Mon, 30 Nov 2015 19:05:00

            امین الله مفکر امینی 

 

 یاد بود از نزدهمین سالروز جاودانگی زنده یاد رفیق ببرک کارمل!

 

 

اول دسامبر ۲۰۱۵ مصادف است با  نزدهمین سالروز جاودانگی زنده یاد رفیـــق گرامی ببرک کارمل یکتن از بنیان گذاران با خرد حزب دموکراتیک خلق افغانستان، رهبر دوست داشتنی فرزندان صدیق حزب محبوب ما و یکتن از مدافعان سر سخت رفاه، صـلح و آزادی و مدافع حفظ حاکمیت ملی و استقلال میهن عزیز ما یعنی افغانستان .

این روز فراموش نا شدنی از یک فرزند صدیق حزب، مردم و میهن را برای همـه گرامی باد میگویم.

در بارهء شناخت شخصیت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی رفیق گرامی ما زنده یـــــاد رفیق ببرک کارمل، منشی عمومی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. و رئیس شـــورای انقلابی مطالب زیادی از طرف مبارزین صدیق ح.د.خ.ا.، مردمان شرافتمــند میهن و دیگــــر همسنگران راه و رسم انقلابی حزب محبوب ما بنگارش آمده است که هر کدام در مقطع خاص زمانی و مکانی اش در خور تمجید بوده است. تماما منابع نشراتی داخلی و هم چنان سایت های انترنتی مردمی در داخل و خارج از کشور از شخصیت گرامی شان و تاریخ مبارزات قهرمانانه ای شان از ایجاد اولین جنبش محصلین پوهنتون وقت کابل و زندانی شدن های شـان تا روز ایجاد رسمی ح.د.خ.ا. بحیث یک ارگان سیاسی چپ مترقی و بعدا عضویت شان در پارلمان سلطنتی و سخنان انقلابی شان بحیث یک اپوزیسیون چپ انقلابی، و آن همه تظاهرات وسیع به خاطر افشای جنایات اهل خاندان نادری و ظلــم و استبداد طبقات حاکم بالای خلق ستمدیدهء میهن و بخصوص طبقهء کارگر و دهقان و سایر زحمتکشان و در یک جمله مختصر بخاطر ایجاد یک افغانستان نوین، مستقل و سربلند بر اصل برادری و برابری و حکومت مردم توسط مردم و برای مردم، نیز مطالـــــب مبسوطی تذکر رفته است که بیانگر شخصیت ارجمند این رهبر با خرد ح.د.خ.ا. بـــوده است و سایت پر محتوای «اصالت» در آرشیف شان، نام چنین فرزندان صدیق حزب را با سایر وطنپرستان و طرفداران رفیق گرامی حزب ما یعنی رفیق ببرک کارمل را در خود حفظ داشته اند و کار و پیکار سایت پر محتوای «اصالت»، سپیده دم و سایر سایت های انترنتی دیگر در چنین راستا ها در خور قدر دانی و سپاس میباشند.

ولی باید تذکرداد، که متبارز ساختن یک شخصیت انقلابی، مردمی و میهن دوست را از عرصهء میهن عزیز ما گرفته تا سایر شخصیت های مردمی در مقیاس منطقه و هم جهان را نمیتوان با چند سطری مبسوط، بیان نمود، شناخت، چنین شخصیتها مطالعات دقیق پیگیر را نیاز دارد که تا حدی مبارزین صدیق ح.د.خ.ا. و هم میهنان شرافتمنــــد و صدیق ما در این راستا مصدر خدماتی گردیده اند ولی باز هم نیاز به ژرف نگریهای زیادی دارد.

من بطور مختصر، اینقدر میگویم که زنده یاد رفیق ببرک کارمل از آغاز برافراشتــن اولین پرچم سرخ عدالتخواهی بخاطر ایجاد حکومت واقعا ملی و دموکراتیک و آبادی میهن و رفاه در همه حالات و احوال زنده گی شان برای مردم چــــه در دوران مخفی چه علنی و چه قرار گرفتن شان بحیث منشی عمومـــی کمیته مرکزی ح.د.خ.ا. و ریـیــس شورای انقلابی و تبعید شان به کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق بــه نـــام رفع مشکلات صحی شان و تا زمان رخت بستن شان از این جهان در غم مردم و میهن و ایجاد صلح و صفا در میهن، بودند و باین آرمان جان بحق تسلیــم نمودند. رهروان با خرد و صدیق ح.د.خ.ا. و سایر هم میهنان شرافتمند و صدیق و هم چنان متحدین سیاسی حزب محبوب ما، خاطره های شخصیت گرامی شانرا با کار و پیکار انقلابی شان هر گز از یاد نبرده  نمیبرند و خلل ناپذیر در این راه مبارزه نموده و میدارند. سر افراز باد فرزندان صدیق ح.د.خ.ا. و هم میهنان شرافتمند و صدیق ما بـا متحدین سیاسی حزب محبوب ما هر جا و در هر محدوده ای جغرافیایی که زند ه گی دارند و بسر میبرند.

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org