ببرک کارمل،

 شخصیت برازنده تاریخ میهن عزیز ما افغانستان

 

 
امین الله مفکر امینی

 

01-12-2013

 گرامیداشت از هفدهمین سالگرد وفات زنده یاد رفیق ببرک کارمل، منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رییس دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان را که مصادف به اول ماه دسامبر ۲۰۱۳ عیسوی میباشد، در قدم اول به اعضای فامیل محترم شان محترمه محبوبه کارمــل و همه رفقای رزمـــــنده و صدیق و وفادار به آرمان های حــزب مـحبوبم یعنی ح.د.خ.ا. و سایر وطنـــپرستان و آنانی که در سنگر دفاع از آرمانهای مــقدس انقلاب ثور ۱۳۵۷ قرار داشتند و قــرار دارند تهنیت میگویم.

رفیق ببرک کارمل که بتاریخ اول دسامبر ۱۹۹۶ در عالم دوری از وطن محبوب ما در حال اقامت در کشور شوراها یعنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق بنابر مریضی دوامدار شان، پدرود حیات گفتند، از خود کارنامه های در راه خدمت بمردم و میهن بجا گذاشتند. آن خدمات و مفکوره های دوران سازی را بـه جای گذاشتند که با گذشت هر روز حقانیت آن، روشنتر شده میرود و همه گفته ها بــه کرسی حقیقت ها، می نشینند .

زنده یاد رفیق بزرگ و با دانش و انقلابی ح.د.خ.ا. یعنی رفیق ببرک کارمل، از آغاز دوره های جوانی که بحیث مسؤول اتحادیه جـوانان محصلین دانـشگاه و یا پوهنتون سابق میهن محبوبم افغانستان در مرکز کابل، نقش برجسته را در جــنبش محصلین بخاطر اعمار یک افغانستان آزاد، مستقل و سربلند مبتنی بر میتود های واقعی اصل دموکراسی، بخاطر نجات مردم و میهن از زیر یوغ هر نوع استعمار و استثمار به عهده داشتند تا آخرین دقایق حیات شان، بر آن اصل نیکو و عــالی انسانی، پایدار و ثابت قدم باقی ماندند. آن راد مرد بزرگ اهدافی را بـرای تامین این خواسته های نیک انسانی در محتوای اسناد مرامی ح.د.خ.ا. یعنی برنامه عمل حزب، گنجاندند که گذشت زمان نه تنها آن اهداف را خدشه دار نتوانست بلکه با گــــذشت هر روز لزومیت تطبیق آنرا در صفحات تاریخ وطن ما ضروری تر و برجسته تر نمودند .

اینکه این شخصیت گرامی حزب یعنی رفیق ببرک کارمل با سایر یــاران وفادار و همرزمان صدیقش، چه نقشی را در سرنگونی رژیم های فاسد خاندان سـلـطنتی یعنی رژیم های فاسد داوود شاهی و ظاهر شاهی، ایفا نمودند تذکرات در ایـن باره نیاز به یک تحلیل دقیق علمی مبتنی بر اصـول علمی انقلابی دوران ساز طبقه کارگر دارد که بحث آن در این نوشته مختصر به خاطر یاد بود از سالروز وفات این رهبر فقید به نظر این قلم بدست ضروری پنداشته نمیشود زیرا قبلا و تا این دم، تحلیل گران واقــع بین جریان های چپ مترقی مربوط به ساختار ح.د.خ.ا.، و همچنان سایر وطنپرستان تجسم های علمی و ارزنده ای از این شخصیت والا گهر را با کارنامه هایش به تصویر کشید ه اند که همه مستند با حقایق و اسناد بوده و در خور غور و تعمق میباشند.

چنانچه ما میتوانیم منجمله از سایت های پرمحتوای «اصالت» و "سپیده دم" نام برد که سایت های متذکره، حقایقی از زنده گی شخصی، اجتماعی و سیاسی ایـن رهبر گرامی را تا جای امکان به طرز عالی و امانت داری کامل به تحریر درآورده اند، که همه جز واقعیت ها و عاری از هر نوع اضافه گویی ها بوده و بیانگر نقش فعال آن راد مــــرد بزرگ را در طول تاریخ مبارزات خستگی ناپذیرش با متحدین و همرزمان وفادارش، بیان داشته انـــد.

