چهارشنبه‏، ۲۸ جنوری ۲۰۱۵

 

امین الله مفکر امینی

در شهر کورها یک چشمه پاچاست

 

این اصطلاح یعنی که:(در شهر کورها یک چشمه پاچاست) تقریبا همـه بآن، کم و بیش آشنا استیم، و این گفته، بعضا در جریان صحبت ها و شرایط خاص زمانـی و مکانی موارد استعمال داشته و دارد.

مثلا: زمانیکه ما می بینیم که شخصی یا اشخاصی که از لحاظ فهمیده گــی در امور زنده گی از هر قبیلی که باشد، آگاهی درست و همه جانـبه و کامل ندارند و بالاثر ایـــن کمی سواد و آگاهی شان، بالای آن یا آنها، فرد یا افرادی حکومت میکند و آقایی می چلاند و یا می چلانند و سخن ها و گفته های شانرا کور کورانه، قبول میکنند، آنگاه این گفته یا اصطلاح و یا ضرب المثل که: (در شهـر کورها یک چشـمه پاچاست) بکار برده میشود.

حالا برخورد و صحبت دو دوست را بنامهای محمد صادق که شهرت به کج بنشین و راست بگو دارد با یکی از دوستانش بنام قربان علی به شــــکل یک طنز مختصـر ارائه میدارم. این دو دوست، که بعد از ادای نماز، در یک مسجد، در کنج آن مسجد، میدان را نسبـت غیابت ملا صاحب که بکارهای ضروری دیگرش مصروف میگردد و اکثر او یا بعضا در این موارد چنین گفته وجود دارد که:(جلوه افروزان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند- چون بخلوت میروند، آن کار دیگر میکنند) داشته و یا دارند و بحال این ملای مسجد نیز صدق میکند به جریان گفتگو و افهام و تفهیم دوستانه ای شان و اظهار درد دل شان با یـکدیگر گوش فرا میدهیم.

- محمد صادق کج بنشین و راست بگو به دوستش قربان علی میگوید:

ببین دوست عزیز که ما و مردم ما، همیشه گله و شکایت داریم که مجاهدین، انسـانهایی بی تقوا اند، بچه بازی میکنند، از اسلام درست نمیدانند ولی گـپ از اسلام و اسـلامیت میزنند، به زنها حق قایل نمیشوند، جوانان بی ریش و بی بروت و بی حبا و قبا را و بـه خصوص جوانان تحصیل کرده اعم از زنان و دختران را به کفر و الحاد و غیره مـتهم میسازند، و بهمین ترتیب میگویند که دختران نا بالغ را به عقد نکاح در می آورند و هم چنان به صد ها اتهام دیگر مانند: کشت و کشتار بیگناهان و اختطاف ها و آتش سوزی ها، فساد اخلاقی و غیره و غیره را نیز بآنها ارتباط میدهند و ادامه میدهد که: به نظر من آنها چنین آدم ها نیستند و آنها آدمهای خوب و با نماز و با تقوا اند، و من و تو که قبلا چنـد لحظه پیش با آنها در همین مسجد که خانه ای خدا است و به ادای نماز شرکـت داشتیـم و آنها را با سر و کله و جامه های پاک و ستره دیدیم، کدام یک آنها معلوم میشـد که آنها، انسانها و یا مجاهدین آلوده به فساد و غیره اند و از دانش اخلاقی، انسانی و مذهبـی بی بهره اند و یا بی بهره معلوم میشوند. لذا اگر کسی بهشــت برود بفکر من غیر از اینها دیگر کسان نمیتوانند که باشند. زیرا آنها همیشه راست گفته اند و راست میـگویند و در راه خدا که راه خدا انصاف، عدالت، محبت و عشق و عمدتا تقوا میباشـد، همـیشه قدم هـــای شانرا محکم و استوار گذاشته اند و رضائیــت مردم و خلق خدا را نیز حاصل کرده اند، لذا اینها علاوتا که یک مومن و یا مومنان صادق بوده و یا مــیباشند، آنهـــا تنگ نظران و بخیلان، هم نبوده اند و اینان علاوه از اینکه خود شان نظر به اعـمال شان به بهشت میروند، به رفتن دیگران نیز به بهشت رفتن تنگ نظریها ندارند و بخصوص اطفال و نابالغان را نیز به رسم و شیوه های خود شان توصیهء بهشت رفتن مـــــیدارند و حتی خود مجاهدین و ملا صاحبان ما، بآنها کمک میکنند که زود تر به بهشت بروند.

