ص. وفا

یکشنبه، ۱ مارچ ۲۰۰۹

   صدور کالا و صدور سرمايه مشخصه ای ذاتی نظام سود و سرمايه ميباشد که در نتيجهء رقابت آزاد و سيادت انحصارها ظهور و تداوم می يابد.

  توليد کالا و توسعه مبادله آن در داخل کشورهای سرمايه داری و همچنان گسترش صدور آن در عرصه بين المللی از خصوصيات ويژه و مشخصه اصلی اين نظام است، بستر، محمل و جايگاهی که امکان صدور امتعه (سرمايه و کالا) را فراهــــــم ميسازد، همانا يک سلسله کشورهــای عقب نگهداشته پيشين نظير افغانستان، ايران، پاکستان و غيره منجمله در منطقهء ما ميباشد که اکنون به دايره سرمايه داری جهانی پيوسته اند.

   در سرمايه گذاری خارجی از ابتدای قرن نزدهم بدينسو انگلستان با داشتن سيستم وسيع مستعمراتی خويش مقام نخست را احراز مينمود، امّا بعد هـــــا فرانسه، هالند، آلمان و حتی امريکا هم در قاره های آسيا، افريقا و امريکای لاتين راه يافتند، از نقطه نظر سياسی تمايل به الحاق اراضی ديگران و بدست آوردن منافع استراتيژيک در کشورهای ياد شده از طريق اعمال زور و به اتکاء ارتجاع داخلی در همـچو کشورهــــا مميزه اصلی و صفت مشخصه امپرياليستی را احتوا ميداشت و ميدارد، امپرياليست ها بعد از سپری نمودن مرحله طولانی تناقضات و کشمکشهای درونی شان بالاخره بخاطر بهره برداری مشترک از جهان به وسيله سرمايه های بزرگ مالی در مقياس بين المللی متحد شدند و با تقسيم مناطق جهان به مناطق منافع حياتی شان و پايان دادن به مقابله سبعانه به اين نتيجه رسيدند که حفظ منافع آتيه شان وابسته به رعايت منافع حريف است، برمبنای همين طرز ديد ساحه نفوذ هريک از کشور های دارای سرمايه های بزرگ در اکناف مختلف جهان منجمله در آسيا گسترش يافت.

    بدست آوردن مواد خام و نيروی کار ارزان، يکی از اهداف اقتصــــادی جامعه سرمايه داری است که تسلط بلامنازع امپرياليزم را از طريق به راه انداختن جنگهـــــا و تصادمات جهانی و منطقه يی تسجيل و ناگزير ميسازد، دامن زدن و بر افروختن جنگ ها و مناقشات در مناطق منافع حياتی بويژه در آسيا و منطقه ما که مورد بحث است، جزء پلان استراتيژيک و دورنمايی نظام سرمايه داری است که در آن مسأله صــــــدور اسلحه و جنگ افزار منحيث بخشی از کالای توليدی مطرح بوده و شعله ور ساختن و داغ نگهداشتن جنگ نی تنها وسيله فروش امتعه توليدی و انبار شده در ذخيره گاه هـــــــاست، بل تدوام جنگ برای دستيابی به اهداف مطروحه چون دسترسی کامل به ذخاير زير زمينی، وسعت ساحه نفوذ، به سيطره کشانيدن و مهار کردن اقتدار دولتها و حکومات کشور های ضعيف و در حال احتضار، گسترش نفوذ و قدرت روزافزون سياسی و اقتصادی بالای خلقهای اين کشورها بخاطر زير فرمان در آوردن و بهره کشی آنها، جلوگيری از رشد نهضتهــا و جنبشهـــای آزاديبخش ملی و دموکراتيک و ايجاد موانع در راه رشد آگاهی مردمان و سد نمودن بيداری و هوشياری آنان و بسا اهداف نهان و پنهان ديگر را ميتوان برشمرد.

    در عصر کنونی سرچشمهء اساسی جنگ ها نظام سرمايه داری و تضـــــاد های درونی آنست که کمـــاکان و بيشتر از پيش ادامه دارد و با دريغ که اميدی هـــــم برای پايان دادن آن در کوتاه مدت سراغ شده نميتواند.