دشمنان جنبش حزب دموکراتیک خلق افغانستان، خاصتا با پیروزی انقلاب ثور ۱۳۵۷ و مراحل تکاملی آن، طوری که بارها گفته شد، در صدد شدند تا به دستور باداران شان در سطح منطقه و جهان با تبانی خاصتا دستگاه آی اس آی پاکستان و سیا و چلتـــــار پوشان عربی شان، بر پیکر انقلاب و دستاورد های آن، صدمه زنند و جلو راه رشد آنرا به هر ذرایع ممکن بگیرند. همان بود که دشمنان با بکار بردن حربه ای کهنــه دین و مذهب که جنبش امانیه را به باد فنا دادند، اینبار نیز با استفاده از همان حربـهء کهنه به پا خاستند. لذا شعار های کفر و الحاد به پا کردند و با حاصل نمودن بلیارد ها دالر شامل وسایط و مهمات جنگی و اسعار خارجی دالر، پوند و کلدار و غیره، بـــــه باداران شان تضمین سرنگونی این رژیم مردمی را تحت شعار سرنگونی "کمونیزم" و یا "کمونست ها" و بهتر بگوییم جنگ علیه "کافران" را، براه انداختند.

لذا باین منظور در داخل ساختار تشکیلاتی ح.د.خ.ا.، به تربیهء اجنت های شان اقدام کردند و با نفوذ حفیظ الله امین، این قاتل هزاران هزار از فرزندان صدیق "خلقی هــا" و "پرچمی ها" و سایر متحدین حزب و تعداد زیادی از وطنپرستان، باین آرزوی شیطانی شان دست یافتند.

همان بود که جوخه جوخه رفقای مبارز و راستین ح.د.خ.ا. از هر دو جناح به عناوین مختلف توسط دستگاه جهنمی "اکسا" و "کام"، دستگیر و بکام مرگ سپرده شدند .

من یک سخن و یک موضوع را بحیث یک هموطن، از هم میهنان عزیزم و همچنان از آنهایی که ضد این جریان مترقی یعنی ح.د.خ.ا. و مواد مندرج اسناد مرامی آن یعنی برنامه عمل حزب دموکراتیک خلق افغانستان، به پا خاستنــد و آن اهداف را خـلاف شرع و مذهب گفته بدستور باداران شان تبلیغ کردند، می پرسم که شما ها را به وجدان شما و به تقوای شما و بالاخره به مذهب و دینی که بآن همه ما و شما ایمان داریم طرف قرار میدهم و تقاضا میکنم که بیایید محاسبه کنیم و بگوییم که کدام بند اساسنامهء حزب و یا اسناد مرامی آن و یا واضحتر بگویم دستاورد های انقلاب ثور ۱۳۵۷ مغایر ایــن حدیث و این آیت قرآن ما و یا مغایر خواسته های مردم شرافتمند مهین ما بوده است .

من به جرات و ایمان کامل، میگویم که کسی پیدا نخواهد شد که مستند و با دلایل علمی بگوید که این بند و یا این جز اساسنامه و یا برنامه عمل ح.د.خ.ا.، مغایرت با این بــــند و یا این ماده احادیث نبوی و آیات مبارکه کلام الله مجید و یا سنن ما افغانها داشته است .

- آیا توزیع زمین به دهاقین کم زمین و بی زمین و کارگران زراعـــتی خلاف عدالت اجتماعی بوده است ؟

- آیا منع دختر فروشی ها و منع جیز و جوره های کمر شکن منافی ارزش های اسلامی ما بوده است ؟

- آیا توزیع مواد ارتزاقی کوپونی طور رایگان به مــامورین دولت و اجیران، خـــلاف ارزشهای اسلامی ما بوده است ؟

- آیا اعمار صد ها مسجد برای ادای فرایض دینی مردم ما خلاف ارزش های اسلامی بوده است ؟

- آیا تعمیم سراسری سواد که خداوند کریم، تحصیل را به زن و مرد حتمی و ضروری دانسته است، مغایرت با ارزش ها دینی و مذهب ما داشت ؟

- آیا اعمار کوپراتیف های زراعتی جهت تقویه بنیه مادی دهقانان و بخاطر بهبود بهتـــر حاصلات مغایرت با ارزش های اسلامی ما داشت ؟

- آیا اعمار مساکن برای فامیل های شهدا و بی بضاعت که اکثرا با کارهای داوطلبانه فرزندان صدیق و خدمتگار مردم یعنی اعضای ح.د.خ.ا.، بنا گردیده بود، خلاف ارزش های ملی و مذهبی ما بود ؟

- آیا حق دادن تحصیلات مسلکی غرض ارتقای سطح مسلکی و علــمی کـارگران و همه در موسسات تحصیلی داخل و خارج خلاف ارزش های انسانی و مذهب و دینی مـــــا بود؟

این نمونه های که از صد ها دستاورد چند مثال مختصر میباشند، جواب ضدیت آنـها با سنن ملی و احکام شریعت اسلامی، ما را کسی نمیتواند بوضاحت بگوید، جز اینـــکه در این عقیده با ما همنوا گردند که بلی این تاپه زدن ها کفر و الحاد و کمونست و نمیدانم چون و چرا بفرزندان صدیق و مبارز وطن، همانا جز دسایس دشمنان داخلی و خارجی ما، نمیتوانند دیگر چیزی تلقی گردند .

