سه شنبه، ۱۳ اکتوبر ۲۰۰۹

تحریم انتخابات،

سیلی محکمی بود بر رخسارِ نیروهای ارتجاعی جهادی - طالبی

و چپ نما های دموکرات و ترقیخواه

 

هموطنان عزیز!

بار دیگر دسته ای از لفاظان دو رو و شعبده بازان مکار و حیله گر که از طریق مزدوری به امپریالیستهای اشغالگر کیسه شان را پر میکنند، خودرا در معرض انتخاب شما قرار دادند. آنها با هزاران ترفند وحیله گری از شما خواستند تا یکی از آنها را انتخاب کنید که برای مدت معینی به شما "رسماً خیانت" کند. شما یکی از آنها را انتخاب کنید تا قانوناً معاهدات برده ساز و فقر آفرین را با باداران غارتگرش امضا نماید، ذخایر مادی و معنوی مملکت را به معامله گرفته و اشغال ده و دیار شما را بنام شما قانونی جلوه بدهد. شما یکی از آنها را انتخاب کنید تا بنام شما تحقیر، اهانت و سرخوردگی تان را "آزادی" نام کند، آتشباری بر خانه و کاشانه تان را "مبارزه با دشمنان افغانستان" بخواند، برادران مقتول شما را "تروریست" بنامد، سرزمین شما را قرارگاه دایمی کنترول ممالک شرق و جنوب آسیا بسازد. وابستگی و اسارت شما را در این مدت ادامه داده و آواز اعتراض برحق شما را خفه سازد.

کسانی که خود را کاندید کرده بودند، همه و همه چهره های اند که شما آنها را خیلی خوب میشناسید. اکثریت آنها تا دیروز بر خانه های شما آتش میکشودند. فرزندان تان را شکنجه، تیرباران و سر می بریدند، و یا سر در آستان پاکستان، ایران، ممالک عربی و آخندهای ایرانی می سائیدند. هیچکدام آنها نه درد شما را میداند و نه از رنج، بیچارگی، آوارگی و فقر شما خبر دارد. هیچکدام آنها حتی در حد و حدود سرکاتب بودنش هم حلقه ای ازکوه های زنجیرهائیکه بر دست زنان حلقه زده اند را کم نمیکند و نمیتواند زیرا، این نظام کمافی السابق تحت قیادت و سیادت امپریالیستها و منفور ترین چهره های ضد آزادی انسان مانند ربانی، محسنی، خلیلی، سیاف و امثالهم باقی خواهد ماند. هر کدام آنها که به قدرت برسد بدون چون و چرا قوانینی مانند احوال شخصیه اهل تشیع را تصویب خواهد کرد. هیچکدام آنها بر مال و جان شما ترحم روا نداشته و بنوبه خود خواهد کوشید تا مانند سیاف، خلیلی، قانونی، عبدالله عبدالله و فهیم زمین های مردم بیچاره و بیدفاع را غضب و بفروش برسانند.

هیچکدام از این شعبده بازان مخالف اشغال افغانستان نبوده، بلکه برای ادامهء اشغال کشور و تحقیر مردم آزادیخواه افغانستان فن و فریب نو و جدیدی را در جیب بغل شان آماده دارند. هریک از آنها نماینده و سرسپرده یک جناح امپریالیستی بوده و در حقیقت از منافع آن در افغانستان نمایندگی میکند. هیچکدام آنها قادر به ایجاد صلح، آرامش و رفاه نبوده و هرکدام از آن ها در صدد است تا از غارت شما و دهن کیسه گرفتن با امپریالیستها، جیب خودرا پر کند. امپریالیستها عاملین درجه اول سیه روزی، فقر، بیکاری و ویرانی افغانستان میباشند. آنها بودند که "طالبان" را بوجود آوردند. آنها موجد گلبدین، برهان الدین، احمدشاه مسعود، خلیلی، محسنی و دیگران هستند. آنها دیروز از طریق "طالبان" شما را به خون می کشیدند و امروز به بهانهء مبارزه با "طالبان". تا زمانی که آنها در کشور شما هستند، صلح، آرامش و رفاه مردم افغانستان جز خواب و خیال بیهوده چیزی دیگر نیست. آنها اشغالگرند و اشغالگران برای شما، کار، بهروزی، رفاه و آرامش به ارمغان نخواهند آورد. آنها به این شعبده بازان مکار اجازه نخواهند داد که از حد و حدود اصلاحات نیم بند اداری بیشتر حرف بزنند. آنها این شعبده بازان را برای نمایش نیاز دارند و در حقیقت امر این امپریالیستها و ارتش های تا دندان مسلح شان میباشند که امور را اداره میکنند.

