یکشنبه، ۱۶ جنوری ۲۰۱۱

ابلاغیۀ منتشرۀ ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۰ فدراسیون جهانی

 اتحادیه های کارگری در مورد کشور تونس

برگردان به دری: و. خوږمن

 

فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (ف. ج. ا. ک.) همبستگی خویش را با مردم تونس که برضد بیکاری کتلوی اعتراض خویش را بلند نموده اند و بخاطر حق کار مبارزه میکنند اعلان میدارد.

ما خشونت دولتی را که در جواب شعار «ما کار میخواهیم» مردم تونس بکار بسته شده است تقبیح میکنیم.

جوانان حق رویا، مبارزه و مطالبۀ حال و آیندۀ بهتر را دارند.

ف. ج. ا. ک. رهایی بدون تأخیر زندانیان این اعتراض ها را درخواست میدارد.

تونس بکرات بمثابۀ کشوری با بلندترین درجۀ رشد و نمونۀ برجسته برای کشورهای دیگر است که با اتخاذ رشته ای از اقدامات ضد کارگری مانند قطع هزینه های دولتی، خصوصی ساختن خدمات دولتی، فروش زمین به سرمایه گذارهای خارجی و معافیتهای مالیاتی برای سرمایه های خارجی شهرت کسب کرده است.

به همین سبب اکثریت مردم، بخصوص جوانان به بیکاری و فقر مبتلا گردیده و زنده گی آنها به نفع انحصار های خارجی به بازی گرفته شده است.

به نماینده گی از ۸۰ ملیون اعضای ف. ج. ا. ک.، از ۱۲۰ کشور جهان، ما تقاضا مینماییم تا خواستهای مردم که صدای اعتراض را بلند نموده اند تا رضایت کامل برآورده گردند. ما از مبارزۀ جنبش اتحادیۀ کارگری کشور تونس پشتیبانی مینماییم.

 

سکرتریت فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری. آتن، ۳۰ دسامبر ۲۰۱۰

 

*  *  *

 

ابلاغیۀ فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری در مورد انکشافات الجزایر

 

ف. ج. ا. ک. انکشافات الجزایر را دنبال مینماید و با مردمی که به خاطر حق کار و سایر حقوق اجتماعی خویش مبارزه میکنند ابراز همبستگی میدارد و اعمال خشونت دولتی علیه مردم را که به قتل دو تن و جراحت صدها تن انجامیده است تقبیح مینماید.

تظاهرات اخیر نه تنها یک خیزش، بلکه بیان خشم اقشار مردم بر ضد نابرابری های اجتماعی در الجزایر است، کشوری غنی با منابع نفتی و گاز طبیعی که به بهبود وضع رقتبار مردم نینجامیده و به رفع بیکاری و قیمت های بلند شیر، آرد و شکر تا سرحد غیر قابل دسترسی برای خانواده های فقیر تاثیری نگذاشته است.

ف. ج. ا. ک. از درخواست مردم نادار الجزایر برای تاًمین کار دوامدار، دستمزد انسانی، قیمتهای نازل مواد مصرفی روزمره و غیره پشتیبانی مینماید. بسیج مردم در اتحادیه های صنفی - کارگری و دیگر اتحادیه های توده یی به سازماندهی و اتحاد آنها در مبارزۀ شان برضد سرمایه و دولتهای آن میتواند ممد واقع گردد.

حرکت های خود بخودی باید به مبارزۀ آگاهانه برای حقوق اجتماعی و حق کار ما بر ضد سیاستهای بورژوازی و دولتهای آن مبدل گردد که بطور روزافزون تحت عنوان بحران اقتصادی جهانی خصمانه تر و بربر تر میگردد.

 

سکرتریت فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری. آتن، دهم جنوری سال ۲۰۱۱

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

ww.esalat.org