حالا بیا او دوست عزیز او قربان علی جان! تو بگو و قضاوت کن که در این مسجد که خانه ای خدا گفته میشود و هم گفته میشود که مسجد گرم و گدا آسوده، به صــفاتی که به مجاهدین و طالبان که همه با هم در یک کشتی سوار اند نسبت داده ام و یا گـــفته ام و تو آنرا سرا پا گوش دادی، آیا من غلط گفته ام و یا غلط نسبت داده ام؟.

- قربان علی به دوستش محمد صادق کج بنشین و راست بگو:

والله دوست عزیزم صادق جان! تمام چیزهای که تو و من و دیگران دربارهء این مــلا ها و مجاهدین البته ملا ها و مجاهدین بنام گفته ایم و یا مردم گفته اند و میگویند، بکـلی درست بوده و درست اند.

او دوست گلم محمد صادق جان کج بنشین و راست بگو! عبادات خداوند(ج) را بجای آوردنها، نماز و روزه گرفتن ها و نمیدانم به حج رفتن ها، و ذکات دادن ها و بـه همین قسم قـربانی کردنها و غیره نمیتواند که دروغ باشند. بلکه طوری که تو و من و دیگر انسانهای آگاه نیز میدانند، ادای فرایض دینی به تقوا و طهارات جسمانی و باطنی یعنــــی روحی استوار است که این صفات را، همه ای این مجاهدین و ملا های ما دارنـد و مهمتر اینکه من و تو و دیگران این گفته ای دیگر را نیز بارها شنیده ایم که مردم گفته و میگویند که:

(کاسه ای چینی که صدا میکند، خود صفت خویش ادا میکند). و ایــن گفته دقیقا بحال مجاهدین محترم ما صدق میکند و اگر کسی منکر این گفته ها و عملکرد های نیـکوی آنان باشند، این مفهوم را میدهد که خدا نا خاسته مردم ما کور و کر اند کــه با وجـــــود دیدن اعمال اینان بچشم سر و یا دیــدن ویدیوکست ها، اسناد، فوتو ها و به طور عــمده سر و کار شان با برادران مـــــجاهدین پاکستانی و عربی ما که همه دوستان ما و جهان اسلام اند و مجاهدین محترم ما را براه راست دین و مذهب و جهان اسلام چه در گذشته و چه حال کمک کرده و میکنند، آیا غلط است؟. آیا مردمان ما که همــه هوشیار و بیدار و خود ها را تحصیل کرده ها میدانند و از هر لحاظ و هر مورد، آگاه اند، این کارکرد های نیک و مثبت آنها (یعنی مجاهدین) را نمیدانند.

من به یقیـن گفته میتوانم که آنها میدانند، و از همین سبب است که از مجاهدین مانندی که من و تو دفاع کردیم آنها نیز دفاع میکنند البته نه تنها از مجاهدین ما دفاع میکننـــد از کمک کننده گان شان مانند امریکا، حلقات ناتوی شان و سایر همدستان ناتو و سیـــا و آی اس آی پاکستانی شان، هم دفاع میکنند. و نمونه ای این دفاع کردنهای شان، یکی هم امضا کردن قرار داد یا پروتوکل امنیتی با امریکا و ناتو میباشد. لذا مردمان با تقوا و صادق و خوشباور خاک ما، نیز این خدمات شانرا یعنی از این مجاهدین محترمین ما را هیچ گاهی فراموش نمیکنند، خصوصا زنان، مادران و دختران میهن ما که همیشه این مجاهدین خواسته اند که این زنها، باید امر شوهران شانرا و اهـــــل مذهب و سنن شانرا مبنی به سطر عورت شان قبول بدارند اگر میخواهند بهشت نصیب شان گردد. دیگر اینکه این نکات دیگر را نیز قبول بدارند: مثلا بخانه های شـان بنشینند، خـانه داری بکنند و از رفتن به بیرون منزل، ابا ورزند، کســـب تحصیل علم و دانش به زنان نیز بدرد بخور نیستند و امثال اینها. تمام این چیزها را باید قبول کنند و حتی اگر به صدمات جسمانی و روحی شان نیز تمام شود و با اضافهء اینکه اگر به ختم زنـده گی شان نیز بانجامد، باید قبـو ل نمایند.

