احمدشاه قادری
 

بشما رفقا و دوستانی که رنج و زحمات فراوان را در سالهای گذشته بخود راه داده اید تا از ورای صفحهء وزین تان که با مسمی است، اصالت تانرا در آگاه سازی یی آنانیکه نمیتوانند تا همه مجلات و اخبار را ورقی بزنند و از حالات و افکار دیگران و روند یومیهء گردش روزگار آگاه گردند، ادا کرده اید. چهارمین سال نشراتی تانرا تبریک و تهنیت عرض میدارم.

این جهانی را که ما در آن بسر میبریم، بوضاحت دیده میشود که تعدادِ زیادی از آنانیرا که داد از عدالت اجتماعی میزدند و ممثل وار بخاطر بدست آوری یی مقاصدِ شوم خود "این و یا آن هدف"، خود را در آن راه قرار داده بودند، در خود حذف کرده اما هنوز هم داد از پیروی یی آنانی میزنند که خود آنان به بیراهه کشانیده شده اند.

شما رفقای عزیز و متین آنچه بوده اید و به آن مرامی که قدم گذاشته بودید با شهامت راستین و پیگیریی خستگی ناپذیر در نگهداری و تطابق با عصر امروزی و ضرورت زمان با در نظرداشت اصل آنکه "تکتیک  مبارزه نظر به شرایط عینی و ذهنی زمان و مکان تعین میشود" مردانه وار قدم میگذارید و آهسته آهسته به آنانیکه از ترس دشمنان مردم افغانستان و بخاطر از دست ندادن نعمی که از فروش خون هزاران سر سپرده یی همان راه بدست آورده اند و از همگام و همراه شدن رفقا مو در اندام شان راست میشود و با اختصاص دادن صفحات انترنیتی خویش صرف برای هم کیشان خود شان، میخواهند مبارزه ای آن راد مردان دلیر و شجاع ما را برهم بزنند و راه رفته را با ندامت بیشرمانه غلط میخوانند، نشان دادید که راه درست و راستین را اگر کاسه یی زیرِ نیمکاسه وجود نداشته باشد، میتوان در هر جا و هر مکان، با هر وسیله یی ممکنه پیشبرد.

من منحیث یکی از خوانندگان همیشگی صفحه «اصالت»، این موفقیت را بشما تبریک میگویم و میدانم که روزی همهء آنانیکه برای وطن خود میاندیشند و نه برای کسب نامهای قلابی آن هم در خارج از کشور، به زحمات شما مجبور به ارج گذاری میشوند.

رفقای عزیز همت و فضلی، دستهای شما را رفیقانه میفشارم و سال نشراتی یی پیشرو داشته را با موفقیتهای بیشتر برای شما و همه همکاران تان آرزو میکنم.

موفق و سرفراز باشید

احمدشاه قادری

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org