     با چنين مقدمه يی که در آن حتی الامکان ماهيت درونی نظام سرمايه داری که همانا جنگ و صدور جنگ افزار در صدر آن قرار دارد بيان و انگشت گذاری شد اينک با مرور کوتاه می بينيم که وضعيت تجيهز شورشيان افغان در ديروز (دهه هشتاد ميلادی) و امروز (دهه نود و دهه يکم قرن حاضر) چگونه است؛

ديروز:

   دهه هشتـــــاد ميلادی که به دهه دموکراسی و تحولات سريع و شتابزده و دگرگونیها در افغانستان معروف است، نی تنها دوره پُر از فراز و نشيب برای زمامداران آن مرحله بود،  بلکه بنابر مداخله آشکار و پنهان کشورهای اجنبی و راه اندازی تخريب و سبوتاژ گسترده، نظام را در حالت دفاع مسلحانه قرار داد و جنگ اعلام ناشده را بر خلق کشورما تحميل نمود، ناهنجاریها و نابکاری های دوره اختناق حفيظ الله امين از يکطرف و فقدان تجارب کار عملی در عرصه زيرساختها و عدم دريافت مجــــــال برای بازسازی و نوسازی از جانب ديگر (با آنکه در اين دهــــه: تغيير کيفی در نظام سياسی رونمــــا گرديد، رشد نسبی اقتصــــــــادی و اجتماعی، توسعه بنياد و نهـــــــادهای جامعه مــــــدنی اعم از فرهنگی، علمی و حقوقی، برآورده ساختن نيازهای اوليه مردم از لحاظ مـــــــواد غذايی، مواد سوخت، البسه عمدتاً بوسيله سيستم کوپراتيفی و توزيع مواد رايگان و بعضاً ارزان قيمت با سبسايدی هـــــــای دولتی، رعايت پرنسيبی عنعنـــات، سنن و رسوم پسنديده مردم و بسا تحــــولات و تغييرات ديگر بميان آمد) علی الرغم آن چنان وضعيتی پيش آمد که دفاع از مام ميهن در صــــــدر وظايف قرار گرفت، روند نورمال رشد و توسعه اجتماعی، سياسی و اقتصادی به کنــــــدی مواجه و چه بسا که به تعويق افتاد، در چنين وضعيت است که اپوزيسيون با حمايت بيدريغ مالی و معنوی غرب و بدستياری مستقيم رژيم نظاميگر پاکستان و همدستی رژيم آخنــــدی ايران ممانعت های جدی را فرا راه رشد و انکشاف کشور بميــان آورده و به افزار و وسيله ای بدست دشمنان تاريخی افغانستان مبـــــدل و ميهن را بدستور باداران شان بخاک و خون کشيدند و فاجعه های رقت انگيز تاريخی را که به تخريب همه زير بنا ها و تأسيسات دولتی و عام المنفعه چون مکاتب، مساجد، شفاخانه ها و ساير اماکن عامه و همچنان چور و چپاول و به يغما بردن دارايی های عامه و حتی شخصی و خصوصی شهروندان منجرشد، بميـــــان آوردند.

   دگروال يوسف مسئوول بخش افغانستان در (ISI) پاکستان در چند اثر خود مانند: "خاموش مجـــاهد" و "تلک خرس" که اخير الذکر در جولای ۱۹۹۲ در ۱۴ فصل و ۳۲۵  صفحه انتشار يافته است، به گفته خودش از روی يکسلسله مسايل محّرم برای اولين مرتبه پرده برميدارد، وی توضيح مفصلی از چگونه گی جنگ در افغانستان و ابعــــــــاد داخلی و خارجی آن و نقش دستگاههای استخباراتی کشورهای مختلف منجمله پاکستان، عربستان سعودی، ايالات متحده امريکا، چين و غيره بدست ميدهد، او سعی کرده است زوايای تاريک جنگ را با استدلال روشن سازد، وی اولتر از همه از آموزش و تسليح مجــاهدين به وسيله شعبه افغانی در آی اس آی حرف ميزند (در حقيقت اعتراف ميکند) و تصريح ميدارد که با راه اندازی تاکتيک های جنگی "مرگ از هزار جناح" چنان خون ريزی را بوجود خواهند آورد که انتقام جنگ ويتنام کشيده شود، دامنه جنگ های چريکی (حمـــــلات تروريستی) وسعت يابد و در نتيجه کابل برفق آرزوهـــــای جنرال ضياء به آتش کشانيده شود، وی به ادامه اعترافات خود مينويسد:

"ازسال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۴ بيشتر از هشتاد هزار مجاهد در کمپهای آموزشی ما تربيت شده و مقدار دهها هزار تن اسلحه و تجيهزات (که از کشور های ياد شده) بدست می آمد به آنها توزيع ميگرديد"، بوضاحت ديده ميشود که سلاح و مهمات از جانب کشور های مــــداخله گر سرمايداری و اقمار شان بوسيله پاکستان بدسترس شورشيان گذاشته ميشد و تروريزمی که اکنون عليه آن داد و فرياد ميزنند و در فهرستهـــــــای سياه رده بندی نموده اند به وسيله خودشان با اهداف ديگر سازماندهی و ايجاد شده است.