از جانب دیگر، شما بعد از برگزاری این نمایشنامهء مضحک متیقین شدید که در یک کشور مستعمره هرگز نمیتواند انتخابات آزاد وجود داشته باشد. در کشوریکه همه چیز آن در اختیار امپریالیست ها میباشد، آیا میتوان کاندیدای مستقل از ارادۀ امپریالیستها را سراغ داشت که آرزوهای مردم را انعکاس بدهد؟ آیا در یک کشور تحت اشغال  تبلور خواستهای مردم در سیاست ممکن است؟ مردمی که آگاهی سیاسی شان در حدود مراجعه به خوانین، سید و ملا است، آیا در انتخابات میتواند جز این ستمگران کسان دیگر را انتخاب کنند؟ در چنین جامعه یی آیا کسان دیگر جز این رهزنان تعیین کننده آرای مردم هستند؟ اینها هستند که از طریق دلالی سیاسی آرای زحمتکشان مظلوم را به این و آن فروختند. معاملهء فروش آرای محمد محقق به سیاف ودهها نمونه دیگر را همه ما بیاد داریم. انتخابات که حتی در پیشرفته ترین ممالک اروپائی و امریکائی جز ترفند و فریب مردم، وعده دادن سر خرمن و عمل نکردن به آنها، چیز دیگر نیست چطور میتواند در افغانستان انعکاس دهندۀ آرای شما باشد؟ "انتخابات" رقابت بین سران مرتجع تاجک، پشتون، ازبک، هزاره و ترکمن را در سطح مردم عام و تا کوچه و خیابان کشانید و بر حدت و شدت نفاق ملی و تنفربرادر از برادر افزود.

شما دیدید که از طریق "انتخابات" ممکن است منفورترین چهره ها بر شما حاکم شوند. تجربهء "انتخابات" گذشتهء پارلمان نشان داد که بدترین دشمنان مردم افغانستان میتوانند از اینطریق بقدرت برسند. سیاف، خلیلی، محسنی، قانونی و . . . غیره را تماشا کنید. چه کسی فراموش کرده که همین ها بودند که کابل را به ویرانه تبدیل کردند و به فروش آثار تاریخی و موزیم شما اکتفا نکرده حتی زنان و دختران جوان این مملکت را ربوده در بازار برده فروشی به کنیزی فروختند. اینها بودند که جنایات بیشماری را در حق مردم این سرزمین مرتکب شدند. اینها بودند که بپای معاهده ننگین بن، کشور شما را به امپریالیست های غربی فروختند تا آنرا به پایگاه نظامی دایمی شان مبدل سازند. اینها بودند که ملکیت و اختیاری را که اجداد ما بر این سرزمین در مدت دوهزار سال از آن دفاع کرده بودند، در مقابل دالر آمریکایی بفروش رسانیدند. همین ها بودند و هستند که به نفاق میان پشتون و هزاره، پشتون و تاجک، تاجک و هزاره، پشتون و ازبک برای مقاصد خود دامن میزنند. اینها شما را بجان برادر تان می اندازند تا خود از آن سود ببرند. کسی که سرکاتب نمایشی افغانستان میشود، جز اینکه همین کار ها را بکند، هیچ راه دیگری ندارد ولو هر قدر صالح و خیرخواه باشد. هر کسی در این مسابقه پیروز شود، کسی است که امپریالیستها بر روی او به موافقت رسیده اند. این شخص اگر حامد کرزی نباشد، بدون شک مزدورتر، میهن فروشتر و چاکر تر از اوست. کسی که بقدرت میرسد، بزرگترین نفاق افگن ملی میباشد. زیرا امپریالیست ها فقط کسی را برکرزی ترجیح میدهند که از او غلام تر و بی اراده تر باشد.

هموطنان عزیز!

شما خود دیدید که در بیشتر از ۱۵ ولایت افغانستان جنگ درجریان است. در این ولایات عوامل دولتی قادر نبودند آزادانه گشت و گذار نمایند. آیا در چنین شرایطی حرف زدن از انتخابات آزاد درست بود؟ آنها از ایجاد یک دولت مشروع و قانونی حرف میزنند، آیا دولتی که در سایه و تیغ و تبر سربازان اشغالگر قرار دارد، میتواند مشروع و قانونی باشد؟ نه. یگانه چیز مشروع و قانونی تحریم این انتخابات بود که زحمتکشان کشور به آن لبیک گفتند و آنرا قاطعانه تحریم کردند و در خانه های خود نشستند. بگذارید امپریالیستها درک کنند که فقط میتوانند چند مزدور بی ارزش را بخرند نه ارادۀ مردم شجاع افغانستان را.

زنده باد مردم افغانستان!

 

احسان الله «خپلواک»

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

www.esalat.org