالیستی مجرد- هرج و مرج- عوامفریبی، کشمکش های خارج از هرگونه دیسیپلین درونی و یا بیرونی و مرکزیت در عمل قرار داشت. و رهبری اصولی آن در راس زنده یاد رفیق ببرک کارمل جداً و همه جانبه درک مینمود که عدم پایبندی بر فعالیت سیستماتیک دارای مرکزیت و دیسیپلین پذیری در اجرای وظایف و انجام مسئولیت ها، توأم در پیوند، با توده های آگاه، و رشد یافته نمیتوان نیازمندیهای آنان را تحقق بخشید و تحولات بنیادی زیربنایی کشور را به سر رساند.!

و از جانب دیگر رفیق ببرک کارمل با درک، آگاهی و تجارب گسترده خود اهمیت درجه یک را به آموزش توده ها و تنویر اذهان آنان قائل شده بود، زیرا اعتقاد کامل داشت که ح.د.خ.ا. ماهیتاً حزب توده ای و برای توده های زحمتکش، و بهبود زندگی آنها مبارزه میکند، و همه جانبه سعی مینمود جبهه توده ای را از نفوذ دسیسه کاران داخلی و خارجی و سازمان دهنده گان جنایتکار وابسته به ارگانهای امپریالیستی- جاسوسی و مافیایی- حفاظت نماید، و جنایت کاران و سازمان دهندگان شورشهای غوغایی ضد ملی را درست تشخیص و به شدت مورد قلع و قمع قرار گیرند!

برای همه وطن دوستان روشن بوده است که آن ناله های منفور شیپور های سه حوت کابل، هرات، و چنداول و غیره، در حقیقت سر و صداهای دشمنان حزب دموکراتیک خلق افغانستان و ماهیت اعمار و نوسازی آن بوده است که در پوست و حنجره های توده های ساده و نا آگاه سیاسی، نفوذ کرده و جای گرفته است، و پیش از پیش هماهنگ شده بود!

حفیظ الله امین و دارو دسته وی با موضعگیریهای افراطی به اعلان "سوسیالیستی" و "کمونیستی" در افغانستان، و ترور صدها انسان بیگناه- حزبی و غیر حزبی- زمینه را بیشتر برای بهره برداری دشمنان داخلی و خارجی و فعالیت های آنارشیستی، اغتشاشی و غوغایی مهیا ساخت. چون هدف عمده دشمنان اصلاً متوجه ماهیت ترقی خواهانه، اندیشه پیشرو ح.د.خ.ا. و دگرگون سازی جامعه بوده است، لذا از هر وسیله و عامل خصمانه استفاده اعظمی میکردند، و تلاش میورزیدند که تسلط، قدرت و بهره برداری منافع ضد ملی و ضد پیشرفت خود را نگهداری، از دست ندهند!

سیاست انحرافی "امین" و باند وی، دستاویزی مناسبی برای آنان، غرض تسویه ماهیت ترقی خواهانه حزب و دولت و مغشوش ساختن اذهان عامه، بوده است.

موضعگیری طبقاتی عناصر و نیروهای ضد ملی و ضد هرگونه تحول به سوی بهبود زندگی مردم، همیشه در روند فعالیت های دهشت افکنی و تخریب کاری خود، در تمام دوره های تاریخی افغانستان ادامه داشته است، و موانعی گسترده ای در برابر هرگونه اقدامات، و تغییرات سازنده ای، ایجاد کرده اند.

در دوره پادشاهی اصطلاح طلب امان الله خان، نیروهای ارتجاعی و عقب گرا زیر شعار فریب کارانه به اصطلاح دفاع از "دین" و به سازماندهی استعمار انگلیسی، حاکمیت امانی را به ناکامی و سقوط مواجه ساختند.

و در دوره های مشروطیت نیز به فرماندهی حاکمیت فئودالی وابسته به استعمار انگلیس، جنبش مشروطیت را سرکوب کردند!

و در سال ۱۹۹۲ در اثر موضعگیری خائنانه دنباله روان "گورباچف" و شرکاء، و رو گشتاندن از منافع علیای وطن، حاکمیت دموکراتیک افغانستان- ملکی و نظامی- به تروریستان آدم کش حرفوی "جهادی" سپرده شد و آنان نتوانستند به اصطلاح خودشان دولت "اسلامی" را ایجاد، و افغانستان در دامن تروریستان جدید "القاعده" و "طالبان" افتید، که بالاخره منجر به اشغال نظامی امپریالیستی آمریکا، ناتو، و متحدان شان گردید و تا به امروز ادامه دارد!

***

انحلال ایدئولوژیکی و طرز تفکر ساده لوحانه و عدم اتکاء بر قانونمندی های علمی در طرحها و بررسی های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، و کلتوری، هرگونه نتیجه گیری، تصمیم و اقدامات بعدی را به گمراهی میکشاند.

در مطالعات و بررسی های سالم و واقعبینانه، ماهیت حوادث، واقعات، و هویت سازمان دهندگان باید درست تشخیص و از افتادن در منجلاب ضد ملی و ضد پیشرفت اجتماعی، خودداری گردد!

با تأسف تذکر می یابد که عده ای از سایت ها و برگه های فیسبوکی، محوری از تحریف، فریب، جعل و ریا کاری و مغشوش ساختن ذهنیت ها قرار گرفته است، و ارزش ایدئولوژیکی، سیاسی و فرهنگی خود را از دست داده اند، بخواهند یا نخواهند خدمتی به دشمنان رنگارنگ وطن و خلق های زحمتکش میرسانند!

آنان همیشه با استفاده ریا کارانه از نام زنده یاد رفیق ببرک کارمل برداشت ها و سنجش های انحرافی خود را به نشر میسپارند، اصول و حقایق را زیر پا مینمایند!

محمد طاهر نسیم،

۶ می ۲۰۱۶

 

 

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org