به هر ترتیب دشمنان، جز دشمنی نمیتوانند دوستی کنند، آنها این دشمنی ها را به حـــزب محبوب و قهرمان ما نکردند بلکه در واقعیت دشمنی های بود که بر پیکر آزادهء این میهن مرد خیر و آزاده ای ما نمودند. و باعث حضور قوای اجنبی بیشتر از سی و دو کشور، تحت تامین عدالت، صلح و دموکراسی گردیدند .

مردم متدین ما و وطنپرستان ما و سایر خلق های مظلوم میهن ما تجربه کردند که  آنهایی که داد از کفر و الحاد و کمونست بودن حزبی ها میزدند، بخوبی با خون و تار و پود و جـود شان حس کردند، که دستاورد های این تنظیم های باصطلاح جهادی ها چه ها بود و چهــا خواهند بود.

آیا:

- کشتار های بی گناهان و سر بریدن ها. همین است و خواهد بود دستاورد های ایشان  به حیث نماینده های اسلام .
- اختطاف ها و ترورها. آیا همین است دستاورد های شان .

- به قید نکاح آوردن دختران صغیر و خورد سن، آیا همین است دستاورد های اسلامی وجهادی شان .

- فساد اداری که باساس آمار موسسات موظف بین المللی، افغانستان در صدر آن قرار گرفته است، آیا همین است دستاورد های شان .

کشت و توسعه خشخاش و مصاب هزاران هزار هموطنان ما اعم از زنان و مردان، پیر و جوان به مواد مخدر. آیا همین است دستاورد های اسلامی و مذهبیون .

- سرقت و تخریب آثار وغنایم باستانی ما و فروش و صدور آن بکشور های اجنبی. آیا همین است سجایا و دستاورد های این مسلمان نما ها و مجاهدین بنام .

رشوت ستانی و حق را نا حق جلوه دادن و بر عکس آن. آیا همین است دستاورد های دوره حاکمیت این جنگ سالاران و حکومت مافیایی آنها .

- دزدی ذخایر قیمت بهای زمرد و سایر معادن میهن که سرمایه ملی کشور است و به همه تعلق دارد آیا همین است دستاوردهای حکومت اسلامی و نماینده های اسلامی شان.

- آیا وضع قوانین دست بریدن ها و سر بریدن ها و قصاص و سنگسار. آیا همین اسـت دستاورد های اسلامی شان .

زنها را بینی بریدن ها و اذیت های معنوی و جسمانی کردن ها، آیا همین است  دستاورد های شان .

زنده گی کردن به منازل میلیون دالری و گرفتن زوجه های متعدد و پس انداز میــلیون ها افغانی و اسعار خارجی به حساب های شخصی شان در داخل و خارج، آیا همین اســـت دستاورد های اسلامی شان . آیا همین است حق و عدالت و انصاف .

- عدم ثبات فکری و معامله گری های سیاسی با اجانب از طرف این حکومت مافیایی آیا همین است دستاورد های اسلامی شان .

هموطنان شرافتمندم، شیاطینی که مسلمان گفته، از شما ها بهره ها برده اند و در صـــدد بهره برداری های بیشتر از پیش شما اند، خود ها را از خواب غفلت بیدار سازید. زیرا  اسناد و شواهد تاریخی انکار ناپذیر، ویدیو کلیپ ها، عکسها، مصاحبه های، این دسته ها را شما هر روز در صفحات انترنتی، و از طریق امواج تلویزیونی داخل و خارج  و سایر رسانه های داخلی و خارجی می بینید و شاهد آن هم هستید، نگذارید بیشتر از این هم میهنان شریف ما چه زنان و چه مادران و پدران، خواهران و برادران و پسرا ن ما به داغ های نا مرادی، بیشتر از این بسوزند. شما باور کنید که تسلط بیشتر ایـن دسته ها دستاورد های، جز سیاه کاری و تباهی ملت و مردم، چیزی به ارمغان ندارد.  شما دارای عقل و خردی استید که خداوند بما و شما ارزانی داشته است، آنرا به جایش و در ست استعمال کنید، بیشتر از این خودها را شریک همه بربادی ها و نا بسامانی های مردمان مظلوم وطن زیبای آبایی و اجدادی ما نسازید .