يک مثال ديگر:

در يکی از اعلاميه های وزارت خارجۀ وقت افغانستان آمده است:

گلبدين حکمتيار رهبر شورشيان (ديروز و امروز) عنوانی قوماندان فاروق منصور متن آتی را به امضاء خود در دهه هشتاد چنين صادر ميکند:

"شما مطلع هستيد در اين روز ها تعداد زياد سلاح مدرن از قبيل انواع مختلف توپ های ماشيندار ثقيل، راکت های متنوع ضد اهداف هوايی، زمينی، مين هـــــــــای ضد پرسونل و مؤسسات و بمهــــــای مسموم کننده کیمياوی از طرف دوستـــان بين المللی بحزب اسلامی افغانستان مواصلت ورزيده است.

بخاطری که در جريان عمليات مجاهدين ما به وجه احسن بتوانيم از آن استفاده کنيم وسيلتاً هدايت داده ميشود تا: هرچه زود تر از هر کميته و يا در صورت لزوم از هر گروپ چريکی به تعداد (۳-۵) نفر را غرض فراگيری تعليمات مسلکی که در اينجـــــا (پاکستان) به کمک متخصصين کشور های دوست امريکا و چين تدريس ميگردد به پشاور اعزام داريد."

چنين تريننگ ها و چنين سرازير شدن اسلحه و مهمات مرگبار در هر تنظيم جهادی(!) به کرات تحقق يافته که از آنجمله يکی آن بيان و افشاء شد.

امروز:

به نقل از رسانه های غربی بتاريخ ۲۲ فبروی ۲۰۰۹ روزنامه ۸ صبح چنين نوشت:

بمب های ساخت انگليس بر ضد نيروهای اين کشور در افغانستان استعمــــال ميشود، اين وسايل برای افراد شبکه های تروريستی به کشور های همسايه (ايران و پاکستان) ارسال و از سوی افراد داوطلب (گماشته گان) از طريق مرز پاکستان به افغانستان منتقل ميشود.

بر پايه اين گزارش، يک مسوؤل انگليسي مواد منفجره در اظهارات خود به ديويد ميليبند وزير خارجه اين کشور مدعي شده است که بعيد نيست، اين وسايل از سوي انگليسي هاي مسلمان به افغانستان انتقال يابد. سخنگوی وزارت دفاع بريتانيا گفته است که شورشيان در اين اواخر تاکتيک های جديد و مواد انفجاری پيشرفته را استفاده مينمايند.

اين همه به وضاحت تمام نشان ميدهد که کشورهای غربی در راس نظام سرمايه داری هيچگاهی دوستان دايمی نی، بل منافع دايمی دارند، اگر ديروز همين اسلحه و مهمـــــات مختلف النوع با سرازير و ذخيره  شدن در پاکستان و ايران به هدف سوزانيـــــدن و به آتش کشانيدن کابل (افغانستان) بدسترس نيروهای افراطی افغان قرار داده ميشد، امروز همان سلاح و بمهای مخوف بدسترس طالبان قرار داده ميشود تا بازهم برضد افغانستان استعمال شود.

   پس به چنين نتيجه ميتوان رسيد: سرمايه داری جهانی که اکنون وارد مرحله امپراتوری آن شده است، همه امکانات و وسايل را بکار ميبرد تا مناسبات استعمــــــــاری روز تا روز برقرار و گسترش يابد و پروسهء به سيطره کشانيدن کشورهای روبه انکشاف و جهان سوم با بکار ُبرد انتظام های مالی، سياسی، حقوقی و نظــــــامی تکميل و کشورهـا و قاره ها با مکانيزم های کنترولی در بند نگهداشته شوند.

 

 

 

توجه

کاپی و نقل مطالب از اصالت صرف با کسب مجوز کتبی از اصالت مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به اصالت می باشد.

Copyright2006Esalat

www.esalat.org