آمدیم در حصه بعضی چیزهای دیگر: مثلا بعضا بچه بازیها و نزدیکی با حور و غــلمان وقتیکه وعدهء خدا، که در قرآن کریم به این چیزها نیز بما وعده داده شــده البته در آن دنیا یعنی در بهشت، پس حرام بودن و شدن آن در این دنیا برای چه؟. در این قسمت دوست عزیزم صادق جان کج بنشین و راست بگو، زیادتر نمیدانم و آنقدر که میدانستم بتو گفتم و در تمام موارد دیگرت روشنی انداختم و اگر زیادتر میخواهی بدانی، برو از ملا صاحبان و همین مجاهدین با دانش و با تقوای ما پرسان کن. برایت معلومات دقیق و کامل میدهند.

و باید اینرا هم بگویم، که بزرگان ما، که من خوب بیاد دارم همیشه بما از لحاظ مذهـبی اشارات دقیق و گفته های واضح نموده اند: که هر کار که میکنی بکن و بمجردی که یک بار کلمه ای لااله الا الله و محمد رسول الله را بخوانی و یا با تمام این کرده هـای بد که مردم به مجاهدین ما نسبت داده اند، بزیارت حج بیت الله شریف بروی، همه گناهان صغیره و کبیرهء ما یعنی از ما مومننین پاک میشوند. و حالا من و تو فکر کنیم که ما بقرار این گفته ها که از قول خداوند گفته شده، بما بار بار بیان شده سر پیچی و شک بداریم، گنهکار محسوب نمیشویم؟ البــــته که گنهکار محسوب میشویم. و باز هم قربان علی ادامه میدهد: که ببین او دوست عزیزم صادق جان کج بنشین و راست بگو! از برکت همین جهاد و کارنامه های جهادی مجاهدین ما بود که مردم بـــه آنها رای دادند و آنها را حتی رهبران سیاسی و دولتی و حکومتی شان نیز انتخاب کردند و دستاورد های شانرا ببین که چطور امنیت را در سراسر کشور قایم نمودند، رشــوت و اختلاس ها را از بین بردند و در این راه کار شان ادامه دارد. چطور توانستند کــــه شخصیت های با علم و دانش وابسته به مجاهدین و یا غیر وابسته را، به پست هـــای مورد نظر شان، نصب کنند و یا بنابر کج روشی شان، از مقام شان عزل کردند. دیگر اینکه بنابر اهمیت پٌست وزارت خانه ها، بیشتر از سه ماه، مردمان ما را در انتظار نگهداشتند. و همان بود که به اصطلاح دیر آید درست آید، کابینه شانرا از اشخاص مسلکی و با علم انتخاب کردند و به پارلمان غرض رای اعتماد معرفی کردند. که پنجاه فیصد نسبــت داشتن تابعیت دوگانه رد شدند و پنجاه فیصد دیگر شان هم مورد انتقاد اعضای ولسی جرگه قرار گرفتند. دیگر اینکه قایم کردن روابط با پاکستان، ایـن دوست قدیم مردم ما و خیرخواه میهن ما، یک حرکت جهادی و اسلامی دیگر نمیباشد. که البته میباشد و بهمین ترتیب صد ها دستاورد دیگر این مجاهدین است که من زیادتر وقت ندارم بتو یکایک بگویم و مشت نمونه ای خروار گفته، بتو گفتم. محمد صادق کج بنشین و راست بگو با این همه گزارش دوستش قربان علی جان کــه دربارهء مجاهدین، و راه و رسم شان در روشنی دین و مذهب و اسلام قبولانده شـده بما بدوستش گفت و بما نیز اشارات واضح و مستقیم کرده، از جای برخاسته و دستان و روی قربان علی را میبوسد و میگوید: که شکر خدا که مرا تحت ضرب المثل خود یعنی که در شهر کور ها یک چشمه پاچاست نیاوردی و نه دیگران را به کور و کر بودن، متهم کردی.

در وقت خدا حافظی قربان علی با دوستش محمد صادق کج بنشین و راست بگو، بــه جواب این گفتهء دوستش، اضافه میکند: که باید بخاطر داشته باشی که مــردها را قول است و من از این گفتهء خود: که در شهر کور ها یک چشمه پاچاست، پا برجا اسـتم و از این گفته روی گردان نیستم. زیرا این گفته حقیقت دارد و در این گفت و شنود من با تو این گفته، دقیقا به کرسی نشست ولو که شامل من و تو و یا ما و شما و یا سایر کسان دیگر، نیز گردیده است.

امین الله مفکر امینی،

۲۶ جنوری ۲۰۱۵

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org