بیایید موقع را به فرزندان واقعا صدیق و خدمتگار مردم و مبارزین راه  حق و عدالت که جانهای شان را به خاطر حفظ شرف و ناموس و تمامیت ارضی وطن، در جبهـــات داغ نبرد با دشمنان داخلی و خارجی، از دست داده اند، یکجا شوید و نعره های راستین آزادیخواهی را از قید هر نوع استعمار و استثمار بلند کنید. دیگر بس است بازی خوردن ها دیگر بس است تهمت بستن ها به اولاد صدیق وطن، دیگر بس است کورکورانه بدنبال  این کج روشان مذهب و دین رفتن، زیرا اینها آن چوچه ها و تعلیم یافتگان انگلیس های  اند که صد ها سال در قاره بزرگ هند حکومت کردند و با بکار بردن سلاح دین و مذهب و رسم و رواج های نا پسند، همه دارایی های آنها را به ملک خو د بردند .

اینها آن چوچه های انگلیسی اند که صد ها سال بر قاره افریقا حکومــــت راندند و تعداد زیادی انسانهای آزادهء آن قاره را از سرزمین میهنی و آبایی شان به غلامی گرفتند و به بازارها یا مارکیت های آدم فروشی اروپایی و امریکایی بفروش رسانیدند و به کار های شاقه و غیر انسانی گماشتند.

شما ببیند و بسنجید و بقضاوت انسانی و وجدانی بگیرید که رهبران ح.د.خ.ا.، که در واقع خدمتگذاران صدیق و وفادار شما بودند و شما آنها را و اهداف آنها را به کفر و الحـــاد محکوم کردید درباره ء این جهادی ها که مزدوران خارجی و نوکران آی اس آی  بودند چه گفته بودند که یکا یک با تسلط این دسته های جهادی، به کرسی حقیقت ها نشسـت و می نشیند و خواهد نشست. باین چند نمونه ای از سخنان رهبران با خرد ح.د.خ.ا.  به دقت  غور کنید.

به شرطی که خدای خویش را حاضر ببیند و وجدان خود ها را بر آن قضاوت ها حاکــــم بسازید و بگویید که کدام از این گفته های رهبران ح.د.خ.ا. و بخصوص رفیق گرامـی و خدمتگار صدیق مردم و میهن ما یعنی رفیق ببرک کارمل عزیز، خلاف با  اساســـات دین مبین اسلام و جهان انســـــا ن و انسانیت داشته بوده ویا میباشد .

"انقلاب ثور بخاطر مصالح ملی و تامین منافع توده های وسیع مردم بخاطر آن اهــداف و آرمانهای  به وقوع پیوست که وطنپرستان، آزادی خواهان، نیرو های ملی و متـرقی دموکرات های واقعی طی سالهای متمادی در راه آن فداکارانه مبارزه کرده اند."

مثال این تذکر که نقلی از تزس های ده گانه ببرک کارمل عزیز میباشد با سایر ایــــــن تزس ها که در سایت پر محتوای «اصالت» درج است هر کدام بنوبه اش، رهنمود ها یـی اند، که در آن راه رشد و انکشاف و مصالح ملی میهن  و مردم دقیقا بازتاب گـــــردیده است. البته من در اخیر نوشتارم، توجه آنعده از شخصیت های ملی و وطنپرست و جوانان قهرمان سازمان دموکراتیک جوانان را بنا بر مسئولیت عظیمی که در راه ایجاد  یــک مهین آزاد و مستقل و سربلند و عاری از هر نوع استعمار و استثمار بخاطر صرفا و صرفا رفاه مردم و میهن بدوش دارند، معطوف میدارم که با مراجعه با آن تزس ها، و گفتـار های رهبران خردمند ح.د.خ.ا. در راس رفیق گرامی ما زنده یـــاد رفیق بـــبرک کارمل عزیز بذل توجه بدارند ودر راه  گسترش آن اهداف والای انسانی که همانا ایجاد یـــک افغانستان آزاد، مستقل و سربلند باشد، همت بگمارند.

 

برای بزرگنمائی و کیفیت بهتر لُطفاً روی تصاویر فشار وارد نمایید

 
 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org